งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณัฐพล โยธาธิติกุล. “ มนุษย์ ยังคงเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่วิเศษสุดกว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งหมด ” John F. Kennedy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณัฐพล โยธาธิติกุล. “ มนุษย์ ยังคงเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่วิเศษสุดกว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งหมด ” John F. Kennedy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณัฐพล โยธาธิติกุล

2 “ มนุษย์ ยังคงเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่วิเศษสุดกว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งหมด ” John F. Kennedy

3 ความหมายของการ คิดวิเคราะห์ MEN U คุณสมบัติที่เอื้อต่อ การคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิด วิเคราะห์ ลักษณะการคิด วิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เลือกหัวข้อที่ ต้องการ

4 การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจำแนก แยกแยะ องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือ เหตุการณ์ หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่าง องค์ประกอบ เหล่านั้นเพื่อค้นหาสภาพความเป็นจริง หรือสิ่งสำคัญ ของสิ่งที่กำหนดให้ การคิดวิเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร ?

5 1. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ จะวิเคราะห์ 2. ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างไต่ถาม 3. ความสามารถในการ ตีความ 4. ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล คุณสมบัติของบุคคลที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์

6 1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3. การวิเคราะห์หลักการ ลักษณะการคิดวิเคราะห์

7 1............................................... 2............................................ 3.............................................. 5.......................................... 4................................................ 6.......................................... 8............................................. 9........................................... 10.......................................... 12........................................ ใบงาน จงระบุ ส่วนประกอบของเซลล์

8 1. กระบวนการทางชีววิทยาประกอบด้วย ขั้นตอนตามลำดับวิธีการอย่างไร 2. การหายใจแบบใช้ออกซิเจนจากน้ำตาล 1 โมเลกุลจะต้องผ่านกระบวนการ ใดบ้าง 3. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตใน ระบบนิเวศมีอะไรบ้าง 4. เซลล์เม็ดเลือดขาวมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ตัวอย่างคำถามการวิเคราะห์ส่วนประกอบ

9 ในกระสังเคราะห์สาย DNA จะต้อง เอนไซม์ใดบ้างและเอนไซม์เหล่านั้น ทำงานร่วมกันอย่างไร

10 ตัวอย่างคำถามการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ 1. การแบ่งเซลล์ไมโอซิส มีผลต่อ การแปรผันทางพันธุกรรมอย่างไร 2. การใช้สาร CFC ส่งผลต่อชั้น บรรยากาศโลกอย่างไร 3. ฝนกรดทำให้เกิดผลเสียอย่างไร บ้าง 4. คลอโรพลาสมีความสำคัญอย่างไร กับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

11 ตัวอย่างคำถามการ วิเคราะห์หลักการ 1. หลักการในการใช้กล้องจุลทรรศน์ มีอะไรบ้าง 2. หลักการในการทำพันธุวิศวกรรม คืออะไร 3. หลักการในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ มีอะไรบ้าง 4. หลักการในการจำแนกสิ่งทีชีวิต ออกเป็นอาณาจักรต่าง ๆ คืออะไร

12 การคิด วิเคราะห์ข่าว เตือนระบบนิเวศวิกฤตปรากฏการณ์ฟอกขาว เหตุประการัง ถูกทำลาย จี้ร่วมออกมาตรการแก้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัด สัมมนาและดำน้ำสำรวจปะการังที่เกาะเต่า อ. พะงัน จ. สุ ราษฎร์ธานี วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายธรณ์ ธำรง นาวาสวัสดิ์ อาจารย์คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เกาะเต่าเป็นเกาะที่มีน้ำใสสามารถมองเห็นปะการัง ได้ชัดเจนที่สุดในอ่าวไทย และยังเป็นเกาะที่เคยมีปะการัง สมบูรณ์และสวยงามมากแห่งหนึ่ง แต่เนื่องจากผลกระทบ จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเมื่อปี 2541 รวมทั้งการ ทำประมง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทำให้ปะการังถูก ทำลายเป็นบริเวณกว้าง นายนิพนธ์กล่าวว่าปะการังสามารถ ฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติหากไม่ถูกรบกวน โดยเฉพาะ มนุษย์ซึ่งมีส่วนในการทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก หรือโลกร้อนขึ้น และยังทำกิจกรรมที่ส่งผลให้ปะการังถูก ทำลายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งน้ำเสียจากรีสอร์ท ภัตตาคารและร้านอาหาร การเหยียบย่ำปะการังของ นักท่องเที่ยว การทิ้งสมอเรือ และการทำประมง เพื่อ แก้ปัญหาดังกล่าวต้องช่วยกันพยายามลดกิจกรรมที่จะ ส่งผลให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อน และการร่วมมือกัน กำหนดมาตรการในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ( มติชน เสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2544 หน้า 7)

13 ขั้นที่ 1 กำหนดสิ่งที่ ต้องการวิเคราะห์ ขั้นที่ 2 กำหนดปัญหา หรือวัตถุประสงค์ ขั้นที่ 3 กำหนดหลักเกณฑ์ หรือกฎเกณฑ์ ขั้นที่ 4 พิจารณา แยกแยะ ขั้นที่ 5 สรุป คำตอบ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เลื อก

14 เหตุใดปะการังจึง ถูกทำลาย

15 “ ใช้เทคนิค 5W 1H ”

16 What ( อะไร ) ปัญหาหรือสาเหตุที่ เกิดขึ้น Where ( ที่ไหน ) สถานการณ์หรือ ตำแหน่งที่เกิดเหตุ When ( เมื่อไร ) เวลาที่เหตุการณ์นั้นได้ เกิดขึ้น Why ( ทำไม ) สาเหตุหรือมูลเหตุที่ทำให้ เกิดขึ้น Who ( ใคร ) บุคคลสำคัญเป็นตัว ประกอบ หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับ ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ How ( อย่างไร ) รายละเอียดของสิ่งที่ เกิดขึ้น แล้ว หรือ กำลังจะเกิดขึ้นว่ามี ความเป็นได้ได้ในลักษณะใด

17 ใบงาน การวิเคราะห์ข่าว คำชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ข่าวที่กำหนดให้ กลุ่มที่.............. ชั้น............................ รายชื่อสมาชิก 1............................................................................... 2............................................................................... 3............................................................................... 4............................................................................... 5............................................................................... 1. ชื่อข่าวที่วิเคราะห์....................................................................................................................... จากหนังสือพิมพ์......................................................... วันที่.............................................................. 2. เนื้อหาของข่าวโดยย่อ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 3. สาเหตุของการเกิดปัญหาตามข่าว.......................................................................................................................................................................................................................................................... 4. ควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร.................................................................................................................................................................................................................................................................. 5. ทำอย่างไรปัญหานี้จึงจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต............................................................................................................................................................................................................................................

18 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษา (Case Study Method) ขั้นนำเสนอ กรณีศึกษา ขั้นการศึกษา กรณีศึกษาหรือ ตัวอย่าง ขั้นสรุปผลการ เรียนรู้

19


ดาวน์โหลด ppt ณัฐพล โยธาธิติกุล. “ มนุษย์ ยังคงเป็นเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่วิเศษสุดกว่าเครื่อง คอมพิวเตอร์ใด ๆ ทั้งหมด ” John F. Kennedy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google