งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FLOWCHART Programming & Algorithm 1. Outline  Element of computer  Computer language & Interpreter  Analysis & Algorithm  Algorithm structure 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FLOWCHART Programming & Algorithm 1. Outline  Element of computer  Computer language & Interpreter  Analysis & Algorithm  Algorithm structure 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FLOWCHART Programming & Algorithm 1

2 Outline  Element of computer  Computer language & Interpreter  Analysis & Algorithm  Algorithm structure 2

3 Element of computer Computer HardwareSoftwarePeopleware 3

4 Computer language & Language Translator Computer language  Machine Language  Low Level Language  High Level Language Language Translator  Assembler  Compiler  Interpreter 4

5 Analysis & Algorithm Analysis  Answer Analysis  Data Analysis  Process Analysis  Debug Analysis Algorithm  Flowchart  Pseudo code 5

6 Introduction to Flowchart  A flowchart is a common type of chart, that represents an algorithm or process, showing the steps as boxes of various kinds, and their order by connecting these with arrows. Flowcharts are used in analyzing, designing, documenting or managing a process or program in various fields 6

7 Types of flowcharts  Consist of  Document flowcharts, showing a document flow through system  Data flowcharts, showing data flows in a system  System flowcharts, showing controls at a physical or resource level  Program flowchart, showing the controls in a program within a system 7

8 Symbol  Start and end symbols Represented as lozenges, ovals or rounded rectangles, usually containing the word "Start" or "End", or another phrase signaling the start or end of a process, such as "submit enquiry" or "receive product".  Arrows Showing what's called "flow of control" in computer science. An arrow coming from one symbol and ending at another symbol represents that control passes to the symbol the arrow points to. 8

9 Symbol  Processing steps Represented as rectangles. Examples: "Add 1 to X"; "replace identified part"; "save changes" or similar.  Input/Output Represented as a parallelogram. Examples: Get X from the user; display X.  A Manual input represented by parallelogram, with the top irregularly sloping up from left to right. An example would be to signify data-entry from a form; 9

10 Symbol  Conditional or decision Represented as a diamond (rhombus). These typically contain a Yes/No question or True/False test. This symbol is unique in that it has two arrows coming out of it, usually from the bottom point and right point, one corresponding to Yes or True, and one corresponding to No or False.  A Display Output represented by many rectangle 10

11 Flowchart Symbols  Symbols of flowchart to standard from ANSI (The American National Standard Institute) Symbols Description Processing กระบวนการ การคำนวณ Auxiliary Processing กระบวนการสำรอง 11

12 Flowchart Symbols Symbols Description Subroutine Processing กระบวนการที่นิยามไว้ การทำงาน ย่อย Input/Output Data ข้อมูล รับหรือแสดงข้อมูลโดยไม่ ระบุชนิดอุปกรณ์ Internal Storage ที่เก็บภายใน Decision Symbol การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ 12

13 Flowchart Symbols Symbols Description Preparation Symbol การเตรียมการ การกำหนดค่า ล่วงหน้าหรือกำหนดค่าเป็นชุด ตัวเลข Manual Input ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การรับข้อมูล เข้าทางแป้นพิมพ์ Manual Control ขั้นตอนที่ทำด้วยตนเอง การควบคุม โปรแกรมทางแป้นพิมพ์ Document Output เอกสารแสดงผล, การแสดงผลทาง เครื่องพิมพ์ 13

14 Flowchart Symbols Symbols Description More Document เอกสารแสดงผลหลายฉบับ Monitor จอภาพแสดงผล Card การ์ดหรือบัตรเจาะรู ใช้ใส่ข้อมูล Tape เทป ( สื่อบันทึกข้อมูล ) 14

15 Flowchart Symbols Symbols Description Start/End Symbol เริ่มต้น / สิ้นสุด, การเริ่มต้นหรือการ ลงท้าย Connection Symbol จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน Connection Symbol ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น จุดร่วมการเชื่อมต่อ 15

16 Flowchart Symbols Symbols Description หรือ ตรวจเทียบ เรียงลำดับ แยก 16

17 Flowchart Symbols Symbols Description ผนวก ข้อมูลที่เรียง หน่วงเวลา ที่เก็บแบบเข้าถึงโดย เรียงลำดับ 17

18 Flowchart Symbols Symbols Description ดิสก์แม่เหล็ก หน่วยเก็บแบบเข้าถึง โดยตรง Flow Line เส้นแสดงลำดับกิจกรรม Comment Line แสดงคำอธิบายหรือหมาย เหตุ 18

19 Usually Symbols Read Reading of Keyboard Reading of other tools Reading data of Symbols by Keyboard & Other tools 19

20 Usually Symbols Display แสดงผล... Display on Monitor Display on Printer Display on other tools Display data of Symbols by Keyboard & Other tools Display 20

21  Find x from equation x = (a+b-c)/100 ; if a, b, c manual input from keyboard and display x on monitor. Start Input a, b, c x <- (a+b-c)/100 x End Program Sample; Uses crt; Var a, b, c, x : real Begin Clrscr; Readln(a,b,c); x := (a+b-c)/100 Writeln(x:8:2); End. Natural Language 21

22 Algorithm structure  Sequential  Step to Step  Selection  Select part to true and false  Repetition  Loop 22

23 Sequential  Summations of 2 number define a, b by a, b manual input from keyboard and display answer on monitor. 23

24 Selection  Consist of 2 selection if switch 24

25 if structure (Single Selection ) 25

26 if structure (Single Selection )  Input number 1 integer manual input from keyboard, brings the number to check number is 0, if true display “Greater than Zero” on monitor 26

27 if structure (Double Selection ) 27

28 if structure (Double Selection )  Input number 1 integer manual input from keyboard, brings the number to check number is 0,  if true display “Greater than Zero”  and then false display “Less than or Equal to Zero” on monitor 28

29 Multi-Selection (if/else if/ else.. Structure) 29

30 Multi-Selection (if/else if/ else.. Structure)  Finding Grade  0-49 E  50-59D  60-69C  70-79B  80-100A  Manual input from keyboard and display on monitor 30

31 case/switch Structure 31

32 case/switch Structure  Manual input from keyboard and display on monitor  Choice 1 +  Choice 2 –  Choice 3 *  Choice 4 / 32

33 Repetition  for  while  do.. while/repeat.. until 33

34 while.. Structure 34

35  Summations of number 1 – 10 with while loop while.. Structure 35

36 do while Structure & repeat until Structure 36

37  Summations of number 1 – 10 with do-while loop do while Structure & repeat until Structure 37

38 for Structure 38

39  Summations of number 1 – 10 with do-while loop for Structure 39

40 exercise  1. จงเขียนอัลกอริทึมแบบคำอธิบายและผังงาน ใน การคำนวณยอดชำระค่าน้ำประปา โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1 – 50 หน่วย คิดหน่วยละ 4.25 บาท 51 – 100 หน่วย คิดหน่วยละ 3.25 บาท ตั้งแต่ 101 หน่วยขึ้นไป คิดหน่วยละ 2.25 บาท 40

41 exercise  2. จงเขียนอัลกอริทึมแบบคำอธิบายและผังงาน เพื่อ คำนวณค่าเดินทาง โดยให้รับค่าระยะทาง 1 จำนวน ซึ่งมีอัตรา ดังนี้ n ระยะทาง 1 - 5 กิโลเมตร คิดค่าเดินทาง กิโลเมตร 100 บาท n ระยะทาง 6 - 10 กิโลเมตร คิดค่าเดินทางเพิ่ม จาก 5 กิโลเมตร คิด กิโลเมตรละ 80 บาท n ระยะทาง ตั้งแต่ 11 กิโลเมตรขึ้น ไป คิดค่า เดินทางเพิ่ม จาก 10 กิโลเมตร คิดกิโลเมตรละ 60 บ 41

42 exercise  3. จงเขียนอัลกอริทึมแบบคำอธิบายและผังงาน ของ โปรแกรมตัดเกรด ดังนี้ A80 – 100B+79 - 75 B74 – 70C+69 - 65 C64 – 60D+59 - 55 D54 – 50F49 - 0  โดยรับค่าอินพุท ตั้งแต่ 0-100 ทางแป้นพิมพ์ 42


ดาวน์โหลด ppt FLOWCHART Programming & Algorithm 1. Outline  Element of computer  Computer language & Interpreter  Analysis & Algorithm  Algorithm structure 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google