งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database Management System Adisak Intana Lecturer Chapter 3: Database Life Cycle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database Management System Adisak Intana Lecturer Chapter 3: Database Life Cycle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database Management System Adisak Intana Lecturer Chapter 3: Database Life Cycle

2 2 Table Contents System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ในระดับแนวคิด Data Flow Diagram - DFD

3 Database Life Cycle 3 Table Contents System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ในระดับแนวคิด Data Flow Diagram - DFD

4 Database Life Cycle 4 System Development Life Cycle  Feasibility Study - ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ระบบงาน ประเมินต้นทุน วางแผนการทำงาน วางแผนการทำงาน  System Analysis - เก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการผู้ใช้ กำหนดขอบเขตของงาน  System Design - ออกแบบระบบ  Prototyping - สร้างระบบงานต้นแบบนำไปทดลองใช้ ถ้ามี ข้อผิดพลาดกลับไปทำ - สร้างระบบงานต้นแบบนำไปทดลองใช้ ถ้ามี ข้อผิดพลาดกลับไปทำ Requirement Collection and Analysis Requirement Collection and Analysis

5 Database Life Cycle 5 System Development Life Cycle  Implementation - ทดลองนำระบบที่เสร็จแล้วไปใช้งาน  Validation and Testing - ประเมินผล และตรวจสอบความถูกต้อง  Opereation - นำไปใช้งานจริง

6 Database Life Cycle 6 Table Contents System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ในระดับแนวคิด Data Flow Diagram - DFD

7 Database Life Cycle 7

8 8 Table Contents System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ในระดับแนวคิด Data Flow Diagram - DFD

9 Database Life Cycle 9 การออกแบบฐานข้อมูลใน ระดับแนวคิด o Entity - พิจารณา Entity และ Attribute o Relationship - พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Entity o Domain - พิจารณา Domain ของแต่ละ Attribute o Normalization - จัดตารางให้อยู่ในรูป 3 NF

10 Database Life Cycle 10 Table Contents System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ในระดับแนวคิด Data Flow Diagram - DFD

11 Database Life Cycle 11 การเลือกระบบจัดการ ฐานข้อมูล o โครงสร้างฐานข้อมูล o เครื่องมือสำหรับช่วยในการพัฒนา ระบบงาน o ต้นทุน Hardware และ Software o การบำรุงรักษา และบริการหลังการ ขาย o บุคลลากร และการจัดอบรม o เป็นที่รู้จักและนิยมใช้

12 Database Life Cycle 12 Table Contents System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล ในระดับแนวคิด Data Flow Diagram - DFD

13 Database Life Cycle 13 DFD symbols – External entities (sources and sinks) – Data Stores – Data Flows – Processesa Types of diagrams Step by step approach Levels of diagram Rules Data Flow Diagram - DFD

14 Database Life Cycle 14 Some Rules for External Entities External people, systems and data stores Reside outside the system, but interact with system Either a) receive info from system, b) trigger system into motion, or c) provide new information to system e.g. Customers, managers External Entities External Entities Gane&Sarson Yourdon

15 Database Life Cycle 15 Some Rules for Data Stores Internal to the system Somewhere that store data Include in system if the system processes transform the data – Store, Add, Delete, Update Data Stores Gane&Sarson Yourdon Data Stores

16 Database Life Cycle 16 Data in motion, moving from one place to another in the system – From external entity (source) to system – From system to external entity (sink) – From internal symbol to internal symbol, but always either start or end at a process Data Flow Gane&Sarson Yourdon Data Flow Some Rules for Data Stores

17 Database Life Cycle 17 Some Rules for Processes Always internal to system Law of conservation of data: #1: Data stays at rest unless moved by a process. #2: Processes cannot consume or create data – Must have at least 1 input data flow – Must have at least 1 output data flow – Should have sufficient inputs to create outputs Gane&Sarson Yourdon 0. Processes Process NO. Processes

18 Database Life Cycle 18 Types of Diagrams Context Diagram – A data flow diagram (DFD) of the scope of an organizational system that shows the system boundaries, external entities that interact with the system and the major information flows between the entities and the system Level-O Diagram – A data flow diagram (DFD) that represents a system’s major processes, data flows and data stores at a high level of detail

19 Database Life Cycle 19 DFD Rules—Context Diagram One process, numbered 0. Main data flows depicated No internal data stores are shown

20 Database Life Cycle 20 Context diagram of Hoosier Burger’s Food ordering system

21 Database Life Cycle 21 Level-1 DFD of Hoosier Burger’s food ordering system

22 Database Life Cycle 22 Logical process models describe processes without suggesting how they are conducted Physical models include information about how the processes are implemented Levels Of Diagram

23 Database Life Cycle 23 2.1 ตรวจสอบ แบบฟอร์มการ ลงทะเบียน ส. น. 7 ส. น. 7 ส. น. 7 ที่ ถูกต้อง 2.1 ตรวจสอบบัตร ลงทะเบียนวิชา เรียน บัตรลงทะเบียนวิชาเรียนบัตรลงทะเบียนวิชา เรียนที่ถูกต้อง

24 Database Life Cycle 24 Creating Data Flow Diagrams General steps: 1. Create a preliminary Context Diagram 2. Identify Use Cases, i.e. the ways in which users most commonly use the system 3. Create DFD fragments for each use case 4. Create a Level 1 diagram from fragments 5. Decompose to Level 2,3,… 6. Go to step 1 and revise as necessary 7. Validate DFDs with users.


ดาวน์โหลด ppt Database Management System Adisak Intana Lecturer Chapter 3: Database Life Cycle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google