งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Database Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Database Management System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Database Management System
Chapter 3: Database Life Cycle Adisak Intana Lecturer

2 Table Contents การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล Data Flow Diagram - DFD 2

3 Table Contents การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล Data Flow Diagram - DFD 3

4 System Development Life Cycle
Feasibility Study - ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบงาน ประเมินต้นทุน วางแผนการทำงาน System Analysis - เก็บรวบรวมข้อมูล ความต้องการผู้ใช้ กำหนดขอบเขตของงาน System Design - ออกแบบระบบ Prototyping - สร้างระบบงานต้นแบบนำไปทดลองใช้ ถ้ามีข้อผิดพลาดกลับไปทำ Requirement Collection and Analysis 4

5 System Development Life Cycle
Implementation - ทดลองนำระบบที่เสร็จแล้วไปใช้งาน Validation and Testing - ประเมินผล และตรวจสอบความถูกต้อง Opereation - นำไปใช้งานจริง 5

6 Table Contents การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล Data Flow Diagram - DFD 6

7 7

8 Table Contents การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล Data Flow Diagram - DFD 8

9 การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด
Entity - พิจารณา Entity และ Attribute Relationship - พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Entity Domain - พิจารณา Domain ของแต่ละ Attribute Normalization - จัดตารางให้อยู่ในรูป 3NF 9

10 Table Contents การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล Data Flow Diagram - DFD 10

11 การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล
โครงสร้างฐานข้อมูล เครื่องมือสำหรับช่วยในการพัฒนาระบบงาน ต้นทุน Hardware และ Software การบำรุงรักษา และบริการหลังการขาย บุคลลากร และการจัดอบรม เป็นที่รู้จักและนิยมใช้ 11

12 Table Contents การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด
System Development Life Cycle Database Development Life Cycle การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การเลือกระบบจัดการฐานขอมูล Data Flow Diagram - DFD 12

13 Data Flow Diagram - DFD DFD symbols Types of diagrams
External entities (sources and sinks) Data Stores Data Flows Processesa Types of diagrams Step by step approach Levels of diagram Rules 13

14 Some Rules for External Entities
External people, systems and data stores Reside outside the system, but interact with system Either a) receive info from system, b) trigger system into motion, or c) provide new information to system e.g. Customers, managers Gane&Sarson External Entities Yourdon External Entities 14

15 Some Rules for Data Stores
Internal to the system Somewhere that store data Include in system if the system processes transform the data Store, Add, Delete, Update Gane&Sarson Data Stores Yourdon Data Stores 15

16 Some Rules for Data Stores
Data in motion, moving from one place to another in the system From external entity (source) to system From system to external entity (sink) From internal symbol to internal symbol, but always either start or end at a process Gane&Sarson Data Flow Yourdon Data Flow 16

17 Some Rules for Processes
Gane&Sarson Always internal to system Law of conservation of data: #1: Data stays at rest unless moved by a process. #2: Processes cannot consume or create data Must have at least 1 input data flow Must have at least 1 output data flow Should have sufficient inputs to create outputs 0. Processes Process NO. Yourdon Always internal: we do not model what external entities or systems do with the data (they are a “black box” as far as we are concerned). #1: Processes may PULL or PUSH data. #2: Processes cannot consume or create data BY THEMSELVES. The system may provide processes information to add or delete data (within data stores), but processes cannot simply eat or invent data. Note the system would have to be TRIGGERED somehow to add or delete data. Process NO. Processes 17

18 Types of Diagrams Context Diagram Level-O Diagram
A data flow diagram (DFD) of the scope of an organizational system that shows the system boundaries, external entities that interact with the system and the major information flows between the entities and the system Level-O Diagram A data flow diagram (DFD) that represents a system’s major processes, data flows and data stores at a high level of detail 18

19 DFD Rules—Context Diagram
One process, numbered 0. Main data flows depicated No internal data stores are shown 19

20 Context diagram of Hoosier Burger’s Food ordering system
20

21 Level-1 DFD of Hoosier Burger’s food ordering system
21

22 Levels Of Diagram Logical process models describe processes without suggesting how they are conducted Physical models include information about how the processes are implemented 22

23 Physical DFD Logical DFD 2.1 ส.น. 7 ส.น. 7 ที่ถูกต้อง 2.1
ตรวจสอบแบบฟอร์มการลงทะเบียน ส.น. 7 ส.น. 7 ส.น. 7 ที่ถูกต้อง Logical DFD 2.1 ตรวจสอบบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน บัตรลงทะเบียนวิชาเรียน บัตรลงทะเบียนวิชาเรียนที่ถูกต้อง 23

24 Creating Data Flow Diagrams
General steps: 1. Create a preliminary Context Diagram 2. Identify Use Cases, i.e. the ways in which users most commonly use the system 3. Create DFD fragments for each use case 4. Create a Level 1 diagram from fragments 5. Decompose to Level 2,3,… 6. Go to step 1 and revise as necessary 7. Validate DFDs with users. 24


ดาวน์โหลด ppt Database Management System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google