งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ Introduced Species ในประเทศไทย ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ Introduced Species ในประเทศไทย ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ Introduced Species ในประเทศไทย ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นคืออะไร กระบวนการที่นำพาสิ่งมีชีวิตไปยังที่ต่างๆ - ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มากับน้ำอับเฉา วิวัฒนาการของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น สถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น - กรณีศึกษาในต่างประเทศ - กรณีศึกษาในประเทศไทย การจัดการปัญหา

3 คำนิยาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น Introduced Species,Non-Indigenous, Non-native, Exotic, Alien Native Species, Indigenous Invasive Species สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก สิ่งมีชีวิตที่มี ขนาดใหญ่

4 กระบวนการที่นำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นไปสู่สิ่งแวดล้อมใหม่ Aquaculture, Aquarium trade, Biological control, Channel, Canals, Live bait, Scientific research and public aquariums, Ship and boats

5 กระบวนการที่นำพาชนิดพันธุ์ ต่างถิ่นไปยังที่ต่างๆ - โดยกระบวนการทางธรรมชาติ เช่น ไปโดย กระแสลม กระแสน้ำ ไปกับสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นต้น - โดยมนุษย์ แบบตั้งใจ เช่น การนำสัตว์หรือพืช ต่างถิ่นมาเลี้ยงเพิ่มผลผลิต การค้าสัตว์ เลี้ยงและสัตว์สวยงาม เป็นต้น แบบไม่ตั้งใจ เช่น สิ่งมีชีวิตที่ติดมา กับสัตว์เลี้ยง ติดมากับน้ำอับเฉาเรือ เป็น ต้น

6

7 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มากับน้ำอับเฉาเรือ - ในต่างประเทศ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มีการศึกษามากเพราะชนิดพันธุ์ต่างถิ่น สร้างความเสียหายมาก จึงจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง - สำหรับประเทศไทย ทำการศึกษาน้อยมากและฐาน ข้อมูลเก่าก็ไม่สมบูรณ์

8 อับเฉาเรือ ตัวอับเฉา Ballast Solid น้ำอับเฉา Ballast Water

9 ตัวอับเฉา Ballast Solid

10 น้ำอับเฉา Ballast Water

11

12

13

14 Ballast Water Discharge  Annual Discharge in US Waters –79,000,000 Metric Tons (21,000,000,000 gallons)  Global Transfer 10,000,000,000 metric tons annually –Niimi 2004

15 Rate of Coastal Invasions

16 The discovery that marine species could be translocated in the ballast water of modern steel ships was first reported by Ostenfeld (1908)

17 Organisms in Ballast Water  Bacteria  Viruses  Phytoplankton  Zooplankton  Seaweed  Fish  Benthic Organisms

18 สถานการณ์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ในปี ค. ศ. 2001 ประเทศไทย ??????????

19 Photos are copyright-free and may be downloaded for public use but it is requested that credit be given to the Great Lakes NOBOB Project Team.

20

21 Michel Gilbert and Sven Neulinger sampling ballast water with plankton nets aboard the Berge Nord.

22

23

24

25 Figure 5: Ballast tank overflow during one of the flow-through exchange experiments

26

27

28 Biological Analyses Bacteria

29 Phytoplankton : -Cholophyll a -Phytoplankton taxa analyses

30

31 วิวัฒนาการของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 1. ระยะการนำเข้ามาของชนิดพันธุ์ ต่างถิ่น 2. ระยะการปรับตัว 3. ระยะการสถาปนาตัวเอง 4. ระยะการเป็นชนิดพันธุ์พื้นเมือง

32 ผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 1. ผลด้านบวก - การประมง เช่น การนำกุ้งขาวมาเพาะ เลี้ยงเพื่อเพิ่มผลผลิต แต่ระยะยาวผลกระทบ ด้านลบ ? 2. ผลด้านลบ - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านระบบนิเวศ - ด้านสุขภาพของมนุษย์

33 Zebra Mussels in the Great Lakes Name: Dreissena polymorpha Origin: Caspian Sea, via canals into the Baltic Sea, by ship to the Great Lakes Introduced: ca. 1986 Life cycle: rapid growth, sustain cold winters, extreme number of eggs, active filter feeders (change plankton bio- mass and composition), settle on both hard and soft bottom Effects: decreased fish stocks, higher water clarity so that bottoms are recolonized by rooted plants, immense clogging of pipes, water inlets, power plant pipes, fouling of boat hulls and even engines

34

35

36

37 The green shore crab (Carcinus maenas), origin: Europe; spreads from San Francisco Bay northwards since 1990; reduces commercial dangeon crabs; economic damage $44 million

38 The parasitic barnacle Loxothylacus panopaei from the Gulf of Mexico and South Florida infects various crabs in the Chesapeake Bay

39 The native habitat of the ctenophore Mnemiopsis leidyi is in temperate to subtropical estuaries along the Atlantic coast of North and South America. In the early 1980s, it was accidentally introduced to the Black Sea, where it flourished and expanded into the Azov, Marmara, Mediterranean, and Caspian Seas. The anchovy catch plummeted from 500,000 tons in the early 1980s to 100,000 tons in 1989. Although that has since rebounded to about 300,000 tons, catches of a second food fish, the Azov Sea kilka, have fallen to zero. Mnemiopsis leidyi

40  ตัวอย่างแพลงก์ตอนที่พบในน้ำอับเถา จากเรือสินค้าที่จอดที่ท่าเรือแหลมฉบัง แพลงก์ตอนพืช 3 ดิวิชั่น 65 สกุล แพลงก์ตอนสัตว์ 2 ไฟลั่ม 5 กลุ่ม

41 สกุลของแพลงก์ตอนพืชใน ตัวอย่างน้ำอับเฉา Ceratium sp. Coscinodiscus sp.Rhizosolenia sp. Chaetoceros sp. Ulothrix sp.

42 สกุลแพลงก์ ตอนพืช A A A B 1 2 3 น้ำ ที่ ท่าเ รือ

43 Ceratium 79% Chaetoceros 9% Coscinodiscus 1% Ulothrix 3% Other 4% Bacteriastrum 1% Geminella 3% ตัวอย่างน้ำอับเฉาจาก บริเวณแหลมฉบัง Ceratium 95% Rhizosolenia 3% Other 2% ตัวอย่างน้ำอับเฉาจาก ประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่างน้ำอับเถาจากท่าเรือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Ceratium 92% Rhizosolenia 2% Coscinodiscus 2% other 4% น้ำทะเลจากท่าเทียบเรือ

44 แพลงก์ตอนสัตว์ในตัวอย่างน้ำอับเฉา Nauplius Copepod Tintinnopsis sp.

45 Ostracod 8% Codonellopsis 1% Copepod 20 % Difflugia 26 % Nauplius 31% Polydora 3% Tintinnopsis 10 % Tintinnid 1% Difflugia 11% Leprotintinnus 5% Nauplius 32% Tintinnid 3% Amphorellopsis 1% Codonellopsis 3% Copepod 8% Favella 1% Tintinnopsis 36% Copepod 19% Favella 7% Nauplius 15% Tintinnid 4% Tintinnopsis 55% Copepod 8% Difflugia 20% Nauplius 25% Tintinnid 2% Tintinnopsis 23% Leprotintinnus 11% Codonellopsis 5% Favella 6% ตัวอย่างน้ำอับเฉาจาก บริเวณแหลมฉบัง ตัวอย่างน้ำอับเฉาจาก ประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่างน้ำอับเถาจากท่าเรือ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น น้ำทะเลจากท่าเทียบเรือ

46 การจัดการปัญหา เป้าหมาย - อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ - ป้องกันสุขภาพของมนุษย์ - ป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจ วิธีการ - ความคุมและ / หรือกำจัดชนิดพันธ์ต่างถิ่น

47

48

49 Current IMO Regulations  Adopted in 1997  Minimize uptake of harmful aquatic organisms, pathogens and sediments  Remove ballast sediment on a timely basis  Avoid unnecessary discharge of ballast water  Ballast water exchange

50 ชม DVD ครับ

51 Ballast Water Exchange  “Where Practicable” should exchange 200 nautical miles offshore  “Whenever possible” exchange at least 200 nautical miles offshore  Or at least 50 nautical miles offshore

52 New IMO Convention  Adopted February 2004  Must be ratified by 30 states (countries) –As of May 2005 2 countries have ratified Spain and Brazil  Establishes Ballast Water Performance Standard  Requires Exchange or Treatment  Earliest Implementation 2009

53 ปัญหา ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดใดที่เป็นปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหา ในน่านน้ำไทย ?????????????????

54

55 ขอบคุณครับ

56


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ Introduced Species ในประเทศไทย ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ สุชนา ชวนิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google