งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร 776.50 48.51776.50 งบดำเนินงาน 752.48 47.01739.63 งบลงทุน 68.57 4.2878.44 งบรายจ่ายอื่น 3.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร 776.50 48.51776.50 งบดำเนินงาน 752.48 47.01739.63 งบลงทุน 68.57 4.2878.44 งบรายจ่ายอื่น 3.12."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร 776.50 48.51776.50 งบดำเนินงาน 752.48 47.01739.63 งบลงทุน 68.57 4.2878.44 งบรายจ่ายอื่น 3.12 0.206.10 รวมทั้งสิ้น 1,600.67100.001,600.67 งบประมาณประจำปี พ. ศ.2553 2 หน่วย : ล้าน บาท งบ ลงทุน 68.57 งบ ดำเนินงาน 752.48 งบ บุคลาก ร 776.50 48.51% 4.28% 47.01% งบ รายจ่าย อื่น 3.12 0.20%

2 3

3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2553 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม หน่วย : ล้านบาท งบ บุคลาก ร งบ ดำเนินงา น งบลงทุน งบ รายจ่าย อื่น 776. 50 (78. 76% ) 611. 60 739. 63 548. 18 (74. 12% ) 78.4 4 57.2 4 (72. 97% ) 6.10 3.32 (54. 43% ) 4

4 เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ. ศ.2553 รายการ ไตรมาส 1 ( ต. ค.- ธ. ค.52) ไตรมาส 2 ( ม. ค.- มี. ค.53) ไตรมาส 3 ( เม. ย.- มิ. ย.53) ไตรมาส 4 ( ก. ค.- ก. ย. 53) รายจ่ายภาพรวม มติ ครม. 20.0043.0068.0094.00 แผน ส. ป. ก. 29.6758.7282.50100.00 ผลจ่ายภาพรวม 18.5040.3464.8274.75 รายจ่ายลงทุน มติ ครม. 12.0033.0056.0075.00 แผน ส. ป. ก. 45.4087.3690.9392.72 ผลจ่ายรายจ่าย ลงทุน 2.2518.2343.3855.50 หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 5 หมายเหตุ รายจ่ายลงทุน คือ งบลงทุนและทุกงบ รายจ่ายของโครงการเงินกู้ OECF

5 เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน 9.7218.5229.6741.3450.1358.7267.5475.1182.5090.4295.21100.00 % แผนมติ ครม. 20.0028.0036.0043.0052.0061.0068.0077.0086.0094.00 % ผลปีปัจจุบัน 4.2310.9518.5125.4832.8640.3447.7054.4064.8272.4574.75 % ผลปีก่อน 4.1710.5517.5724.7932.4240.5647.6257.8165.6973.6280.5492.10 6 งบประมาณภาพรวม = 1,600.67 ล้านบาท เบิกจ่าย 94% = 1,504.63 ล้านบาท

6 เดือนต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. % แผน ส. ป. ก. 0.741.3445.4075.6485.5587.3689.3890.1590.9391.6092.1892.72 % แผน มติ ครม. 12.0019.0026.0033.0040.0048.0056.0062.0068.0075.00 % ผลปีปัจจุบัน 0.000.392.254.2812.8018.2329.9334.9943.3851.5155.50 % ผลปีก่อน 0.000.696.379.7316.5218.6723.0838.4547.5258.5665.1780.42 7

7 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ( ส. ป. ก.) หน่วย : ล้านบาท รายการ งบดำเนินงานงบลงทุนรวมทั้งสิ้น ได้รับ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รั บ เบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ ได้รับเบิกจ่า ย ผูกพัน % คง เหลือ % รวม 739.6 3 548.1 8 74.1 2 191.4578.4 4 57.2472.9 7 21.20818. 07 605.4274.0 1 212.6 5 25.9 9 ส่วนกลา ง 333.7 1 220.9 2 66.2 0 112.7931.7 4 19.1360.2 7 12.61365. 45 240.0565.6 9 125.4 0 34.3 1 ภูมิภาค 405.9 2 327.2 6 80.6 2 78.6646.7 0 38.1181.6 1 8.59452. 62 365.3780.7 2 87.2519.2 8 8

8 ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบ ลงทุน ปีงบประมาณ 2553 365. 45 240. 05 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม 452. 62 365. 37 818. 07 605. 42 (65. 69% ) (80. 72% ) (74. 01% ) หน่วย : ล้านบาท 9


ดาวน์โหลด ppt งบรายจ่าย งบประมาณ ได้รับ ร้อยละ โอนเปลี่ยนแปลง งบบุคลากร 776.50 48.51776.50 งบดำเนินงาน 752.48 47.01739.63 งบลงทุน 68.57 4.2878.44 งบรายจ่ายอื่น 3.12.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google