งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Method of Class อ.สุพจน์ สิงหัษฐิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Method of Class อ.สุพจน์ สิงหัษฐิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Method of Class อ.สุพจน์ สิงหัษฐิต
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง ด้วยภาษา JAVA Method of Class อ.สุพจน์ สิงหัษฐิต Phone

2 การนิยามเมธอด (Definition Method)
Accessibility return_data_type methodName (parameter_list) { statement ; statement; } - Accessibility คือ การระบุคำนำหน้า Method ด้วยคำว่า private, protect, public และ static เพื่อให้ทราบว่า method นั้นเป็น method ชนิดใด - return_data_type คือ การระบุชนิดข้อมูลที่จะใช้ในการ return ค่ากลับของ method เช่น ข้อมูลชนิด String ,int หรือ double หาก method นั้นไม่ต้องการให้ return ค่ากลับ ให้ระบุคำนำหน้าด้วย “void” แทนที่ชนิดข้อมูล - methodName คือ ชื่อ method ที่เราตั้งขึ้น (ไม่ซ้ำกับ Keyword) - parameter_list คือ ตัวแปรที่ใช้ในการรับค่า ของ method นั้น ๆ สามารถใช้ตัวแปรได้หลายตัว โดยที่ตัวแปร parameter นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลชนิดเดียวกัน หรือ method ที่คุณสร้างนั้นอาจไม่จำเป็นต้องใช้ตัวแปร parameter ก็ได้ - statement คือ ประโยคคำสั่งภายใน body ของ method นั้น ๆ

3 public static void main( String args[] ) {
Method of Class public class maxmin { public static void main( String args[] ) { System.out.println("Hello World!"); }

4 Method ตัวอย่างเช่น public static void ann(int a) // หลังเครื่องหมายวงเล็บ ( ) ไม่ใส่เครื่องหมาย (; ) { statement; } Note : การสร้าง Method นั้นต้องกระทำนอก body ของ main()

5 การเรียกใช้ Method (Call Method)
เนื่องจากการสร้าง method นั้นจะต้องสร้างไว้ภายนอก body ของ method main() ซึ่งเป็น method หลักในการเริ่มทำงานของโปรแกรม ดังนั้นการเรียกใช้ method ที่สร้างขึ้นจะต้องถูกเรียกภายใน method main() โดยใช้ syntax ดังนี้ รูปแบบ ชื่อ Method();

6 การเรียกใช้ Method ตัวอย่างเช่น public class maxmin {
public static void ann(int a) { statement; statement; } //end method ann() public static void main( String args[] ) { ann(); // call method ann() } //end main() } //end class

7 object & class(4/12) เรียกใช้ Constructor ตามด้วย method ชื่อ fly
class hello4 { public static void main(String args[]){ new AirPlane().Fly(); }

8 object & class(5/12) เรียกใช้ Constructor ครั้งเดียว และเรียก method ตามต้องการ class hello5 { public static void main(String args[]){ AirPlane abc = new AirPlane(); abc.Fly(); abc.Land(); }

9 object & class(6/12) เรียกใช้ main จาก external class class hello6 {
public static void main(String args[]){ AirPlane abc = new AirPlane(); String a[] = {}; // new String[0]; abc.main(a); }

10 object & class(7/12) class hello7 {
public static void main(String args[]){ minihello(); } static void minihello() { System.out.println("burin testing");

11 object & class(8/12) class hello8 {
public static void main(String args[]){ hello8 x = new hello8(); x.minihello(); } static void minihello() { System.out.println("wow");

12 object & class(9/12) class hello9 {
public static void main(String args[]){ hello9 xx = new hello9(); System.out.println(xx.oho(4)); } int oho(int x) { return (x * 2);

13 object & class(10/12) class hello10 {
public static void main(String args[]){ System.out.println(oho(5)); } static int oho(int x) { x = x * 2; return x;

14 object & class(11/12) Constructor ของ AirPlane จะไม่ถูกเรียกมาทำงาน
class hello11 extends AirPlane { public static void main(String args[]){ Fly(); Land(); }

15 object & class(12/12) Constructor ของ AirPlane จะถูกเรียกมาทำงาน แม้ไม่เรียกใช้ Fly() หรือ Land() ก็ตาม class hello12 extends AirPlane { hello12() { Fly(); Land(); } public static void main(String args[]){ new hello12();


ดาวน์โหลด ppt Method of Class อ.สุพจน์ สิงหัษฐิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google