งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ
1 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 5 เรื่อง PROBABILITY จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. รู้คำศัพท์ รู้ประวัติเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็น 2. คาดเดาเหตุการณ์ และความน่าจะเป็นได้ 3. เกิดทักษะกระบวนการคิด ด้านกำหนดเลือกสมมุติฐาน 4. ตั้งโจทย์และคาดเดาเหตุการณ์ความน่าจะเป็นได้

2 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ
2 สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 5 เรื่อง PROBABILITY

3 although Tartaglia and Cardono gave a mathematical analysis
3 5.1 PROBABILITY : History of Probability Theory Probability theory was probably inspired by gamblers seeking information on how to predict their chances of winning under a given set of circumstances. During the Renaissance (15th century), although Tartaglia and Cardono gave a mathematical analysis of gambling problems. Their work was forgotten. ทฤษฏีความน่าจะเป็นบางที ถูกดลใจโดยนักการพนันที่มองหาข้อมูลว่าจะทำนายโอกาสของการชนะภายใต้ชุดของเหตุการณ์ ระหว่างยุคเรเนอซองส์ (ศตวรรษที่ 15) แม้ว่า Tartaglia and Cardono ได้ให้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ของปัญหาการพนัน การทำงานของพวกเขา ได้ถูกลืม

4 French mathematicians in the 17th century (1650’s).
4 The modern Probability Theory is the result of the research works of Pascal and Fermat who were both part-time French mathematicians in the 17th century (1650’s). Pascal was interested in philosophy and religion while Fermat was a jurist. ทฤษฏีความน่าจะเป็นสมัยใหม่ เป็นผลของการทำงานวิจัยของ Pascal และ Fermat ทั้งคู่ผู้ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์นอกเวลาชาวฝรั่งเศส ศตวรรษที่ 17 Pascal รู้สึกสนใจในปรัชญาและศาสนาในขณะที่ Fermat เป็นนักกฎหมาย

5 5 Pascal and Fermat were posed a problem by the French nobleman, De Mere, who was playing a dice game when he received a sudden summons to attend court with King Louis XIV . The problem was as follows: De Mere wanted to divide the dice game stake according to the probability of winning each player had. (from : New Mathematics Counts for Secondary Normal (Academic) 5 Pascal และ Fermat ถูกตั้งปัญหาโดยผู้สูงศักดิ์ De Mere ผู้ซึ่งกำลังเล่นเกมส์ลูกเต๋า เมื่อเขาได้รับหมายเรียกตัว ทันที ให้ติดต่อกับข้าราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ปัญหาเป็นดังนี้ De Mere ต้องการแบ่งส่วนได้ส่วนเสียเกมส์ลูกเต๋า ให้ถูกต้องกับการชนะ ของผู้เล่นแต่ละคนมี

6 6 VACABULARY 1. probability - the ratio of the number of times something will probably occur to the total number of possible occurrences. 2. inspired - to cause, guide, communicate, or motivate as by diving or supernatural influence. 3. gambler - a person who plays games of chance for money or some other stake. 4. predict - foretell, future events. 5. circumstances - a fact or event accompanying another, either incidentally. 6. philosophy - love of, or the search for wisdom or knowledge. 7. jurist - an expert in law. 8. summons - an order or command to come, attend, appear. 9. court - persons appointed to try law cases, make investigations.

7 1. When was the probability theory born ?
7 Exercise A Answer these questions. 1. When was the probability theory born ? During the Renaissance (15th century) 2. Who was probably inspired by the probability theory ? gamblers. 3. When was the modern Probability Theory born ? in the 17th century (1650’s). 4. Whose the modern Probability Theory is ? Pascal and Fermat. 5. Who was Pascal and Fermat ? Both were part-time French mathematicians,in the 17th century. Pascal was interested in philosophy and religion while Fermat was a jurist.

8 DETERMINING EXPERIMENTAL PROBABILITY ข้อตกลง การทดลองความน่าจะเป็น
5.2 PROBABILITY : Experiment Probability 8 DETERMINING EXPERIMENTAL PROBABILITY ข้อตกลง การทดลองความน่าจะเป็น Find the experimental probability of finding your friend at the library when you go. 1) Conduct an experiment. Record the number of trials and the result of each trial. Go to the library 10 different times and see if your friends is there. Suppose your friend is there 4 times. จงหาการทดลองความน่าจะเป็นของการพบเอนของคุณเมื่อคุณไปที่ห้องสมุด ดำเนินการทดลอง บันทึกจำนวนผลของการทดลอง ไปที่ห้องสมุด 10 ครั้ง ในเวลาที่ต่างกันและดูซิว่าถ้าคุณพบเพื่อนของคุณที่นั่น สมมุติ เพื่อนของคุณอยู่ที่นั่น 4 ครั้ง

9 9 2) Compare the number of occurrences of one set of results to the number of trials. That is the probability for that set of results. Compare the number of times your friend was there to the total number of times you went to the library. The experiment probability of finding your friend at the library for this test is 4 / 10 or 2 / 5 2) เปรียบเทียบจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด ในหนึ่งชุดของผลการพิสูจน์ นั่นคือความน่าจะเป็นของชุดของผลการทดลอง เปรียบเทียบจำนวนครั้ง ที่เพื่อนของคุณอยู่ที่นั่น กับผลรวมเวลาทั้งหมดที่คุณไปห้องสมุดการทดลองความน่าจะเป็น ของการพบเพื่อนของคุณที่ห้องสมุด สำหรับการทดสอบนี้ คือ 4 / 10 หรือ 2 / 5

10 1. Find the experimental probability of getting a violet marble.
10 EXAMPLE : A marble is drawn from a bag of 20 marbles. Each time, the marble was returned before the next one was drawn. The results are shown on the circle graph. ตัวอย่าง : ลูกหิน1 ลูกถูกหยิบมาจาถุงที่มีลูกหิน 20 ลูก แต่ละครั้ง ลูกหินจะถูกใส่คืนอย่างเดิม ก่อนหยิบครั้งต่อไป ผลถูกแสดงเป็นกราฟวงกลม 1. Find the experimental probability of getting a violet marble. ANS : 2 / 5 2. Find the experimental probability of getting a white marble. ANS : 1 / 10 Blue (10) White (2) Violet (8)

11 1. Find the experimental probability of getting a violet marble.
Exercise B EXPERIMENT PROBABILITY 11 A marble is drawn from a bag of 40 marbles. Each time, the marble was returned before the next one was drawn. The results are shown on the circle graph. ลูกหิน1 ลูกถูกหยิบมาจาถุงที่มีลูกหิน 40 ลูก แต่ละครั้ง ลูกหินจะถูกใส่คืนอย่างเดิม ก่อนหยิบครั้งต่อไป ผลถูกแสดงเป็นกราฟวงกลม 1. Find the experimental probability of getting a violet marble. ANS : 2 / 5 2. Find the experimental probability of getting a yellow marble. ANS : 1 / 10 3. Find the experimental probability of getting a pink marble. ANS : 1 / 2 4. Find the experimental probability of getting a black marble. ANS : 0

12 5. Find the experimental probability of getting two heads.
Exercise B EXPERIMENT PROBABILITY 12 Three pennies are tossed 100 times. The results are shown on the circle graph. เหรียญเพนนี 3 เหรียญถูกโยน 100 ครั้ง ผลถูกแสดงเป็นกราฟวงกลม 1 Head (37) 0 Heads (5) 5. Find the experimental probability of getting two heads. ANS : 1 / 2 6. Find the experimental probability of getting no head. ANS : 1 / 20 3 Heads (8) 2 Heads (50)

13 DETERMING THEORETICAL PROBABILITY ข้อตกลง ทฤษฏีความน่าจะเป็น
13 5.3 PROBABILITY : Theoretical Probability DETERMING THEORETICAL PROBABILITY ข้อตกลง ทฤษฏีความน่าจะเป็น Find the probability of rolling an even number when you roll a number cube containing the numbers หาความน่าจะเป็นเลขคู่ เมื่อคุณโยนลูกบาศก์ที่มีเลข 1- 6 1) Determine the number of ways the event occurs. In this case, the event is getting an even number. There are three even numbers – 2, 4, and 6 – on the number cube. 2) Determine the total number of outcomes. Use the formula : P (event ) = Number of ways an event occurs Number of outcomes 3) Find the probability of the target event. Find the probability of rolling an even number, represented by P (event ) P (event ) = 3 / 6 = 1 / 2 The probability of rolling an even number is 1 / 2 .

14 Use the spinner for items. หาความน่าจะเป็นเมื่อหมุนแป้นหมุน
14 EXAMPLE : Find each probability. P (odd number) when tossing a 1 – 6 number cube. หาความน่าจะเป็นของเลขคี่ เมื่อโยนลูกบาศก์ที่มีตัวเลข 1- 6 ANS : 1 / 2 Use the spinner for items. หาความน่าจะเป็นเมื่อหมุนแป้นหมุน 2. P (red) ANS : 1 / 2 3. P (green) ANS : 1 / 8

15 4) ตัวอักษรคำว่า MATERMATICS ถูกเขียนบนแผ่นกระดาษใบละตัว
15 The letter of word “MATHEMATICS” are written on identical slips of paper and placed in a bag if you draw a slip at random, what is the probability that it will be an “M” ? ANS = 2 / 11 4) ตัวอักษรคำว่า MATERMATICS ถูกเขียนบนแผ่นกระดาษใบละตัว และถูกใส่ในถุง ถ้าคุณหยิบแผ่นกระดาษโดยการสุ่ม ความน่าจะเป็นอย่างไรที่จะได้ตัว ”M” อธิบาย ตัวอักษรทั้งหมด 11 ตัว มี M 2 ตัว”

16 1. P ( even number) เลขคี่ ANS : 1 / 2
16 Exercise C PROBABILITY : Theoretical Probability Find each probability. Use the spinner. หาความน่าจะเป็นเมื่อหมุนแป้นหมุน 1. P ( even number) เลขคี่ ANS : 1 / 2 2. P ( number greater than 10) ANS : 0 3. P ( 2 ) when tossing a number cube. ANS : 1 / 8

17 4) ตัวอักษรคำว่า “MISSISSIPPI” ถูกเขียนบนแผ่นกระดาษใบละตัว
17 Exercise C 5.3 PROBABILITY : Theoretical Probability The letter of word “MISSISSIPPI” are written on identical slips of paper and placed in a bag if you draw a slip at random, what is the probability that it will be a vowel ? ANS = 4 / 11 4) ตัวอักษรคำว่า “MISSISSIPPI” ถูกเขียนบนแผ่นกระดาษใบละตัว และถูกใส่ในถุง ถ้าคุณหยิบแผ่นกระดาษโดยการสุ่ม ความน่าจะเป็นอย่างไรที่จะได้สระ อธิบาย ตัวอักษรทั้งหมด 11 ตัว มีสระ 4 ตัว”

18 เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน เปอร์เซนต์ Fraction Decimal Ratio Percent
18 5.4 PROBABILITY : Expressing Probability The probability of getting a head when you toss a coin is ½ you can also express the probability as follows : ความน่าจะเป็นที่จะออกหัวเมื่อคุณโยนเหรียญ คือ ½ คุณสามารถแสดงผลความน่าจะเป็น ดังนี้ เศษส่วน ทศนิยม อัตราส่วน เปอร์เซนต์ Fraction Decimal Ratio Percent 1/ : %

19 19 EXAMPLE 1) The probability of drawing a vowel from cards containing the letters of the name “ Washington.” ความน่าจะเป็นที่จะหยิบ สระ จากการ์ดที่มีคำว่า Washington การ์ดละ 1 ตัวอักษร ANS : vowel : A, I , O = 3/10, 0.3, 3:10, 30% The probability of getting a red marble when you are drawing a marble from a bag containing two red marbles and six ones ANS : 1/4, 0.25, 1:4, 25%

20 20 Exercise D PROBABILITY : Expressing Probability 1) The probability of drawing a red marble from a bag containing 4 red marbles and 12 green ones . ANS : 1 / 4, %, , 1: 4 2) The probability of getting an 8 when spinning a spinner divided into eight equal divisions numbered 1 through 8 ANS : 1 / 8, %, 0.125, : 8 3) The probability of getting a green gumball out of a machine containing 25 green, 50 red, 35 white, 20 black, 5 purple, 50 blue and 15 orange gumballs. 4) The probability of being chosen to do your oral report first if your teacher puts all 25 students’ names in a bag and draws. ANS : 1 / 25, 4%, 0.04, 1: 25

21 MAKING OUTCOME GRIDS การแสดงผลตาราง
21 5.5 PROBABILITY : Making Outcome grids MAKING OUTCOME GRIDS การแสดงผลตาราง Make an outcome grid to show the results of tossing two coins. ทำตารางแสดงผล เพื่อแสดงผลการโยนเหรียญ 2 เหรียญ 1) List the outcome of tossing a coin down the side and across the top. 1st toss 2nd toss HEAD TAIL 1st toss 2nd toss HEAD TAIL H,H H,T T,H T,T 2) Fill in the outcomes

22 EXAMPLE : Make an outcome grid to show the two - letter outcome when spinning the spinner twice.
22 SECOND SPIN FIRST SPIN R B G Y RR RB RG RY BR BB BG BY GR GB GG GY YR YB YG YY 1. What is the probability of getting green as one color when you spin the spinner in item twice ? ANS : 7 / 16 2. What is the probability of getting red and green when you spin the spinner in item twice ? ANS : 1 / 8

23 23 Exercise E 5.5 PROBABILITY : Making Outcome grids 1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2) What is the probability of getting a number divisible by 10 when you spin the spinner ? ANS 9 / 100 3) What is the probability of getting a number divisible by 11 when you spin the spinner ? ANS 9 / 100

24 24 THE END


ดาวน์โหลด ppt สื่อนำเสนอ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด ด้วยชุดกิจกรรมบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google