งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ประเทศ (KNDI) สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ประเทศ (KNDI) สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ประเทศ (KNDI) สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ. 2556

2 องค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรกลาง – UN Organizations, World Bank Group, กลุ่มประเทศ – EU, NAFTA, BRIC, BRIM, ASEAN, etc. ประเทศที่มีการดำเนินงานแบบ bi-lateral – USAID, JICA, GIZ, CIDA, SIDA, AusAID, etc. องค์กรอิสระ – IMD,

3 องค์การระหว่างประเทศต่างๆ World Bank UNSD SDMX ISO TS 17369 ต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลตัวชี้วัดของ ประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4

5

6

7

8

9

10

11 ปัญหาในการใช้ข้อมูลขององค์การ ระหว่างประเทศ เดิม ประเทศไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ องค์การระหว่างประเทศต้องเข้ามา ดำเนินการเอง (International Data) ต่อมาประเทศต่างๆพัฒนาระบบข้อมูล สถิติ มีการจัดทำข้อมูลของตนเอง (Country Data)

12 International Data vs. Country Data 1. ความถูกต้อง แม่นยำ ความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนกัน 2. ความซ้ำซ้อน 3. ความขัดแย้งของข้อมูล

13 UNSD-DfID (Country Data) Project objectives Improve the coherence and clarity of dev’t indicators - Improve coordination in the NSS - Collate development data in 1 place/database - Explain differences between intl. & nat. data Improve accessibility and visibility - Make access to national data easier - Draw attention to wider set of indicators - Reduce data request burden Enhance knowledge - Strengthen IT support - Use of latest IT software & practices - Training & skills development

14 CountryData SDMX Data Exchange Model National Registry National Repository DB 1. Publish 2. Register CountryData Web Service 3. Notify 4. Download CountryData DB 5. Upload SDMX Dissemination Site International MDG DB 6. Publish and Visualize National Statistical Office CountryData Web Site

15 SDMX A set of standards, guidelines, and tools to be used for efficient exchange of statistical data and metadata. Endorsed by the international statistical community. –New tools, such as Eurostat’s SDMX Reference Infrastructure, greatly simplify SDMX exchange and lower the cost of implementation. –Proficiency in SDMX is still required.

16 National Development Indicator Repository Countries decide which platform to use. Most project countries have opted for the DevInfo platform. Working with the project, DevInfo Support Group developed a set of tools that facilitate data exchange, such as the SDMX Mapping tool and SDMX Registry.

17 Central repository developed for the project Part of the UNdata platform Automatically receives and publishes data from countries’ registries –Provides re-dissemination and visualization of national data –Facilitates, and displays the result of, analysis of discrepancies between data from national sources and international agencies. Focus on reference metadata as the key to understanding the nature of national data and sources of discrepancies. Countries control what is published at CountryData –Data is published by the countries without any intervention by UNSD

18 MDG Data Structure Definition Data Structure Definition (DSD) for MDG Indicators, developed and approved by the Interagency and Expert Group on MDGs Indicators (IAEG), is used as a basis for data exchange in the project. MDG DSD code lists were extended, since non-MDG indicators are also supported by the project. MDG Metadata Structure Definition, available as a draft, was adapted and used by the project for the sharing of reference metadata.

19 Open Platform CountryData can accept data compliant with MDG or CountryData DSD. –Thailand developed data exchange based on its advanced data exchange and dissemination system, StatXChange, and uses Metadata Technology’s Fusion Registry. –Morocco is on the way to developing SDMX exchange using its own data dissemination database, BDS. Mexico’s offer to share its indicators, compliant with the MDG DSD, was gladly accepted and its data published at the CountryData web site.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 http://unstats.un.org http://data.un.org http://data.un.org/countrydata

30 ภาพรวมการดำเนินงานด้านสถิติ ประเทศไทย การะ ทรวง ฯ........ สสช. สถิติ ทางการ (OS) ตัวชี้วัด ฯ (KNDI) UNSD Country Data ระบบ การ บริหาร ( อำนวยการและ ประสานงาน ) เผยแพร่

31 ตอบข้อซักถาม และ รับฟังความคิดเห็น ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือ


ดาวน์โหลด ppt การนำข้อมูลตัวชี้วัดสู่สากล ดร. ไมตรี วสันติวงศ์ โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา ประเทศ (KNDI) สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google