งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Agency Theory: Public and private Management กรอบความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับองค์กรที่มีการ แบ่งแยกระหว่างผู้บริหาร ( an agent) กับเจ้าของ (principle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Agency Theory: Public and private Management กรอบความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับองค์กรที่มีการ แบ่งแยกระหว่างผู้บริหาร ( an agent) กับเจ้าของ (principle."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Agency Theory: Public and private Management กรอบความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับองค์กรที่มีการ แบ่งแยกระหว่างผู้บริหาร ( an agent) กับเจ้าของ (principle ) Brain Dollery, “ New Institutional Economics and the Analysis of the Public Sector ” Policy Study Review Spring 2001

2 Neoclassical Economics versus Institutional Economics Neoclassical economics: rational behavior perfect knowledge, competitive force, price mechanism -----> economic efficiency Institutional Economics: imperfect knowledge asymmetric information Agency theory

3 Corporate state enterprise government agency Bank of Thailand shareholders CEO Civil society GOV Civil society Bureaucrat Civil society Bureaucrat

4 ปัญหาขององค์กรที่แบ่งแยก ระหว่างเจ้าของและผู้บริหาร 1. Different Goals: Conflict of Interest 2. Moral hazard: CEO corruption 3. Adverse Selection: Double standard

5 Firm ’ s equity 0100 manager 50 owners shareholders stakeholders Conflict of Interest : Different Goals manager

6 Good Governance 1. Corruption 2. Transparency 3. Accountability 4. Regulatory burden 5. Political instability and violence Governance indicators Decentralization indicators

7 A Good Investment Climate 1. Sound Macroeconomic Management 2. Good Governance 3. High-quality Infrastructure stable economy social and political stability basic infrastructure effective basic services corporate and public sector governance

8 เป้าหมายการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) Good Investment Climate Growth Job Creation

9 Governance Mechanism Behavior - Oriented Mechanism Outcome - Oriented Mechanism Actions of the agents Focus less on actions more on the results

10 Corporate Governance Control Mechanism External Controls Internal Controls Market for corporate control Competition in product market Monitoring by large shareholders Board of directors

11 ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับ Agency Theory 1. Governance of Public Pension Funds 2. Hospital Governance and Incentive Design

12 Organizational Economics Incentives in Organization

13 Incentives versus Insurance W = S + b Y W = ค่าจ้างรวม S = เงินเดือน b = bonus rate Y = มูลค่าผลผลิต

14 แรงจูงใจ และ ความมั่นคง W = S + b Y ค่า b เป็นส่วนที่แสดงถึงแรงจูงใจให้กับ ตัวแทน (agent) ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวแทน ถ้า b = 0 สร้างความมั่นใจแก่ตัวแทน แต่ไม่มีแรงจูงใจ ถ้า b = 1 มีแรงจูงใจมาก แต่ไม่มีความมั่นคง 0 < b < 1

15 รูปแบบการทำสัญญาระหว่าง principle and agent 1. ให้ได้รับเงินเดือนอย่างเดียว 3. แบ่งผลประโยชน์จากผลงาน 2. เงินเดือน + แบ่งผลประโยชน์

16 Sharecropping contracts 1. Wage labor (b = 0) 3. Fixed - payment land rent ( b = 1 ) 2. Crop sharing ( 0 < b < 1 )

17 Performance Measurement ผลผลิต (output) หมายถึง มูลค่าของผลประโยชน์ที่ ตัวแทน (agents) สร้างขึ้นให้กับองค์กร ( the agent ’ s contribution to firm value) 1. Subjective Performance Assessments 2. Objective Performance Assessments

18 A proxy of measurement: Objective Performance Assessment W = S + b Y W = S + b P Y = ผลผลิตรวมหรือผลตอบแทนที่องค์กรได้รับ P = ตัวแทนผลผลิตรวมหรือผลตอบแทนที่องค์กรได้รับ

19 A proxy of measurement W = S + b Y W = S + b P A B

20 A proxy of measurement W = S + b Y W = S + b P A B

21 Subjective Performance Assessment 1. Formal Contracts: Objective PA 2. Rational Contracts: Subjective PA

22 เอกสารอ่านเพิ่มเติม Gibbons, Robert. 1998. “ Incentives in Organizations ” NBER Working Paper Series 6695 August นักศึกษา download ได้จาก www.nber.org


ดาวน์โหลด ppt Agency Theory: Public and private Management กรอบความคิดของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับองค์กรที่มีการ แบ่งแยกระหว่างผู้บริหาร ( an agent) กับเจ้าของ (principle.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google