งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Preparing Main Steam Turbine for Sea Read the Text on Page 7How many commands can you find? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VerbSubject.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Preparing Main Steam Turbine for Sea Read the Text on Page 7How many commands can you find? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VerbSubject."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Preparing Main Steam Turbine for Sea Read the Text on Page 7How many commands can you find? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VerbSubject

3 Read the text on Page 9 Find :2 Commands 2 Questions 2 Requests 1 Offer Command 1 Command 2 Questions 1 Question 2 Request 1 Request 2 Offer 1

4 VerbAdjectiveNounAdverb Find the English translation of these words in the text on page 10 ThaiEnglishThaiEnglish เก็บ, สะสมดำเนินการ เครื่องที่เปลี่ยน ก๊าซให้เป็น ของเหลว อยู่ว่าง อย่างเล็กน้อยเรียบร้อยแล้ว คัด, ดึงออกให้, ยอม การดำเนินการการระบาย Now decide if the words are verbs, adjectives, nouns or adverbs

5 Read the text on page 11 and find:8 Commands 7 Nouns 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


ดาวน์โหลด ppt Preparing Main Steam Turbine for Sea Read the Text on Page 7How many commands can you find? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VerbSubject.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google