งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 แบบจำลองข้อมูลและ กระบวนการ (Data and Process Modeling) วิการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง (Structure Analysis) เป็นการอธิบาย ระบบในเรื่องของ - ข้อมูลนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 แบบจำลองข้อมูลและ กระบวนการ (Data and Process Modeling) วิการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง (Structure Analysis) เป็นการอธิบาย ระบบในเรื่องของ - ข้อมูลนำเข้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 แบบจำลองข้อมูลและ กระบวนการ (Data and Process Modeling) วิการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง (Structure Analysis) เป็นการอธิบาย ระบบในเรื่องของ - ข้อมูลนำเข้า (Inputs) - ข้อมูลส่งออก (Outputs) - ข้อมูล (Data) - กระบวนการ (Process)

2 โดยประกอบด้วยเครื่องมือ 3 สิ่ง คือ * แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagrams) * พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) * คำอธิบายกระบวนการ (Process Description)

3 แผนภาพกระแสข้อมูล (DATA FLOW DIAGRAMS – DFD) แสดงถึงทิศทางการไหลของข้อมูลใน ระบบ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระบบ แสดงการ ไหลของข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก และ ขั้นตอนการทำงานของระบบ สัญลักษณ์สร้างแผนภาพกระแสข้อมูล (DFD Symbols - DFDs) ที่นิยมใช้เป็นของ Gene and Sarson และ Yourdo ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 4 ตัว สัญลักษณ์กระบวนการ สัญลักษณ์การไหลของข้อมูล สัญลักษณ์แหล่งเก็บข้อมูล สัญลักษณ์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ

4

5 สัญลักษณ์กระบวนการ (Process Symbol) แสดงถึงวิธีการรับข้อมูลและทำให้ เกิดผลลัพธ์ สัญลักษณ์การไหลของข้อมูล (Data Flow Symbol) แสดงถึงทิศทางการไหลของข้อมูล จาก แหล่งหนึ่ง ไปยังอีกแหล่งหนึ่งเท่านั้น สัญลักษณ์แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store Symbol) เพื่อแสดงถึงแหล่งที่เก็บข้อมูล แต่จะไม่ แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บ สัญลักษณ์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือ เอนทิตีภายนอก (External Entity Symbol) อาจเป็น คน หน่วยงาน องค์กรภายนอก หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการส่ง ข้อมูลเข้าหรือรับข้อมูลจากระบบ

6

7

8

9

10

11

12 การวาดแผนภาพบริบทหรือคอนเท็คท์ไดอา แกรม (Context Diagram) เป็นโครงสร้างแรกเริ่มในระบบงานที่จะ ชี้ให้เห็นลักษณะงานและขอบเขตของ ระบบงาน หลักเกณฑ์การใช้สัญลักษณ์สร้างแผนภาพ กระแสข้อมูล 1. แต่ละคอนเท็คท์ไดอาแกรม ต้องสมดุล อยู่ภายในหนึ่งหน้ากระดาษ 2. ชื่อของกระบวนการในคอนเท็คท์ไดอา แกรม ควรเป็นชื่อของระบบงาน หรือโครงงาน 3. ให้ใช้ชื่อเดียวกัน ในเรื่องเดียวกันตลอด ทั้งระบบ 4. ไม่ควรลากเส้นตัดกัน 5. หมายเลขอ้างอิงในแต่ละสัญลักษณ์ ของกระบวนการ ต้องไม่ซ้ำกัน

13

14 กลยุทธ์ในการสร้างแผนภาพกระแส ข้อมูล (Strategies for Developing DFD) คือการใช้สัญลักษณ์แผนภาพกระแส ข้อมูล สร้างภาพจำลองในลักษณะบนลงล่าง (Top-down) โดยเริ่มจากคอนเท็คท์ไดอาแกรม แล้วสร้างไดอาแกรม 0 ตามด้วย ชายด์ไดอาแกรมของได อาแกรม 0 และต่อไปเรื่อยๆ

15

16

17

18 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นแหล่งที่เก็บกลางของข้อมูลใน ระบบ สำหรับนักวิเคราะห์ระบบใช้ในการ รวบรวมเป็นหลักฐานเอกสาร เพื่อการ จัดการข้อมูลในระบบ รวมทั้งบรรจุข้อมูล ของดาต้าโฟร์ ดาต้าสโตร์ เอนทิตี ภายนอกและโพรเซสทั้งหมด

19 Data Dictionary

20

21 Documenting the Data Flow

22 Documenting the Data Stores

23 Documenting the Process

24 Documenting the External Entities

25 Documenting the Records

26 เครื่องมือการอธิบายกระบวนการ (Process Description Tools) จะต้องประกอบด้วย รายละเอียดของกระบวนการหน่วยย่อย (Functional Primitive) ให้แบ่งขั้นตอนให้เป็น กระบวนการหน่วยเล็กกว่า เรียกว่าการออกแบบ หน่วยย่อย * การออกแบบหน่วยย่อย (Modular Design) 1. การเรียงลำดับ (Sequence) 2. การเลือกทำ ( Selection) 3. การทำซ้ำ ( Iteration) * โครงสร้างภาษาอังกฤษ (Structured English) * ตารางการตัดสินใจ (Decision Tables) * ผังต้นไม้ (Decision Trees)

27 Sequence Iteration Selection Modular Design

28 Structured English

29 Decision Tables

30 Decision Trees

31 สี่รูปแบบในการดำเนินการ (Four-Model Approach) หากทำตามลำดับของการจัดทำ แบบจำลอง จะทำให้ได้แบบจำลอง 4 รูปแบบ คือ  แบบจำลองทางกายภาพของระบบงาน เดิม  แบบจำลองทางตรรกะของระบบงานเดิม  แบบจำลองทางตรรกะของระบบงานใหม่  แบบจำลองทางกายภาพของระบบงาน ใหม่

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Process จะส่งไปเก็บไว้ใน Data Store แล้วไม่ส่งไปส่วนอื่นๆ ไม่ได้ Entity จะส่งไปมาหากัน ไม่ได้ หรือจะส่งไปเก็บไว้ใน Data Store โดยไม่ผ่าน Process ไม่ได้ หมายเหตุ :


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 แบบจำลองข้อมูลและ กระบวนการ (Data and Process Modeling) วิการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง (Structure Analysis) เป็นการอธิบาย ระบบในเรื่องของ - ข้อมูลนำเข้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google