งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ

2

3 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM

4 1. กระบวนการทำงานของ FDM
ภาพที่ 8.5 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDMแสดงในรูปTime Domain

5 1. กระบวนการทำงานของ FDM
ภาพที่ 8.6 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDMแสดงในรูป Frequency Domain

6 2. การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM (Demultiplexing)
ภาพที่ 8.7 การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDMแสดงในรูปแบบ Time Domain

7 2. การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM (Demultiplexing)
ภาพที่ 8.8 การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM แสดงในรูปแบบ Frequency Domain

8 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ WDM
ภาพที่8.9 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ WDM (Wave-division multiplexing)

9 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ WDM

10 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ TDM

11 ในการประยุกต์ใช้งาน TDM ทำได้ 2 แบบ
1. การส่งข้อมูลแบบ Synchronous TDM ภาพที่8.12 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ Synchronous TDM

12 ภาพที่ 8.13 แสดงกระบวนการมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ Synchronous TDM

13 ภาพที่ 8.14 แสดงกระบวนการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ Synchronous TDM

14 1.3บิตควบคุมเฟรม (Framing Bits) การส่งแบบ Synchronous TDM

15 ภาพที่ 8.16 แสดงการคำนวณอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลในแต่ละเฟรม

16 ภาพที่ 8.17 แสดงการส่งข้อมูลแบบ Asynchronous TDM

17 ภาพที่ 8.18 แสดงตัวอย่างการจัดเฟรมแบบ Asynchronous TDM

18 Inverse Multiplexing Inverse Multiplexing

19 ภาพที่ 8.20 แสดงระบบเครือข่ายโทรศัพท์
การประยุกต์ใช้การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ ในระบบโทรศัพท์ ภาพที่ แสดงระบบเครือข่ายโทรศัพท์

20 2.การให้บริการแบบอนาลอก มี 2 รูปแบบคือแบบ Switch Line และ Leased Line

21 การวางระบบเป็นระดับชั้น

22 3.การให้บริการแบบดิจิตอล
ภาพที่ การบริการแบบ Switch/56

23 3.การให้บริการแบบดิจิตอล
ภาพที่ 8.25 Digital Data Services (DDS)

24 3.การให้บริการแบบดิจิตอล(DS hierarchy )

25 ตารางที่ 8.1 DS และ T Line rates
Service Line Rate(Mbps) Voice Channels DS-1 T-1 1.544 24 DS-2 T-2 6.321 96 DS-3 T-3 44.736 672 DS-4 T-4 4032 ตารางที่ 8.1 DS และ T Line rates

26 ภาพที่ 8.27 T-1 Line สำหรับการทำมัลติเพล็กซ์บนสายโทรศัพท์

27 ภาพที่ 8.28 โครงสร้างของเฟรมใน T-1 Line

28 การใช้ T Lines แบบแยกส่วน

29 4.2 ADSL (Asymmetric digital subscriber line)

30 DMT เป็นการรวมระหว่างเทคนิค QAM กับ FDM
โดยแบ่งค่าแบนวิดท์ในแต่ละช่วงเป็น 4 ช่องทาง ๆ ละ 4 KHz

31 ภาพที่ ADSL Modem

32 FTTC (Fiber to the curb)

33 ภาพที่ 8.34 FTTC ในระบบเครือข่ายเคเบิลทีวี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google