งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร 776.50 48.51776.50 งบดำเนินงาน 752.48 47.01739.63 งบลงทุน 68.57 4.2878.44 งบรายจ่ายอื่น 3.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร 776.50 48.51776.50 งบดำเนินงาน 752.48 47.01739.63 งบลงทุน 68.57 4.2878.44 งบรายจ่ายอื่น 3.12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น รวมทั้งสิ้น 1, , งบประมาณประจำปี พ. ศ หน่วย : ล้าน บาท งบ ลงทุน งบ ดำเนินงาน งบ บุคลาก ร % 4.28% 47.01% งบ รายจ่าย อื่น %

2 3

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม หน่วย : ล้านบาท งบ บุคลาก ร งบ ดำเนินงา น งบลงทุน งบ รายจ่าย อื่น (78. 76% ) (74. 12% ) (72. 97% ) (54. 43% ) 4

4 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ. ศ.2553 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.52) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.53) ไตรมาส 3 ( เม. ย.- มิ. ย.53) ไตรมาส 4 ( ก. ค.- ก. ย. 53) รายจ่ายภาพรวม มติ ครม แผน ส. ป. ก ผลจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน มติ ครม แผน ส. ป. ก ผลจ่ายรายจ่าย ลงทุน หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 5 หมายเหตุ รายจ่ายลงทุน คือ งบลงทุนและทุกงบ รายจ่ายของโครงการเงินกู้ OECF

5 เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน % แผนมติ ครม % ผลปีปัจจุบัน % ผลปีก่อน งบประมาณภาพรวม = 1, ล้านบาท เบิกจ่าย 94% = 1, ล้านบาท

6 เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน ส. ป. ก % แผน มติ ครม % ผลปีปัจจุบัน % ผลปีก่อน

7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท รายการ งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รั บ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับเบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ % รวม ส่วนกลา ง ภูมิภาค

8 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบ ลงทุน ปีงบประมาณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (65. 69% ) (80. 72% ) (74. 01% ) หน่วย : ล้านบาท 9


ดาวน์โหลด ppt งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร 776.50 48.51776.50 งบดำเนินงาน 752.48 47.01739.63 งบลงทุน 68.57 4.2878.44 งบรายจ่ายอื่น 3.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google