งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TODAY’S MESSAGE Yesu Cuotv Seix Nyei Jauv-Louc (Christmas) Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: Lugaa ลูกา Luke 1:26-33 路 (lù) 加 (jiā) 福 (fú) 音 (yīn) 1:26-33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TODAY’S MESSAGE Yesu Cuotv Seix Nyei Jauv-Louc (Christmas) Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: Lugaa ลูกา Luke 1:26-33 路 (lù) 加 (jiā) 福 (fú) 音 (yīn) 1:26-33."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TODAY’S MESSAGE Yesu Cuotv Seix Nyei Jauv-Louc (Christmas) Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: Lugaa ลูกา Luke 1:26-33 路 (lù) 加 (jiā) 福 (fú) 音 (yīn) 1:26-33 December 23, 2012

2 26 E^li^saa^mbetc maaih jienv sin duqv juqv hlaax nyieqc, Tin-Hungh paaiv Gaa^mbe^lien wuov dauh fin-mienh mingh taux Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv, 26 เมื่อถึงเดือนที่หก พระเจ้าทรงใช้ ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้น ให้มายังเมือง หนึ่งในแคว้นกาลิลี ชื่อนาซาเร็ธ. 26 In the sixth month, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee. 26 到 (dào) 了 (le) 第 (dì) 六 (liù ) 個 (ge) 月 (yuè) 、 天 (tiān) 使 (shǐ) 加 (jiā) 百 (bǎi) 列 (liè) 奉 (fèng) 神 (shén) 的 (de) 差 (chāi) 遣 (qiǎn) 、 往 (wǎng) 加 (jiā) 利 (lì) 利 (lì ) 的 (de) 一 (yī) 座 (zuò) 城 (chéng) 去 (qù) 、 這 (zhè) 城 (chéng) 名 (míng) 叫 (jiào) 拿 (ná) 撒 (sā) 勒 (lè) .

3 27 douc fienx mbuox dauh sieqv, mbuox heuc Maa^li^yaa. Maaih dauh Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, mbuox heuc Yosepv, daaih gorngv ziangh ninh mi'aqv. 27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้หมั้น กันไว้กับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ เป็นคนใน วงศ์วานดาวิด หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์. 27 to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. 27 到 (dào) 一 (yī) 個 (ge) 童 (tóng) 女 (nǚ) 那 (nà) 裡 (li), 是 (shì) 已 (yǐ) 經 (jīng) 許 (xǔ) 配 (pèi) 大 (dà) 衛 (wèi) 家 (jiā) 的 (de) 一 (yī) 個 (ge) 人 (rén), 名 (míng) 叫 (jiào) 約 (yuē) 瑟 (sè), 童 (tóng) 女 (nǚ) 的 (de) 名 (míng) 字 (zi) 叫 (jiào) 馬 (mǎ) 利 (lì) 亞 (yǎ).

4 28 Fin-mienh mingh taux Maa^li^yaa wuov mbuox ninh, "Maa^li^yaa aac, baengh orn nyei saah? Ziouv caux meih yiem yaac ceix en bun meih." 28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่า " เธอ ผู้ซึ่งเป็นที่ทรงโปรดปรานมากจงจำเริญเถิดองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอเธอได้รับพระ พรท่ามกลางสตรีทั้งปวง " 28 The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you 28 天 (tiān) 使 (sh ǐ ) 進 (jìn) 去 (qù), 對 (duì) 他 (tā) 說 (shuō), 蒙 (méng) 大 (dà) 恩 (ēn) 的 (de) 女 (n ǚ ) 子 (z ǐ ) 、 我 (w ǒ ) 問 (wèn) 你 (n ǐ ) 安 (ān) 、 主 (zh ǔ ) 和 (hé) 你 (n ǐ ) 同 (tóng) 在 (zài) 了 (le) 。

5 29 Maa^li^yaa haiz naaiv deix waac, liemh zeih hnyouv huaang nzengc, hnamv maiv hiuv fin-mienh weic haaix diuc hnangv naaiv nor gorngv mv bei. 29 เมื่อมารีย์เห็นทูตสวรรค์องค์นั้น เธอก็ ตกใจเพราะคำของทูต นั้น และรำพึงว่าคำกล่าวนั้นจะหมายว่า อะไร. 29 Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 29 馬 (m ǎ ) 利 (lì) 亞 (y ǎ ) 因 (yīn) 這 (zhè) 話 (huà) 就 (jiù) 很 (hěn) 驚 (jīng) 慌 (huāng), 又 (yòu) 反 (f ǎ n) 復 (fù) 思 (sī) 想 (xi ǎ ng) 這 (zhè) 樣 (yàng) 問 (wèn) 安 (ān) 是 (shì) 甚 (shén) 麼 (me) 意 (yì) 思 (si) 。

6 30 Fin-mienh aengx gorngv mbuox ninh, "Maa^li^yaa aac, meih maiv dungx gamh nziex oc. Tin-Hungh ceix en bun meih. 30 แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า " มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็น ที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้ว 30 But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, you have found favor with God. 30 天 (tiān) 使 (sh ǐ ) 對 (duì) 他 (tā) 說 (shuō) 、 馬 (m ǎ ) 利 (lì) 亞 (y ǎ ) 、 不 (bù) 要 (yào) 怕 (pà) . 你 (n ǐ ) 在 (zài) 神 (shén) 面 (miàn) 前 (qián) 已 (y ǐ ) 經 (jīng) 蒙 (méng) 恩 (ēn) 了 (le) 。

7 31 Meih oix maaih norm sin, yungz duqv dauh dorn. Meih yaac oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc Yesu. 31 ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอด บุตรชายคนหนึ่ง จงตั้งชื่อบุตรนั้นว่า เยซู. 31 You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. 31 你 (n ǐ ) 要 (yào) 懷 (huái) 孕 (yùn) 生 (shēng) 子 (z ǐ ), 可 (kě) 以 (y ǐ ) 給 (gěi) 他 (tā) 起 (q ǐ ) 名 (míng) 叫 (jiào) 耶 (yē) 穌 (sū) 。

8 32 Ninh oix duqv zoux hlo, yaac duqv heuc benx Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei Dorn. Ziouv Tin-Hungh oix bun ninh nzipc ninh nyei ong-taaix-ngaeqv, Ndaawitv, nyei weic. 32 บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น บุตรของพระเจ้าสูงสุด พระเจ้าซึ่งเป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า จะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพ บุรุษของท่านให้แก่ท่าน. 32 He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, 32 他 (tā) 要 (yào) 為 (wèi) 大 (dà), 稱 (chēng) 為 (wéi) 至 (zhì) 高 (gāo) 者 (zhě) 的 (de) 兒 (ér) 子 (zi) . 主 (zh ǔ ) 神 (shén) 要 (yào) 把 (b ǎ ) 他 (tā) 祖 (z ǔ ) 大 (dà) 衛 (wèi) 的 (de) 位 (wèi) 給 (gěi) 他 (tā) .

9 33 Ninh oix yietc liuz gunv Yaakopv nyei zeiv-fun. Ninh nyei hungh hoc yietc liuz maiv haih jiex." 33 และท่านจะครอบครองวงศ์วาน ของยาโคบสืบไปเป็นนิตย์ และ อาณาจักรของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุด เลย " 33 and he will reign over the house of Jacob forever; his kingdom will never end." 33 他 (tā) 要 (yào) 作 (zuò) 雅 (y ǎ ) 各 (gè) 家 (jiā) 的 (de) 王 (wáng) 直 (zhí) 到 (dào) 永 (y ǒ ng) 遠 (yu ǎ n) . 他 (tā) 的 (de) 國 (guó) 也 (yě) 沒 (méi) 有 (y ǒ u) 窮 (qióng) 盡 (jìn).

10 Biux Mengh Waac Introduction Koux-gong โครงเรื่อง : Yesu cuotv seix nyei jauv se maaih 6 nyungc eix-leiz. ความหมาย ๖ ข้อของคริสตสมภพ. 6 meanings of Christmas:

11 Yiem Lugaa 2:1-20, mbuox mbuo taux Yesu cuotv seix nyei dorngx yiem haaix, caux weic haaix diuc ninh cuotv seix yiem wuov. In Luke 2:1-20, tells us the place where Jesus born, and why he was born there.

12 4004 BC Tin-Hungh gorngv Yesu oix daaih – Tin Deic Douh 3:14-15 800 BC I^saa^yaa douc waac taux Yesu cuotv seix nyei jauv – I^saa^yaa 7:14 Mi^kaa douh waac gorngv taux Yesu cuotv seix nyei dorngx – Mi^kaa 5:2 750 – 686 BC 7 BC Yesu cuotv seix 12-25-7 BC

13 Bethlehem Egypt Nazareth Luke 2:4-7 20

14 I^saa^yaa 7:14 “Weic naaiv Ziouv ganh oix bun norm jangx-hoc. Maaih dauh sieqv-dorn, maiv bueix jiex dorn nyei sieqv. Oix maaih norm sin, yaac yungz duqv dauh dorn daaih ninh mbuo tengx ninh cuotv mbuox heuc, I^maa^nu^en. Eix leiz se Tin-Hungh caux mbuo yiem.”

15 (1) Meih oix zuqc tengx ninh cuotv heuc Yesu (31 ) จงตั้งชื่อ บุตรนั้น ว่าเยซู ( ๓๑ ) You will name him Jesus. (31). 可 (kě) 以 (yǐ) 給 (gěi) 他 (tā) 起 (qǐ) 名 (míng) 叫 (jiào) 耶 (yē) 穌 (sū) (31)

16 (2) Ninh oix duqv zoux hlo (32) บุตรนั้นจะเป็น ใหญ่ ( ๓๒ ) He will be great. (32). 他 (tā) 要 (yào) 為 (wèi) 大 (dà) (32)

17 (3) Ninh oix duqv heuc benx Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei Dorn (32) จะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระ เจ้าสูงสุด ( ๓๒ ) He will be called the Son of the Most High (32). 稱 (chēng) 為 (wéi) 至 (zhì) 高 (gāo) 者 (zhě) 的 (de) 兒 (ér) 子 (zi)

18 (4) Ziouv Tin-Hungh oix bun ninh nzipc ninh nyei ong-taaix-ngaeqv, Ndaawitv, nyei weic (32). พระเจ้าจะทรง ประทานพระที่นั่งของ ดาวิด บรรพบุรุษให้แก่ท่าน ( ๓๒ ). The Lord God will give to him the throne of his ancestor David. (32) 主 (zh ǔ ) 神 (shén) 要 (yào) 把 (b ǎ ) 他 (tā) 祖 (z ǔ ) 大 (dà) 衛 (wèi) 的 (de) 位 (wèi) 給 (gěi) 他 (tā) (32).

19 (5) Ninh oix yietc liuz gunv Yaakopv nyei zeiv-fun. (33). ท่านจะครอบ ครองพงศ์พันธุ์ของ ยาโคบ สืบไปเป็นนิตย์ ( ๓๓ ) He will reign over the house of Jacob forever. (33) 他 (tā) 要 (yào) 作 (zuò) 雅 (yǎ) 各 (gè) 家 (jiā) 的 (de) 王 (wáng) (33)

20 (6) Ninh nyei hungh hoc yietc liuz maiv haih jiex. (33) แผ่นดินของ ท่านจะไม่รู้จัก สิ้นสุดเลย ( ๓๓ ) His kingdom there will be no end. (33) 他 (tā) 的 (de) 國 (guó) 也 (yě) 沒 (méi) 有 (y ǒ u) 窮 (qióng) 盡 (jìn) (33)

21 Setv Mueiz Waac Conclusion Yiem naaiv zaang Lugaa nyei sou biux mengh mbuox taux mbuo Yesu hnangv haaix nor cuotv seix benx baamh mienh nyei jauv-louc. Caux Ninh nyei gorn- nyuonh yiem haaix daaih. In this chapter of Luke ‘s gospel demonstrated to us how the birth of Jesus Christ come about. And where is His genealogy come from.


ดาวน์โหลด ppt TODAY’S MESSAGE Yesu Cuotv Seix Nyei Jauv-Louc (Christmas) Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: Lugaa ลูกา Luke 1:26-33 路 (lù) 加 (jiā) 福 (fú) 音 (yīn) 1:26-33.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google