งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PowerPoint presentation Christmas คริสตมาส คริสตมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PowerPoint presentation Christmas คริสตมาส คริสตมาส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PowerPoint presentation Christmas คริสตมาส คริสตมาส

3 The story of Christmas เรื่องราวแห่งวันคริสตมาส

4 We want to tell you the story of Christmas: the birth of Jesus Christ. What preceded it, how did it happen, and what happened since. เราอยากจะบอกคุณถึงเรื่องราววันคริสตมาส : วันประสูตรของ พระเยซูคริสต์ มีเหตุการณ์ใดปรากฎขึ้นก่อนวันคริสตมาส เหตุการณ์ณ์ในวันคริสตมาสเป็นอย่างไร และหลังจากวันคริสต มาสมีเหตุการอะไรเกิดขึ้น

5 In the beginning, God created the heavens and the earth. เมื่อเริ่มต้น พระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้า และแผ่นดิน 2544

6 And God said: “Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth across the expanse of the sky.” พระเจ้าตรัสว่า “ให้มีปลาเกิดขึ้น ให้มีนกบินในอากาศ” 2544

7 God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good. 2544 พระเจ้า ทรงสร้าง สัตว์ป่า มากมาย หลายชนิด และให้มัน อาศัยอยู่ บนแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ ทรงเห็นว่า ด ี

8 God created man in his own image, in the image of God he created him; male and female he created them. 2544 พระเจ้า ทรงสร้าง มนุษขึ้น มาตาม อย่า ง พระองค์ ซึ่งมีทั้ง ผู้ชาย และ ผู้หญิง

9 But man did not obey God, and misery followed. แต่มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า และความทุกย์เกิดขึ้น Adam and Eve were expelled from paradise อดัมและ เอวาก็ ถูกไล่ ออกจาก สวน สวรรค์ 2544

10 People started to hurt and even kill each other, but God promised: A saviour will be born. มนุษย์เริ่มมีความเจ็บปวด และมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้น แต่ พระเจ้าทรงสัญญาว่า จะมีพระผู้ช่วยมาบังเกิด Cain killed his brother Abel คาอินได้ฆ่า อาเบลน้อง ชายของเขา 2544

11 God said: The saviour I promised will be a saviour for the whole world! God called one man, the father of Israel, Abraham. 2544 พระเจ้า ทรงเลือก อับราฮัม มาเป็น บิดาแห่ง ชนชาติ อิสราเอล และ พระองค์ ทรง สัญญาว่า พระผู้ช่วย จะทรง บังเกิดขึ้น ในโลกนี้

12 God gave Israel a great leader, Moses, and through him 10 rules on how to live. God promised: The Saviour will be born in Israel พระเจ้าทรง สัญญาว่าพระผู้ ไถ่ จะบังเกิดขึ้น ใน ชนชาติ อิสราเอล 2544 พระเจ้าทรงมอบหมายให้ โมเสสเป็นผู้นำยิ่งใหญ่ ของ ชนชาติอิสราเอล และ พระองค์ได้ทรงประทาน บัญญัติ 10 ประการโดยเขา

13 God talked to Israel through prophets. God promised: He will be born in the village of Bethlehem. God promised: The Saviour will be God and man in one person. 2544 พระเจ้าตรัสกับ ชน ชาติอิสราเอล โดย ผู้เผยพระวจนะ พระเจ้าสัญญา : พระผู้ช่วยให้รอดซึ่ง เป็นพระเจ้าจะลงมา บังเกิดเป็นมนุษย์ พระเจ้าสัญญาว่า : บุตรชายนั้นจะ บังเกิดในหมู่บ้าน เมืองเบธเลเฮ็ม

14 Wise men from the East (Persia? China? Thailand?) saw a special star. They knew a special king was born! God fulfilled his promise: Jesus Christ was born! พระเจ้าทำตาม พระสัญญา ของพระองค์ โดยให้ พระ เยซูคริสต์ บังเกิด 2544 นักปราชญ์ จากตะวันออก (เปอร์เซีย? จีน? ไทย?) เห็นดาว ประหลาด พวกเขาจึงรู้ว่า กษัตริย์ ผู้ ยิ่งใหญ่ ได้ บังเกิด!

15 And this is how it happened: the story of Christmas from the Bible นี่คือเรื่องราวแห่งวันคริสตมาส ซึ่ง พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้

16 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. And everyone went to his own town to register. ในเวลานั้น จักรพรรดิ ซีซาร์ออกัสตัส แห่ง อาณาจักรโรมัน ได้มี คำสั่งให้ราษฏรทุก คน ในอาณาจักรนั้น ไปจด ทะเบียน สำมะโนครัว โดยบังคับ ให้ราษฏรทุก คนกลับไปจดทะเบียนที่ บ้านเกิด เมืองนอนแห่ง บรรพบุรุษของตน 2544 Caesar Augustus (63 BC-14 AD)

17 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 2544 โดยเหตุที่โยเซฟเป็น เชื้อวงศ์ของกษัตริย์ ดาวิด ดังนั้นเขาจึง ต้อง เดินทางจาก เมือง นาซาเร็ธ มณฑล ฆาลิลายไป ยังเมือง เบธเลเอ็มใน มณฑลยูดาย อัน เป็นถิ่นกำเนิด ของ กษัตริย์ดาวิด โย เซฟได้พามารีอา คู่หมั้นของเขาซึ่ง ขณะนั้นได้ตั้งครรภ์ แก่มาแล้ว ไป ลงทะเบียนด้วย

18 While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. 2544 เมื่อไปถึงเป็นเวลา ครบกำหนดคลอด และนางก็ได้คลอด บุตรชายหัวปี นางได้เอาผ้าอ้อม พันพระกายของ พระกุมารแล้ววาง พระกุมารไว้ใน รางหญ้า เพราะ ที่พักคนเดินทาง ในหมู่บ้านนั้น เต็ม หมด แล้วไม่มี ห้องว่าง ให้ได้พัก พาอาศัย

19 And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. 2544 ในคืนนั้นมีี คนเลี้ยงแกะ บางคนเฝ้าฝูง แกะของเขา อยู่ในท้องทุ่ง นอกหมู่บ้าน ทันใดนั้น ทูต สวรรค์ องค์ หนึ่งก็ ได้ ปรากฎต่อ พวกเขา เปล่งพระรัศมี ของพระเจ้า ล้อมรอบพวก เขาทำให้พวก เขาตกใจกลัว ยิ่งนัก

20 But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Today in the town of David a Saviour has been born to you; he is Christ, the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” 2544 แต่ทูตสวรรค์องค์นัั้นได้ กล่าวปลอบใจคน เหล่านั้นว่า “อย่ากลัวไป เลย เรานำข่าวดีมาแจ้ง แก่ ท่าน เป็นข่าวที่จะก่อให้ เกิดความปิติยินดีแก่คน ทั้งปวง คือ คืนนี้ องค์ พระผู้ช่วยให้รอด ของ โลก คือ องค์พระคริสต์ เจ้า ได้เสด็จมาบังเกิด แล้ว ที่เบธเลเฮ้มเมือง ของ กษัตรีย์ดเวิด (อย่า วิิตกเลยว่า จะรู้จัก พระองค์ ได้อย่างไร) พวกท่านจะได้พบ พระ กุมารนอนอยู่ ในราง หญ้า โดยมีผ้า อ้อมพัน พระกายอยู่

21 Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying: "Glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom his favour rests.” 2544 ทันใดนั้นก้มี ทูต สวรรคือื่น ๆ อีก เป็นจำนวนมากลง มาสบทบกับ ทูต สวรรค์องค์นั้น ร่วมกันร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้า ว่า “ขอพระสง่า ราศีจงมีแด่ พระ เจ้า ผู้สถิตอยู่ใน สวรรค์อันสูงสุด สำหรับในโลก ขอให้ความร่มเย็น เป็นสุขจงมีแก่คน ทั้งปวง ซึ่งเป็น ที่ โปรดปรานของ พระองค์”

22 When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. 2544 เมื่อทูตสวรรค์ ทั้งหมดได้กลบไปสู่ สวรรค์แล้ว คนเลี้ยง แกะ เหล่านั้นจึง กล่าวแก่กันและกัน ว่า “พวกเรา จงไป ยัง เบธเลเฮ็มกันเถิด จะได้ดูเหตุการณ์อัน มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น ตามที่องค์พระผู้เป็น เจ้าได้แจ้งแก่เรา” พวกเขารีบกระวี กระวาดไปยัง หมู่บ้านและได้พบ ทั้งมารีอา โยเซฟ และพระกุมาร ซึ่ง นอนอยู่ ในรางหญ้า

23 The message of Christmas: peace on earth -between people -in your heart -between God and man ข่าวดีแห่งวันคริสตมาส : สันติ สุขบนโลก -เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมุษย์ -เกิดขึ้นในหัวใจของคุณ -และเกิดขึ้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

24 When Jesus grew up, people started to believe in Him and follow Him. Over the years, more and more people believed in Him. 2544 เมื่อพระเยซู เจริญพระชนม์ ขึึ้น ประชาชน เชื่อและ ติด ตามพระองค์ หลายปีผ่านไป มีคนมากมาย ได้เชื่อใน พระองค์

25 Where Christians lived when Jesus died and rose again from the dead (573BE): only in Israel. Israel 2544 ในปี พ.ศ.573 เมื่อพระเยซูได้สิ้นพระชนม์และฟื้นกลับคืนพระชนม์ มีคริสตชนอาศัยอยู่ในประเทศอิสราเอลเท่านั้น

26 Where Christians lived 800 BE: the Roman Empire 2544 ในปี พ.ศ. 800 เกิดคริสตชนขึ้นในอาณาจักรโรมัน

27 Where Christians lived 1200 BE: parts of Europe, Africa, and Asia. First Christians in South-Thailand! 2544 ในปี พ.ศ. 1200 มีคริสตชนขึ้นในบางส่วนของทวีปยุโรป, แอฟริกา และเอเชีย และเริ่มมีคริสตชนขึ้นในทางใต้ของประเทศ ไทย

28 Where Christians lived BE 1700: Christianity becomes mainly a ‘European' religion. 2544 ในปี พ.ศ.1700 ศาสนาคริสต์ได้เป็นศาสนาหลักของชนชาติใน ทวีปยุโรปเท่านั้น

29 Where Christians lived BE 2300: The Americas finally become Christian. 2544 ในปี พ.ศ.2300 ท้ายที่สุดทวีปอเมริกาได้มาเป็นคริสเตียน

30 Where Christians live 2544 BE: Believers in Jesus in every country! 2544 ในปี พ.ศ.2544 มีผู้ที่เชื่อในพระเยซู อยู่ทุก ๆ ประเทศ

31 Jesus came to give us peace. That is why Thai Christians and foreign Christians celebrate Christmas together. PLEASE JOIN US!!! พระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้เพื่อประทานสันติสุขแก่เรา นี่เป็นเหตุผลที่่ว่าคริส เตียนชาวไทย และคริสเตียนทุกคน ได้มาฉลองคริสตมาสด้วยกัน มาฉลองกับเราซิ !!

32 Happy Christmas!!! สุขสันต์วันคริสตมาส !!


ดาวน์โหลด ppt PowerPoint presentation Christmas คริสตมาส คริสตมาส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google