งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self Certification Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self Certification Systems"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self Certification Systems
[ SC ]

2 SC SC2 SC1 2558 2 1 2 2 1 1 1 2

3 ยื่นคำร้อง ตอบปฏิเสธ ยื่นคำร้อง แจ้งการอนุมัติ พร้อมเลขประจำตัว
ผู้ส่งออก(Exporter) กรมการค้า ต่างประเทศ ยื่นคำร้อง กรมการค้าต่าง ประเทศพิจารณาคำร้อง ตอบปฏิเสธ ผู้ส่งออก(Exporter) กรมการค้า ต่างประเทศ ยื่นคำร้อง กรมการค้าต่าง ประเทศพิจารณาคำร้อง แจ้งการอนุมัติ ผู้ส่งออกรับอนุญาต (Certified Exporter) ศุลกากรประเทศผู้นำเข้า พร้อมเลขประจำตัว

4 ผู้ส่งออกรับอนุญาต (Certified Exporter)
คุณสมบัติ มีความรู้เรื่องการกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดให้กับตัวสินค้าที่จะส่งออกและสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ มีที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้เพื่อการกำหนดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ส่งออกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อจำเป็น

5 ระบุเลขประจำตัวของ Certified Exporterใน Invoice
จัดทำ Commercial Invoice เพื่อการส่งออก Commercial Invoice เพื่อการส่งออกที่จัดทำโดยCertified Exporterโดยมีการเพิ่มรายละเอียดเกณฑ์ถิ่นกำเนิดของสินค้าที่ระบุในInvoiceและมีการระบุเลขประจำตัวของCertified Exporter เรียกว่า Invoice Declaration

6 การจัดทำ INVOICE DECLARATION
ทำอย่างน้อย 3ฉบับ เก็บไว้ที่บริษัทเพื่อเป็นข้อมูลการส่งออก นำไปใช้เพื่อการดำเนินการเพื่อการส่งออกที่กรมศุลกากร ส่งไปให้ลูกค้าที่ประเทศผู้นำเข้าเพื่อใช้แทน FORM D

7 การเพิกถอนสิทธิการเป็น CERTIFIED EXPORTER

8 ข้อความที่ต้องระบุเพิ่มเติมลงในInvoice Declaration
“The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No.....) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin: ) [with origin criteria:......]”

9 กรณีสินค้ามีรายการเดียว
กรณีสินค้ามีหลายรายการ 1

10 กรณีสินค้ามีหลายรายการ
2 กรณีสินค้ามีหลายรายการ กรณีสินค้ามีหลายรายการ 3

11 Invoice Declaration The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No K.) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin :Thailand) [with origin criteria:as indicated in this invoice..] 1. Note Book Origin Criteria: CTH 2. Hard Disk Origin Criteria: RVC40% 3. Note Book Origin Criteria: WO The exporter of the product (s) covered by this document (Certified Exporter No K.) declared that, except where otherwise clearly indicated, the products satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin:Thailand) [with origin criteria:as indicated in this invoice..]

12 ใบเรียกเก็บเงิน (Billing Statements) หรือ
Invoice Declaration มีอายุ 12 เดือน นับแต่วันออก กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถออกInvoice Declaration ได้สามารถออกเอกสารดังต่อไปนี้แทนเพื่อรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าได้ ใบเรียกเก็บเงิน (Billing Statements) หรือ ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery order) หรือ บัญชีการบรรจุหีบห่อ (Packing list) กรณีมูลค่าสินค้าไม่เกิน USD200F.O.B. ให้ใช้Invoice Declaration ที่ออกโดยผู้ส่งออกใดๆที่เป็น CE หรือไม่ก็ได้

13 Advance Ruling System หมายถึงระบบการสอบถามเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าล่วงหน้า เป็นระบบที่ดำเนินการโดยกรมศุลกากรเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในระบบ Self Certification

14 ส่งออก การส่งออกในระบบSC จัดทำInvoice Declaration
ข้อมูล Certified Exporter Paperless System กรมศุลกากร สินค้าส่งออก ส่งออก ลูกค้าปลายทางที่ประเทศผู้นำเข้า

15 เลขประจำตัวของCertified ExporterในInvoice Declaration
การใช้สิทธิขณะนำเข้าในระบบSelf Certification(SC) ผู้นำเข้า Invoice Declaration จากผู้ขายต่างประเทศ ยื่น กรมศุลกากร ตรวจสอบ Invoice Declaration เลขประจำตัวของCertified ExporterในInvoice Declaration ตรวจรายละเอียดอื่นๆในInvoice Declaration ถูกต้อง ถูกต้อง ให้สิทธิฯ ปฏิเสธสิทธิฯ ไม่ถูกต้อง

16 ภายใต้ระบบ Self Certification นั้น ขณะนำเข้า ไม่มีการสงวนสิทธิเนื่องจากการไม่มี Invoice Declaration
ภายใต้ระบบ Self Certification นั้น ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้มาตรการ Back-to-Back แต่สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้มาตรการ Third Party Invoicing ได้

17 ให้ผู้นำของเข้าจัดเก็บสำเนาบัญชีราคาสินค้าหรือใบเรียก
เก็บเงินหรือใบสั่งปล่อยสินค้าหรือบัญชีการบรรจุหีบห่อ ที่มีข้อความรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับการนำเข้าสินค้าที่ขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ในสื่อรูปแบบใดๆหรือเอกสารไว้เพื่อให้ตรวจสอบเป็น ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันนำเข้าสินค้า

18 สินค้า ส่งมอบโดยตรง นายหน้า 1 นายหน้า 2 นายหน้า 3
INV. DECLATION / PACKING LIST ส่งมอบโดยตรง ผู้ผลิต/ผู้ส่งออก(CE) ผู้นำเข้า INV. DECLATION INVOICE 1 INVOICE 2 INVOICE 3 นายหน้า 1 นายหน้า 2 นายหน้า 3 Invoice 3 ใช้ยื่นศุลกากรเพื่อการชำระภาษีศุลกากร คู่กับ Invoice Declaration

19 ระบบ Self Certification จะใช้กับประเทศที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง 4 ประเทศเท่านั้นในขณะนี้ ประเทศดังกล่าวได้แก่ ประเทศบรูไน ดารูซาลาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย Brunei Singapore

20 PH IN TH SELF CERTIFICATION SYSTEMS(SC2) L

21 1.จำกัดให้ใช้เฉพาะ Invoice Declaration อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารอื่นแทนได้
2.ผู้ใช้ระบบจำกัดเฉพาะ ผู้ส่งออกที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น 3.ให้มีการระบุเลขพิกัดฯในInvoice Declarationด้วย 4.ให้ระบุชนิดของสินค้าที่จะส่งออกโดยในบัญชีของCertified Exporterด้วย 5.ให้ระบุตัวอย่างลายมือชื่อของ Certified Exporterในบัญชีของ CE.ด้วย 6.จำกัดจำนวนของCE.ในหนึ่งบริษัทไม่เกิน 3 คน 7. ไม่มีมาตรการThird Party Invoicing 8.ไม่มีมาตรการBack-to-Back 9.ศุลกากรประเทศผู้นำเข้าต้องตรวจสอบชนิดสินค้าตามInvoice Declarationและลายมือชื่อของCEลงนามในInvoice DeclarationจากบัญชีของCEที่ได้รับจากIssuing Authorityด้วย

22 The Exporter of the product(s) covered by this document(Certified Exporter Authorization Code ………………………) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products ( HS. Code/s.………..) satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA(ASEAN Country of origin……………..) with origin criteria…………………………………………………... Signature Over Printed Name of the Authorized Signatory

23 ข้อแตกต่างของ SC1และSC2
1.ไม่จำกัดให้ใช้เฉพาะ Invoice Declaration อย่างเดียวเท่านั้น กรณีจำเป็นสามารถใช้เอกสารอื่นแทน Invoice Declarationได้ 1.จำกัดให้ใช้เฉพาะ Invoice Declaration อย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารอื่นแทนได้ 2.ไม่มีการจำกัดผู้ใช้ระบบ โดยผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกที่มิใช่ผู้ผลิตก็ได้ 2.ผู้ใช้ระบบจำกัดเฉพาะ ผู้ส่งออกที่เป็นผู้ผลิตเท่านั้น 3.ไม่มีการระบุเลขพิกัดฯในInvoice Declaration 3.มีการระบุเลขพิกัดฯในInvoice Declarationด้วย

24 4.ให้ระบุชนิดของสินค้าที่จะส่งออกในบัญชีของ Certified Exporterด้วย
5.ไม่มีการระบุตัวอย่างลายมือชื่อของ Certified Exporterในบัญชีของ CE.ด้วย 5.ให้ระบุตัวอย่างลายมือชื่อของ Certified Exporterในบัญชีของ CE.ด้วย 6.ไม่มีการจำกัดจำนวนของCE.ในหนึ่งบริษัท 6.จำกัดจำนวนของCE.ในหนึ่งบริษัทไม่เกิน 3 คน 7. มีมาตรการThird Party Invoicing 7. ไม่มีมาตรการThird Party Invoicing 8.ไม่มีมาตรการBack-to-Back

25 9.ศุลกากรประเทศผู้นำเข้าไม่ต้องตรวจสอบชนิดสินค้าตามInvoice Declarationและลายมือชื่อของCEลงนามในInvoice DeclarationจากบัญชีของCEที่ได้รับจากIssuing Authorityด้วย 9.ศุลกากรประเทศผู้นำเข้าต้องตรวจสอบชนิดสินค้าตามInvoice Declarationและลายมือชื่อของCEลงนามในInvoice DeclarationจากบัญชีของCEที่ได้รับจากIssuing Authorityด้วย

26 THE FIRST SELF CERTIFICATION PILOT PROJECT
SUMMARY OF DECISIONS OF THE FOURTH PREPARATORY MEETING FOR THE IMPLEMENTATION OF THE FIRST SELF CERTIFICATION PILOT PROJECT 2 June 2013, Bandar Seri Begawan AGENDA ITEM 5. OTHER MATTERS 5.1 Issue related to the certified true copy of invoice declaration The Meeting noted the issues related to the acceptance of the certified true copy of invoice declaration printed and certified by the importers raised by Thailand. Brunei Darussalam, Malaysia, and Singapore informed that since this an implementation issue and to help facilitate trade, they could accept the certified true copy of the invoice declaration printed and certified by the importers provided that the original copy of such invoice declaration shall be submitted to the customs officer in the importing country as soon as possible.


ดาวน์โหลด ppt Self Certification Systems

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google