งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดี ต้อนรับ..... พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดี ต้อนรับ..... พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดี ต้อนรับ....

2

3

4 พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

5 มุ่งมั่น และยืนหยัด ในการดำรงตำแหน่งผู้นำตลาดน้ำอัดลมในภาคใต้ :: วิสัยทัศน์ Vision ”

6 :: จุดมุ่งหมาย Purpose ผลักดันยอดขายให้เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง โดยคำนึงถึง... ความถึงพอใจของ ผู้บริโภค ผ่านการให้บริการที่เป็นเลิศ... และใส่ ใจสิ่งแวดล้อม Drive continually growth sales by satisfying new and existing consumers through excellent service and care for environment issue.

7

8 กว่า 128 ปี แห่งการมอบความสุขความสดชื่น ให้กับผู้บริโภคทั่วโลก Classified - Internal use และกว่า 40 ปี ใน ภาคใต้ แห่งการมอบความสุขความ สดชื่น ให้กับชาวใต้

9 ยังคงยืนหยัด ส่งความสดชื่นให้กับผู้บริโภค บนรากฐานของความสุข และการมองโลกในแง่บวก

10 เครื่องดื่ม ที่มีมูลค่า แบรนด์ มากที่สุดในโลก Classified - Internal use มูลค่าแบ รนด์ 79,213 ล้าน ดอลลาร์

11 เป็น ส่วนหนึ่ง ของภาคใต้

12 หาดทิพย์จะดำเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรม จริยธรรม และจะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวใต้ หาดทิพย์จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ต่างๆ ในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของสังคมชาวใต้...... *********************** :: นโยบายของ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ

13 นโยบายความรับผิดชอบต่อ สังคม ( CSR ) :: นโยบายความรับผิดชอบต่อ สังคม ( CSR ) พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) ผู้ผลิตและ จำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ เครื่องหมายการค้าโคคา - โคลา มุ่งมั่นผลิตสินค้าและการ บริการอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการ ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การ ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อ ผู้บริโภค รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและ ข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องตลอดจน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและ ยั่งยืน **********************

14 เป็นความมุ่งมั่นของกลุ่ม ธุรกิจโคคา - โคลา ที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ โลก ด้วยการผสานความยั่งยืนใน ทุกสิ่งที่เราทำ. “ เป็นพันธมิตรที่ดีของชุมชนที่เราดำเนิน ธุรกิจอยู่ เป็นผู้จ้างที่พนักงานต้องการทำงานด้วย เป็นคู่ค้าที่ลูกค้าชื่นชม และ เป็น เครื่องดื่มที่ผู้บริโภคเลือก ”

15 “ มุ่งมั่นที่จะดับกระหาย และให้ความสดชื่นสำหรับ ทุกคน ด้วยเครื่องดื่มคุณภาพที่บริโภคมั่นใจได้ ” ผ่านการรับรอง คุณภาพ กระบวนการผลิตที่ ทันสมัย

16 กีฬา ซึ่งมีส่วนในการพัฒนา สมรรถภาพทาง ร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเป็น นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย..........................

17 “ มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความ รับผิดชอบ เป้าหมาย คือ การคืนน้ำในปริมาณ เทียบเท่ากับที่มาผลิตเครื่องดื่ม กลับสู่ชุมชนและ ธรรมชาติอย่างปลอดภัย และ ยั่งยืน ภายในปี 2556 ”

18 “ พัฒนาและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ของ เราที่สามารถเป็นทรัพยากร ที่มีคุณค่าต่อไปสำหรับอนาคต ” ขวด light weight ( จากคอยาว เป็นคอ สั้น ) ลดการใช้ PET = 16.5 % เก่า ให ม่ ไม่ใช้ถาดรองผลิตภัณฑ์ ลดการใช้กระดาษ = 100 % ลดการใช้กระดาษลงได้ ประมาณ 358,743 ชิ้น / เดือน เก่ า ให ม่

19 “ เราตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตของ เราจะต้องไม่เพิ่มระดับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ” เปิด - ปิด เครื่องปรับอากาศ เช้า 08.30-11.30 น บ่าย 13.00-16.30 น. 25 C ” ตู้เย็นสี เขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 99%

20 “ สร้างสรรค์โครงการต่างๆ ที่สามารถ ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนใน ทุกพื้นที่ที่เราดำเนินธุรกิจ ”

21 พลตรีพัชร รัตตกุล ประธาน เจ้าหน้าฝ่ายปฏิบัติงาน บริษัท หาด ทิพย์ จำกัด ( มหาชน ) นำพนักงาน อาสาสมัคร จำนวน 50 คน พร้อม อุปกรณ์ ถุงยังชีพ เข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในพื้นที่และไปร่วมกับ หน่วยงานต่างๆ

22 เปิดให้เยี่ยมชมกระบวนการ ผลิต

23 จัดทำปฏิทินอิสลาม ฮัจเราะฮ์ ศักราช

24 “ ส่งเสริมบรรยากาศทำงานที่เปิดกว้าง ปลอดภัยและสมบูรณ์ พร้อมเคารพสิทธิที่พนักงานพึงได้รับในสถานที่ทำงาน เพื่อ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยม ”

25 รับรางวัล เกียรติยศ ความรับผิดชอบต่อ สังคมอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานความ รับผิดชอบของ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม. CSR-DIW Continuous Awards 2011

26

27 “ ขอบคุณค่ะ ”


ดาวน์โหลด ppt ยินดี ต้อนรับ..... พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล กรรมการผู้จัดการ พลตรีพัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google