งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ด้วยวิธี DNA-PCR เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ด้วยวิธี DNA-PCR เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ด้วยวิธี DNA-PCR เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรรษา ไทยศรี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 มิถุนายน 2557

2 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ความเป็นมา/ข้อดีของการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่คลอดจากแม่ ที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุด นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้านการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ การขอรับบริการตรวจ HIV-PCR ตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การแปลผล HIV-PCR ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน การแปลผล การตรวจ anti-HIV ที่อายุระหว่าง 12-18 เดือน และแนวทาง การดำเนินการ การให้บริการตรวจ HIV-PCR เครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 หัวข้อนำเสนอ

3 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.การตรวจหาแอนติบดีต่อเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับ การวินิจฉัยการติดเชื้อในผู้ใหญ่และในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป ใช้หลักการ ELISA, GPA, immunoassay และ Rapid test ปัจจุบันมีชุดตรวจที่ตรวจได้ทั้ง Ag/Ab ในชุด เดียวกันด้วยหลักการอิไลซ่า 2.การตรวจหาเชื้อหรือส่วนประกอบของเชื้อ เช่นตรวจหา โปรตีน p24Ag หรือ NAT (Nucleic Acid Amplification Testing)ใช้ตรวจในระยะที่ยังไม่สามารถตรวจหา Ab (window period)ตรวจในเด็กอายุน้อยกว่า 18 เดือนที่คลอด จากแม่ที่ติดเชื้อ

4 ความเป็นมาการวินิจฉัยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กให้ เร็วที่สุด (EID-HIV) เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อจะมีแอนติบอดีจากแม่ส่งผ่านทางสายรก ไปยังเด็ก หากใช้วิธีซีโรโลยีในการตรวจวินิจฉัยจำเป็นต้องรอให้เด็กมี อายุ ≥ 18 เดือน การดำเนินโรคในเด็กที่ติดเชื้อจะเร็วกว่าผู้ใหญ่ 30-50% อาจ เสียชีวิตใน 1-2 ปี การศึกษาในอาฟริกาพบว่าการให้ยาต้านไวรัสแก่เด็กแต่เนิ่นๆ ลดการเสียชีวิต ของเด็กในช่วงขวบปีแรกได้ 76% WHO จึงได้แนะนำให้ส่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติด เชื้อเอชไอวี เข้าสู่การรักษาให้เร็วที่สุด 2554 สธ. ประกาศเป็นนโยบายให้เด็กทุกคนที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ต้องได้รับการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุด (EID) ด้วยวิธี PCR 2557 การจัดการเชิงรุกรายบุคคล เพื่อเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติด เชื้อให้เร็วที่สุด Active case management

5 ข้อดี การวินิจฉัยสถานะการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กให้ เร็วที่สุด (EID-HIV) เพิ่มโอกาสในการรักษาเด็กตั้งแต่อายุน้อย ๆ ประสิทธิภาพ ของการรักษาดี สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ และอาจหยุดยาต้านไวรัสได้ (functional cure) เพื่อประเมินประสิทธิผลการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอวีจากแม่สู่ลูก เพื่อติดตามป้องกัน และการักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสใน เด็กที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการให้และการหยุดยาต้านไวรัสได้อย่าง เหมาะสมทั้งในเด็กที่ติด/ ไม่ติดเชื้อ

6 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ปี พ.ศ. 2554 กำหนดให้เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ทุก รายต้อง ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดด้วยวิธี PCR เด็ก 1 คน ส่งตรวจได้ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 1 เดือน ครั้งที่สอง เมื่อเด็กอายุ 2-4 เดือน

7 เงื่อนไขการขอรับบริการตรวจ HIV-PCR ฟรีตามสิทธิ์ 1.เด็กไทยที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี-1 เด็กอายุไม่เกิน 6 เดือน มี ID 13 หลัก เป้าหมาย 4,800 คน/ปี 1.มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและลงทะเบียนในระบบบริหาร จัดการผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ (National AIDS Program: NAP) 2.หน่วยงาน/สถานพยาบาล ต้องลงทะเบียนตามโปรแกรม NAP เพื่อ request PCR no. 15 หลัก 3.เด็ก 1 คน ส่งตรวจได้ 2 ครั้ง ครั้งแรก เมื่ออายุเด็ก 1 เดือน ครั้งที่ 2 เด็กอายุ 2-4 เดือน 4. เด็กอายุเกิน 12 เดือน ระบบจะ block ไม่สามารถลงทะเบียนได้

8 1. เข้าเว็บไซด์ www.nhso.go.th บริการออนไลน์www.nhso.go.th 2. การบริหารจัดการรายโรค ข้อ 2. โครงการบูรณาการระบบสารสนเทศการให้บริการ ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 3. ใส่ User/Password (เจ้าหน้าที่ รพ. ต้องมี หรือขอได้จาก สปสช.) 4. เลือกเมนูด้านซ้าย “การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ” ข้อมูลการส่งตรวจการติดเชื้อ HIV โปรแกรมจะเปิดหน้าต่างสำหรับให้ลงข้อมูลเด็ก 5. กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ เลขประจำตัวประชาชน / วันที่ส่งตรวจ / สถานที่ตรวจ/ระบุ รหัสหน่วยบริการ เช่น ศูนย์วิจัยทางคลินิกคือ 14187 6. รายการตรวจ เลือก PCR และกดเพิ่ม ด้านบนที่มี เครื่องหมาย + บวกสีเขียว 7. โปรแกรมจะให้ใส่ข้อมูลบางส่วนเพื่อยืนยันอีกครั้งและทำตามคำสั่งไปตามลำดับ 8. เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อย จะมีคำสั่งให้พิมพ์ใบ PCR ได้ 9. พิมพ์ใบที่มีเลข PCR 15 หลัก หรือคัดลอกตัวเลขดังกล่าวระบุในใบนำส่งตัวอย่างเด็ก การเข้าระบบ NAP เพื่อขอเลข PCR 15 หลัก

9 เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายของห้องปฏิบัติการตามผลงาน หากห้องปฏิบัติการไม่ลงผล PCR ครั้งที่ 1 รพ. จะไม่ สามารถลงข้อมูลเพื่อส่งตัวอย่างครั้งที่ 2 ได้ ใช้รายงานผลตรวจ HIV-PCR ผ่านโปรแกรม NAP ทำให้ รพ. ตรวจสอบผลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อน ได้รับผลการตรวจฉบับเอกสาร เป็นข้อมูลผลการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี-1 ในเด็ก ระดับประเทศ ใช้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในด้าน ต่าง ๆ ความสำคัญ/จำเป็นของโปรแกรม NAP

10 นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ปี พ.ศ. 2554 กำหนดให้เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ทุก รายต้อง ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้เร็วที่สุดด้วยวิธี PCR เด็ก 1 คน ส่งตรวจได้ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 1 เดือน ครั้งที่สอง เมื่อเด็กอายุ 2-4 เดือน

11 การแปลผล HIV-PCR ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน หากผลการตรวจ PCR ที่เด็กอายุ 1 เดือน เป็นบวก ติดตามเด็กมาตรวจซ้ำทันทีหรือโดยเร็วที่สุด หากผลการตรวจ PCR เป็นบวกทั้ง 2 ครั้ง ให้วินิจฉัยเบื้องต้นว่า “ติดเชื้อเอชไอวี” รีบส่งต่อเพื่อรับการรักษา หากผลการตรวจ PCR เมื่ออายุ 1 เดือนเป็นลบ ควรตรวจซ้ำเมื่อ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน ทั้งนี้ให้ตรวจซ้ำ anti-HIV เมื่ออายุ 18 เดือน ในทุกกรณี เพื่อยืนยันการวินิจฉัยเบื้องต้น

12 การแปลผล การตรวจ anti-HIV ที่อายุระหว่าง 12-18 เดือน และแนวทางการดำเนินการ เด็กไม่มีประวัติการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี เมื่ออายุ ระหว่าง 12-18 เดือน แนะนำให้ตรวจหา anti-HIV – ถ้าผลการตรวจเป็นไม่มีปฏิกิริยาต่อ anti-HIV ให้รายงานผลเป็นลบ และ วินิจฉัยเบื้องต้นว่า “ไม่ติดเชื้อเอชไอวี” – ถ้าผลการตรวจเป็นมีปฏิกิริยาต่อ anti-HIV แนะนำให้ตรวจ Anti-HIV ซ้ำ เมื่ออายุ 18 เดือนขึ้นไป ข้อควรระวัง กรณีที่ผลการตรวจ HIV-PCR เป็นลบ และเด็กไม่มีอาการ แต่ผลการตรวจ HIV Ag/Ab เป็นบวก เมื่อเด็กอายุ 18 เดือน แนะนำ ให้ตรวจซ้ำ โดยใช้ชุดทดสอบที่ตรวจเฉพาะแอนติบอดีอย่างเดียวหรือ นัดตรวจแอนติบอดีซ้ำเมื่ออายุ 24 เดือน

13 window period (WP) TestWP (วัน) Rapid test20-35 4th generation,(Ag/Ab)15-20 NAT(Nucleic Acid Testing)10-15 WP = ระยะแฝงยังตรวจไม่พบแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี

14

15 รายชื่อห้องปฏิบัติการที่รับตรวจ PCR ในเด็ก คู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมารณ พ.ศ. 2557 หน้า 136 ลำดับที่หน่วยตรวจผู้รับผิดชอบโทรศัพท์ 1. ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มช. อ. ดร. ธนวรรณ สำลีรัตน์081-7160050 2 – 15 เครือข่ายห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นางหรรษา ไทยศรี089-2459959 16.รพ. รามาธิบดีดร. วสันต์ จันทราทิตย์02-2011470

16 16 ศวก. เชียงราย ศวก. พิษณุโลก ศวก. ขอนแก่น ศวก. อุดรธานี ศวก. นครราชสีมา ศวก. อุบลราชธานี ศวก. สมุทรสงคราม ศวก. ชลบุรี ศวก. สงขลา ศวก. ตรัง ศวก. สุราษฎร์ธานี ศวก. นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ จ. นนทบุรี

17 17 การประกันคุณภาพ การตรวจ HIV-PCR เครือข่ายห้องปฏิบัติการฯ  ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189: 2007 ทั้ง 13 แห่ง  Inter-lab comparison 2 ครั้ง/ปี  เฉพาะส่วนกลาง EQA-QCMD EQA-PT-DBS-CDC  2554 ได้รับพระราชทานรางวัล DMSc Award ประเภทงาน บริการดีเด่น

18 เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ HIV-PCR เทคนิคการจัดเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจ DNA-PCR มี 2 วิธี คือ 1.กระดาษซับเลือด (Dried Blood Spot ; DBS) หยดเลือดจากหลอด EDTA ลงบนกระดาษซับเลือด ผึ่งให้แห้ง นำส่งผ่านระบบไปรษณีย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดต่อขอรับชุดเก็บตัวอย่างกระดาษซับเลือดได้ เฉพาะที่ส่วนกลาง http://www.dmsc.moph.go.th/mlsi/index.html สถาบันชีววิทยา ศาสตร์ทางการแพทย์ รหัสหน่วยบริการคือ 14187 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. นนทบุรี โทรศัพท์/โทรสาร 02-9659757 กระดาษซับเลือดห้ามขอจากหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเตรียมเอง 2. แบบหลอดเลือด (EDTA, Whole Blood) ส่งตรวจได้ทั้ง 13 แห่ง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

19

20

21 วันเวลาทำการและการรายงานผล จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามประกาศ พรก. 15 วันทำการ การรายงานผล มี 2 ช่องทาง 1.รายงานทันทีในโปรแกรม NAP ภายหลังผลการ วิเคราะห์ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการ รพ. สามารถเข้าดูผลได้หากมี User/Password 2.รายงานเป็นเอกสารให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับใบรายงานผล EMS ทุกฉบับ เพื่อติดตามสถานะของเอกสารได้

22 การตรวจ HIV-PCR กรณีด้อยสิทธิ์ เฉพาะส่วนกลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ. นนทบุรี มี 2 กรณี ดังนี้ 1.เด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ อายุเด็กน้อยกว่า 18 เดือน ไม่มีสิทธิ์ และ/หรือ ไม่สามารถลงโปรแกรม NAP ในทุกกรณี 2.บุคลากรทางการแพทย์หลังได้รับอุบัติเหตุทางการแพทย์และมีความ เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ การติดต่อขอรับบริการ 1. โทรประสานขอรับบริการแล้วแต่กรณีที่ โทร 02-9659757 2. กรอกแบบฟอร์มเพื่อขอรับความอนุเคราะห์ 3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและนำส่งพร้อมตัวอย่าง ทั้งนี้ ต้องรอผลการอนุมัติเป็นรายตัวอย่างจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 22

23

24


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน ที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อ ด้วยวิธี DNA-PCR เครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google