งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PowerPoint presentation
Christmas คริสตมาส PowerPoint presentation

2 เรื่องราวแห่งวันคริสตมาส
The story of Christmas เรื่องราวแห่งวันคริสตมาส

3 เราอยากจะบอกคุณถึงเรื่องราววันคริสตมาส : วันประสูตรของพระเยซูคริสต์
We want to tell you the story of Christmas: the birth of Jesus Christ. What preceded it, how did it happen, and what happened since. เราอยากจะบอกคุณถึงเรื่องราววันคริสตมาส : วันประสูตรของพระเยซูคริสต์ มีเหตุการณ์ใดปรากฎขึ้นก่อนวันคริสตมาส เหตุการณ์ณ์ในวันคริสตมาสเป็นอย่างไร และหลังจากวันคริสตมาสมีเหตุการอะไรเกิดขึ้น

4 เมื่อเริ่มต้น พระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า และแผ่นดิน
In the beginning, God created the heavens and the earth. เมื่อเริ่มต้น พระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า และแผ่นดิน 2544

5 พระเจ้าตรัสว่า “ให้มีปลาเกิดขึ้น ให้มีนกบินในอากาศ”
And God said: “Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky.” พระเจ้าตรัสว่า “ให้มีปลาเกิดขึ้น ให้มีนกบินในอากาศ” 2544

6 God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. พระเจ้า ทรงสร้าง สัตว์ป่า มากมาย หลายชนิด และให้มัน อาศัยอยู่ บนแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าดี 2544

7 God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them. พระเจ้า ทรง สร้างมนุษขึ้น มา ตาม อย่าง พระองค์ ซึ่ง มีทั้ง ผู้ชาย และ ผู้หญิง 2544

8 อดัมและเอวาก็ ถูกไล่ ออกจากสวน สวรรค์
But man did not obey God, and misery followed. แต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า และความทุกย์เกิดขึ้น Adam and Eve were expelled from paradise อดัมและเอวาก็ ถูกไล่ ออกจากสวน สวรรค์ 2544

9 Cain killed his brother Abel คาอินได้ฆ่าอาเบลน้อง ชายของเขา
People started to hurt and even kill each other, but God promised: A saviour will be born. มนุษย์เริ่มมีความเจ็บปวด และมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้น แต่พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะมีพระผู้ช่วยมาบังเกิด Cain killed his brother Abel คาอินได้ฆ่าอาเบลน้อง ชายของเขา 2544

10 พระเจ้า ทรงเลือกอับราฮัม มาเป็น บิดาแห่ง ชนชาติ อิสราเอล
God called one man, the father of Israel, Abraham. God said: The saviour I promised will be a saviour for the whole world! พระเจ้า ทรงเลือกอับราฮัม มาเป็น บิดาแห่ง ชนชาติ อิสราเอล และ พระองค์ ทรง สัญญาว่า พระผู้ช่วยจะทรง บังเกิดขึ้น ในโลกนี้ 2544

11 God promised: The Saviour will be born in Israel
God gave Israel a great leader, Moses, and through him 10 rules on how to live. God promised: The Saviour will be born in Israel พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระผู้ไถ่ จะบังเกิดขึ้นใน ชนชาติอิสราเอล พระเจ้าทรงมอบหมายให้ โมเสสเป็นผู้นำยิ่งใหญ่ ของชนชาติอิสราเอล และพระองค์ได้ทรงประทาน บัญญัติ 10 ประการโดยเขา 2544

12 พระเจ้าตรัสกับ ชนชาติอิสราเอล โดยผู้เผยพระวจนะ
God talked to Israel through prophets. God promised: The Saviour will be God and man in one person. God promised: He will be born in the village of Bethlehem. พระเจ้าตรัสกับ ชนชาติอิสราเอล โดยผู้เผยพระวจนะ พระเจ้าสัญญา : พระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นพระเจ้าจะลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระเจ้าสัญญาว่า : บุตรชายนั้นจะ บังเกิดในหมู่บ้าน เมืองเบธเลเฮ็ม 2544

13 Wise men from the East (Persia. China. Thailand. ) saw a special star
Wise men from the East (Persia? China? Thailand?) saw a special star. They knew a special king was born! นักปราชญ์ จากตะวันออก (เปอร์เซีย? จีน? ไทย?) เห็นดาว ประหลาด พวกเขาจึงรู้ว่ากษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ได้บังเกิด! God fulfilled his promise: Jesus Christ was born! พระเจ้าทำตามพระสัญญา ของพระองค์ โดยให้ พระเยซูคริสต์บังเกิด 2544

14 นี่คือเรื่องราวแห่งวันคริสตมาส ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้
And this is how it happened: the story of Christmas from the Bible นี่คือเรื่องราวแห่งวันคริสตมาส ซึ่งพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้

15 Caesar Augustus (63 BC-14 AD)
In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. And everyone went to his own town to register. Caesar Augustus (63 BC-14 AD) ในเวลานั้น จักรพรรดิ ซีซาร์ออกัสตัส แห่งอาณาจักรโรมัน ได้มีคำสั่งให้ราษฏรทุก คนในอาณาจักรนั้น ไปจดทะเบียน สำมะโนครัว โดยบังคับ ให้ราษฏรทุกคนกลับไปจดทะเบียนที่บ้านเกิด เมืองนอนแห่งบรรพบุรุษของตน 2544

16 ขณะนั้นได้ตั้งครรภ์ แก่มาแล้ว ไปลงทะเบียนด้วย
So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. โดยเหตุที่โยเซฟเป็นเชื้อวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด ดังนั้นเขาจึงต้อง เดินทางจากเมือง นาซาเร็ธ มณฑล ฆาลิลายไปยังเมือง เบธเลเอ็มในมณฑลยูดาย อันเป็นถิ่นกำเนิด ของกษัตริย์ดาวิด โยเซฟได้พามารีอา คู่หมั้นของเขาซึ่ง ขณะนั้นได้ตั้งครรภ์ แก่มาแล้ว ไปลงทะเบียนด้วย 2544

17 While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. เมื่อไปถึงเป็นเวลาครบกำหนดคลอด และนางก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี นางได้เอาผ้าอ้อมพันพระกายของ พระกุมารแล้ววางพระกุมารไว้ใน รางหญ้า เพราะที่พักคนเดินทางในหมู่บ้านนั้น เต็มหมด แล้วไม่มีห้องว่าง ให้ได้พักพาอาศัย 2544

18 And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. ในคืนนั้นมีี คนเลี้ยงแกะ บางคนเฝ้าฝูงแกะของเขา อยู่ในท้องทุ่งนอกหมู่บ้าน ทันใดนั้น ทูตสวรรค์ องค์หนึ่งก็ ได้ปรากฎต่อพวกเขา เปล่งพระรัศมีของพระเจ้า ล้อมรอบพวก เขาทำให้พวกเขาตกใจกลัวยิ่งนัก 2544

19 แต่ทูตสวรรค์องค์นัั้นได้กล่าวปลอบใจคนเหล่านั้นว่า “อย่ากลัวไปเลย เรานำข่าวดีมาแจ้งแก่
ท่าน เป็นข่าวที่จะก่อให้ เกิดความปิติยินดีแก่คนทั้งปวง คือ คืนนี้ องค์พระผู้ช่วยให้รอด ของโลก คือ องค์พระคริสต์ เจ้า ได้เสด็จมาบังเกิดแล้ว ที่เบธเลเฮ้มเมืองของ กษัตรีย์ดเวิด (อย่า วิิตกเลยว่า จะรู้จัก พระองค์ ได้อย่างไร) พวกท่านจะได้พบ พระกุมารนอนอยู่ ในรางหญ้า โดยมีผ้า อ้อมพันพระกายอยู่ But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Saviour has been born to you; he is Christ, the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” 2544

20 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying: "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favour rests.” ทันใดนั้นก้มี ทูตสวรรคือื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากลงมาสบทบกับ ทูตสวรรค์องค์นั้น ร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้าว่า “ขอพระสง่า ราศีจงมีแด่ พระเจ้า ผู้สถิตอยู่ใน สวรรค์อันสูงสุด สำหรับในโลก ขอให้ความร่มเย็นเป็นสุขจงมีแก่คนทั้งปวง ซึ่งเป็น ที่โปรดปรานของพระองค์” 2544

21 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. เมื่อทูตสวรรค์ ทั้งหมดได้กลบไปสู่สวรรค์แล้ว คนเลี้ยงแกะ เหล่านั้นจึงกล่าวแก่กันและกันว่า “พวกเรา จงไปยัง เบธเลเฮ็มกันเถิด จะได้ดูเหตุการณ์อันมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้แจ้งแก่เรา” พวกเขารีบกระวี กระวาดไปยัง หมู่บ้านและได้พบ ทั้งมารีอา โยเซฟ และพระกุมาร ซึ่งนอนอยู่ ในรางหญ้า 2544

22 ข่าวดีแห่งวันคริสตมาส : สันติสุขบนโลก
The message of Christmas: peace on earth -between people -in your heart -between God and man ข่าวดีแห่งวันคริสตมาส : สันติสุขบนโลก -เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมุษย์ -เกิดขึ้นในหัวใจของคุณ -และเกิดขึ้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

23 When Jesus grew up, people started to believe in Him and follow Him.
Over the years, more and more people believed in Him. เมื่อพระเยซู เจริญพระชนม์ขึึ้น ประชาชน เชื่อและ ติด ตามพระองค์ หลายปีผ่านไป มีคนมากมาย ได้เชื่อใน พระองค์ 2544

24 Israel Where Christians lived when Jesus died and rose again from the dead (573BE): only in Israel. ในปี พ.ศ เมื่อพระเยซูได้สิ้นพระชนม์และฟื้นกลับคืนพระชนม์ มีคริสตชนอาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอลเท่านั้น 2544

25 Where Christians lived 800 BE: the Roman Empire
ในปี พ.ศ เกิดคริสตชนขึ้นในอาณาจักรโรมัน 2544

26 Where Christians lived 1200 BE: parts of Europe, Africa, and Asia.
First Christians in South-Thailand! ในปี พ.ศ มีคริสตชนขึ้นในบางส่วนของทวีปยุโรป , แอฟริกา และเอเชีย และเริ่มมีคริสตชนขึ้นในทางใต้ของประเทศไทย 2544

27 Where Christians lived BE 1700:
Christianity becomes mainly a ‘European' religion. ในปี พ.ศ ศาสนาคริสต์ได้เป็นศาสนาหลักของชนชาติในทวีปยุโรปเท่านั้น 2544

28 Where Christians lived BE 2300: The Americas finally become Christian.
ในปี พ.ศ ท้ายที่สุดทวีปอเมริกาได้มาเป็นคริสเตียน 2544

29 ในปี พ.ศ.2544 มีผู้ที่เชื่อในพระเยซู อยู่ทุก ๆ ประเทศ
Where Christians live 2544 BE: Believers in Jesus in every country! ในปี พ.ศ มีผู้ที่เชื่อในพระเยซู อยู่ทุก ๆ ประเทศ 2544

30 พระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้เพื่อประทานสันติสุขแก่เรา
Jesus came to give us peace. That is why Thai Christians and foreign Christians celebrate Christmas together. PLEASE JOIN US!!! พระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้เพื่อประทานสันติสุขแก่เรา นี่เป็นเหตุผลที่่ว่าคริส เตียนชาวไทย และคริสเตียนทุกคน ได้มาฉลองคริสตมาสด้วยกัน มาฉลองกับเราซิ !!

31 Happy Christmas!!! สุขสันต์วันคริสตมาส !!


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google