งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร ผาณิต วัชรวิชญ์.  9:00-9:15 ทักทาย  9:15-9:30 มาตรฐานซอฟต์แวร์  9:30-10:00CMMI Overview & PDCA  10:00-10:30Plan  10:30-10:45Break  10:45-11:45Implementation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร ผาณิต วัชรวิชญ์.  9:00-9:15 ทักทาย  9:15-9:30 มาตรฐานซอฟต์แวร์  9:30-10:00CMMI Overview & PDCA  10:00-10:30Plan  10:30-10:45Break  10:45-11:45Implementation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร ผาณิต วัชรวิชญ์

2  9:00-9:15 ทักทาย  9:15-9:30 มาตรฐานซอฟต์แวร์  9:30-10:00CMMI Overview & PDCA  10:00-10:30Plan  10:30-10:45Break  10:45-11:45Implementation - Do - Check - Act  11:50-12:00Q&A 2

3  แนะนำตัว ( โดยย่อ ) การศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม. เกษตรศาสตร์ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ ม. รามคำแหง ( part-time ) ปริญญาโท Engineering Dept, U. of Cambridge ( อังกฤษ ) ปริญญาเอก Processor Design, U. of Cambridge ( อังกฤษ ) ประสบการณ์ : วิศวกรคอมพิวเตอร์ Firmware Design, Silicon Valley, USA Research Associate Fellow, Microsoft Research, UK Post-doc Fellow, Cambridge-MIT Institute, UK ผู้บริหารแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทเอกชน ประเทศไทย (6 ปี ) อาจารย์พิเศษปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ม. เกษตรศาสตร์  Future Healthcare Preview 3

4 “ The emptiness of the sea allows waves to rise; The emptiness of mountain valley makes voice echo ” - Bukko “ The emptiness of the sea allows waves to rise; The emptiness of mountain valley makes voice echo ” - Bukko 4

5  ISO/IEC 12207Software Lifecycle Processes  ISO/IEC 15939Software Measurement Process  ISO/IEC 25000Software Product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)  ISO/IEC 15504Process Assessment  ISO 9000Quality Management System Series [ISO 9000-3Quality Management Standard for Software Products and Services]  TSPTeam Software Process  PSPPersonal Software Process  PSMPractical Software Measurement  SECAMSystems Engineer Capability Assess Model (by INCOSE)  SE-CMMSystems Engineering CMM by (EPIC)  SPICESoftware Process Improvement and Capability Evaluation  RUPRational Unified Processes  ISO/IEC 29110Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Entities (VSE) [TQS Thai Quality Standard] Note  ISO: International Standard Organization  IEC:International Electronic Commission  INCOSE: INternational Council On System Engineering  EPIC:Enterprise Process Improvement Collaboration 5

6 ISO/IEC 12207 (1995) ISO/IEC 12207 (1995) ISO/IEC 15939 (2002) ISO/IEC 15939 (2002) ISO/IEC 25000 (2005) ISO/IEC 25000 (2005) ISO/IEC 15504 (1997) ISO/IEC 15504 (1997) TSP (1999) TSP (1999) PSP (1994) PSP (1994) PSM (1999) PSM (1999) CMMI(2000)CMMI(2000) SW-CMM v 2 (1997) SECM (1998) SECM (1998) IPD-CMM (1997) SE-CMM (1995) SE-CMM (1995) SECAM (1996) SECAM (1996) CMM for SW v 1.1 (1993) CMM for SW v 1.1 (1993) ISO 9000 (1987) ISO 9000 (1987) CMMI v 1.1 (2002) SPICE (1993) SPICE (1993) CMMI-ACQ v 1.2 (2007) CMMI-ACQ CMMI-DEV v 1.2 (2006) CMMI-DEV CMMI-SVC v 1.2 (2009) CMMI-SVC 6 ISO 29110 TSQ (2009) ISO 29110 TSQ (2009) RUP (2003) RUP (2003)

7  CMMI (Capability Maturity Model Integration) is a process improvement maturity model for the development of products and services. It consists of best practices that address development and maintenance activities that cover the product lifecycle from conception through delivery and maintenance.  CMMI provides a set of best practices that address:  Productivity  Performance  Costs  Stakeholder Satisfaction 7

8 Flexible Systematic 8

9 9

10 CMMI ® : Guideline for Process Integration and Product Improvement, Addison Wesley, 2 nd Edition, Mary Beth Chrissis, Mike Konrad, and Sandy Shrum, 2007 Can download from: http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/06.reports/pdf/06tr008.pdf http://www.sei.cmu.edu/pub/documents/06.reports/pdf/06tr008.pdf 10

11  ประกอบไปด้วย  Plan: วางแผน ( ขึ้นใหม่หรือเพื่อพัฒนาแผนเดิม )  Do: ทำตามแผนที่วางเอาไว้  Check: ตรวจสอบผลของการกระทำตามแผน  Act: แก้ไขหรือปรับปรุงตามผลที่ตรวจสอบพบ  โดยจะวนเป็นวัฏจักรที่พัฒนาตัวขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำไป จัดการกับงานที่ซับซ้อนขึ้น ตามเวลาที่ผ่านไปอย่าง ต่อเนื่อง (Continual improvement) 11

12 “ If you don’t allow any requirements changes, you could build the wrong product.” “ If you don’t rigorously control changes, you will never finish development.” - Watt S. Humphrey “ If you don’t allow any requirements changes, you could build the wrong product.” “ If you don’t rigorously control changes, you will never finish development.” - Watt S. Humphrey 12

13 SG 1 SG 1 Establish Estimates ( การจัดทำการประมาณ ) SP 1.1 Estimate the Scope of the Project SP 1.2 Establish Estimates of Product and Task Attributes SP 1.3 Define Project Lifecycle SP 1.4 Determine Estimates of Effort and Cost SG 2 SG 2 Develop a Project Plan ( การพัฒนาแผนโครงการ ) SP 2.1 Establish the Budget and Schedule SP 2.2 Identify Project Risks SP 2.3 Plan for Data Management SP 2.4 Plan for Project Resources SP 2.5 Plan for Knowledge and Skills SP 2.6 Plan for Stakeholder Involvement SP 2.7 Establish the Project Plan SG 3 SG 3 Obtain Commitment to the Plan ( การได้มาซึ่งพันธะสัญญาตาม แผนงาน ) SP 3.1 Review Plans that Affect the Project SP 3.2 Reconcile Work and Resource Levels SP 3.3 Obtain Plan Commitment 13

14 14 System Investigation Understand problem System Investigation Understand problem System Analysis Understand solutions System Analysis Understand solutions System Design Select and plan best solution System Design Select and plan best solution System Implementation Place solution into effort System Implementation Place solution into effort System Maintenance and Review Evaluate results of solution System Maintenance and Review Evaluate results of solution

15 15

16  Executive Summary (Concise: 1-2 pages)  Introduction (Purpose, Method, Scope, Team)  Business Perspective (Mission, Objectives, CSFs)  Capability Assessment (Past Efforts, Current Tech)  Proposed Information Systems [Key]  Application Architecture  Data Architecture  System Architecture (Platform, Network, Security)  Prioritization of Application Portfolio  Resource Requirements  Potential Benefits and Issues (e.g. Charts, ROI)  Recommendation (e.g. Follow-up Action Plan)  Appendices 16

17 “ The only way to manage complex operations was to manage to detailed and precise plans. ” - Judson Neff “ The only way to manage complex operations was to manage to detailed and precise plans. ” - Judson Neff 17

18 18

19 “ Developing software requires a complex system in which human beings are critical elements. ” - Tomoo Matsubara “ Developing software requires a complex system in which human beings are critical elements. ” - Tomoo Matsubara 19

20 SG 1 SG 1 Manage Requirements ( บริหารความต้องการของ โครงการ ) SP 1.1Obtain and Understanding of Requirements SP 1.2Obtain Commitment to requirements SP 1.3Manage Requirements Changes SP 1.4Maintain Bidirectional Traceability of Requirements SP 1.5Identify Inconsistencies 20 Requirements Providers Requirements Receivers Requirements Agree An agreed-to set of requirements

21 21

22 ทวนเข็มนาฬิกา สมองซีกขวาทำงานมากกว่า สมองซีกซ้าย  Art  จินตนาการ ทวนเข็มนาฬิกา สมองซีกขวาทำงานมากกว่า สมองซีกซ้าย  Art  จินตนาการ ตามเข็มนาฬิกา สมองซีกซ้ายทำงานมากกว่า สมองซีกขวา  Science  การวางแผน  การคิดแบบใช้เหตุผล ตามเข็มนาฬิกา สมองซีกซ้ายทำงานมากกว่า สมองซีกขวา  Science  การวางแผน  การคิดแบบใช้เหตุผล 22

23  มีข้อแนะนำมาตรฐานการเขียน ในเอกสาร IEEE 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specification 23

24 SG 1 SG 1 Align Measurement and Analysis Activities ( วางแนวทางกิจกรรมการวัดและวิเคราะห์ ) SP 1.1Establish Measurement Objectives SP 1.2Specify Measures SP 1.3 Specify Data Collection and Storage Procedure SP 1.4Specify Analysis Procedures SG 2 SG 2 Provide Measurement Results ( นำเสนอผลจากการวัด ) SP 2.1Collect Measurement Data SP 2.2Analyze Measurement Data SP 2.3Store Data and Results SP 2.4Communicate Results วัตถุประสง ค์ (Objectives) (Objectives)  วัดอะไร ?  วิเคราะห์อะไร ?  ใช้เทคนิคอะไรวัด  ใช้เทคนิดอะไรวิเคราะห์ ข้อมูล (Data) กระบวนก ารวัด และ วิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ( Data Collection ) การรายงานผล ( Reporting ) ปฏิกิริยาตอบกลับ ( Feedback ) 24

25 SG 1 SG 1 Establish Baselines ( การจัดทำเส้นฐานโครงแบบ ) SP 1.1 Identify Configuration Items SP 1.2 Establish a Configuration Management System SP 1.3 Create or Release Baselines SG 2 SG 2 Track and Control Changes ( ตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลง ) SP 2.1 Track Change Requests SP 2.2 Control Configuration Items SG 3 SG 3 Establish Integrity ( การจัดทำให้โครงแบบมีความสอดคล้องกัน ) SP 3.1 Establish Configuration Management Records SP 3.2 Perform Configuration Audits 25

26 SG 1 Monitor Project Against Plan ( ติดตามโครงการเทียบกับแผนงาน ) SP 1.1 Monitor Project Planning Parameters SP 1.2 Monitor Commitments SP 1.3 Monitor Project Risks SP 1.4 Monitor Data Management SP 1.5 Monitor Stakeholder Involvement SP 1.6 Conduct Progress Reviews SP 1.7 Conduct Milestone Reviews Plan Actual Work Project Plan/WBS  Work Product  Task Attributes  Effort  Cost  Schedule Compare ถ้าไม่สอดคล้อง อย่างมีนัยยะสำคัญ ( Deviates significantly ) ให้ทำการแก้ไขทันที ( Corrective Action ) คือถ้าไม่แก้ไข จะทำให้โปร เจคไม่ตรงไป ตาม วัตถุประสงค์  วางแผนใหม่  ทำข้อตกลงใหม่  เปลี่ยนขั้นตอนการ ทำงานใหม่  วางแผนใหม่  ทำข้อตกลงใหม่  เปลี่ยนขั้นตอนการ ทำงานใหม่ 26 SG 2 Manage Corrective Action to Closure ( บริหารการแก้ไขจนปิดเรื่อง ) SP 2.1 Analyze Issues SP 2.2 Take Corrective Action SP 2.3 Manage Corrective Action

27 SG 1 SG 1 Objectively Evaluate Processes and Work Products ( ประเมินกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของโครงการเชิงวัตถุวิสัย ) SP 1.1 Objectively Evaluate Processes SP 1.2 Objectively Evaluate Work Products SG 2 SG 2 Provide Objective Insight ( จัดเตรียมการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเชิงวัตถุวิสัย ) SP 2.1 Communicate and Ensure Resolution of Noncompliance Issues SP 2.2 Establish Records 27

28 28 The REAL power of Technology is NOT that it can make the old processes work better, BUT that it enables organizations to break old rules and create new ways of working The REAL power of Technology is NOT that it can make the old processes work better, BUT that it enables organizations to break old rules and create new ways of working Dr. Michael Hammer and James Champy Reengineering the Corporation, 1993 Dr. Michael Hammer and James Champy Reengineering the Corporation, 1993

29


ดาวน์โหลด ppt ดร ผาณิต วัชรวิชญ์.  9:00-9:15 ทักทาย  9:15-9:30 มาตรฐานซอฟต์แวร์  9:30-10:00CMMI Overview & PDCA  10:00-10:30Plan  10:30-10:45Break  10:45-11:45Implementation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google