งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552

2 สาระสำคัญ กำหนดให้มีการตรวจวัดปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิง คงเหลือของผู้ค้าน้ำมันและสถานีบริการ เพื่อคำนวณเงินชดเชยและเงินที่ต้องส่งเข้า กองทุนน้ำมัน เชื้อเพลิงในกรณีที่มีการปรับอัตราภาษี สรรพสามิต โดยกรมธุรกิจพลังงานมีหน้าที่ แจ้งจำนวนเงินชดเชย และเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต่อผู้ค้าน้ำมันและเจ้าของสถานีบริการ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ. ศ. 2551 เป็นต้นไป

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ของผู้ค้าน้ำมันประกอบด้วย น้ำมัน คงเหลือสุทธิในคลังน้ำมัน น้ำมันคงเหลือ สุทธิในสถานีบริการน้ำมันที่ผู้ค้า ดำเนินการเอง และน้ำมันที่อยู่ระหว่างการ ขนส่ง 2. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิใน คลังน้ำมันให้คำนวณจากปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิดที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้ในถังของแต่ละคลัง น้ำมัน ณ อุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส หรือที่ 86 องศาฟาเรนไฮต์ หักด้วย ปริมาณสำรองตามกฎหมาย ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น ปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่รอการส่งออก และปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีไว้ใช้ในกิจการของ ตนเอง

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. หลักเกณฑ์การคำนวณปริมาณ สำรองตามกฎหมายตามข้อ 2 3.1 ให้แบ่งปริมาณสำรองตาม กฎหมายของน้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 10 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 20 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี 85 น้ำมันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 1 และ ชนิดที่ 2 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 และน้ำมันดีเซลพื้นฐาน ออกเป็น สองส่วนตามสัดส่วนของน้ำมัน สำเร็จรูปคงเหลือกับน้ำมันพื้นฐาน คงเหลือ

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3.2 ให้นับปริมาณน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 20 ออกเทน 95 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี 85 น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 5 เป็นปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ หลังจากหักปริมาณสำรองตาม กฎหมายที่คำนวณตาม 3.1 ออก แล้ว แต่สำหรับน้ำมันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 และน้ำมัน ดีเซลพื้นฐาน ให้นับเป็นปริมาณนํ้า มันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิทั้งจำนวน

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3.3 ปริมาณน้ำมันสำรองตามกฎหมายที่ ใช้หักในการคำนวณปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ เพื่อจ่ายเงิน ชดเชยในการปรับลดภาษีสรรพสามิต จะ นำไปใช้หักในการคำนวณปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ เพื่อนำส่งเงินเข้า กองทุน เมื่อมีการปรับเพิ่มภาษี สรรพสามิตในปริมาณเดียวกัน 4. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ ของสถานีบริการน้ำมัน ให้คำนวณจาก ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิด ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้ ณ อุณหภูมิขณะตรวจวัด บวกด้วยปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง หัก ด้วยปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 5. น้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 4. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิของ สถานีบริการน้ำมัน ให้คำนวณจากปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือแต่ละชนิดที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจวัดได้ ณ อุณหภูมิ ขณะตรวจวัด บวกด้วยปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่อยู่ระหว่างการขนส่ง หักด้วย ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่รับฝากผู้อื่น ในกรณีที่ผู้ค้าน้ำมันหรือเจ้าของสถานี บริการน้ำมันมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ระหว่างการขนส่งให้จัดส่งเอกสาร ใบกำกับการขนส่งไปยังกรมธุรกิจ พลังงาน กระทรวงพลังงานภายในสามวัน ทำการนับแต่วันที่ประกาศราคาขายปลีก ใหม่ใช้บังคับ

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง คงเหลือสุทธิ พ. ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google