งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ ให้เพิ่มความในกลุ่มกิจการประเภทที่ 9 กิจการที่เกี่ยวกับการบริการแห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ซึ่งออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ "9(17) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน"

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้ "การประกอบกิจการให้บริการดูแลผุ้สูงอายุที่บ้าน" หมายความว่า การประกอบกิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google