งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ฐานข้อมูลวารสารวิชาการครอบคลุมเนื้อหา ทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ฐานข้อมูลวารสารวิชาการครอบคลุมเนื้อหา ทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการครอบคลุมเนื้อหา ทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบัน ย้อนหลังไปถึงปี 1999

3  เข้าผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.library.tu.ac.th http://www.library.tu.ac.th ◦ เลือกเมนู E-Resources ◦ เลือกเมนูย่อย Online Databases ◦ เลือกฐานข้อมูล Sage  เข้าผ่านเว็บไซต์ตรงของฐานข้อมูล Sage ◦ http://online.sagepub.com/ http://online.sagepub.com/

4  Search ◦ Basic search ◦ Advanced search  Browse ◦ By titles ◦ By discipline

5 1. พิมพ์คำค้นในช่อง search box 2. จากนั้นคลิกที่คำว่า Go

6 1. จำนวนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำที่ใช้ในการสืบค้น 2. แต่ละรายการจะให้ข้อมูลชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปี ที่ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้า 3. ต้องการดูเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF ให้คลิกที่คำว่า Full Text

7 1. ใส่คำค้นคำแรกลงใน search box 2. เชื่อมด้วย บูลีน and or not 3. จากนั้นใส่คำค้นคำที่สองลงในช่อง search box 4. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น จากนั้นคลิก

8 1. จำนวนผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น 2. แต่ละรายการจะให้ข้อมูลทางบรรณานุกรมประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี เลขหน้า 3. หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม ให้คลิกที่คำว่า Full Text

9 1. คลิกที่ Browse 2. คลิกที่ Journals by title

10 คลิกที่เครื่องหมาย + ที่อยู่หน้าตัวอักษร ที่ต้องการเพื่อดูรายชื่อวารสารที่ขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรตัวนั้น

11 เมื่อคลิกเครื่องหมาย + หน้าตัวอักษร A ก็จะได้ รายชื่อวารสารที่ขึ้นต้นด้วยตัว A หากต้องการดูวารสาร ชื่อใด ให้คลิกที่ชื่อวารสารนั้น

12 ข้อมูลรายละเอียดของวารสารแต่ละรายชื่อ ประกอบด้วย รูปเล่มวารสาร เนื้อหาขอบเขตของ วารสาร ค่า Impact Factor เป็นต้น

13 1. เนื้อหาภายในวารสารแต่ละเล่มจะให้ข้อมูลของ บทความที่อยู่ในวารสารนั้น ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ผู้ แต่ง สาระสังเขป 2. คลิกที่ Full Text เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

14 คลิกที่ Browse คลิกที่ Journals by discipline

15 ฐานข้อมูล Sage จะแบ่งสาขาวิชาออกเป็น 4 สาขาวิชาใหญ่ๆ และภายใต้สาขาวิชาใหญ่ จะแบ่งออกเป็นสาขาวิชาย่อยๆ ที่อยู่ภายใต้ สาขาวิชาใหญ่นั้น หากต้องการทราบว่ามี สาขาวิชาย่อยอะไรบ้าง ให้คลิกที่เครื่องหมาย + ที่อยู่หน้าสาขาวิชาใหญ่นั้นๆ

16 หากต้องการดูวารสารที่อยู่ภายใต้ สาขาวิชาย่อย ให้คลิกที่สาขาวิชาย่อยนั้นๆ

17 ตัวอย่างรายชื่อวารสารที่อยู่ภายใต้สาขาวิชา ย่อย Economics & Development หาก ต้องการดูวารสารชื่อใดให้คลิกที่ชื่อวารสารนั้น

18 วารสารแต่ละรายชื่อจะให้ข้อมูลรูปเล่มวารสาร เนื้อหาขอบเขตของวารสาร ค่า Impact Factor ปีที่ ฉบับที่ที่สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้


ดาวน์โหลด ppt  ฐานข้อมูลวารสารวิชาการครอบคลุมเนื้อหา ทั้งในสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์  ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตั้งแต่วารสารปีปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google