งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class and Object (2). w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 10,15 การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 18 as4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class and Object (2). w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 10,15 การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 18 as4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class and Object (2)

2 w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 10,15 การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 18 as4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 16, 17 การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 19 2

3 สามารถทำได้ 2 รูปแบบ คือ  ใช้งานจากคลาสที่ต่างกัน  สร้างออบเจ็กต์จากคลาสที่มีเมธอดที่เราต้องการ เรียกใช้งาน และเรียกใช้เมธอดผ่านออบเจ็กต์ที่ สร้างขึ้น  เมธอดดังกล่าวต้องไม่มี access modifier เป็น แบบ private  ใช้งานภายในคลาสเดียวกัน  เรียกผ่านชื่อเมธอดได้โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์  เมธอดดังกล่าวต้องไม่เป็นเมธอดแบบ static 3

4  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การประกาศออบเจ็กต์  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส เรียกใช้แอตทริบิวต์หรือเมธอด ผ่าน ออบเจ็กต์ที่สร้าง product p = new product(); double totalPrice = p.calProduct(productPrice); 4

5 คลาส product ประกอบด้วยเมธอด คำนวณราคารวม double calProduct(double productPrice) คิดจาก ราคาสินค้า + ภาษี (7% ของ ราคาสินค้า ) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส product และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้ เมธอด แสดงผลราคาสินค้าและราคารวม ทาง จอภาพ 5

6 // Java Class >>> product.java public class product { public double calProduct(double productPrice) { return productPrice + (0.07 * productPrice); } 6 // Java Main Class >>> ex2.java import java.util.Scanner; public class ex2 { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter product price >>> "); double productPrice = scan.nextDouble(); product p = new product(); double totalPrice = p.calProduct(productPrice); System.out.println("product price = " + productPrice + " baht"); System.out.println("total price = " + totalPrice + " baht"); } }

7 คลาส discount ประกอบด้วยเมธอด ตรวจสอบส่วนลด boolean checkDiscount(double price) ที่ราคาสินค้า มากกว่า 5,000 บาท จะมีส่วนลด 5% ของราคาสินค้า และ เมธอดคำนวณส่วนลด double calDiscount(double price) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส discount และเขียนโปรแกรมรับข้อมูล เรียกใช้เมธ อด แสดงผลราคาสินค้า ส่วนลด ราคาสินค้าสุทธิ ( ราคาสินค้า – ส่วนลด ) ในกรณีที่มีส่วนลดจึงจะเรียกใช้เมธอด คำนวณส่วนลด 7

8 // Java Class >>> discount.java public class discount { public boolean checkDiscount(double price) { } public double calDiscount(double price) { } 8 // Java Main Class >>> ex10.java import java.util.Scanner; public class ex10 { public static void main(String[] args) { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter product price >>> "); double productPrice = scan.nextDouble(); discount d = new discount(); …………………………………. } }

9  การประกาศคลาส  การประกาศแอตทริบิวต์  การประกาศเมธอด  การเข้าถึงสมาชิกของคลาส  เรียกผ่านชื่อแอตทริบิวต์หรือเมธอดได้ โดยไม่ต้องสร้างออบเจ็กต์ 9

10 10

11 คลาส login ประกอบด้วย 1) เมธอดรับข้อมูล void inputData() รับข้อมูลผู้ใช้ และรหัสผ่าน และเรียกใช้ เมธอดตรวจสอบรหัสผ่าน 2) เมธอดตรวจสอบรหัสผ่าน void checkUPass(String user, String pw) ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านใน userlist และ เรียกใช้เมธอดแสดงผล userlist เป็นอาร์เรย์ของข้อความ ประกอบด้วยข้อมูล รหัสผู้ใช้ 6 ตัวอักษร และรหัสผ่านไม่จำกัดจำนวนตัวอักษร String[] userlist = {“7117221234”, “711735111”, “212224123”} 3) เมธอดแสดงผล void showResult(boolean passFlag)  ถ้าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านตรงกันให้แสดงข้อความว่า Login OK!  ถ้าข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ตรงกันให้แสดง ข้อความว่า Login Fail! 11 จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส login และเขียนโปรแกรมเพื่อ เรียกใช้เมธอดในคลาส login

12 12 // Java Class >>> login.java import java.util.Scanner; public class login { public void inputData() { Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print("Enter username >>> "); String u = scan.nextLine(); System.out.print("Enter password >>> "); String p = scan.nextLine(); checkUPass(u,p); } public void checkUPass(String user, String pw) { } public void showResult(boolean passFlag) { } // Java Main Class >>> ex18.java import java.util.Scanner; public class ex18 { public static void main(String[] args) { ………………………… ………. }

13 คลาส student ประกอบด้วยเมธอด คำนวณคะแนนต่ำสุด double calMinScore(double[] scores, int n) จงเขียนโปรแกรมสร้างคลาส student และเขียนโปรแกรมรับข้อมูลคะแนน นักเรียนจำนวนหนึ่ง ( คะแนนต้องไม่เป็นค่าลบ ไม่มากกว่า 30 คะแนน ) เรียกใช้เมธอด แสดงผลคะแนนของนักเรียนแต่ละคน และคะแนนต่ำสุด 13

14 14 // Java Class >>> student.java public class student { public double calMinScore(double[] scores, int n) { } // Java Main Class >>> ex15.java import java.util.Scanner; public class ex15 { public static void main(String[] args) { int[] scores; int i=0; scores = new int[50]; Scanner scan = new Scanner(System.in); do { System.out.print("Enter score >>> "); …………………………………. } while(…….); student s = new student (); double min = s. calMinScore(scores); …………………………………. } }


ดาวน์โหลด ppt Class and Object (2). w4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน ข้อ 10,15 การใช้งานเมธอดภายในคลาสเดียวกัน ข้อ 18 as4_000.rar การใช้งานเมธอดจากคลาสที่ต่างกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google