งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ Wikipedia encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/ Software_project_management Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ Wikipedia encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/ Software_project_management Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ Wikipedia encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/ Software_project_management Software Project Management is a sub- discipline of Project management in which software projects are Planned & Controlled & Monitored Software Project Management is a sub- discipline of Project management in which software projects are Planned & Controlled & Monitored  Planned :- Project Planning is to identify the scope of the project, estimate the work involved, and create a project schedule. Project planning begins with requirements that define the software to be developed. The project plan is then developed to describe the tasks that will lead to completion. estimateproject schedulerequirements estimateproject schedulerequirements

2 1-1: 2 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์  Controlled & Monitored :- Project Monitoring and Control is to keep the team and management up to date on the project's progress. If the project deviates from the plan, then the project manager can take action to correct the problem. Project monitoring and control involves status meetings to gather status from the team. When changes need to be made, Change control is used to keep the products up to date.Change control

3 1-1: 3 แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี  ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  บุคลากร /HR D  ซอฟต์แวร์  ข้อมูล  กระบวนการ จัดการ 8 กระบวนงาน ( แผนฯ 2)  ข้อมูล องค์ ความรู้  งบประมาณ  บุคลากร /HRD ขั้นตอน 3 การปรัป และ ทดสอบ ฝึกอบรม ใช้งาน จัดการ ศูนย์ ข้อมูล นส.  เป้าหมายที่ เปลี่ยนง่าย  ความตกลง ความมั่นคง ปลอดภัย ขั้นตอน 1 การศึก ษา วิเคราะ ห์ และ ออก แบบ กระ บวน งาน และ ข้อมูล ขั้นตอน 2 การ จัดทำ และ พัฒนา ซอฟต์ แวร์ แกนตั้ง การจัดสรร ทรัพยารที่ จำกัด CSF Digital Firms ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 1 Software Back Bone ขับเคลื่อน ห่วงโซ่ คุณค่า 2 กระบวนง าน ICT ขับเคลื่อ น ห่วงโซ่ คุณค่า 3 แผน ICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการ บริหารจัดการที่ดี สถาปัตยกรรม องค์กร เวล า Enterprise Architecture Applic ation GOAL BP,DATA การ ประยุกต์ใช้ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ (APPLICATI ON) ICT Infrastruct ure การมีการใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Infrastructures) จุดมุ่งห มาย กระบว นงาน และ ระบบ สารสนเ ทศ สถาปัตยกรรม องค์กร Enterprise Architecture for Real Sectors จำนวน รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการ พัฒนา (SDLC) ในแผน จำแนกตามแผนงาน / โครงการประจำ แผนงาน / โครงการยุทธศาสตร์ และแผนงาน / โครงการ นโยบาย ขอบเขต การ บริหารจัดการไอ ทีที่ดี Plan ned Controlled & Monitored

4 1-1: 4 1.Initiating 2.Planning 3.Executing 4.Controlling and Monitoring 5.Closing A 5 ‘s Guide to the Project Management Body of Knowledge Project Life Cycle

5 1-1: 5 And Nine Knowledge Areas :– Source: ttp://www.pmi.org/projectmanagement/ project.htmtop ttp://www.pmi.org/projectmanagement/ project.htmtop 1.Project Integration Management, 2. Project Scope Management, 3.Project Time Management, 4. Project Cost Management, 5. Project Quality Management, 6. Project Human Resource Management, 7. Project Communications Management, 8.Project Risk Management, 9. Project Procurement Management.

6 1-1: 6 Software Project management รวมเป็น เรื่อง หนึ่งของ องค์ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือ จำเป็นเพื่อบริหารจัดการการพัฒนาการผลิต ซอฟต์แวร์ขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่จัดการโครงงาน ซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่ผู้จัดการ เพื่อ วางแผน สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องมีการประเมิน ประสิทธิผลและขนาดการทำงานที่มีผลผลิตที่มี คุณภาพ ภายใต้บริบทเกี่ยวกับประเด็นต่างๆคือ 1. การจัดการความเสี่ยง 2. การเลือกสรรวัฎจักการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3. การวางอัตรากำลังทีมงาน การบริหาร จัดการ และประชุมหารือทีมงานเทคนิค

7 1-1: 7 A set of well-defined methods and techniques for managing a team of people to accomplish a series of work tasks within a well- defined schedule and budget. The techniques may include work breakdown structure:-  workflow  earned value management (EVM)  total quality management (TQM) Project management Definitions ?

8 1-1: 8  statistical process control (SPC)  quality function deployment (QFD)  design of experiments  concurrent engineering  Six Sigma etc. Project management Definitions ? ต่อ

9 1-1: 9 Tools flowcharts of Project Management :-  PERT charts  GANTT charts (e.g. Microsoft Project)  control charts  cause-and-effect (tree or wishbone) diagrams  Pareto diagrams, etc  (Note that the balanced scorecard is a strategic management, not a project management technique). Project management Definitions ? ต่อ

10 1-1: 10 Project Management is Development Management  The leadership role which plans, budgets, co-ordinates, monitors and controls the operational contributions of property professionals, and others, in a project involving the development of land in accordance with a client's objectives in terms of quality, cost and time. Project management Definitions ? ต่อ

11 1-1: 11 Project Management:  Both a process and set of tools and techniques concerned with defining the project's goal, planning all the work to reach the goal, leading the project and support teams, monitoring progress, and seeing to it that the project is completed in a satisfactory way. Project management Definitions ? ต่อ

12 1-1: 12 Project management http://en.wikipedia.org/wiki/Project_mana gement  is the discipline of organizing and managing resources (e.g. people) in such a way that the project is completed within defined scope, quality, time and cost constraints.discipline Project management Definitions ? ต่อ

13 1-1: 13  A project is a temporary and one-time endeavor undertaken to create a unique product or service, which brings about beneficial change or added value.project  This property of being a temporary and one-time undertaking contrasts with processes, or operations, which are permanent or semi- permanent ongoing functional work to create the same product or service over and over again. processes Project management Definitions ? ต่อ

14 1-1: 14  The management of these two systems is often very different and requires varying technical skills and philosophy, hence requiring the development of project management.management  The first challenge of project management is to make sure that a project is delivered within defined constraints.  The second, more ambitious challenge is the optimized allocation and integration of inputs needed to meet pre-defined objectives.optimizedallocation  A project is a carefully defined set of activities that use resources (money, people, materials, energy, space, provisions, communication, etc.) to meet the pre-defined objectives.projectresourcesmoney peoplematerialsenergyspace provisionscommunication Project management Definitions ? ต่อ

15 1-1: 15 Project management Definitions ? ต่อ Project management  is the application of knowledge, skills, tools and techniques to a broad range of activities in order to meet the requirements of the particular project.  A project is a temporary endeavor undertaken to achieve a particular aim.

16 1-1: 16 Project management Definitions ? ต่อ  Project management knowledge and practices are best described in terms of their component processes.  These processes can be placed into five Process Groups: Initiating, Planning, Executing, Controlling and Closing.

17 1-1: 17 Project management Definitions ? ต่อ  Nine Knowledge Areas :– Source: ttp://www.pmi.org/projectmanagement/project.ht mtop ttp://www.pmi.org/projectmanagement/project.ht mtop oProject Integration Management, o Project Scope Management, oProject Time Management, o Project Cost Management, o Project Quality Management, o Project Human Resource Management, o Project Communications Management, oProject Risk Management, o Project Procurement Management.

18 1-1: 18 Project management Definitions ? ต่อ QUALITY TIME SCOPE COST Constraint of Project Management Project Management The application of modern management techniques and systems to the execution of a project from start to finish, to achieve predetermined objectives of scope, quality, time and cost, to the equal satisfaction of those involved.

19 1-1: 19 Planning the work or objectivesobjectives Analysis & design of objectives and events Assessing and controlling risk (or Risk Management)Risk Management Estimating resourcesEstimating Allocation of resources Organizing the work Acquiring human and material resources Project management activities

20 1-1: 20 Assigning tasks Directing activities Controlling project execution Tracking and reporting progress Analyzing the results based on the facts achieved Defining the products of the project Forecasting future trends in the project Quality Management Issues management Issue solving Defect prevention Identifying, managing & controlling changes Project closure Communicating to stakeholdersstakeholders Increasing/ decreasing a company's workers Project management activities ต่อ

21 1-1: 21 they were adequately documented, with clear objectives and deliverables.[citation needed] These documents are a mechanism to align sponsors, clients, and project team's expectations.citation needed Project Charter Preliminary Scope Statement/Statement of WorkStatement of Work Business case/Feasibility StudyBusiness caseFeasibility Study Scope Statement / Terms of referenceScope StatementTerms of reference Project management plan / Project Initiation DocumentProject management planProject Initiation Document Work Breakdown Structure Change Control PlanChange Control Risk Management Plan Risk Breakdown Structure Communications Plan Governance Model Most successful Project management artifacts

22 1-1: 22 Risk Register Issue Log Action Item List Resource Management Plan Project Schedule Status Report Responsibility assignment matrix Database of lessons learned Stakeholder Analysis Most successful Project management artifacts ต่อ

23 1-1: 23 Rational Unified Process Rational Unified Process 1.Inception - Identify the initial scope of the project, a potential architecture for the system, and obtain initial project funding and stakeholder acceptance. 2.Elaboration - Prove the architecture of the system. 3.Construction - Build working software on a regular, incremental basis which meets the highest-priority needs of project stakeholders. 4.Transition - Validate and deploy the system into the production environment

24 1-1: 24


ดาวน์โหลด ppt 1-1: 1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ Wikipedia encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/ Software_project_management Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google