งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Review : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Review : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Review : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states ( สถานะสิ้นสุด ) : ฟังก์ชั่น (State) Transition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) DF A

2 Transition table 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 States (Q)

3 การนิยามแบบเวียนซ้ำ (Recursive Definition)

4

5 ภาษาที่ถูกยอมรับ (Accept) โดย DFA (M) คือ ถ้าแล้ว alphabet Transition function Initial state Final states ภาษาที่ถูกปฏิเสธ (Reject) โดย DFA (M) คือ

6 ภาษาปกติ (Regular Language) L เป็นภาษาปกติ (Regular Language) ก็ต่อเมื่อ มี DFA (M) ที่สามารถ ยอมรับทุกๆ String ของ L ให้ L เป็นภาษาใดๆ L(M) เป็น Regular Language

7 ออโตมาตาจำกัดสถานะไม่เชิงกำหนด (Nondeterministic Finite Automata) NFA

8 : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states ( สถานะสิ้นสุด ) : ฟังก์ชั่น (State) Transition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) ออโตมาตาจำกัดสถานะเชิง ไม่กำหนด Deterministic Finite- state Automata (NFA) รูปแบบทั่วไปของ NFA

9 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram Input Tap abbb a a b b b a ไม่เส้นทางเดินต่อ ! ปฏิเสธ (Reject) ปฏิเสธ (Reject) abbb

10 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram Input Tap abbb a a b b b a b b End of String ยอมรับ (Accept) NFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) abbb หรือ จำ (Recognize) NFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) abbb ได้

11 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram Input Tap aabb a a b b b a ไม่เส้นทางเดินต่อ ! ปฏิเสธ (Reject) ปฏิเสธ (Reject) aabb

12 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram Input Tap aabb a a b b b a ไม่เส้นทางเดินต่อ ! NFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject) NFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject) aabb

13 Input Tap 1000 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 End of String 1,0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 ยอมรับ (Accept) NFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) 1000 หรือ จำ (Recognize) NFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) 1000 ได้

14 Input Tap 1011 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 1,0 0 0 0 1 1 1 0 ไม่เส้นทางเดินต่อ ! ปฏิเสธ (Reject) ปฏิเสธ (Reject) 1011

15 Input Tap 1011 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 1,0 0 0 0 1 1 11 ไม่เส้นทางเดินต่อ ! ปฏิเสธ (Reject) ปฏิเสธ (Reject) 1011

16 Input Tap 1011 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram 2 End of String 1,0 0 0 0 1 1 1 1 1 NFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject) NFA เครื่องนี้ ปฏิเสธ (Reject) 1011

17 การพิจารณาว่า NFA แต่ละเครื่องนั้น Accept หรือ Reject สายอักขระ (String) ใดๆ ต้องพิจารณาทางเดิน (Walk) ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

18 Transition table a a b b b States (Q)

19 1 1 1,0 0 0 0 1 States (Q)

20 การเขียน Configurations a a b b b

21 การเขียน Configurations 1 1 1,0 0 0 0 1

22 ออโตมาตาจำกัดสถานะ ไม่เชิงกำหนด พร้อมด้วยการเปลี่ยน สถานะโดยสายอักขระ ว่าง ( Nondeterministic Finite Automata With  - Transitions ) NFA -  Transitions

23 : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states ( สถานะสิ้นสุด ) : ฟังก์ชั่น (State) Transition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) ออโตมาตาจำกัดสถานะไม่เชิงกำหนดพร้อมด้วยการ เปลี่ยนสถานะโดยสายอักขระว่าง Nondeterministic Finite-state Automata with  Transitions (NFA-  Transitions) รูปแบบทั่วไปของ NFA-  Transitions

24 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram Input Tap 012 0 12 0 12 End of String ยอมรับ (Accept) NFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) 012 หรือ จำ (Recognize) NFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) 012 ได้ เปลี่ยน State โดยที่หัวอ่านยังไม่ขยับ

25 ตัวอย่างการทำงานของ State diagram Input Tap 011 0 12 0 1 End of String ยอมรับ (Accept) NFA เครื่องนี้ ยอมรับ (Accept) 011 หรือ จำ (Recognize) NFA เครื่องนี้ จำ (Recognize) 011 ได้ เปลี่ยน State โดยที่หัวอ่านยังไม่ขยับ

26 ออโตมาตาจำกัดสถานะ พร้อม Output (Finite Automata with Output )

27 ตัวควบคุมจำกัด (Finite Control) เทปบันทึกรับข้อมูล (Input tap) หัวอ่าน สถาน ะ (Stat es) หัวอ่าน a b Output

28 : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Output alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ ส่งออก ) : ฟังก์ชั่น (State) T r ansition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) Moore Machine รูปแบบทั่วไปของ Moore Machine : ฟังก์ชั่น (Output) Transition

29 ตัวอย่าง State diagram ของ Moore Machine b ab bb a a a

30 การเขียนฟังก์ชันการเปลี่ยน Output b ab bb a a a

31 : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Output alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ ส่งออก ) : ฟังก์ชั่น (State) T r ansition ( การเปลี่ยน [ สถานะ ]) Mealy Machine รูปแบบทั่วไปของ Mealy Machine : ฟังก์ชั่น (Output) Transition

32 ตัวอย่าง State diagram ของ Mealy Machine b/0a/0b/1 b/0 a/0

33 การเขียนฟังก์ชันการเปลี่ยน Output b/0a/0b/1 b/0 a/0

34 เครื่องขายน้ำ น้ำแดง น้ำเขียว ปุ่มเลือกน้ำแดง ปุ่มเลือกน้ำเขียว ปุ่มยกเลิก ที่หยอดเหรียญ 10 บาท ที่รับน้ำที่รับเงิน ตู้ขายน้ำรับเหรียญ 10 บาท ได้เพียงครั้งละ 1 เหรียญ ถ้าใส่เกินเหรียญจะหล่นไปในที่รับเงิน ถ้ายังไม่หยอดเหรียญเครื่องจะไม่ทำงาน

35 เครื่องขายน้ำ d = หยอดเหรียญ 10 บาท r = กดเลือกน้ำแดง g = กดเลือกน้ำเขียว c = กดปุ่มยกเลิก D = คืนเหรียญ 10 บาท R = ใส่น้ำแดงในช่องรับน้ำ G = ใส่น้ำเขียวในช่องรับน้ำ N = ไม่มีการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt Review : เซตของ states ( สถานะ ) : เซตของ Input alphabets/symbols ( อักษร / สัญลักษณ์ รับเข้า ) : Initial state ( สถานะเริ่มต้น ) : เซตของ Final states.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google