งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

I Corinthians โครินธ์ 10 Live and serve in love toward God and others.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "I Corinthians โครินธ์ 10 Live and serve in love toward God and others."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 I Corinthians โครินธ์ 10 Live and serve in love toward God and others

3 12 Therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. 12 เหตุฉะนั้นคนที่คิดว่าตัวเอง มั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดี กลัวว่าจะล้มลง

4 13 No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.

5 13 ไม่มีการทดลองใดๆเกิด ขึ้นกับท่าน นอกเหนือจาก การทดลองซึ่งเคยเกิดกับ มนุษย์ทั้งหลาย พระเจ้าทรง สัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรง ให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่า ที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่าน ถูกทดลองนั้น พระองค์จะ ทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะ หลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่าน จะมีกำลังทนได้

6 Luke ลูกา 22:31-34 31 “Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you, that he might sift you like wheat, 31 “ ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ดูเถิด ซาตานได้ขอพวกท่านไว้ เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าว สาลี

7 32 but I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers.” 32 แต่เราได้อธิษฐานเผื่อตัว ท่าน เพื่อความเชื่อของท่าน จะไม่ได้ขาด และเมื่อท่าน ได้หันกลับแล้ว จงชูกำลังพี่ น้องทั้งหลายของท่าน ”

8 33 Peter said to him, “Lord, I am ready to go with you both to prison and to death.” 33 ฝ่ายท่านจึงทูลพระองค์ว่า “ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกหรือถึงความ ตายก็ดี ”

9 34 Jesus said, “I tell you, Peter, the rooster will not crow this day, until you deny three times that you know me.” 34 พระองค์ตรัสว่า “ เปโตรเอ๋ย เราจะบอกท่านวันนี้ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึง สามครั้ง ”

10 14 Therefore, my beloved, flee from idolatry. 14 ดูก่อนท่านที่รัก เหตุฉะนั้น ท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากการ นับถือรูปเคารพ

11 15 I speak as to sensible people; judge for yourselves what I say. 15 ข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูด กับคนที่มีปัญญา ท่านจง พิจารณาถ้อยคำ ที่ข้าพเจ้า พูดนั้นเถิด

12 16 The cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ?

13 16 ถ้วยแห่งพระพร ซึ่งเราได้ ขอพระพรนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ เรามีส่วนร่วมในพระโลหิตของ พระคริสต์มิใช่หรือ ขนมปัง ซึ่งเราหักนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ เรามีส่วนร่วมในพระกายของ พระคริสต์มิใช่หรือ

14 17 Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. 17 แม้เราซึ่งเป็นบุคคลหลายคน แต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียว เราจึงเป็นร่างกายเดียว เพราะว่าเราทุกคนรับประทาน ขนมก้อนเดียวกัน

15 18 Consider the people of Israel: are not those who eat the sacrifices participants in the altar? 18 จงพิจารณาดูการปฏิบัติของ พวกอิสราเอล คนที่ รับประทานของที่บูชาแล้วนั้น ก็มีส่วนร่วมในแท่นบูชานั้น มิใช่หรือ

16 19 What do I imply then? That food offered to idols is anything, or that an idol is anything? 19 ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้า หมายความว่าอย่างไร เครื่อง บูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้น เป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือ รูป เคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือ

17 20 No, I imply that what pagans sacrifice they offer to demons and not to God. I do not want you to be participants with demons. 20 หามิได้ ข้าพเจ้า หมายความว่าเครื่องบูชาที่ พวกต่างชาติถวายนั้น เขา ถวายบูชาแก่พวกปีศาจ และ แก่สิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมี ส่วนร่วมกับพวกปีศาจ

18 21 You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons.

19 21 ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์ พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของ ปีศาจด้วยไม่ได้ จะ รับประทานที่สำรับขององค์ พระผู้เป็นเจ้า และที่สำรับ ของปีศาจด้วยก็ไม่ได้

20 22 Shall we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? 22 เราจะยั่วยุให้องค์พระผู้เป็น เจ้าทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิ์ มากกว่าพระองค์หรือ

21 Deuteronomy พระราชบัญญัติ 32:17 They sacrificed to demons that were no gods, to gods they had never known, to new gods that had come recently, whom your fathers had never dreaded.

22 32:17 เขาบูชาเทวดาซึ่งไม่ เป็นพระเจ้า บูชาพระซึ่งไม่ รู้จักมาก่อน บูชาพระใหม่ๆ ซึ่งเกิดมาเร็วๆนี้ ซึ่งปู่ย่าตา ยายของท่านไม่เกรงกลัว

23 John ยอห์น 14:6 Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ เรา เป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึง พระบิดาได้นอกจากจะมาทาง เรา

24 23 “All things are lawful,” but not all things are helpful. “All things are lawful,” but not all things build up. 23 เราทำสิ่งสารพัดได้ แต่ ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็น ประโยชน์ เราทำสิ่งสารพัด ได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำให้ เจริญขึ้น

25 24 Let no one seek his own good, but the good of his neighbor. 24 อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ ประโยชน์ของคนอื่น

26 25 Eat whatever is sold in the meat market without raising any question on the ground of conscience. 25 ทุกสิ่งที่เขาขายตามตลาด เนื้อนั้น รับประทานได้ ไม่ ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจ สำนึกผิดชอบ

27 26 For “the earth is the Lord's, and the fullness thereof.” 26 เพราะว่า แผ่นดินโลกกับ สรรพสิ่งในโลกนั้น เป็นของ องค์พระผู้เป็นเจ้า

28 27 If one of the unbelievers invites you to dinner and you are disposed to go, eat whatever is set before you without raising any question on the ground of conscience.

29 27 ถ้าคนที่ไม่มีความเชื่อ จะ เชิญท่านไปในงานเลี้ยงและ ท่านเต็มใจไป สิ่งที่เขาตั้งให้ รับประทาน ก็รับประทานได้ ไม่ต้องถามอะไรโดยเห็นแก่ใจ สำนึกผิดชอบ

30 28 But if someone says to you, “This has been offered in sacrifice,” then do not eat it, for the sake of the one who informed you, and for the sake of conscience—

31 28 แต่ถ้ามีใครมาบอกท่านว่า “ ของนี้เขาถวายแก่รูปเคารพ แล้ว ” ท่านอย่ารับประทาน เพราะเห็นแก่คนที่บอกนั้น และเพราะเห็นแก่ใจสำนึกผิด ชอบด้วย

32 29I do not mean your conscience, but his. For why should my liberty be determined by someone else's conscience? 29 ( ข้าพเจ้ามิได้หมายถึงใจ สำนึกผิดชอบของท่าน แต่ หมายถึงใจสำนึกผิดชอบของ คนที่บอกนั้น ) ทำไมใจสำนึก ผิดชอบของผู้อื่นจะต้องมา ขัดขวางเสรีภาพของข้าพเจ้า เล่า

33 30 If I partake with thankfulness, why am I denounced because of that for which I give thanks? 30 ถ้าข้าพเจ้ารับประทานด้วย ขอบพระคุณ ทำไมเขาติ เตียนข้าพเจ้า เพราะสิ่งที่ ข้าพเจ้าได้ขอบพระคุณแล้ว

34 31 So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 31 เหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะ รับประทานจะดื่ม หรือจะทำ อะไรก็ตาม จงกระทำเพื่อ เป็นการถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้า

35 32 Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God, 32 อย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ พวกยิว หรือพวกกรีก หรือ คริสตจักรของพระเจ้าหลงผิด ไป

36 33 just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved.

37 33 ข้าพเจ้าเองได้พยายาม กระทำทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่ พอใจของคนทั้งปวง มิได้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่ เห็นแก่ประโยชน์ของคน ทั้งหลาย เพื่อให้เขารอดได้


ดาวน์โหลด ppt I Corinthians โครินธ์ 10 Live and serve in love toward God and others.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google