งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา

2 การเบิกจ่าย ไตรมาส 1 (GFMIS) เป้าหมาย 20 % งบรายจ่ายเงินจัดสรรเบิกจ่าย / ผูกพัน % การใช้ รวม 93,067, ,112, งบบุคลากร 36,326,3 00 8,533, งบ ดำเนินงาน ( ผลผลิต ) 40,554,0 00 5,226, งบ ดำเนินงาน ( ภารกิจขั้นต่ำ / ประจำ ) 8,486,30 0 1,302, ค่า สาธารณูปโภค 780,00049, งบอุดหนุน 6,921, เงินอุดหนุน ทั่วไป 1,775,

3 ผลผลิต / กิจกรรมหลัก ( แผนงาน ) เงินจัดสรรเบิกจ่าย /G FMIS (%) ค่าใช้จ่าย จริง (%) รวม 40,554,0 00 5,226, (12.89) 7,778,8 83 (19.18) ผ 2 กิจกรรม หลักที่ 2.1 (P7 - พัฒนาบริหาร จัดการ ) 2,502, , (6.37) 506,224 (20.23) ผ 4 กิจกรรม หลักที่ 4.1 (P5 – เฝ้าระวัง / ข่าว กรอง ) 23,841, ,000 (2.62) 960,728 (4.03) ผ 4 กิจกรรม หลักที่ 4.2 (P2 – PHER/SRRT) 14,211,0 00 4,443,62 2 (31.27) 6,311,9 31 (44.42) การใช้จ่ายงบดำเนินงานราย ผลผลิต ไตรมาส 1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง และการ เบิกจ่าย (GFMIS)

4 พัฒนาทีม SRRT ปฏิบัติการสอบสวนโรคที่ สำคัญ บริหารจัดการทรัพยากร จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารฯ ผลิตและพัฒนาแพทย์ / สัตว แพทย์ FETP พัฒนาคุณภาพองค์กร ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ ระบบเฝ้าระวัง HIV / เอดส์ / STI / TB ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ สวล. การจัดทำข่าวกรองโรค / ภัย สุขภาพ พัฒนาการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังฯ พัฒนา web site งานระบาด วิทยา ศูนย์ประสานงาน IHR รวม ร้อยละค่าใช้จ่ายจริงของงบ ดำเนินงานรายโครงการ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 %

5 โครงการเงินจัดสรรค่าใช้จ่าย จริง % การ ใช้ รวม 40,554,0 00 7,778, พัฒนาคุณภาพองค์กร 702,00056, บริหารจัดการทรัพยากร 1,800,000450, การจัดทำข่าวกรองโรค / ภัย สุขภาพ 850, ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ 1,900,000101, ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ สวล. 5,512,0003, ระบบเฝ้าระวัง HIV / เอดส์ / STI / TB 12,546,000475, พัฒนาการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังฯ 725, พัฒนา web site งาน ระบาดวิทยา 120, จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารฯ 2,188,000380, พัฒนาทีม SRRT 6,149,0004,481, ปฏิบัติการสอบสวนโรคที่ สำคัญ 5,462,0001,595, ผลิตและพัฒนาแพทย์ / สัตวแพทย์ FETP 2,400,000235, ศูนย์ประสานงาน IHR 200,00000 ค่าใช้จ่ายจริงงบดำเนินงานราย โครงการ ไตรมาส 1

6 โครงการ ใช้จ่าย จริง แผนใช้จ่ายสะสม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 7,778, ,035, ,869, ,554, พัฒนาคุณภาพองค์กร 56,224330,000632,000702, บริหารจัดการทรัพยากร 450,000900,0001,350,00 0 1,800, การจัดทำข่าวกรองโรค / ภัย สุขภาพ 0420,000550,000 * 850, ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ 101,535613,0251,601,56 5 1,900, ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ บาดเจ็บ สวล. 3,6501,394,83 0 5,070,65 0 5,512, ระบบเฝ้าระวัง HIV / เอดส์ / STI / TB 475,2937,308, ,658, ,546, พัฒนาการใช้โปรแกรมเฝ้า ระวังฯ 0561,680725, พัฒนา web site งาน ระบาดวิทยา 028,00046,000*120, จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารฯ 380,250751,1581,031,05 8* 2,188, พัฒนาทีม SRRT 4,481,76 4 5,708,00 0 5,990,00 0 6,149, ปฏิบัติการสอบสวนโรคที่ สำคัญ 1,595,15 5 2,895,00 0 4,195,00 0 5,462, ผลิตและพัฒนาแพทย์ / สัตวแพทย์ FETP 235,0121,117,83 2 1,907,29 2 2,400, ศูนย์ประสานงาน IHR 07,500*112,500 * 200,000 แผนการใช้เงินรายโครงการ ไตรมาส 2-4 หมายเหตุ * ต่ำกว่าเกณฑ์ ( ไตรมาส %, ไตรมาส %, ไตรมาส %)


ดาวน์โหลด ppt ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553 สำนักระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google