งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tin-Guoqv Nyei Baeqc Fingx Ko^lo^si 3:1-4 – Colossians 3:1-4 1 Bide 2:11-12 – 1 Peter 2:11-12 May 31, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tin-Guoqv Nyei Baeqc Fingx Ko^lo^si 3:1-4 – Colossians 3:1-4 1 Bide 2:11-12 – 1 Peter 2:11-12 May 31, 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tin-Guoqv Nyei Baeqc Fingx Ko^lo^si 3:1-4 – Colossians 3:1-4 1 Bide 2:11-12 – 1 Peter 2:11-12 May 31, 2009

2 3:1 “ Meih mbuo zungv duqv caux Giduc nangh daaih, meih mbuo ziouc oix zuqc lorz yiem gu'nguaaic nyei sic, dongh Giduc zueiz jienv ninh nyei Die nyei mbiaauc maengx bung wuov norm dorngx. 3:1 ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรง ประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 3:1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.

3 3:2 “ Meih mbuo oix zuqc zunv hnyouv hnamv gu'nguaaic nyei sic, maiv zeiz yiem naaiv baamh gen nyei sic.” 3:2 จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิ่ ทั้งหลายที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่กับสิ่งทั้งหลาย ซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก 3:2 Set your affection on things above, not on things on the earth.

4 3:3 Weic zuqc meih mbuo se dorngx daic mi'aqv. Meih mbuo nyei ziangh maengc caux Giduc bingx jienv yiem Tin-Hungh gu'nyuoz. 3:3 เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่าน ซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า 3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.

5 3:4 Giduc dongh mbuo nyei zien ziangh maengc. Ninh hinc cuotv nyei ziangh hoc, mbuo yaac oix caux jienv ninh hinc cuotv yaac juangc ninh nyei njang-laangc.” 3:4 เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราจะทรง ปรากฏ ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ใน สง่าราศีด้วย 3:4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory.

6 Biux Mengh Waac Yiem naaiv douc Ging-Sou gorngv dongh benx Tin-Guoqv nyei mienh wuov deix, ninh mbuo hnamv jauv se dongh Tin-Hungh yiem nyei dorngx. Ninh mbuo mauv, zunc nyei se yiem Tin-Dorngh Guoqv nyei buonc, se maiv zeiz yiem naaiv baamh gen nyei jauv. Yiem naaiv douc Ging-Sou bun mbuo haih hiuv duqv gorngv mbuo ganh se benx haaix dauh mienh. Mbuo mauv nyei jauv, lorz nyei jauv se yiem haaix, dongh haaix nyungc.

7 20 Mv baac mbuo zoux tin-dorngh nyei baeqc fingx yaac zuov jienv mbuo nyei Njoux Ziouv yiem wuov tin-dorngh daaih, se Ziouv Yesu Giduc. 21 Ninh oix longc ninh nyei domh qaqv, dongh ninh longc bun maanc muotc yiem ninh nyei buoz- ndiev nyei domh qaqv, zorqv mbuo mau haic, haih daic nyei sin goiv yienc ziouc hnangv ninh njang- laangc nyei sin nor. “

8 Meih benx tin-guoqv nyei baeqv-fingx nyei fai? Tin-Hungh mbenc ziangx dorngx bun mbuo yiem haaix zanc mbuo cuotv naaiv norm baamh nyei ziangh hoc.

9 Tin-Hungh yaac mbenc mbuo mingh yiem wuov norm dorngx. Haaix dauh duqv bieqc naaiv norm guoqv nyei mienh se heuc maaih fuqv nyei mienh”

10 Da’yietv, mbuo hiuv duqv maiv maaih haaix dauh mingh jiex Tin-Dorngh, dongh mbuo Giduc mienh oix mingh nyei dorngx. Da’nyeic, mbuo hiuv duqv Tin-Dorngh maiv zeiz hungh heic la’guaih duqv mingh, oix zuqc maaih jaax-zinh hlaang (Lomaa 8:18). “Yie funx mbuo ih zanc buangh nyei kouv naanc maiv fungc beiv Tin- Hungh oix hinc bun mbuo nyei njang-laangc.”

11 Yiem Tin-Dorngh mv maaih haaix nyungc? Mv maaih nyiemv, Daic, bun nqoi doic, caux nzauh nyei jauv.

12 Mv maaih hmuangx, mv maaih maiv cing-nzengc nyei jauv, caux mv maaih zuiz.

13 Mv maaih bun nqoi nyei jauv, caux mv maaih zioux nyei sic.

14

15 Tin-Dorngh se hnangv haaix nor? Njien-youh a’hneiv nyei dorngx

16 Tin-Dorngh se Fuh sux Tin-Hungh nyei dorngx.

17 Mbuo nyei siang-biauv

18 Tin-Hungh

19 Yesu Giduc yaac yiem wuov Singx Lingh yaac yiem wuov Fin-mienh fai Tin-cai yaac yiem wuov

20 2 Ko^lin^to 5:8 – Fi^lipv^poi 1:21

21 Do you know who will also be there? Se yietc zungv dongh sienx Ziouv nyei mienh, dongh meih hnamv nyei mienh wuov deix.

22 Haaix dauh duqv yiem wuov? Setv Mueiz Waac - Conclusion

23 Meih yiem naaiv baamh gen longc haaix nyungc ceix meih nyei Tin-Dorngh guoqv nyei biauv?

24 Yie oix zuqc zoux haaix nyungc cingx duqv njoux?  Muangx Ging-Sou nyei waac.  Ei jienv Ging-Sou nyei jauv zoux.  Goiv hnyouv guangc zuiz.  Sienx wuonv Tin-Hungh.  Jiex Ziemx wuom nyei leiz.  Ziangh siang-maengc nyei jauv. Ziepc zuoqc hnyouv sienx


ดาวน์โหลด ppt Tin-Guoqv Nyei Baeqc Fingx Ko^lo^si 3:1-4 – Colossians 3:1-4 1 Bide 2:11-12 – 1 Peter 2:11-12 May 31, 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google