งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to use MyCat. สามารถเข้าใช้ได้ที่ Website คลิกเลือก Research Tools คลิกเลือก MyCat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to use MyCat. สามารถเข้าใช้ได้ที่ Website คลิกเลือก Research Tools คลิกเลือก MyCat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to use MyCat

2 สามารถเข้าใช้ได้ที่ Website http:\\library.tu.ac.th คลิกเลือก Research Tools คลิกเลือก MyCat

3 เมื่อ ยืนยันตัวบุคคล ผ่าน Link ที่ ได้รับทาง E-Mail จึงสามารถเข้าใช้ระบบ MyCat ได้

4 ใส่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้ จากการยืนยันตัว ผู้ใช้ผ่าน Link ที่ ได้รับทาง E-mail

5 เจ้าหน้าที่ ประจำคณะ 1. เพิ่ม / ลบอาจารย์ 2. เพิ่ม / ลบรายวิชา 3. เพิ่ม / ลบนักศึกษาใน รายวิชา 4. สถิติการส่งวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณะหรือแยก ตามอาจารย์ที่ปรึกษา 5. สถิติความคล้าย รวมทั้ง คณะหรือแยกตาม อาจารย์ที่ปรึกษา

6 คลิกเพิ่ม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในระบบ MyCat

7 คลิกเพิ่ม รายวิชาใหม่ ในระบบ MyCat

8 คลิกเพิ่ม รายชื่อนักศึกษา ใน ระบบ MyCat

9 นักศึกษา 1. อัพโหลดเอกสารร่าง วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ 2. ดาวน์โหลดเอกสาร ต้นฉบับ รายงานผลการ ตรวจแบบสรุปและแบบ ละเอียด 3. ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 4. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร วิทยานิพนธ์สมบูรณ์ สำหรับจัดทำเล่ม

10 คลิกเลือก รายวิชา ที่ลงทะเบียน

11 พิมพ์ ชื่อเรื่อง และ อัพโหลด ไฟล์ร่างวิทยานิพนธ์

12 จะปรากฏ ข้อมูล และ สถานะ การส่งไฟล์ ร่างวิทยานิพนธ์

13 อาจารย์ที่ปรึกษา 1. ดูรายชื่อนักศึกษาที่ส่ง และยังไม่ส่งร่าง วิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ 2. ตรวจเอกสาร ดูสถิติ ความคล้าย อนุมัติ / ไม่ อนุมัติเอกสาร พร้อมให้ ความคิดเห็น 3. ดาวน์โหลดเอกสาร ต้นฉบับ รายงานผลการ ตรวจแบบสรุปและแบบ ละเอียด

14 คลิกเลือก ชื่อนักศึกษา เพื่อ พิจารณาผลการตรวจสอบ ร่าง วิทยานิพนธ์ จากระบบ MyCat

15 คลิกที่ ตรวจเอกสาร เพื่อ พิจารณาร่างวิทยานิพนธ์ที่ระบบ MyCat ตรวจสอบ

16 สามารถ ดาวน์โหลด ร่าง วิทยานิพนธ์ (File Word)

17 สามารถดู ผลลัพธ์ การ ตรวจสอบร่างวิทยานิพนธ์

18 สามารถดู สถิติความคล้าย และ แหล่งที่พบ ของร่าง วิทยานิพนธ์

19 พิจารณาร่างวิทยานิพนธ์ อนุมัติ ผ่าน / ไม่ผ่าน และใส่ความ คิดเห็นเพิ่มเติมได้

20 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้รับไฟล์ ร่างวิทยานิพนธ์ และพิจารณา ผ่าน / ไม่ผ่าน นักศึกษาจะ ได้รับการแจ้งผลทาง E-Mail

21 นักศึกษาสามารถดู รายงาน สรุปผล การตรวจได้

22 นักศึกษาสามารถดู รายงานผล การตรวจสอบเอกสาร ได้

23 นักศึกษาสามารถดู รายงาน ความคล้ายแยกตาม ตำแหน่งที่พบ ได้

24 นักศึกษาสามารถอัพโหลด วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ ได้หลังจากตรวจ ร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน

25 เมื่อนักศึกษาส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ และระบบ MyCat ตรวจสอบแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะ ได้รับ E-Mail แจ้งเตือน

26 คลิกที่เมนู วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ และคลิก ชื่อ นักศึกษา ที่ต้องการตรวจ วิทยานิพนธ์

27 พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ อนุมัติ ผ่าน / ไม่ผ่าน และ ใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

28 ระบบแสดง สถานะผ่าน สิ้นสุด ขั้นตอนการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผ่านระบบ MyCat

29 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ผ่าน / ไม่ผ่าน นักศึกษาจะ ได้รับการแจ้งผลทาง E-Mail

30 จะปรากฏ ข้อมูล และ สถานะ การส่งไฟล์ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

31 นักศึกษา ลงทะเบียน วิทยานิพนธ์ ได้หลังจาก ตรวจ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผ่าน

32 นักศึกษา กรอกรายละเอียด และ อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับ สมบูรณ์ นามสกุล.docx หรือ tex

33 สิ้นสุด ขั้นตอน สิ้นสุด ขั้นตอนระบบบริหารจัดการ ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยระบบ MyCat

34 สามารถดู สถิติการส่งเอกสาร และ สถิติความคล้าย

35 สามารถดูข้อมูล การตรวจ รับเล่ม


ดาวน์โหลด ppt How to use MyCat. สามารถเข้าใช้ได้ที่ Website คลิกเลือก Research Tools คลิกเลือก MyCat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google