งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา ระบบงานโดย เทคนิคเชิง โครงสร้าง. การวิเคราะห์ระบบงานโดย ใช้ DFD Data Flow Diagram (DFD) คือ เทคนิคที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยใช้รูปภาพแสดงแนวคิดในการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา ระบบงานโดย เทคนิคเชิง โครงสร้าง. การวิเคราะห์ระบบงานโดย ใช้ DFD Data Flow Diagram (DFD) คือ เทคนิคที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยใช้รูปภาพแสดงแนวคิดในการวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา ระบบงานโดย เทคนิคเชิง โครงสร้าง

2 การวิเคราะห์ระบบงานโดย ใช้ DFD Data Flow Diagram (DFD) คือ เทคนิคที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยใช้รูปภาพแสดงแนวคิดในการวิเคราะห์ ระบบว่ามี – กระบวนการต่าง ๆ อะไรบ้าง – ข้อมูลมาจากแหล่งใดและเคลื่อนย้ายไปยัง กระบวนการหรือแหล่งข้อมูลใด – จะได้ผลลัพธ์อะไร ออกมาจากที่ไหน และส่งไป ถึงใคร

3 Data Flow Diagram Process Data Store Entity(Source/Sink) Data Flow DeMarco & Yourdon symbols Gane & Sarson symbols

4 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิด ถูก Process ไม่สามารถมีเฉพาะข้อมูล ออก (output) อย่างเดียวเท่านั้น ต้องมี ทั้งข้อมูลเข้า (input) และข้อมูลออก

5 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิด ถูก Process ไม่สามารถมีเฉพาะข้อมูลเข้า (input) อย่างเดียวเท่านั้น ต้องมีทั้ง ข้อมูลเข้า (input) และข้อมูลออก

6 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิด ถูก ข้อมูลไม่สามารถเคลื่อนย้ายจาก Data store หนึ่งไปยังอีก Data store หนึ่งได้ โดยตรง ข้อมูลต้องถูกย้ายโดย Process

7 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิดถูก ข้อมูลไม่สามารถเคลื่อนย้ายจาก แหล่งข้อมูลภายนอกระบบ (Entity) เข้าไปยัง Data store ได้โดยตรง ข้อมูลต้องผ่าน Process การรับข้อมูล จากภายนอกแล้วย้ายไปจัดเก็บใน Data store

8 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิดถูก ข้อมูลไม่สามารถเคลื่อนย้ายจาก Data store ออกไปยังแหล่งรับข้อมูล ภายนอก (Entity) ได้โดยตรง ต้องมี Process เพื่อย้ายข้อมูลออก

9 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิดถูก ข้อมูลไม่สามารถเคลื่อนย้ายจาก Entity ไปยัง Entity ได้โดยตรง ต้อง มี Process เพื่อส่งต่อข้อมูล *** แต่ถ้าข้อมูลนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ระบบงาน ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูล นั้นใน DFD

10 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิดถูก Data flow จะมีทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ระหว่างแต่ละสัญลักษณ์ ถึงแม้ว่าข้อมูล เดียวกันจะเข้าและออกจาก Process ไปยัง Data store เช่น การดึงข้อมูลจาก Data store มาแก้ไขแล้วจัดเก็บลงที่เดิม แต่ ข้อมูลก็ถูกใช้งานคนละเวลากัน ไม่ได้ เกิดขึ้นพร้อมกัน

11 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิดถูก เส้นข้อมูลที่แยกจากเส้นเดียวกัน หมายถึง ข้อมูลเดียวกันที่ออกจากแหล่งเดียวกัน ออกไปยัง หลาย ๆ Process / Data store / Entity A B A A

12 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิด ถูก เส้นข้อมูลที่รวมเป็นเส้นเดียวกัน หมายถึง ข้อมูลเดียวกันที่มาจากหลาย ๆ Process / Data store / Entity เพื่อเข้าไปยังที่ เดียวกัน A B A A

13 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ผิด ถูก ข้อมูลไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยตรงออก จาก Process เข้ามายัง Process เดียวกัน ได้ ซึ่งจำเป็นต้องมี Process อย่างน้อย 1 Process ในการจัดการข้อมูลนั้น ๆ เพื่อ สร้างข้อมูลอื่น ๆ หรืออาจจะส่งข้อมูลเดิม กลับมายัง Process เดิมได้ A A AA C B

14 กฎในการเขียน Data Flow Diagram ข้อความที่อยู่ใน Process ต้องเป็นคำกริยา เพื่อบอกการทำงานของ Process นั้น ข้อความที่อยู่ใน Data store / Data flow / Entity ต้องเป็นคำนาม Data flow ที่ชี้เข้า Data store หมายถึง การนำข้อมูลนั้นไปจัดเก็บ ( เพิ่ม / ลบ / แก้ไข ) Data flow ที่ออกมาจาก Sata store หมายถึงการดึงข้อมูลออกมาใช้งาน ปรับปรุงข้อมูล นักศึกษา 1 แฟ้มข้อมูลนักศึกษา D1 นักศึกษา ข้อมูลนักศึกษา ที่ต้องการปรับปรุง ข้อมูลนักศึกษา ก่อนปรับปรุง ข้อมูลนักศึกษา ที่ปรับปรุงแล้ว

15 ตัวอย่าง Data Flow Diagram Entity 1 Entity 2 System Name 0 Entity 3 Input A Input B Output C Context Diagram Entity 1 General Process AAA 1 General Process BBB 2 Entity 3 General Process CCC 3 General Process DDD 4 Entity 2 D1Data store 1D2Data store 2 Input A Input B Output C Data flow B Data flow C Record ARecord E Record A Data flow D

16 ตัวอย่างของ Data Flow Diagram ที่ไม่สมดุล Entity 1 A 0 Entity 2 B Context Diagram 1. 0 2. 0 Entity 1 Entity 3 Entity 2 A C Formatt ed A Formatt ed C B DFD Level 0 Entity 3 ไม่มีใน Context Diagram D ข้อมูล D ไม่มีใน Context Diagram ข้อมูล C ไม่มีใน Context Diagram

17 Logical และ Physical DFD Logical DFD จะสนใจเฉพาะ กระบวนการทำงานของระบบ ข้อมูลที่ จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการต่าง ๆ และกระบวนการต่าง ๆ มีการสร้าง สารสนเทศอะไรบ้าง โดยไม่สนใจว่า ระบบจะถูกสร้างมาอย่างไร Physical DFD จะมุ่งเน้นแสดงวิธีการ ดำเนินงานว่าทำอย่างไร โดยรวมถึง ส่วนฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, แฟ้มข้อมูล และคนที่เกี่ยวข้องกับระบบ

18 ตัวอย่าง Logical DFD ลูกค้า รับข้อมูล สินค้า 1 D1ราคาสินค้า ตรวจสอบ ราคา 2 คำนวณ ราคารวม 3 พิมพ์ใบเสร็จ 4 รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ รหัสสินค้า ข้อมูลสินค้า และราคา ลูกค้า ราคาสินค้า ที่ต้องชำระ การชำระเงินใบเสร็จรับเงิน ราคาสินค้า

19 ตัวอย่าง Physical DFD ลูกค้า รับข้อมูล สินค้าด้วยเครื่อง อ่านบาร์โค๊ด 1 D1 แฟ้มราคาสินค้า ตรวจสอบรหัส และราคาใน แฟ้มข้อมูล 2 คำนวณ ราคารวม 3 ตรวจรับเงิน และออกใบเสร็จ ให้ลูกค้า 4 รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ รหัสบาร์โค๊ด สินค้า ข้อมูลสินค้า และราคา ลูกค้า จำนวนเงิน ที่ต้องชำระ เงินสด, เช็ค หรือบัตรเดบิต ใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลสินค้าและ ราคาสินค้า รหัสบาร์โค๊ด สินค้า D2 แฟ้มรายการชั่วคราว ข้อมูลสินค้า และราคา ข้อมูลสินค้า, ราคาและ ราคารวม

20 ตัวอย่าง Data Flow Diagram ระบบสั่งซื้อ VCD ระบบร้านเช่า VCD 0 ลูกค้า ผู้จัดการร้าน ลูกค้า ฝ่ายบัญชี รายการVCD ที่ต้องการเช่า รหัสลูกค้า การชำระเงิน ใบเสร็จค่าเช่า บัตรสมาชิก จดหมายข่าว รายเดือน ข้อมูลลูกค้าใหม่ ข้อมูลVCDรายงานการบริหารงาน ข้อมูลการคืนVCD จำนวนเงินสด ที่ได้รับทั้งหมด จดหมายข่าวรายปี Context Diagram ของระบบร้านเช่า VCD

21 ลูกค้า เช่า VCD 1 สร้างรายงาน การบริหารงาน 2 ผู้จัดการร้าน คำนวณ จำนวนเงิน จากใบเสร็จ 4 บันทึกข้อมูล การคืนVCD 3 เพิ่มข้อมูล ลูกค้าใหม่ 5 สร้างจดหมาย ข่าวรายเดือน 6 รายการVCD ที่ต้องการเช่า รหัสลูกค้า การชำระเงิน ใบเสร็จค่าเช่า ข้อมูลการเช่า รายการชำระเงิน รายงานการ บริหารงาน D1 ลูกค้า ข้อมูล ลูกค้า ข้อมูล ลูกค้า รายการชำระเงิน ระบบสั่งซื้อ VCD ข้อมูลVCD ฝ่ายบัญชี จำนวนเงินสด ที่ได้รับทั้งหมด ข้อมูลลูกค้า ลูกค้า ข้อมูลลูกค้าใหม่ D1 ลูกค้า ข้อมูลลูกค้า สร้างจดหมาย ข่าวรายปี 7 ข้อมูลลูกค้า จดหมายข่าว รายเดือน จดหมายข่าว รายปี DFD Level 0 ของระบบร้านเช่า VCD บัตรสมาชิก ข้อมูลการคืนVCD

22 รับรายการ VCD 1.1 รับรายการ ชำระเงิน ของลูกค้า 1.2 ปรับปรุงข้อมูล ลูกค้า 1.3 สร้างใบเสร็จ ค่าเช่า 1.4 ค้นหาข้อมูล ลูกค้า 1.5 รายการVCDที่เช่า ข้อมูลVCD ข้อมูลการเช่า รายการชำระเงิน ใบเสร็จค่าเช่า ข้อมูลการเช่า D1 ลูกค้า ข้อมูลลูกค้า รหัสลูกค้า ชื่อลูกค้าและที่อยู่ การชำระเงิน DFD Level 1 ของ Process 1.0 เช่า VCD


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา ระบบงานโดย เทคนิคเชิง โครงสร้าง. การวิเคราะห์ระบบงานโดย ใช้ DFD Data Flow Diagram (DFD) คือ เทคนิคที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยใช้รูปภาพแสดงแนวคิดในการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google