งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Ebixa ® Oral solution. Trade name Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet ตัวยา Memantine HCl Drug class N-Methyl-D-Aspartate Receptor antagonist Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Ebixa ® Oral solution. Trade name Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet ตัวยา Memantine HCl Drug class N-Methyl-D-Aspartate Receptor antagonist Product."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Ebixa ® Oral solution

2 Trade name Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet ตัวยา Memantine HCl Drug class N-Methyl-D-Aspartate Receptor antagonist Product บริษัทผู้ผลิ ต Merz + Pharma GmbH & CO KGaA Lundbeck Dosage forms and Strength s Oral solution 10 mg/g Film-coated tablet 10 mg

3 Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet กลุ่มยา ( บัญชียา หลัก แห่งชาติ ) NEDNED3 Indicatio n Moderate to severe Alzheimer’s disease. Moderate to severe dementia of Alzheimer’s type Cost Cost/unit ( รวม VAT) 3,942 บาท / ขวด 84.07 บาท / เม็ด

4 Administ ration Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet Dosage Initial dose : 1 st week : 5 mg/day (1 drop) 2 nd week :10 mg/day (2 drops) 3 rd week : 15 mg/day (3 drops) From the 4th week : maintenance dose of 20 mg/day (4 drops) Max: 20 mg/day (4 drops) Elderly: 20 mg/day (4 drops) Initial dose : 1 st week : 5 mg/day (1/2 tab) 2nd week :10 mg/day (1 tab) 3 rd week : 15 mg/day (1½ tab) From the 4th week : maintenance dose of 20 mg/day (2 tab) Max: 20 mg/day (2 tab) Elderly: 20 mg/day (10 mg bid or 2 x 10 mg once daily).

5 Administ ration Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet Dose Adjustm ent in Renal impairme nt Creatinine clearance 50-80 mL/min : ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา Creatinine clearance 30-49 mL/min : ขนาดยาควร เป็น 10 mg/day หากมีการทนต่อยาดีภายหลังได้รับยามาแล้ว 7 วัน สามารถปรับขนาดยาเพิ่มได้ ถึง 20 mg/day Creatinine clearance 5-29 mL/min : ขนาดยาควรเป็น 10 mg/day

6 Pharmac o - kinetics Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet Absorpti on Tmax : 3 – 8 h Bioavailability : 100 % Tmax : 3 – 7 h Bioavailability : 100 % Distributi on Vd : 10 L/kg Protein binding : 45% Vd : 9 -11 L/kg Protein binding : 45% Metaboli sm No appreciable CYP450 enzyme system involvement Eliminati on Renal : 99%Renal : 48% - 50% Eliminati on half- life 60-100 h60-80 h

7 Bioequiv alence Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet Bioequiv alence study AUC 0-∞ : 2030+312 ng*h/mL AUC 0-∞ : 1870 +352 ng*h/mL Cmax : 26.00+4.22 ng/mL Cmax : 26.00+4.07 ng/mL Tmax : 3.33+1.93 h Tmax : 3.25+1.74 h T 1/2 : 74.3+23.8 h T 1/2 : 68.9+21.6 h Bioequivalence study has been performed to demonstrate that the tablets and oral solution are bioequivalent at equivalence doses (10 mg orally)

8 Safety Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet Adverse reactions Dizziness 6.3% Headache 5.2% Constipation 4.6% Hypertension 4.1% Somnolence 3.4% Dizziness 7% Confusion 6% Headache 6% Constipation 5% Hypertension 4% Cough 4% Vomiting 3% Somnolence 3% Hallucinations 3% Contra- indicatio n Hypersensitivity to memantine hydrochloride or any of the other ingredients of solution Hypersensitivity to memantine hydrochloride or any other components of the product

9 Safety Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet Precauti on -Seizure disorder -Severe Hepatic impairment -Severe Renal impairment - มีส่วนประกอบของ Sorbital จึงไม่ควรใช้ ยานี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติ ทางพันธุกรรมว่ามี ปัญหาเกี่ยวกับการไม่ ทนต่อ Fructose -Seizure disorder -Severe Hepatic impairment -Severe Renal impairment - ยาเม็ดประกอบด้วย แลคโตส โมโนไฮเดรต จึงไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วย ที่มีประวัติทางกรรมพันธุ์ ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการ ไม่ทนต่อ galactose, ผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง เกี่ยวกับเอนไซม์ Lapp Lactase หรือผู้ป่วยที่มี ความผิดปกติในการดูด ซึม glucose-galactose

10 Safety Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet Pregnanc y Not Recommended B Lactation Excretion in breast milk unknown / not recommended Storage-Do not store above 30 ๐ C - Used within 3 months Store at 15 ๐ C – 30 ๐ C

11 References www.thomsonhc.com/micromede www.mims.com/Thailand/drug


ดาวน์โหลด ppt Ebixa ® Oral solution. Trade name Ebixa ® Oral solution Ebixa ® Tablet ตัวยา Memantine HCl Drug class N-Methyl-D-Aspartate Receptor antagonist Product.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google