งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ผ ลิต นายห น้า ผู้ ซื้อ สั่ง ซื้อ สั่ง ผลิต 10 Invoice 1 10 CO ศุลก ากร ผู้นำ เข้า 12 Invoice 2 10 CO 12 INVOICE2 ดู RO O เก็บ ภาษี ตรวจ ปล่อย ช่องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ผ ลิต นายห น้า ผู้ ซื้อ สั่ง ซื้อ สั่ง ผลิต 10 Invoice 1 10 CO ศุลก ากร ผู้นำ เข้า 12 Invoice 2 10 CO 12 INVOICE2 ดู RO O เก็บ ภาษี ตรวจ ปล่อย ช่องที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผู้ผ ลิต นายห น้า ผู้ ซื้อ สั่ง ซื้อ สั่ง ผลิต 10 Invoice 1 10 CO ศุลก ากร ผู้นำ เข้า 12 Invoice 2 10 CO 12 INVOICE2 ดู RO O เก็บ ภาษี ตรวจ ปล่อย ช่องที่ 7 ของใบ CO ต้องระบุชื่อของบริษัทผู้ที่ออก Invoice และชื่อของ ประเทศนายหน้าที่ออก Invoice นั้นด้วย

3 CO ระบุราคาต่ำกว่า Invoice ที่ยื่นเพื่อขอ ชำระภาษีกับศุลกากรขณะนำเข้า ซึ่ง Invoice ฉบับที่ยื่นศุลกากรดังกล่าวนี้ออก โดยประเทศนายหน้า ( หรือประเทศที่สาม ) 1 CO ระบุราคาเท่ากับ Invoice ที่ยื่นเพื่อขอ ชำระภาษีกับศุลกากรขณะนำเข้า ซึ่ง Invoice ฉบับที่ยื่นศุลกากรดังกล่าวนี้ออก โดยประเทศนายหน้า ( หรือประเทศที่สาม ) 2 ตามปกติเลข INVOICE ที่ระบุในใบ CO กรณี TCI/TPI นั้น ควร เป็นเลข INVOICE ของผู้ผลิต แต่ขณะนี้ FTA ทุก FTA มีการ ยืดหยุ่นให้ระบุเลข INVOICE ของผู้ผลิตหรือนายหน้าก็ได้ ยกเว้น ACFTA จะต้องระบุเลข INVOICE ของนายหน้าอย่าง เดียวเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ผู้ผ ลิต นายห น้า ผู้ ซื้อ สั่ง ซื้อ สั่ง ผลิต 10 Invoice 1 10 CO ศุลก ากร ผู้นำ เข้า 12 Invoice 2 10 CO 12 INVOICE2 ดู RO O เก็บ ภาษี ตรวจ ปล่อย ช่องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google