งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การบัญชี และการสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การบัญชี และการสอบบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การบัญชี และการสอบบัญชี

2 การเกษ ตร ออม ทรัพย์ บริการ ร้านค้า เครดิตยู เนี่ยน ประมงนิคม ผู้ตรวจสอบ กิจการ สหกรณ์ ผู้ตรวจการ สหกรณ์ กรมส่งเสริม สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี พนักงานเจ้า หน้าที กรมตรวจ บัญชีสหกรณ์

3

4

5

6 สหกรณ์นอกภาค เกษตรที่ จัดจ้างผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน หมุนเวียน สหกรณ์ 3 – 5 ปีให้ผู้สอบ บัญชีภาครัฐ สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีแสดง ความเห็น ต่องบการเงินต่างจาก แบบ ไม่มี เงื่อนไข ชั้นคุณภาพการควบคุม ภายใน ต่ำ กว่าระดับดี ไม่สามารถเสนองบ การเงินต่อ ที่ ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับแต่วัน สิ้นปีทางบัญชี ทำธุรกรรมทางการเงินที่ ไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ / ไม่ ถูกต้องตาม ก. ม. ให้การอบรม / สัมมนา แจ้งเวียน หนังสือ การเผยแพร่ ข้อมูลบน Website กำกับผู้สอบบัญชี - สอบทาน / QC งานสอบบัญชี - ปฏิบัติตามมาตรฐาน การสอบบัญชีและ ระเบียบ นทส. ( จรรยาบรรณ ) กำกับสหกรณ์ที่ถ่าย โอนให้ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ตรวจสอบ กำกับ - ผู้สอบ บัญชี - สหกรณ์ เสริมสร้ างความ เข้มแข็ง โปร่งใส เพิ่ม ประสิทธิ ภาพการ สอบ บัญชี โอนกลับ สหกรณ์ให้ ผู้สอบ บัญชี ภาครัฐ ตรวจสอบ บัญชี

7  ปปง.  การค้ำประกันเงินกู้

8  สหกรณ์ลงทุนไม่เป็นไป ตามมาตรา 62  สหกรณ์ลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ เช่น - สร้างหอพัก / คอนโดมิเนียม - รีสอร์ท / ศูนย์สัมมนา อบรม

9  สหกรณ์จัดให้มีกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ ประกันเงินกู้สามัญ โดยให้สมาชิก จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนและจ่ายคืน สมาชิกกรณีที่ไม่ชำระหนี้ตามสัญญา เงินกู้สามัญครบถ้วนแล้วภายใน 60 วัน ช่วยเหลือ ทั้งนี้ สหกรณ์จะจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ค้ำประกันกรณีสมาชิกไม่ สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญา ผู้กู้พ้น สภาพจากงานประจำและพ้นสภาพจาก การเป็นสมาชิก รวมถึงเสียชีวิต  กรณีที่สมาชิกไม่ได้เรียกเก็บเงิน จากสมาชิกผู้กู้  กรณีที่สหกรณ์ได้ให้บริษัทประกัน ชีวิตเป็นผู้ค้ำประกัน

10  ข้อบังคับของสหกรณ์กำหนด ให้สมาชิกถอนหุ้นในส่วนที่เกิน จำนวนที่คณะกรรมการ ดำเนินการกำหนด แต่ต้อง เหลือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และกำหนดให้ ถอนหุ้นได้เกิน 2 ครั้งใน 1 ปี  สหกรณ์จ่ายเงินค่าตอบแทนหุ้น หรือเงินรางวัลการถือหุ้น ระหว่างปี  สมาชิกสมทบ

11  การให้เงินกู้แก่สมาชิก สหกรณ์แก้ไข ระเบียบโดยขยายงวดชำระหนี้ เพิ่ม วงเงินกู้  การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการประกอบ อาชีพ วงเงินกู้ไม่เกิน 10 – 20 ล้าน บาท การค้ำประกัน ใช้หลักทรัพย์ค้ำ ประกัน 20 เท่าของหลักทรัพย์  การให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยกำหนด ประเภทเงินกู้นอกเหนือจากข้อบังคับ กำหนด เช่น เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ ( เงินปัน ผล ) ในช่วงใกล้ปิดบัญชี โดยมี หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการวงเงินกู้ จากการประมาณเงินปันผลที่สมาชิกจะ ได้รับหลังปิดบัญชี

12  ไม่กำหนดวงเงินกู้สูงสุดทุก ประเภทรวมกันว่า ไม่เกินจำนวน เท่าใด  เปลี่ยนสัญญาใหม่ล้างหนี้เดิม  หลักฐานการเป็นหนี้ ฝ่ายจัดการ ต้องตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง  การตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ ค้ำประกัน และหลักประกันทุกปี ว่ายังคงมีอยู่ครบถ้วนเหมาะสม

13  การสั่งจ่ายเช็ค  ระบุชื่อในช่องสั่งจ่าย “ สด ”  ไม่มีการขีดฆ่าหรือผู้ถือออก  ไม่มีการขีดคร่อมเช็ค  ผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายมีการ ลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้า

14 การจ่ายเงินยืมทดรอง – กำหนดระเบียบ – ใครสามารถยืมเงินทดรอง – จัดทำหลักฐานการยืมเงิน – วัตถุประสงค์การยืมเงินทด รอง – ระยะเวลาการคืนเงิน

15  สหกรณ์จัดทำบัญชีโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel แล้วไม่พิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน  การรับ – จ่ายเงิน ต้องมี เอกสารหลักฐานเพื่อบันทึก บัญชี ถึงแม้ว่ารับเงินผ่านทาง ธนาคาร  การจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้บันทึกการอนุมัติเงินกู้ของ คณะกรรมการ

16 ติดต่อ & สอบถาม ได้ที่ กลุ่มกำกับสหกรณ์ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการ สอบบัญชี อาคาร 3 ชั้น 3 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ( ท่าน้ำเทเวศร์ ) โทร. 02 6285240 – 59 ต่อ 3305 หรือ 3308

17 ขอบคุณ คะ ขอให้ทุก คน เดินทาง กลับ โดย สวัสดิ ภาพ


ดาวน์โหลด ppt สุจิตรา พันธุมะบำรุง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน การบัญชี และการสอบบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google