งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ( ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ( ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ( ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ  ให้เพิ่มความในกลุ่มกิจการประเภทที่ 9 กิจการที่ เกี่ยวกับการบริการแห่งประกาศกระทรวง สาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่องกิจการทีเป็น อันตรายต่อสุขภาพลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ( ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2546 และประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ( ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 ซึ่งออกตามความในมาตรา 31 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 "9(17) การประกอบกิจการให้บริการดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน "

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. ให้ " การประกอบกิจการให้บริการดูแลผุ้ สูงอายุที่บ้าน " หมายความว่า การประกอบ กิจการที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ ( ที่มีอายุเกิน 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ) ที่บ้านของ ผู้รับบริการ ทั้งนี้ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมี สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุหรือสถานที่ฝึกอบรม พนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม

4 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ( ฉบับที่ 6) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 มกราคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google