งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Foodsafety จำนวน สมาชิก ( คน ) สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Foodsafety จำนวน สมาชิก ( คน ) สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 foodsafety จำนวน สมาชิก ( คน ) สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2551

2 แผนกลยุทธ์

3 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จำนวนครั้ง

4 การออก กสน.3 จำนวนไร่

5 การออก กสน. 5 จำนวน ( ไร่ )

6 ส่งเสริมการออมในครัวเรือน จำนวน ( บา ท )

7 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวนคน ( ราย )

8 คณะกรรมการกลาง จำนวนคน ( ราย )

9 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร จำนวน ( แห่ง )

10 สมาชิกได้รับการชดเชยดอกเบี้ย จำนวน ( ราย )

11 ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

12 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร จำนวน ( ครั้ง )

13 การเสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน จำนวน ( ราย )

14 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า ผลิตภัณฑ์ ( ชิ้น )


ดาวน์โหลด ppt Foodsafety จำนวน สมาชิก ( คน ) สรุปผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google