งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 221-2113 Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
Wikipedia encyclopediahttp://en.wikipedia.org/wiki/ Software_project_management • Software Project Management is a sub-discipline of Project management in which software projects are Planned & Controlled & Monitored Planned :- Project Planning is to identify the scope of the project, estimate the work involved, and create a project schedule. Project planning begins with requirements that define the software to be developed. The project plan is then developed to describe the tasks that will lead to completion.

2 Controlled & Monitored :-
Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์ Controlled & Monitored :- Project Monitoring and Control is to keep the team and management up to date on the project's progress. If the project deviates from the plan, then the project manager can take action to correct the problem. Project monitoring and control involves status meetings to gather status from the team. When changes need to be made, Change control is used to keep the products up to date.

3 Application ICT Infrastructure
แนวทางการบริหารจัดการ MIS ที่ดี แกนตั้งการจัดสรรทรัพยารที่จำกัด CSF จำนวน รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามขั้นตอนการพัฒนา (SDLC) ในแผน จำแนกตามแผนงาน/โครงการประจำ แผนงาน /โครงการยุทธศาสตร์ และแผนงาน/โครงการนโยบาย ขั้นตอน 1 การศึกษา วิเคราะห์ และออก แบบกระ บวนงานและ ข้อมูล ขั้นตอน 2 การจัดทำ และพัฒนา ซอฟต์แวร์ ขอบเขต การบริหารจัดการไอทีที่ดี Enterprise Architecture จุดมุ่งหมาย กระบวนงาน และระบบ สารสนเทศ GOAL BP,DATA กระบวนการจัดการ 8 กระบวนงาน(แผนฯ2) ข้อมูล องค์ความรู้ งบประมาณ บุคลากร /HRD การประยุกต์ใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์ (APPLICATION) บุคลากร/HRD ซอฟต์แวร์ ข้อมูล Application ขั้นตอน 3 การปรัปและทดสอบ ฝึกอบรม ใช้งาน จัดการศูนย์ข้อมูลนส. การมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructures) ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร/HRD ICT Infrastructure Planned เป้าหมายที่เปลี่ยนง่าย ความตกลง ความมั่นคงปลอดภัย สถาปัตยกรรม องค์กร Enterprise Architecture for Real Sectors Controlled & Monitored เวลา กระบวนงานICTขับเคลื่อน ห่วงโซ่คุณค่า 3 Software Back Bone ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 2 Digital Firms ขับเคลื่อน ห่วงโซ่คุณค่า 1 แผนICT ขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า 4 ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันการบริหารจัดการที่ดี สถาปัตยกรรมองค์กร

4 A 5 ‘s Guide to the Project Management Body of Knowledge Project Life Cycle
Initiating Planning Executing Controlling and Monitoring Closing

5 And Nine Knowledge Areas :– Source: ttp://www. pmi
And Nine Knowledge Areas :– Source: ttp://www.pmi.org/projectmanagement/project.htmtop Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality Management, Project Human Resource Management, Project Communications Management, Project Risk Management, Project Procurement Management.

6 Software Project management รวมเป็นเรื่องหนึ่งของ องค์ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือจำเป็นเพื่อบริหารจัดการการพัฒนาการผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมา ดังนั้นผู้ที่จัดการโครงงานซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่ผู้จัดการ เพื่อ วางแผนสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องมีการประเมินประสิทธิผลและขนาดการทำงานที่มีผลผลิตที่มีคุณภาพ ภายใต้บริบทเกี่ยวกับประเด็นต่างๆคือ การจัดการความเสี่ยง 2. การเลือกสรรวัฎจักการพัฒนาซอฟต์แวร์ 3. การวางอัตรากำลังทีมงาน การบริหารจัดการ และประชุมหารือทีมงานเทคนิค

7 Project management Definitions ?
A set of well-defined methods and techniques for managing a team of people to accomplish a series of work tasks within a well-defined schedule and budget. The techniques may include work breakdown structure:- workflow earned value management (EVM) total quality management (TQM)

8 Project management Definitions ? ต่อ
statistical process control (SPC) quality function deployment (QFD) design of experiments concurrent engineering Six Sigma etc.

9 Project management Definitions ? ต่อ
Tools flowcharts of Project Management :- PERT charts GANTT charts (e.g. Microsoft Project) control charts cause-and-effect (tree or wishbone) diagrams Pareto diagrams, etc (Note that the balanced scorecard is a strategic management, not a project management technique).

10 Project management Definitions ? ต่อ
Project Management is Development Management  The leadership role which plans, budgets, co-ordinates, monitors and controls the operational contributions of property professionals, and others, in a project involving the development of land in accordance with a client's objectives in terms of quality, cost and time.

11 Project management Definitions ? ต่อ
Both a process and set of tools and techniques concerned with defining the project's goal, planning all the work to reach the goal, leading the project and support teams, monitoring progress, and seeing to it that the project is completed in a satisfactory way.

12 Project management Definitions ? ต่อ
is the discipline of organizing and managing resources (e.g. people) in such a way that the project is completed within defined scope, quality, time and cost constraints.

13 Project management Definitions ? ต่อ
A project is a temporary and one-time endeavor undertaken to create a unique product or service, which brings about beneficial change or added value. This property of being a temporary and one-time undertaking contrasts with processes, or operations, which are permanent or semi-permanent ongoing functional work to create the same product or service over and over again.

14 Project management Definitions ? ต่อ
The management of these two systems is often very different and requires varying technical skills and philosophy, hence requiring the development of project management. The first challenge of project management is to make sure that a project is delivered within defined constraints. The second, more ambitious challenge is the optimized allocation and integration of inputs needed to meet pre-defined objectives. A project is a carefully defined set of activities that use resources (money, people, materials, energy, space, provisions, communication, etc.) to meet the pre-defined objectives.

15 Project management Definitions ? ต่อ
is the application of knowledge, skills, tools and techniques to a broad range of activities in order to meet the requirements of the particular project. A project is a temporary endeavor undertaken to achieve a particular aim.

16 Project management Definitions ? ต่อ
Project management knowledge and practices are best described in terms of their component processes. These processes can be placed into five Process Groups: Initiating, Planning, Executing, Controlling and Closing.

17 Project management Definitions ? ต่อ
Nine Knowledge Areas :– Source: ttp://www.pmi.org/projectmanagement/project.htmtop Project Integration Management, Project Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality Management, Project Human Resource Management, Project Communications Management, Project Risk Management, Project Procurement Management.

18 Project management Definitions ? ต่อ
QUALITY TIME SCOPE COST Constraint of Project Management Project Management The application of modern management techniques and systems to the execution of a project from start to finish, to achieve predetermined objectives of scope, quality, time and cost, to the equal satisfaction of those involved.

19 Project management activities
Planning the work or objectives Analysis & design of objectives and events Assessing and controlling risk (or Risk Management) Estimating resources Allocation of resources Organizing the work Acquiring human and material resources

20 Project management activities ต่อ
Assigning tasks Directing activities Controlling project execution Tracking and reporting progress Analyzing the results based on the facts achieved Defining the products of the project Forecasting future trends in the project Quality Management Issues management Issue solving Defect prevention Identifying, managing & controlling changes Project closure Communicating to stakeholders Increasing/ decreasing a company's workers

21 Most successful Project management artifacts
they were adequately documented, with clear objectives and deliverables.[citation needed] These documents are a mechanism to align sponsors, clients, and project team's expectations. Project Charter Preliminary Scope Statement/Statement of Work Business case/Feasibility Study Scope Statement / Terms of reference Project management plan / Project Initiation Document Work Breakdown Structure Change Control Plan Risk Management Plan Risk Breakdown Structure Communications Plan Governance Model

22 Most successful Project management artifacts ต่อ
Risk Register Issue Log Action Item List Resource Management Plan Project Schedule Status Report Responsibility assignment matrix Database of lessons learned Stakeholder Analysis

23 Rational Unified Process
Inception - Identify the initial scope of the project, a potential architecture for the system, and obtain initial project funding and stakeholder acceptance. Elaboration - Prove the architecture of the system. Construction - Build working software on a regular, incremental basis which meets the highest-priority needs of project stakeholders. Transition - Validate and deploy the system into the production environment

24


ดาวน์โหลด ppt Software Project Management การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google