งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wathinee.d@gmail.com JSP ติดต่อฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wathinee.d@gmail.com JSP ติดต่อฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JSP ติดต่อฐานข้อมูล

2 ตรวจสอบความพร้อมก่อนเรียน
J2SE (Set Environment ให้เรียบร้อย) Tomcat (Start Service ให้เรียบร้อย) เปิด home ของ tomcat D:\TomcatWeb Install : mysql , navincat (สามารถ download จากเว็บไซต์)

3 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
โหลด Driver สร้าง Connection เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล สร้าง Statement หรือวัตถุที่จะส่งคำสั่ง sql ไปยังฐานข้อมูล ส่งคำสั่ง sql แสดงผลการทำงาน ปิดการเชื่อมต่อ Database โปรแกรม Java Driver

4 ชื่อคลาสที่เป็นไดร์เวอร์
1โหลด Driver รูปแบบ Class.forName(ชื่อคลาสที่เป็นไดร์เวอร์); ฐานข้อมูล ชื่อคลาสที่เป็นไดร์เวอร์ Mysql com.mysql.jdbc.Driver Microsoft Access sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver Microsoft SQL Server com.Microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver Oraclr Oracle.jdbc.driver.OracleDriver

5 2.สร้าง Connection เพื่อเชื่อมต่อกับDB
รูปแบบ Connection คอนเน็คชั่น =DriverManager.getConnection(URI_ของฐานข้อมูล); หรือ Connection คอนเน็คชั่น =DriverManager.getConnection(URI_ของฐานข้อมูล,ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน);

6 URI(uniform resource identifier)
ของฐานข้อมูล Mysql มีรูปแบบดังนี้ Jdbc:mysql://ชื่อserver/ชื่อdatabase เมื่อเขียนเสร็จแล้วถ้าไม่เกิด exception ขึ้นก็แสดงว่าเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้

7 ตัวอย่าง URL ของฐานข้อมูลชนิดต่าง ๆ
URI Mysql jdbc:mysql://ชื่อเซิร์ฟเวอร์[:port]/ชื่อฐานข้อมูล Derby(Embedded) jdbc:derby:ชื่อฐานข้อมูล Derby jdbc:derby//ชื่อเซิร์ฟเวอร์[:port]/ชื่อฐานข้อมูล Microsoft Access jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=ชื่อฐานข้อมูล.mdb Microsoft SQL Server jdbc:sqlserver//ชื่อเซิร์ฟเวอร์[:port];database=ชื่อฐานข้อมูล Oracel

8 3.statement รูปแบบ เตรียม คำสั่ง เพื่อจะใช้ sql
Statement ตัวแปร=conn.createStatement(); ตัวอย่าง Statement stmt=conn.createStatement();

9 4. Method ที่น่าสนใจของคำสั่งดังนี้
4.1 กรณี insert ,Update , Delete stmt.executeUpdate(); เมื่อใช้คำสั่งข้างต้นผลที่ return กลับมาจะเป็นจำนวนเต็มแสดงถึงแถวที่ถูกเปลี่ยนแปลง

10 4. Method ที่น่าสนใจของคำสั่งดังนี้
4.2 กรณี Select stmt.executeQuery(); เมื่อใช้คำสั่งข้างต้นผลที่ return กลับมาจะเป็น ResultSet ซึ่งมีลักษณะคล้ายตารางของกลุ่มข้อมูล

11 ยกตัวอย่าง การ insert String sql=“insert into employee (id,name,salary) values(4,’Mr Jo’,30000);”; Int result = stmt.executeUpdate(sql);

12 String sql=“select * from employee;”;
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql); while(rs.next()){ //อ่านข้อมูลจาก ResultSet โดยใช้เมธอด getXXX() //เช่น rs.getInt(1) อ่านชนิดข้อมูลint จากคอมลัมน์แรก // rs.getString(“name”); อ่านชนิดStringจาคอลัมธ์ชื่อ name }

13 ตัวอย่าง while(rs.next()){ out.println(rs.getInt(“id”));
out.println(rs.getString(“name”)); } ปล. filed เป็น int ใช้ getInt filed เป็น char ,varchar หรืออื่นๆ ใช้ getString

14 ตัวอย่าง select

15 ตัวอย่าง select

16 5.ปิดการเชื่อมต่อ ให้ปิด Connection ,Statement ,ResultSet รูปแบบ ตัวแปร.close(); ตัวอย่าง rs.close(); // เฉพาะกรณีของ select conn.close(); stmt.close();

17 ขั้นตอนเตรียมข้อมูลต่าง ๆ
1.ขั้นตอนเตรียม ข้อมูล และฐานข้อมูล 2.ขั้นตอน download และ Install Driver ของ MySQL 3. สร้าง JSP และจัดการกับฐานข้อมูลด้วยคำสั่ง

18 ขั้นตอนสร้าง Database,table,data
ใช้โปรแกรม Navincat for Mysql 1.คลิก Conncetion เพื่อติดต่อไปยัง mysql

19 ขั้นตอนสร้าง Database,table,data
ใช้โปรแกรม Navincat for Mysql 2.ระบุข้อมูลของ Server ที่ต้องการติดต่อ ในกรณีนี้ ติดต่อที่เครื่องของผู้พัฒนา สร้างชื่อการติดต่อ ติดต่อมาที่เครื่อง locahost คลิกทดสอบ รหัสเข้าใช้ mysql

20 ขั้นตอนสร้าง Database,table,data
ใช้โปรแกรม Navincat for Mysql 3.เมื่อติดต่อ mysql ได้ก็จะแสดงข้อมูล database ที่มีทั้งหมดนะขณะนั้น

21 ขั้นตอนสร้าง Database,table,data
ใช้โปรแกรม Navincat for Mysql 4.สร้าง databasae ใหม่โดยคลิกขวา และเลือก new database

22 ให้นักศึกษาสร้าง table guestbook
ข้อมูลดังนี้

23 ฝึกปฏิบัติ ติดต่อฐานข้อมูล Insert Select Delete Update

24 ฝึกปฏิบัติ ฝึกปฏิบัติสร้าง guestbookในชั่วโมงเรียน

25

26


ดาวน์โหลด ppt Wathinee.d@gmail.com JSP ติดต่อฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google