งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Books Database. รายละเอียดฐานข้อมูล Knovel เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Books Database. รายละเอียดฐานข้อมูล Knovel เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Books Database

2 รายละเอียดฐานข้อมูล Knovel เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและ เครื่องสำอาง ครอบคลุมปีพิมพ์ 1974- ปัจจุบัน ให้รายละเอียดบรรณานุกรมพร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ทั้งนี้สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะรายการที่ สำนักหอสมุดบอกรับตัวเล่มหนังสือทั้งหมด 15 รายชื่อ

3 ช่องทางการเข้าใช้บริการ ฐานข้อมูล Knovel เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด http://www.library.tu.ac.thhttp://www.library.tu.ac.th เลือกเมนู E-Resources เลือกเมนู Online Databases เลือกฐานข้อมูล Knovel เข้าสู่เว็บไซต์โดยตรงของฐานข้อมูล Knovel http://www.knovel.com/web/portal/main

4 Knovel : home 1.Search menu สืบค้นได้ทั้งการใช้ Keyword และ การสืบค้นแบบจำกัดเขตข้อมูล ได้แก่ Title, Author 2.Browse menu มี 2 รูปแบบได้แก่ Titles by Subject การไล่เรียงหนังสือตามสาขาวิชา และ Titles A-Z การไล่เรียงหนังสือตามลำดับอักษรของ ชื่อหนังสือ

5 How to search Search Keyword Title Author Browse Titles by subject Titles A-Z

6 Search by keyword 1. ใส่คำค้นที่ต้องการลงในช่อง search box 2. คลิก Search เพื่อทำการสืบค้น

7 Search result หมายเหตุ รายการที่จะดู Full Text ได้ ต้องเป็นรายการที่ สำนักหอสมุดฯ บอกรับ

8 Search by title 1. พิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่อง search box 2. คลิกที่คำว่า Options 3. คลิกที่ปุ่ม By Title 4. คลิก Search

9 Search result 1. จำนวนผลลัพธ์การสืบค้น 2. คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

10 Search by author 1. พิมพ์ชื่อสกุลผู้แต่งลงในช่อง search box 2. คลิกที่ Options 3. คลิกปุ่ม By Author 4. คลิก search เพื่อสืบค้น

11 Search result 1. จำนวนผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น 2. คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

12 ตัวอย่าง ข้อมูลรายการหนังสือ

13 Browse by subject 1. คลิกที่ Browse menu 2. จะปรากฏรายการหัวเรื่องใหญ่ของหนังสือที่มีอยู่ใน ฐานข้อมูลนี้ 25 หัวเรื่อง

14 Browse by subject เมื่อคลิกที่เครื่องหมาย + หน้าหัวเรื่องใหญ่ที่ต้องการ จะ ปรากฏหัวเรื่องย่อย ภายใต้หัวเรื่องใหญ่นั้น

15 Browse by subject 1. รายการหัวเรื่องย่อยของหนังสือ 2. คลิกที่ชื่อเรื่อง หนังสือเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

16 Browse A-Z 1. คลิกที่ Titles A-Z 2. คลิกที่ตัวอักษรของชื่อเรื่องตาม ต้องการ 3. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

17 My subscription จากหน้าจอ Home หากต้องการดูเฉพาะรายการหนังสือ ที่ห้องสมุดบอกรับ ให้คลิกที่คำว่า My Subscription

18 Results

19


ดาวน์โหลด ppt E-Books Database. รายละเอียดฐานข้อมูล Knovel เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหา ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google