งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Quality Software (TQS). สารบัญ Thai Quality Software (TQS) แนวคิดของ ISO 12207 รายละเอียด ISO 12207 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Quality Software (TQS). สารบัญ Thai Quality Software (TQS) แนวคิดของ ISO 12207 รายละเอียด ISO 12207 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Quality Software (TQS)

2 สารบัญ Thai Quality Software (TQS) แนวคิดของ ISO 12207 รายละเอียด ISO 12207 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes) วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Processes) วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Processes) ผลลัพธ์ / เอกสารของ ISO 12207 Thai Quality Software (TQS) Level 1 – Framework Thai Quality Software (TQS) Level 2 - Framework

3 TQS (Thai Quality Software) คือ มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพของ Software โดยอาศัยพื้นฐานจากมาตรฐาน ISO 12207 สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ (level) จาก 1 ถึง 5 ซึ่งแต่ละระดับมีสาระสำคัญในวัฏจักรของการพัฒนา Software ที่แตกต่างกัน เมื่อองค์กรพัฒนาระบบ TQS ถึง level 5 ถือว่า สามารถเทียบเคียงได้กับ ISO 12207 แบ่งตาม 232 งาน (Tasks) ในการผลิตเอกสาร (Artifact) ต่างๆ ( ประมาณโดยรวม 154 เอกสาร ) ประมาณ 20 - 40 เอกสารต่อ TQS หนึ่งระดับ

4 แนวคิดของ ISO 12207 Process (17) กระบวนการ Activity (74) กิจกรรม Task (232) งาน Artifact (154) เอกสาร

5 รายละเอียด ISO 12207 7.1 Management7.2 Infrastructure7.3 Improvement7.4 Training 7. Organizational Life Cycle Process 5.1 Acquisition 5.2 Supply 5.3 Developme nt 5.4 Operation 5.5 Maintenan ce 6.1 Documenta tion 6.2 Configurati on Manageme nt 6.3 Quality Assurance 6.4 Verification 6.5 Validation 6.6 Joint Review 6.7 Audit 6.8 Problem Resolution 6. Supporting Life Cycle Process 5. Primary Life Cycle Process

6 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes) 5.1 Acquisition 5.2 Supply 5.3 Developme nt 5.4 Operation 5.5 Maintenan ce 5. Primary Life Cycle Processes Need Product Engineering View Contrac t View

7 วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Processes) Conception ความคิดเริ่ม Retirement สิ้นสุด 7.1 Management7.2 Infrastructure7.3 Improvement7.4 Training 7. Organizational Life Cycle Process 5. Primary Life Cycle Process

8 วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Processes) Conception ความคิดเริ่ม Retirement สิ้นสุด 6.1 Documenta tion 6.2 Configurati on Manageme nt 6.3 Quality Assurance 6.4 Verification 6.5 Validation 6.6 Joint Review 6.7 Audit 6.8 Problem Resolution 5. Primary Life Cycle Process 6. Supporting Life Cycle Process

9 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes) 5.1.1 Initiation 5.1.2 RFP Preparati on 5.1 Acquisition Process 5.1.3 Contract Preparati on & Update 5.1.4 Supplier Monitorin g 5.1.5 Acceptan ce & Completio n 5.2.1 Initiatio n 5.2.2 Prepara tion of Respon se 5.2 Supply Process 5.2.3 Contrac t 5.2.4 Plannin g 5.2.5 Review & Evaluati on 5.2.6 Deliver y & Comple tion

10 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process) ( ต่อ ) 5.3 Development Process Project System Software 5.3.7 Softwar e Coding & Testing 5.3.8 Softwar e Integra tion 5.3.9 Softwar e Qualific ation Testing 5.3.10 System Integra tion 5.3.11 System Qualific ation Testing 5.3.12 Softwar e Installa tion 5.3.1 Process Impleme ntation 5.3.2 System Require ments Analysis 5.3.3 System Architec tural Design 5.3.4 Softwar e Require ments Analysis 5.3.5 Softwar e Architec tural Design 5.3.6 Softwar e Detaile d Design 5.3.13 Softwar e Accepta nce Support

11 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process) ( ต่อ ) 5.4.1 Process Implement ation 5.4.2 Operation al Testing 5.4 Operation Process 5.4.3 System Operation 5.4.4 User Support 5.5.1 Process Implemen tation 5.5.2 Proble m & Modific ation Analysi s 5.5 Maintenance Process 5.5.3 Modificati on Impleme ntation 5.5.4 Mainten ance Review & Accepta nce 5.5.5 Migrati on 5.5.6 Softwa re Retire ment

12 สรุปรายละเอียด ISO 12207

13 ผลลัพธ์ / เอกสารของ ISO 12207 ประกอบด้วยเอกสาร (Documentation) 5 ประเภทดังนี้ –Procedure –Plan –Records –Documents –Audits & Reviews

14 ผลลัพธ์ / เอกสารของ ISO 12207 ( ต่อ ) Procedure เอกสารแสดงแนวทางการทำงาน หรือการ ปฏิบัติงานหลัก Plan เอกสารแสดงการปฏิบัติงานในรายละเอียด เฉพาะของแต่ละโครงการ โดยพิจารณาทั้ง เรื่องของเป้าหมาย, การจัดการทรัพยากร และ การวัดผลเป็นระยะๆ (Milestone) ของ โครงการนั้นๆ Records เอกสารแสดงการบันทึกของการทำงานใน กิจกรรมต่างๆ

15 ผลลัพธ์ / เอกสารของ ISO 12207 ( ต่อ ) Documents เอกสารอื่น นอกเหนือจาก procedure, plan, record ที่ทำขึ้นหรือต้องมีในการ ทำงาน เช่น เอกสารสรุปผลการทำงาน, เอกสารนำเสนอข้อมูล, specifications เป็น ต้น Audits & Reviews หลักฐานหรือเอกสาร แสดงการตรวจสอบ และการวิเคราะห์การทำงานในกิจกรรมต่างๆ

16 TQS Level 1 (Basic Engineering) ISO 12207 ActivityArtifact Required 5.2.4 Supply Planning Software Life Cycle Selection Procedure, Project Plan 5.3.1 Development Process Implementation Development Procedure 5.3.4 Software Requirement Analysis Software Requirement Document 5.3.5 Software Architectural Design Software Architecture Design Document, User Manual 5.3.7 Software Coding & Testing Test Procedure, Test Record 5.3.13 Software Acceptance Support Software Acceptance Testing Record 5.5.1 Maintenance Process Implementation Maintenance Procedure 5.5.3 Modification Implementation Modification Record 6.2.1 Configuration Mgt Implementation Configuration Management Procedure 6.2.3 Configuration Control Change Request Record 6.3.1 Quality Assurance Implementation Quality Assurance Procedure, Quality Assurance Record 7.1.1 Initiation & Scope Definition Project Management Procedure A.4.1 Tailoring Decision and Rational Tailoring Decision and Rational Record

17 ภาพรวมของ TQS Level 1 ใน ISO 12207 QUALITY MGT VIEW 5. PRIMARY LIFE CYCLE PROCESS CONTRACT VIEW 5.2. Supply process. Supply Planning ENGINEERING VIEW 5.3 Development process Process implementation Software acceptance support Software requirement analysis Software architectural design Software coding & testing Process implementation Modification implementation OPERATING VIEW 6. SUPPORTING LIFE CYCLE PROCESS 7. ORGANIZATIONAL LIFE CYCLE MANAGEMENT VIEW 7.1. Management Initiation & scope definition 6.2. Configuration management 6.3. Quality assurance 5.5 Maintenance

18 TQS Level 2 – Activity from Level 1 Activity 5.2.4 Supply Planning 5.3.1 Development Implementation 5.3.4 Software Requirement Analysis 5.3.5 Software Architectural Design 5.3.7 Software Coding & Testing 5.3.13 Software Acceptance Support 5.5.1 Maintenance Process Implementation 5.5.3 Modification Implementation Activity 6.2.1 Configuration Mgt Implementation 6.2.3 Configuration Control 6.3.1 Quality Assurance Implementation 7.1.1 Initiation & Scope Definition A.4.1 Tailoring Decision and Rational

19 TQS Level 2 - Activities Activity 5.2.4 Supply Planning 5.2.6 Delivery & Completion 5.3.1 Development Implementation 5.3.2 System Requirement Analysis 5.3.3 System Architectural Design 5.3.4 Software Requirement Analysis 5.3.5 Software Architectural Design 5.3.7 Software Coding & Testing 5.3.12 Software Installation 5.3.13 Software Acceptance Support 5.4.2 Operational Testing 5.5.1 Maintenance Process Implementation 5.5.3 Modification Implementation Activity 6.1.1 Documentation 6.2.1 Configuration Mgt Implementation 6.2.3 Configuration Control 6.2.4 Configuration Status Accounting 6.2.6 Release Management 6.3.1 Quality Assurance Implementation 6.8.1 Problem Resolution 7.1.1 Initiation & Scope Definition 7.1.2 Planning 7.1.5 Closure A.4.1 Tailoring Decision and Rational

20 ภาพรวมของ TQS Level 2 ใน ISO 12207 QUALITY MGT VIEW 5. PRIMARY LIFE CYCLE PROCESS CONTRACT VIEW 5.2. Supply process. Supply Planning ENGINEERING VIEW 5.3 Development process Process implementation S/W acceptance Software requirement analysis Software architectural design Software coding & testing Process implementation Modification implementation OPERATING VIEW 6. SUPPORTING LIFE CYCLE PROCESS 7. ORGANIZATIONAL LIFE CYCLE MANAGEMENT VIEW 7.1. Management Initiation & scope definition Configuration management Quality assurance 5.5 Maintenance Delivery & Completion System requirement analysis System architectural design S/W Installation Operational Testing Documentation Problem Resolution Planning Closure


ดาวน์โหลด ppt Thai Quality Software (TQS). สารบัญ Thai Quality Software (TQS) แนวคิดของ ISO 12207 รายละเอียด ISO 12207 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Processes)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google