งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hnamv Nyei Lingc คำสั่งรัก Command to Love! Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: 1 Yo^han 1 ยอห์น 1 John 3:11-18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hnamv Nyei Lingc คำสั่งรัก Command to Love! Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: 1 Yo^han 1 ยอห์น 1 John 3:11-18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Hnamv Nyei Lingc คำสั่งรัก Command to Love! Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: 1 Yo^han 1 ยอห์น 1 John 3:11-18

2 11 Meih mbuo yiem gorn haiz jiex nyei waac se dongh naaiv. Laanh oix zuqc hnamv laanh. 11 นี่เป็นคำสั่งสอนที่ท่านทั้งหลายได้ยินมา ตั้งแต่เริ่มแรกคือให้เราทั้งหลายรักซึ่งกัน และกัน 11 This is the message you heard from the beginning: We should love one another. 我们应当彼此相爱。这就是你们从起初所听见的命令。 Wǒmen yīngdāng bǐcǐ xiāng aì. zhè jiù shì nǐmen cóng qǐchū suǒ tīngjian de mìnglìng.

3 12 Maiv dungx hnangv Kaa^in nor. Kaa^in se hiuang orqv wuov dauh nyei mienh yaac daix ninh nyei youz. Ninh weic haaix diuc daix ninh nyei youz? Weic zuqc ninh ganh zoux dorngc, ninh nyei youz zoux duqv horpc. 12 อย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารร้ายนั้น และได้ฆ่า น้องชายของตนเอง และเหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายก็เพราะ การกระทำของเขาชั่ว และการกระทำของน้องชายนั้นชอบ ธรรม 12 Do not be like Cain, who belonged to the evil one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brother's were righteous. 不可像该隐。他是属那恶者,杀了他的兄弟。为什么杀了他 呢?因自己的行为是恶的,兄弟的行为是善的。 Bùkĕ xiàng Gāiy ǐ n. tā shì sh ǔ nà è zhĕ, shā le tāde xiōngdi. wèishénme shā le tā ne. yīnwei zìj ǐ de xíngwéi shì è de, xiōngdi de xíngwéi shì sh

4 13 Gorx-youz aah! Se gorngv baamh mienh nzorng meih mbuo, meih mbuo maiv dungx weic naaic hnamv maiv mengh baeqc. 13 พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้เกลียดชัง ท่าน 13 Do not be surprised, my brothers, if the world hates you. 13 弟兄们,世人若恨你们,不要以为希奇。 Dìxiōng men, shìrén ruò hèn nǐmen, búyào yǐwéi xīqí.

5 14 Mbuo hnamv mbuo nyei gorx-youz ziouc hiuv duqv mbuo biaux ndutv haih daic nyei qaqv duqv maengc ziangh jienv. Haaix dauh maiv hnamv mienh, wuov dauh corc zuqc daic nyei qaqv gunv jienv. 14 เราทั้งหลายรู้ว่า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ ชีวิตแล้ว ก็เพราะเร รักพี่น้อง ผู้ใดที่ไม่รักพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ ในความตาย. 14We know that we have passed from death to life, because we love our brothers. Anyone who does not love remains in death. 14 我们因为爱弟兄,就晓得是已经出死入生了。没有 爱心的,仍住在死中。 Wǒmen yīnwei aì dìxiōng, jiù xiǎodé shì yǐjing chū sǐ rù shēng le. méiyǒu aì xīn de, réng zhù zaì sǐ zhōng.

6 15 Haaix dauh nzorng ninh nyei gorx-youz, wuov dauh se daix mienh nyei mienh. Meih mbuo yaac hiuv duqv daix mienh nyei mienh maiv maaih yietc liuz nyei maengc yiem ninh. 15 ผู้ใดเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็น ฆาตกร และท่านทั้งหลายก็รู้แล้วว่า ไม่มี ฆาตกรคนใดที่มีชีวิตนิรันดร์ดำรงอยู่ในเขาเลย 15 Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life in him. 15 凡恨他弟兄的,就是杀人的。你们晓得凡杀人的, 没有永生存在他里面。 Fán hèn tā dìxiōng de, jiù shì shārén de. n ǐ men xi ǎ odé fán shārén de, méiy ǒ u y ǒ ngshēng cún zaì tā l ǐ miàn.

7 16 Mbuo hiuv duqv maaih hnamv mienh nyei hnyouv se hnangv haaix nor weic zuqc Yesu weic mbuo siev ninh nyei maengc. Mbuo yaac oix zuqc weic mbuo nyei gorx- youz siev maengc. 16 ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรักของพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวิต ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายและเราทั้งหลายก็ ควรจะปล่อยวางชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง 16This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. 主为我们舍命,我们从此就知道何为爱。我们 也当为弟兄舍命。 Zh ǔ wèi w ǒ men shĕmìng, w ǒ men cóngc ǐ jiù zhīdào hé wéi aì. w ǒ men yĕ yīngdāng wèi dìxiōng shĕmìng.

8 17 Haaix dauh kuh yiem kuh nyanc, yaac buatc ninh nyei gorx-youz ndortv naanc, ninh yaac mangc duqv jiex mueic maiv tengx, wuov dauh hnangv haaix nor haih gorngv ninh hnamv Tin-Hungh? 17 แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่ น้องของตนขัดสน และ ยังใจจืดใจดำไม่สงเคราะห์เขา ความรักของ พระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นอย่างไรได้ 17 If anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? 凡有世上财物的,看见弟兄穷乏,却塞住怜恤的心, 爱神的心怎能存在他里面呢? Fán y ǒ u shìshang cáiwù de, kànjian dìxiōng qióngfá, què sāi zhù liánxù de xīn, aì shén de xīn zĕn néng cún zaì tā l ǐ miàn ne.

9 18 Fu'jueiv aah! Maiv dungx kungx longc nzuih gorngv hnamv mienh hnangv, oix zuqc zoux sic bun cing za'gengh hnamv. 18 ลูกเล็กๆทั้งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ยอย่าให้ เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยลิ้นเท่านั้นแต่ จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยควาจริง 18 Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth. 小子们哪,我们相爱,不要只在言语和舌头上。 总要在行为和诚实上。 Xiǎozi men nǎ, wǒmen xiāng aì, búyào zhǐ zaì yányǔ hé shétou shàng. zǒng yào zaì xíngwéi hé chéngshí shàng.

10 Biux Mengh Waac Introduction Koux-gong โครงเรื่อง : 5 diuh hnamv nyei lingc คำสั่ง ๕ ข้อในวันแห่งความรัก 5 command about love: (1) Haaix dauh maiv hnamv mienh wuov dauh corc yiem daic gu’nyuoz (14) ผู้ใดไม่ รัก ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตาย ( ๑๔ ) Whoever does not love abides in death. (14)

11 (2) Haaix dauh nzorng ninh nyei gorx-youz wuov dauh se benx daix mienh nyei mienh (15) ผู้ใดเกลียดชังพี่น้องก็เป็นคนฆ่าคน ( ๑๕ ) All who hate a brother or sister are murderers. (15) (3) Mbuo horpc zuqc siev mbuo nyei maengc weic mbuo nyei gorx-youz (16) เรา ทั้ง หลายก็ควรสละชีวิตของตนเพื่อพี่ น้อง ( ๑๖ ) We ought to lay down our lives for one another (16).

12 (4) Haaix dauh maiv maaih hnyouv tengx ninh nyei gorx-youz wuov dauh maiv maaih hnamv mienh nyei hnyouv (17) ถ้าเราไม่สงเคราะห์ พี่น้องที่ขัดสนเราไม่มีความรัก ( ๑๗ ). Who refuses to help brother in need has no love (17). (5) Bun mbuo laanh hnamv laanh, maiv zeiz kungx gorngv hnangv, mv baac gengh yiem zoux cuotv daaih zien nyei (18) อย่ารักด้วย ปากและคำพูดแต่รักด้วยการกระทำและ ความจริง ( ๑๘ ) Let us love, not in word, but in truth and action. (18)

13 Setv Mueiz Waac Conclusion Ih hnoi nyei Ging-Sou biux mengh mbuox mbuo hnamv mienh nyei jauv hnangv haaix nor. “Mbuo hiuv duqv maaih hnamv mienh nyei hnyouv se hnangv haaix nor weic zuqc Yesu weic mbuo siev ninh nyei maengc. Mbuo yaac oix zuqc weic mbuo nyei gorx-youz siev maengc.” Today’s Scripture shows us how to love others. “This is how we know what love is: Jesus Christ laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers.”


ดาวน์โหลด ppt Hnamv Nyei Lingc คำสั่งรัก Command to Love! Ging-Sou ข้อพระธรรม Scripture: 1 Yo^han 1 ยอห์น 1 John 3:11-18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google