งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555 Introduction to Batch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555 Introduction to Batch."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/assembly Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555 Introduction to Batch File มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www.nation.ac.th

2 http://www.thaiall.com/assembly Page: 2 ความหมาย BAT file (BATch file) A file of DOS or OS/2 commands, which are executed one after the other. It has a.BAT extension and is created with a text editor. A file of DOS commands that are "batch" processed one after the other. Windows also supports batch files, which are mostly identical to the DOS commands. To create a DOS batch file, use a text editor such as Edit. If you use a word processor, save your batch file as an ASCII text file, not as a standard document. Always include a.BAT extension with your batch file name. ข้อมูลจาก http://www.techweb.com/encyclopedia/defineterm.jhtml ?term=DOSbatchfile

3 http://www.thaiall.com/assembly Page: 3 ตัวอย่างรวมในแฟ้มเดียว เช่น boy1.bat @echo off cd \ md abc cd abc md aa md bb cd aa echo a > a1 echo b > a2 dir > a3 dir > a4 copy *..\bb cd \ dir abc /s/w

4 http://www.thaiall.com/assembly Page: 4 ใช้ Batch File สร้าง แปล ประมวลผล Java @echo off echo help to write Java program and compile and execute echo wait for result echo ================================================== cd c:\j2sdk1.4.2_03\bin\ echo class boy2{ > boy2.java echo public static void main(String args[]){>> boy2.java echo System.out.println("oho batch file");}}>> boy2.java javac boy2.java java boy2

5 http://www.thaiall.com/assembly Page: 5 ใช้ตัวแปรที่เคย Set ไว้ คำสั่ง set เพื่อแสดงชื่อตัว แปร และค่า คำสั่ง set a=5 เพิ่มตัวแปร ใน set @echo off echo %PROMPT% echo %OS% echo %a%

6 http://www.thaiall.com/assembly Page: 6 ส่งค่าผ่าน Command Line DOS>a.bat b c DOS>a b c Output echo %0 => a echo %1 => b echo %2 => c echo %3 => ECHO is on

7 http://www.thaiall.com/assembly Page: 7 เลื่อนค่าที่ส่งผ่าน Command Line DOS>a.bat b c DOS>a b c Output echo %1 => b shift echo %1 => c shift echo %1 => ECHO is on

8 http://www.thaiall.com/assembly Page: 8 เลือกกระทำตาม Label DOS>menu.bat 1 output => one menu.bat @echo off if.%1 ==.1 goto one if.%1 ==.2 goto two goto end :one echo one goto end :two echo two :end

9 http://www.thaiall.com/assembly Page: 9 ทำซ้ำตามค่าที่รับเข้ามา DOS>loop.bat 5 9 12 output => 5 9 12 loop.bat @echo off for %x in (%1 %2 %3 %4) do echo %x


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555 Introduction to Batch.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google