งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Enhanced Interior Gateway Routing Protocol"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
05/04/60 เราท์ติ้งโปรโตคอลที่ปรับปรุงใหม่ของซิสโก้ Enhanced Interior Gateway Routing Protocol 12 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

2 กลไกการอัพเดทเส้นทาง การใช้ Auto-Summary การตั้งค่าพื้นฐาน
การแบ่งโหลดที่ค่า Cost ไม่เท่ากัน (Unequal Cost Load Balance) 12-1

3 ลักษณะเด่นของ EIGRP ลักษณะเด่น:
เป็นโปรโตคอลของซิสโก้ (Cisco Proprietary) ที่พัฒนาต่อจาก IGRP ใช้หลักการ Distance Vector ของ IGRP เดิมมาปรับปรุงใหม่ ใช้อัลกอริทึม Diffusing Update Algorithm (DUAL) ที่ป้องกันการวนลูป Convergence เร็วมากที่สุด (ในบรรดา IGP) เพราะมีเส้นทางสำรอง (Feasible Successor) เตรียมไว้ใช้แทนทันที ประกันการสื่อสารของการอัพเดทเส้นทางด้วย Reliable Transport Protocol (RTP) รองรับการแบ่งโหลดระหว่างเส้นทางที่มี Cost ไม่เท่ากัน (Unequal Cost Load Balance) ใช้ค่า Metric หลากหลายได้ แล้วแต่ถ่วงน้ำหนัก (Composite Metric) 12-2

4 Advance Distance Vector
เส้นทางจากการบอกต่อขั้นสูง Advance Distance Vector ใช้อัลกอริทึม diffusing Update (DUAL) ในการคำนวณเส้นทาง Advertised Distance (Reported Distance) R2R5 = 20 เส้นทางที่บอกต่อ Local Distance ระยะถึงเพื่อนบ้าน Neighbor Table R3R5 = 15 Net Hop RD LD 5 5 R2 R5  R 15 R5  R 5 R3 R5 R5  R 15 R1 R4 20 ระยะเส้นทางที่ดีที่สุด Topology Table 10 เส้นทางสำรอง Net Hop FD* R4R5 = 20 Feasible Successor ระยะถึงเพื่อนบ้าน R5  R 12-3 Successor R5  R *FD = Feasible Distance = RD + LD เส้นทางหลัก

5 Advance Distance Vector
เส้นทางจากการบอกต่อขั้นสูง Advance Distance Vector R1 R2 R3 R5 R4 15 5 10 20 R2R5 = 20 R3R5 = 15 R4R5 ระยะเส้นทางที่ดีที่สุด Advertised Distance ระยะถึงเพื่อนบ้าน Local Distance ใช้การบอกต่อเส้นทาง โดยทบบวกค่า Metric เรื่อยๆ เหมือน Distance Vector แต่ว่า เราท์เตอร์จะคัดเฉพาะเส้นทางที่ดีสุดของเครือข่ายๆ นั้นๆ (Successor) บอกต่อให้เราท์เตอร์ตัวอื่น นอกจากนี้ ยังคิด Metric ของลิงค์ระหว่างตัวเองกับเพื่อนบ้านมาพิจารณาร่วมด้วย (พฤติกรรมแบบ Link State) จึงเรียกกลไกของเราท์ติ้งโปรโตคอลแบบนี้ว่า การบอกต่อขั้นสูง (Advance Distance Vector) 12-4

6 Advance Distance Vector
05/04/60 เส้นทางจากการบอกต่อขั้นสูง Advance Distance Vector R1 R2 R3 R5 R4 15 5 10 20 R2R5 = 20 R3R5 = 15 R4R5 ระยะเส้นทางที่ดีที่สุด Advertised Distance ระยะถึงเพื่อนบ้าน Local Distance คำจำกัดความที่ควรทราบ: Advertised (Reported) Distance ค่า Cost (Metric) ที่คิดตลอดเส้นทางไปถึงเครือข่ายหนึ่ง ที่ดีที่สุด สำหรับบอกต่อให้เพื่อนบ้าน Local Distance ค่า Cost (Metric) ของลิงค์ที่เชื่อมต่อระหว่างตนเองกับเพื่อนบ้าน Feasible Distance (FD) ค่า Cost (Metric) ของแต่ละเส้นทาง ตั้งแต่ตนเอง ถึงปลายทาง ที่น้อยที่สุด (เป็น Cost ของ Successor) คิดจาก Advertised + Local Distance แล้วนำมาเทียบกัน 12-5 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

7 รับเส้นทางจากเพื่อนบ้าน
05/04/60 เส้นทางจากการบอกต่อขั้นสูง Advance Distance Vector กลไกการเลือกเส้นทาง: R1 R2 R3 R5 R4 15 5 10 20 R2R5 = 20 R3R5 = 15 R4R5 ระยะเส้นทางที่ดีที่สุด Advertised Distance ระยะถึงเพื่อนบ้าน Local Distance หาเราท์เตอร์เพื่อนบ้าน หา Cost ถึงเพื่อนบ้าน รับเส้นทางจากเพื่อนบ้าน Local Distance Reported Distance คำนวณ Cost ของแต่ละเส้นทาง Feasible Distance (FD) 12-6 เลือกเส้นทางใช้จริง เลือกเส้นทางสำรอง Successor Feasible Successor Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

8 Advance Distance Vector
05/04/60 เส้นทางจากการบอกต่อขั้นสูง Advance Distance Vector เส้นทาง Successor และ Feasible Successor บนเราท์เตอร์ อยู่บน Topolog Table แสดงขึ้นได้โดยใช้คำสั่ง show ip eigrp topology ในโหมดอีนาเบิล Router# show ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for process 77 Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status P , 2 successors, FD is via ( / ), Ethernet0 via ( / ), Ethernet1 via ( / ), Serial0 Successor Feasible Successor Feasible Distance (FD) Advertised Distance (AD) 12-7 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

9 ค่า Metric หลากหลาย ตัวแปร Default ตัวแปรทางเลือก
05/04/60 ค่า Metric หลากหลาย EIGRP แลกเปลี่ยนตัวแปรหลายตัวบนอินเตอร์เฟสขาออกของเราท์เตอร์ต้นทาง เพื่อคำนวณเป็นค่า Cost หรือ Metric ประจำเส้นทางจากเราท์เตอร์ตน ไปถึงเราท์เตอร์ปลายทาง แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้: ตัวแปร Default Bandwidth: จะแลกเปลี่ยนเฉพาะค่าที่น้อยที่สุด ตลอดเส้นทาง Delay: แลกเปลี่ยนค่าผลบวกสะสมเหมือนปกติ แต่โดยดีฟอลท์จะคงที่ที่ 20,000 sec ต่อ Hop จึงขึ้นกับจำนวน Hop (Hop Count) ตัวแปรทางเลือก ตัวแปรกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้โดยดีฟอลท์ แต่เราสามารถเลือกนำมาใช้ได้โดยเปลี่ยนค่าตัวแปรถ่วงน้ำหนัก (ค่า K) ประจำตัวแปรนั้นๆ ได้แก่ Load และ Reliability 12-8 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

10 ค่า Metric หลากหลาย Metric = Bandwidth + Delay  + Delay x
05/04/60 ค่า Metric หลากหลาย สูตร Metric มาตรฐานของ EIGRP ที่นำตัวแปรดังกล่าวมาคำนวณ คือ Metric = K1*Bandwidth + K2*Bandwidth + K3*Delay * K5 256 - Load Reliability+K4 โดยค่าถ่วงน้ำหนักดีฟอลท์ ได้แก่ K1 = K3 = 1 และ K2 = K4 = L5 = 0 จะได้ว่า Metric = Bandwidth + Delay หรือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ว่า: n Metric = 107 + Delay x 256 R1  Rn BW น้อยที่สุด (หน่วย x10 sec) n = 1 (หน่วย kbps) 12-9 *R1  Rn คือ คิดตั้งแต่เราท์เตอร์เจ้าของเครือข่ายเส้นทางนี้ (R1) ถึงเราท์เตอร์ปัจจุบัน (Rn) Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

11 ค่า Metric หลากหลาย 1. หาตัวแปรที่ R1 ได้รับ 2. หา Metric
05/04/60 ค่า Metric หลากหลาย T1 = Mbps คำนวณจาก R1  R5 ( /24) E1 = Mbps Gi0 1. หาตัวแปรที่ R1 ได้รับ R2 เส้นทาง R1  R2  R3  R5 BW น้อยที่สุด = Mbps Delay รวม = 3 x 20,000 sec 10 sec /24 R3 R5 R1 R4 E1 = Mbps เส้นทาง R1  R4  R5 BW น้อยที่สุด = Mbps Delay รวม = 2 x 20,000 sec 10 sec Fa0 *ทุกเราท์เตอร์ ไม่มีการเปลี่ยนค่าดีเลย์จากดีฟอลท์ (20,000 sec) สรุป: เส้นทางที่ดีที่สุดคือ R1R4R5 มี Metric = 2,274,031 2. หา Metric เส้นทาง R1  R2  R3  R5: = {(107/(1.544 Mbps x 1 kbps/0.001 Mbps)) + (3 x 2,000)} x 256 = 3,194,031 12-8 เส้นทาง R1  R4  R5: = {(107/(2.048 Mbps x 1 kbps/0.001 Mbps)) + (2 x 2,000)} x 256 = 2,274,031 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

12 05/04/60 การติดต่อเพื่อนบ้าน router eigrp 100 network x.x.x.x network z.z.z.z router eigrp 100 network x.x.x.x network y.y.y.y R1 R2 EIGRP ติดต่อกับเพื่อนบ้านทางมัลติคาสต์ ซึ่งไม่ต้องใช้ค่า Hello Time ที่ตรงกันเหมือนโปรโตคอลอื่น แต่จะใช้ค่าดังต่อไปนี้: เลขกลุ่มเราท์เตอร์ (Autonomous System No.) ต้องตรงกัน จึงจะยอมแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางซึ่งกันและกัน ระบุอยู่ท้ายคำสั่งเปิดใช้ EIGRP: Router(config)# router eigrp xxx ค่าถ่วงน้ำหนักเมทริกซ์ (ค่า K) ต้องตรงกัน เนื่องจากจำเป็นที่เราท์เตอร์ภายในกลุ่มที่ต้องคำนวณค่า Cost เป็นในแนวทางเดียวกัน 12-11 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

13 05/04/60 กลไกป้องกันวนลูป เนื่องจากยังมีพฤติกรรมของ Distance Vector จึงต้องมีกลไกป้องกันการวนลูปของเส้นทาง ดังนี้ Poison Reverse: ส่งข้อมูลเครือข่ายที่เข้าถึงไม่ได้แล้ว ด้วยค่า Metric ที่ใช้ค่า Delay สูงสุดที่สุด (0xFFFFFFFF) Split Horizon: ห้ามไม่ให้ส่งข้อมูลเส้นทางของเครือข่ายเดิม ออกทางอินเตอร์เฟสที่เคยรับข้อมูลของเส้นทางเครือข่ายนี้เข้ามา ตามอัลกอริทึม DUAL: โดยจะเลือกเส้นทางนั้นใหม่เมื่อค่า RD >= FD เพราะค่า FD จะคงที่หลังจากเลือกเส้นทางหลัก (Successor) แต่ยังรับค่า RD จากเพื่อนบ้านมาอัพเดทอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อค่า RD สูงจนเกินกว่าค่า FD ที่คำนวณตอนแรก แสดงว่าเส้นทางดังกล่าวมีปัญหา ต้องรัน DUAL ใหม่ 12-12 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

14 ด้วย DUAL การอัพเดทเส้นทางเป็นระบบ Topology Table
05/04/60 การอัพเดทเส้นทางเป็นระบบ ด้วย DUAL Topology Table รายการของทุกเส้นทางที่ได้รับ Net Hop FD* RD Net Hop FD* RD Successor R5  R < R5  R < เส้นทางหลัก Loop! เส้นทางสำรอง R5  R R5  R Successor Feasible Successor R5  R R5  R Feasible Successor คำนวณ DUAL แล้ว ไม่เปลี่ยน ยังรับอัพเดทจากเพื่อนบ้านเรื่อยๆ อัลกอลิทึม Diffusing Update (Query) ต่างจาก Distance Vector ทั่วไป ตรงที่ บันทึกทุกเส้นทางเก็บไว้ในตาราง Topology ไว้คอยเลือกเส้นทางใหม่อย่างรวดเร็ว เมื่อพบว่าเส้นทางหลักไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุด และวนลูป (RD >= FD) เมื่อหาเส้นทางที่ไม่วนลูปไม่ได้อีก ถึงจะรัน DUAL ใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง 12-13 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

15 05/04/60 การตั้งค่า EIGRP ตั้งค่าเปิดใช้ EIGRP บนเราท์เตอร์ โดยกำหนด AS no. ข้างท้ายให้ตรงกับเราท์เตอร์ตัวอื่น Router(config)# router eigrp (เลข AS) ใส่คำสั่ง no auto-summary เพื่อไม่ให้ Summarize เส้นทางอื่น ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการรวมเครือข่ายที่ไม่ได้อยู่ต่อเนื่องกัน (Discontiguous Network)*** Router(config-router)# no auto-summary ตั้งค่าเปิดใช้บนอินเตอร์เฟสที่ต้องการ ด้วยคำสั่ง network (network ID) ซึ่งรองรับสองแบบ แบบ network (network ID แบบ Classful) เหมือน RIP แบบ network (network ID) (wildcard mask) เหมือน OSPF ถ้าต้องการเลือกอินเตอร์เฟสให้ละเอียดระดับ Classless 12-14 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

16 การตั้งค่า EIGRP การตั้งค่าแบบ Classful
05/04/60 การตั้งค่า EIGRP การตั้งค่าแบบ Classful ไม่ใช่การเลือกกลไกการทำงานว่าจะส่งข้อมูลเครือข่ายเป็น Classful แต่เป็นการเลือกอินเตอร์เฟสที่มีเครือข่ายเป็นซับเซ็ตของเลขที่ประกาศนี้ (เหมือนกรณี RIPv2) EIGRP AS 100 S1 /30 R1 R1 S0 /30 Fa0 /24 Fa0 /24 router eigrp 100 network network no auto-summary router eigrp 100 network network no auto-summary 12-15 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

17 การตั้งค่า EIGRP การตั้งค่าแบบระบุ Wildcard
05/04/60 การตั้งค่า EIGRP การตั้งค่าแบบระบุ Wildcard สำหรับเลือกอินเตอร์เฟสละเอียดระดับ Classless เช่น จะไม่เปิดใช้บนอินเตอร์เฟสที่คนละเครือข่ายแบบ Classless EIGRP AS 100 ไม่ต้องการเปิดใช้ EIGRP as 100 ออกทางอินเตอร์เฟสนี้ S1 /30 EIGRP AS 100 S1 /30 R1 R1 S0 /30 Fa0 /24 Fa0 /24 router eigrp 100 network network no auto-summary router eigrp 100 network network no auto-summary 12-16 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

18 05/04/60 การทวนสอบการตั้งค่า ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์ใช้ EIGRP เป็นเราท์ติ้งโปรโตคอล Router# show ip protocols ตรวจสอบว่าบนตารางเส้นทาง มีเส้นทางที่อัพเดทมาจาก EIGRP แล้ว Router# show ip route (eigrp) ตรวจสอบว่า EIGRP ถูกเปิดใช้บนอินเตอร์เฟสใดบ้าง Router# show ip eigrp interfaces Router# show ip eigrp interfaces IP EIGRP interfaces for process 109                     Xmit Queue    Mean   Pacing Time   Multicast   Pending Interface   Peers   Un/Reliable   SRTT   Un/Reliable   Flow Timer  Routes S0             0         0/0           0       11/434          0          0 Fa0            1         0/0                0/10            0          0 12-17 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

19 การทวนสอบการตั้งค่า ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์เพื่อนบ้านที่ติดต่อกันได้
05/04/60 การทวนสอบการตั้งค่า ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์เพื่อนบ้านที่ติดต่อกันได้ Router# show ip eigrp neighbors Router# show ip eigrp neighbors IP-EIGRP Neighbors for process 77 Address Interface Holdtime Uptime Q Seq SRTT RTO (secs) (h:m:s) Count Num (ms) (ms) Ethernet :00: Ethernet :02: Ethernet :02: 12-18 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

20 05/04/60 การทวนสอบการตั้งค่า ตรวจสอบ Successor และ Feasible Successor ในตาราง Topology Router# show ip eigrp topology Router# show ip eigrp topology IP-EIGRP Topology Table for process 77 Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply, r - Reply status P , 2 successors, FD is via ( / ), Ethernet0 via ( / ), Ethernet1 via ( / ), Serial0 P , 2 successors, FD is via Connected, Ethernet1 via (307200/281600), Ethernet1 via (307200/281600), Ethernet0 via (332800/307200), Serial0 Successor Feasible Successor Successor Feasible Successor 12-19 *ด้วยคำสั่งนี้ จะแสดงแค่ Successor และ Feasible Successor ต่อเครือข่าย Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

21 ปัญหาการ Summarize บน Discontiguous Network 192.168.0.0/24
05/04/60 ปัญหาการ Summarize บน Discontiguous Network /24 การ Summarize ที่ควรเป็น Route Summarization _.0/27 _.0/26 R4 R3 R2 /28 R1 _.16/28 _.32/27 _.64/26 การรวมเส้นทาง เหมาะกับการแบ่งซับเน็ตที่มีความต่อเนื่องกัน เช่น /24  /25  /26  /27 ช่วยประหยัดการประมวลผล เรียกลักษณะเครือข่ายที่แบ่งต่อเนื่องกันว่า Contiguous Network 12-20 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

22 ปัญหาการ Summarize บน Discontiguous Network การ Summarize ที่ควรเป็น
05/04/60 ปัญหาการ Summarize บน Discontiguous Network D /24 is a summary, 00:23:20, Serial 0 การ Summarize ที่ควรเป็น ฟีเจอร์ Auto-Summary _.0/27 _.0/26 R4 R3 R2 /28 S0 R1 _.16/28 _.32/27 _.64/26 EIGRP มีฟีเจอร์ที่ Summarize เส้นทางอัตโนมัติ เรียกว่า Auto-Summary ทำงานโดย ไม่ส่ง Subnet Mask จึงรวมเครือข่ายในลักษณะ Classful ฟีเจอร์นี้ถูกทำงานอัตโนมัติอยู่โดยดีฟอลท์ 12-21 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

23 ปัญหาการ Summarize บน Discontiguous Network การ Summarize ที่ควรเป็น
05/04/60 ปัญหาการ Summarize บน Discontiguous Network การ Summarize ที่ควรเป็น Discontiguous Network /30 R1 R1 /25 /25 ? ? D /24 is a summary, 00:13:00, Null 0 *Null 0 คืออินเตอร์เฟสที่สร้างขึ้นสำหรับ ดรอปแพ๊กเก็ต ถ้าพบการแบ่งซับเน็ตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discontiguous) การ Summarize เส้นทางอัตโนมัติจะทำให้ไม่สามารถหาทางออกได้ กลายเป็นเส้นทางตัน จึงแนะนำให้ปิดฟีเจอร์นี้ด้วย: Router(config-router)# no auto-summary 12-22 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

24 การแบ่งโหลด Cost ไม่เท่ากัน
05/04/60 การแบ่งโหลด Cost ไม่เท่ากัน Unequal Cost Load Balance EIGRP เปิดใช้ฟีเจอร์ที่แบ่งโหลดโดยดีฟอลท์ระหว่างเส้นทางที่มีค่า Cost น้อยที่สุด บนแต่ละเครือข่ายปลายทาง (Successor) เหมือน OSPF ค่าดีฟอลท์คือ แบ่งได้ 4 เส้นทาง และเพิ่มเส้นทางได้สูงสุดถึง 16 เส้นทาง แต่ EIGRP ให้สามารถแบ่งโหลด (Load Balance) ได้บนเส้นทางที่มี Cost ไม่เท่ากันได้ โดยให้สมมติค่า Cost กลางที่เกิดจากการคูณค่า Feasible Distance (Cost ของ Successor) ด้วยตัวคูณที่ตั้งค่า (Multiplier) เพื่อกำหนดว่า เส้นทางใดที่มีค่า Cost ต่ำกว่า Cost กลางที่คูณด้วย Multiplier จะนำมาใช้แบ่งโหลด ค่า Multiplier ดีฟอลท์เป็น 1 (คือแบ่งโหลดเฉพาะระหว่าง Successor ด้วยกัน) 12-23 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved

25 การแบ่งโหลด Cost ไม่เท่ากัน
05/04/60 การแบ่งโหลด Cost ไม่เท่ากัน Unequal Cost Load Balance ตั้งค่า Multiplier ได้โดยใช้คำสั่ง varience (multiplier) เช่น Router(config-router)# varience 2 การ Summarize ที่ควรเป็น ตัวอย่าง R1 R2 R3 R5 R4 15 5 30 Net Hop FD Adver. D แบ่งโหลด R5  R แบ่งโหลด R5  R R5  R กำหนดค่า Multiplier = 2 จะได้ค่า Cost กลาง = FD x 2 = 20 x 2 = 40 พิจารณาจากตาราง Topology จึงพบเส้นทางที่แบ่งโหลดได้ 2 ทาง: R5  R3 มี Cost = 20 < FD x 2 R5  R2 มี Cost = 25 < FD x 3 12-24 Copyrights by Ranet Co.,Ltd., All rights reserved


ดาวน์โหลด ppt Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google