งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Knovel E-Books Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Knovel E-Books Database."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Knovel E-Books Database

2 รายละเอียดฐานข้อมูล Knovel เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและเครื่องสำอาง ครอบคลุมปีพิมพ์ 1974-ปัจจุบัน ให้รายละเอียดบรรณานุกรมพร้อมเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ทั้งนี้สามารถดูเอกสารฉบับเต็มได้เฉพาะรายการที่สำนักหอสมุดบอกรับตัวเล่มหนังสือทั้งหมด รายชื่อ

3 ช่องทางการเข้าใช้บริการฐานข้อมูล Knovel
เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุด เลือกเมนู E-Resources เลือกเมนู Online Databases เลือกฐานข้อมูล Knovel เข้าสู่เว็บไซต์โดยตรงของฐานข้อมูล Knovel

4 Knovel : home Search menu สืบค้นได้ทั้งการใช้ Keyword และการสืบค้นแบบจำกัดเขตข้อมูล ได้แก่ Title , Author Browse menu มี 2 รูปแบบได้แก่ Titles by Subject การไล่เรียงหนังสือตามสาขาวิชา และ Titles A-Z การไล่เรียงหนังสือตามลำดับอักษรของชื่อหนังสือ

5 How to search Search Browse Keyword Title Author Titles by subject
Titles A-Z

6 Search by keyword ใส่คำค้นที่ต้องการลงในช่อง search box

7 Search result หมายเหตุ รายการที่จะดู Full Text ได้ ต้องเป็นรายการที่สำนักหอสมุดฯ บอกรับ

8 Search by title พิมพ์คำค้นที่ต้องการลงในช่อง search box
คลิกที่คำว่า Options คลิกที่ปุ่ม By Title คลิก Search

9 Search result จำนวนผลลัพธ์การสืบค้น
คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

10 Search by author พิมพ์ชื่อสกุลผู้แต่งลงในช่อง search box
คลิกที่ Options คลิกปุ่ม By Author คลิก search เพื่อสืบค้น

11 Search result จำนวนผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น
คลิกที่ชื่อหนังสือเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

12 ตัวอย่าง ข้อมูลรายการหนังสือ

13 Browse by subject คลิกที่ Browse menu
จะปรากฏรายการหัวเรื่องใหญ่ของหนังสือที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนี้ 25 หัวเรื่อง

14 Browse by subject เมื่อคลิกที่เครื่องหมาย + หน้าหัวเรื่องใหญ่ที่ต้องการ จะปรากฏหัวเรื่องย่อย ภายใต้หัวเรื่องใหญ่นั้น

15 Browse by subject 1. รายการหัวเรื่องย่อยของหนังสือ 2. คลิกที่ชื่อเรื่องหนังสือเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

16 Browse A-Z 1. คลิกที่ Titles A-Z 2. คลิกที่ตัวอักษรของชื่อเรื่องตามต้องการ 3. คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

17 My subscription จากหน้าจอ Home หากต้องการดูเฉพาะรายการหนังสือที่ห้องสมุดบอกรับ ให้คลิกที่คำว่า My Subscription

18 Results

19 Results


ดาวน์โหลด ppt Knovel E-Books Database.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google