งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การออกแบบระบบย่อย 1.คำถาม การออกแบบคืออะไร ระบบย่อยขององค์กรคืออะไร 1.Subsystems = Cohesion physical structure+ Covariance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การออกแบบระบบย่อย 1.คำถาม การออกแบบคืออะไร ระบบย่อยขององค์กรคืออะไร 1.Subsystems = Cohesion physical structure+ Covariance."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การออกแบบระบบย่อย 1.คำถาม การออกแบบคืออะไร ระบบย่อยขององค์กรคืออะไร 1.Subsystems = Cohesion physical structure+ Covariance logical flow / DFDCohesion physical structureCovariance logical flowDFD 2.Entity VS. ขององค์กรสมัยใหม่ (Shareholders & Stakeholders)Entity 3.Information Scope Methodology = Time + ResourcesInformation Scope Methodology = Time + Resources Resources:- Logical DFD design, PW Design, HW/Network Design, SW(sDLC) Design, Meta data design, Code of ethics design, Budget design, Scheduling timing design Activities Design :- Upstream to Downstream each activity for involved ENTITIES such as Supplier, Customer, CEO, GM, SA etc; Context, DFD Diagrams etc;

2 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 2 การออกแบบการออกแบบ||||ระบบย่อย VS. 1 2 3ระบบย่อย123 2.ปัญหา การสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในองค์กรสมัยใหม่(ศูนย์ ข้อมูล) Semi-structured problems การสร้างสารสนเทศที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ และ Stakeholders VS. Dialog interface for all management level ||||โดยการ Real Sectors SASemi-structured problems การสร้างสารสนเทศที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับ และ Stakeholders VS. Dialog interface for all management level โดยการ Real Sectors SA Problems-solution by Information System LITERACYกระบวนการ แก้ไขปัญหา ให้ครอบคุมพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้และผู้พัฒนา ต้องอาศัย หลักการ Inter-disciplinary approach VS. เพื่อลด KB Divide :- VS. SampleProblems-solution by Information System LITERACYกระบวนการ แก้ไขปัญหา ให้ครอบคุมพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้และผู้พัฒนา ต้องอาศัย หลักการ Inter-disciplinary approach เพื่อลด KB Divide :- Sample  T: ICT Literacy  M: Management  O: Organization DFD: Data Flow Diagram การไหลเวียนสารสนเทศของส่วนต่างๆใน องค์กร และนอกองค์กรDFD: Data Flow Diagram การไหลเวียนสารสนเทศของส่วนต่างๆใน องค์กร และนอกองค์กร Questions & QUIZQuestionQUIZ

3 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 3 3.กรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ การพัฒนาระบบ สำหรับองค์การขนาดต่างๆกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ การพัฒนาระบบ สำหรับองค์การขนาดต่างๆ 3.1 ศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศศึกษาบทบาทและความสำคัญของสารสนเทศ 1)การกำหนดทิศทางการผลิตการตลาดของนักธุรกิจการกำหนดทิศทางการผลิตการตลาดของนักธุรกิจ 2)การบริหารเศรษฐกิจการค้าของประเทศของภาครัฐการบริหารเศรษฐกิจการค้าของประเทศ 3)การติดตามประเมินสถานการณ์ของนักวิชาการการติดตามประเมินสถานการณ์ของนักวิชาการ 4)การประเมินเลือกสรรสินค้าบริการ Hard goods, || Soft goods ของ ผู้บริโภคHard goodsSoft goods 5)การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ||| ความรู้ ต่อสาธารณชนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 3.2 การบริหารงานศูนย์สารสนเทศ |||| ศูนย์สารสนเทศการบริหารงานศูนย์สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ

4 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 4 3.กรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ การพัฒนาระบบ สำหรับองค์การขนาดต่างๆ (ต่อ)กรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ การพัฒนาระบบ สำหรับองค์การขนาดต่างๆ 3.3 การออกแบบระบบย่อย |||| ประเภทระบบย่อยการออกแบบระบบย่อยประเภทระบบย่อย 3.4 หลักการ ||| การนำระบบย่อย มาพัฒนาระบบ MIS ในองค์กรหลักการนำระบบย่อย มาพัฒนาระบบ MIS ในองค์กร 3.4 การกำหนดโครงสร้างและขนาดของระบบข้อมูล

5 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 5

6 6 Study Area 1 - Introduction Introduction - Business modeling enables effective communication between staff involved in the analysis and design of business processes. The modeling activity produces diagrams which can form the basis of both new information systems design and business process re-engineering. Example Diagram from this Study Area

7 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 7 Study Area 2 - Modeling Simple ScenariosDiagram Notation - This section explains the basic skills and knowledge needed to draw these diagrams, their structures and notation standards. Topics covered include: entities, data flows, processes, data stores and resource flows. Exercise 1 - Guides the candidate through drawing a simple business process diagram for a common business scenario.Context Diagrams - Introduces and then tests basic knowledge and skills in producing simple context diagrams as a way of documenting system boundaries. Exercise 2 - Shows the candidate how to draw a context diagram for a simple business system. Exercise 3 - Guides the candidate through the drawing of a context diagram for more complex business scenarios. Example Diagrams from this Study Area

8 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 8 Example Diagrams from this Study Area

9 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 9 Study Area 3 - Conducting the AnalysisLevel 1 Diagrams - This section explains how to analyse and document the main functional areas of the system under investigation, with reference to previously drawn context diagrams.Resource Flow - Demonstrates how to identify, read and draw resource flow diagrams; this technique is a particularly useful start point where the business is concerned with the movement of physical goods or ‘resources’.Organisation Structure - Another view of a system, process or organization is from its functional perspective; this section teaches candidates to conduct this type of analysis.Document Flow - An organization which makes extensive use of either paper-based or computerised documentation can be examined from a document flow perspective; this section teaches candidates to construct document flow diagrams.Converting Document Flow - Explains the techniques used to convert the document flow diagram into the various diagrammatic components that make up a business process diagram.Exercise 4 - This exercise involves the drawing of a level 1 business process diagram using a context diagram and a document flow diagram; a detailed on-line case study supports the exercise. Example Diagram from this Study Area

10 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 10

11 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 11 Study Area 4 - Refining the DiagramsSimplifying Diagrams - It is easier to produce complex and incomprehensible diagrams rather than simple but complete ones. This section explains how to simplify business process diagrams so that they are genuinely useful to everyone involved. Top Down Expansion - Having learned and practised the techniques for developing high level diagrams, candidates now learn to conduct top down expansion, or ‘decomposition’. Exercise 5 - Candidates are guided through the process of drawing a level 2 business process diagram by the top down expansion of an existing level 1 diagram; this exercise is also supported by a detailed on-line case study. Elementary Processes - An elementary process is one which requires no further analysis and this section teaches candidates how to identify and annotate elementary processes. Checking Diagrams - Having created business process diagrams the final and essential step is to check that they are meaningful, intelligible and complete; this section explains how to examine and verify the entire business model. Example Diagrams from this Study Area

12 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 12

13 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 13

14 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 14 Links to Models and Related Information Use the heading links below for diagram information on this page. See link disclaimer. disclaimer <>Context Diagrams <>Data Flow Diagrams <>Decision Tables <>Data Modelling <>Guides and Publications <>Other Diagrams <>Sites with a Variety of Diagram Types <>UML Context Diagrams Context Diagramming Context Diagram sample Data Flow Diagrams Technique of Data Flow Diagramming Data Flow Diagram - Explanation Data Modelling Database Modeling and Data Requirements Data Structure Diagram Decision Tables

15 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 15 Decision Table Definition Decision Table Methodology Guides, Publications, Related Information Diagram of Requirements Analysis Process Journal of Conceptual Modeling Online Tutorials; Use Case vs. DFDs Tools that support UML and other approaches Professional's Guide to Systems Analysis Application Development Methodology Using OO Modeling for Requirements Analysis Discussion Other Diagrams Activity Diagramming Process/Procedure Template (Flowcharting Symbols, bottom of page) Object Diagram Explanation and Diagram Sites with a Variety of Diagram Types Model Kinds Diagramming Methods Comparison UML UML Modeling Language Guide Guidelines for UML Sequence Models Guidelines for UML Collaboration Models Guidelines for UML Package Diagrams Guidelines for UML Class Models Guidelines for UML Activity Diagrams Guidelines for UML State Chart Diagramming UML Diagramming UML for Testers

16 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 16

17 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 17

18 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 18

19 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 19

20 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 20

21 MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 21 ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ (MIS) และ Literacy ระบบงบ ประมาณ มาตรการ ระเบียบวินัย การประยุกต์ใช้ และพัฒนา ระบบบุคคลากร ระบบโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศ (HW/SW/ Network) ระบบข้อมูล ระบบผู้ใช้ องค์ประกอบ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ที่จะต้องพัฒนา MIS Application for Development


ดาวน์โหลด ppt MIS: Pichai Takkabutr EAU 2005 1 การออกแบบระบบย่อย 1.คำถาม การออกแบบคืออะไร ระบบย่อยขององค์กรคืออะไร 1.Subsystems = Cohesion physical structure+ Covariance.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google