งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 การสร้างคลาสใหม่จากรูปแบบของคลาส เดิมที่มีอยู่แล้ว  คลาสใหม่จะนำคุณสมบัติ ( แอตทริบิวต์ และเมธอด ) ของคลาสเดิมมาใช้ได้  เพื่อประโยชน์ในการเรียกใช้สมาชิกที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " การสร้างคลาสใหม่จากรูปแบบของคลาส เดิมที่มีอยู่แล้ว  คลาสใหม่จะนำคุณสมบัติ ( แอตทริบิวต์ และเมธอด ) ของคลาสเดิมมาใช้ได้  เพื่อประโยชน์ในการเรียกใช้สมาชิกที่อยู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  การสร้างคลาสใหม่จากรูปแบบของคลาส เดิมที่มีอยู่แล้ว  คลาสใหม่จะนำคุณสมบัติ ( แอตทริบิวต์ และเมธอด ) ของคลาสเดิมมาใช้ได้  เพื่อประโยชน์ในการเรียกใช้สมาชิกที่อยู่ ในคลาสเดิม โดยไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นอีกในคลาส ใหม่  เรียก คลาสเดิมที่มีอยู่แล้ว ว่า “ คลาสแม่ ” (SuperClass)  เรียก คลาสใหม่ ว่า “ คลาสลูก ” (SubClass) 1

2  ตัวอย่าง 2

3 3

4 4

5  เริ่มต้นจากการสร้างคลาสแม่ 5 class Car { protected String CarID, Color; protected int Speed; protected void Start() { } protected char ChangeGear() { } protected void Stop() { }

6  ใช้คีย์เวิร์ด extends เพื่อ ระบุการสืบทอดคุณสมบัติ 6 class Bus extends Car { int Seat; void Accelerate() { } class SportCar extends Car { String CodeName; void Accelerate() { } class Car { protected String CarID, Color; protected int Speed; protected void Start() { } protected char ChangeGear() { } protected void Stop() { }

7 เมื่อสร้างความสัมพันธ์ให้คลาสเป็น คลาส แม่ - คลาสลูกแล้ว คลาสลูกมีคุณสมบัติดังนี้  เรียกใช้และเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์และ เมธอดของคลาสแม่ ตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 แสดงแผนภาพ แสดงแผนภาพ  เปลี่ยนแปลงเมธอดของคลาสแม่ โดยนำ เมธอดของคลาสแม่มาแก้ไขการทำงาน สร้างเป็นเมธอดไว้ในคลาสลูก เรียกว่า Overriding Method 7

8 แผนภาพตัวอย่างโปรแกรมที่ 1 8 employee rate:float daily_ emp monthly_emp

9  มีการใช้เมธอดที่มีชื่อเหมือนกันมากกว่า 1 เมธอด  ทำงานแบบเดียวกัน ภายใต้คลาสที่เป็น คลาสแม่ - ลูกกัน  คลาสลูกสามารถเขียนทับเมธอดของ คลาสแม่ขึ้นใหม่ได้  ใช้ชื่อเดียวกัน  จำนวนอาร์กิวเมนต์เท่ากัน  ชนิดข้อมูลของอาร์กิวเมนต์ เหมือนกัน  ชนิดข้อมูลของที่คืนค่าเหมือนกัน 9

10 public class OverridingMethod { public static void main(String[] args) { System.out.println("triangl e area = " + new tri().calArea(2,2)); System.out.println("rectan gle area = " + new rec().calArea(2,2)); } class shape { float calArea(float x,float y) { return 0; } class tri extends shape { float calArea(float x,float y) { return 0.5f*x*y; } class rec extends shape { float calArea(float x,float y) { return x*y; } 10

11 แบบฝึกหัดข้อ 1 คลาสพนักงาน employee ประกอบด้วย พนักงาน 2 ประเภท คือ salesman และ manager คิดค่าคอมมิสชั่น จาก เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิสชั่น x ยอดขาย โดย salesman และ manager ได้เปอร์เซ็นต์ค่า คอมมิสชั่น เท่ากับ employee คือ 5% ยกเว้นในกรณีที่ salesman มียอดขายมากกว่า 5 แสน จะได้ เปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิสชั่นเพิ่มเป็น 7.5% ให้คำนวณค่าคอมมิสชั่น ของ employee => รับข้อมูลยอดขาย ให้คำนวณค่าคอมมิสชั่น ของ salesman => รับข้อมูลยอดขาย ให้คำนวณค่าคอมมิสชั่น ของ manager => รับข้อมูลยอดขาย 11

12 แบบฝึกหัดข้อ 1 คลาสแม่ คือ employee ประกอบด้วย แอตทริบิวต์ perCom=0.05f; เมธอด calCom(float sale) คลาสลูก คือ salesman ประกอบด้วย แอตทริบิวต์ เมธอด คลาสลูก คือ manager ประกอบด้วย แอตทริบิวต์ เมธอด 12  แสดง แผนภาพ  เขียน โปรแกรม  สร้างคลาส  โปรแกรมหลัก


ดาวน์โหลด ppt  การสร้างคลาสใหม่จากรูปแบบของคลาส เดิมที่มีอยู่แล้ว  คลาสใหม่จะนำคุณสมบัติ ( แอตทริบิวต์ และเมธอด ) ของคลาสเดิมมาใช้ได้  เพื่อประโยชน์ในการเรียกใช้สมาชิกที่อยู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google