งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How to use MyCat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How to use MyCat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How to use MyCat

2 สามารถเข้าใช้ได้ที่ Website http:\\library.tu.ac.th
คลิกเลือก Research Tools คลิกเลือก MyCat

3 เมื่อ ยืนยันตัวบุคคล ผ่าน Link ที่ได้รับทาง E-Mail
จึงสามารถเข้าใช้ระบบ MyCat ได้

4 ใส่ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ที่ได้จากการยืนยันตัวผู้ใช้ผ่าน Link ที่ได้รับทาง E-mail

5 เจ้าหน้าที่ประจำคณะ เพิ่ม/ลบอาจารย์ เพิ่ม/ลบรายวิชา
เพิ่ม/ลบนักศึกษาในรายวิชา สถิติการส่งวิทยานิพนธ์ รวมทั้งคณะหรือแยกตามอาจารย์ที่ปรึกษา สถิติความคล้าย รวมทั้งคณะหรือแยกตามอาจารย์ที่ปรึกษา

6 คลิกเพิ่ม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ในระบบ MyCat

7 คลิกเพิ่ม รายวิชาใหม่ ในระบบ MyCat

8 คลิกเพิ่ม รายชื่อนักศึกษา ในระบบ MyCat

9 นักศึกษา อัพโหลดเอกสารร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ รายงานผลการตรวจแบบสรุปและแบบละเอียด ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิทยานิพนธ์สมบูรณ์สำหรับจัดทำเล่ม

10 คลิกเลือก รายวิชา ที่ลงทะเบียน

11 พิมพ์ ชื่อเรื่อง และ อัพโหลด ไฟล์ร่างวิทยานิพนธ์

12 จะปรากฏ ข้อมูล และ สถานะ การส่งไฟล์
ร่างวิทยานิพนธ์ หากไม่ผ่านให้นักศึกษาแก้ไขตามความเห็นหรือคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา จนกว่าจะผ่านจึงสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้

13 อาจารย์ที่ปรึกษา ดูรายชื่อนักศึกษาที่ส่งและยังไม่ส่งร่างวิทยานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ตรวจเอกสาร ดูสถิติความคล้าย อนุมัติ /ไม่อนุมัติเอกสาร พร้อมให้ความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสารต้นฉบับ รายงานผลการตรวจแบบสรุปและแบบละเอียด

14 คลิกเลือก ชื่อนักศึกษา เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบ ร่างวิทยานิพนธ์ จากระบบ MyCat

15 คลิกที่ ตรวจเอกสาร เพื่อพิจารณาร่างวิทยานิพนธ์ที่ระบบ MyCat ตรวจสอบ

16 สามารถ ดาวน์โหลด ร่างวิทยานิพนธ์ (File Word)

17 สามารถดู ผลลัพธ์ การตรวจสอบร่างวิทยานิพนธ์

18 สามารถดู สถิติความคล้าย และ แหล่งที่พบ ของร่างวิทยานิพนธ์

19 พิจารณาร่างวิทยานิพนธ์ อนุมัติ ผ่าน / ไม่ผ่าน และใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

20 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้รับไฟล์ ร่างวิทยานิพนธ์ และพิจารณา ผ่าน/ไม่ผ่าน นักศึกษาจะได้รับการแจ้งผลทาง เช่นเดียวกับอาจารย์

21 นักศึกษาสามารถดู รายงานสรุปผล การตรวจได้

22 นักศึกษาสามารถดู รายงานผลการตรวจสอบเอกสาร ได้

23 นักศึกษาสามารถดู รายงานความคล้ายแยกตามตำแหน่งที่พบ ได้

24 นักศึกษาสามารถอัพโหลด วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ได้หลังจากตรวจร่างวิทยานิพนธ์ผ่าน

25 เมื่อนักศึกษาส่ง วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และระบบMyCat ตรวจสอบแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับ แจ้งเตือน

26 คลิกที่เมนู วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และคลิก ชื่อนักศึกษา ที่ต้องการตรวจวิทยานิพนธ์

27 พิจารณาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ อนุมัติ ผ่าน / ไม่ผ่าน และใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

28 ระบบแสดง สถานะผ่าน สิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ MyCat
ถ้าผ่านระบบจะทำการส่งอีเมลให้กับนักศึกษาว่าวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั้นผ่านแล้ว

29 เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา ผ่าน/ไม่ผ่าน นักศึกษาจะได้รับการแจ้งผลทาง E-Mail

30 จะปรากฏ ข้อมูล และ สถานะ การส่งไฟล์
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

31 นักศึกษา ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ได้หลังจากตรวจ วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผ่าน

32 นักศึกษา กรอกรายละเอียด และ อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นามสกุล
นักศึกษา กรอกรายละเอียด และ อัพโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ นามสกุล .docx หรือ tex

33 สิ้นสุด ขั้นตอนระบบบริหารจัดการตรวจสอบวิทยานิพนธ์
ด้วยระบบ MyCat ปริ้นออกมาเป็นตัวเล่มเพื่อให้ส่งให้คณะที่นศ.สังกัดอยู่ได้

34 สามารถดู สถิติการส่งเอกสาร และ สถิติความคล้าย

35 สามารถดูข้อมูล การตรวจรับเล่ม


ดาวน์โหลด ppt How to use MyCat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google