งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การ มัลติเพล็กซ์ สัญญาณ. การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบบ FDM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การ มัลติเพล็กซ์ สัญญาณ. การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบบ FDM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การ มัลติเพล็กซ์ สัญญาณ

2

3 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบบ FDM

4 1. กระบวนการทำงานของ FDM ภาพที่ 8.5 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM แสดงในรูป Time Domain

5 1. กระบวนการทำงานของ FDM ภาพที่ 8.6 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM แสดง ในรูป Frequency Domain

6 2. การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM (Demultiplexing) ภาพที่ 8.7 การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM แสดงในรูปแบบ Time Domain

7 2. การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM (Demultiplexing) ภาพที่ 8.8 การดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ FDM แสดงใน รูปแบบ Frequency Domain

8 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบบ WDM ภาพที่ 8.9 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ WDM (Wave-division multiplexing)

9 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบบ WDM ภาพที่ 8.10 การมัลติเพล็กซ์สัญญแบบ WDM ด้วยปริซึม

10 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบบ TDM ภาพที่ 8.11 การมัลติเพล็กซ์ สัญญาณแบบ TDM

11 ในการประยุกต์ใช้งาน TDM ทำ ได้ 2 แบบ 1. การส่งข้อมูลแบบ Synchronous TDM ภาพที่ 8.12 การมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ Synchronous TDM

12 ภาพที่ 8.13 แสดงกระบวนการมัลติเพล็กซ์ สัญญาณแบบ Synchronous TDM

13 ภาพที่ 8.14 แสดงกระบวนการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบ Synchronous TDM

14 1.3 บิตควบคุมเฟรม (Framing Bits) การ ส่งแบบ Synchronous TDM ภาพที่ 8.15 แสดงการใส่บิตควบคุมในเฟรม ตามแบบ Synchronous TDM

15 ภาพที่ 8.16 แสดงการคำนวณอัตราความเร็วใน การส่งข้อมูลในแต่ละเฟรม

16 2. การส่งข้อมูลแบบ Asynchronous TDM ภาพที่ 8.17 แสดงการส่งข้อมูลแบบ Asynchronous TDM

17 ภาพที่ 8.18 แสดงตัวอย่างการจัดเฟรมแบบ Asynchronous TDM

18 Inverse Multiplexing

19 การประยุกต์ใช้การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ ในระบบโทรศัพท์ ภาพที่ 8.20 แสดงระบบเครือข่ายโทรศัพท์

20 2. การให้บริการแบบอนาลอก มี 2 รูปแบบคือแบบ Switch Line และ Leased Line

21 การวางระบบเป็นระดับชั้น

22 3. การให้บริการแบบดิจิตอล ภาพที่ 8.24 การบริการแบบ Switch/56

23 3. การให้บริการแบบดิจิตอล ภาพที่ 8.25 Digital Data Services (DDS)

24 3. การให้บริการแบบดิจิตอล (DS hierarchy )

25 ตารางที่ 8.1 DS และ T Line rates Servic e LineRate(M bps) Voice Channels DS-1T-11.54424 DS-2T-26.32196 DS-3T-344.736672 DS-4T-4274.1764032

26 ภาพที่ 8.27 T-1 Line สำหรับการทำมัลติเพล็กซ์บนสายโทรศัพท์

27 ภาพที่ 8.28 โครงสร้างของเฟรมใน T-1 Line

28 การใช้ T Lines แบบแยกส่วน

29 4.2ADSL (Asymmetric digital subscriber line)

30 DMT เป็นการรวมระหว่างเทคนิค QAM กับ FDM โดยแบ่งค่าแบนวิดท์ในแต่ละช่วงเป็น 4 ช่องทาง ๆ ละ 4 KHz

31 ภาพที่ 8.32 ADSL Modem

32 FTTC (Fiber to the curb) ภาพที่ 8.33 FTTC ในระบบโทรศัพท์

33 ภาพที่ 8.34 FTTC ในระบบเครือข่ายเคเบิลทีวี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การ มัลติเพล็กซ์ สัญญาณ. การมัลติเพล็กซ์สัญญาณ แบบ FDM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google