งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS Assembly Language Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS Assembly Language Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming
Period 11

2 Directive - EQU - GROUP - .DATA - .STACK

3 end start ตัวอย่าง 3.4 .com page ,80 title Hello World Program
; This program displays "Hello, world!" dosseg .model tiny .code org 100h start: mov ah,9 mov dx,offset hello_message int 21h mov ax,4c00h hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$’ end start

4 ตัวอย่าง 3.5 .exe (small model)
dosseg .model small .stack 100h .data hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$' .code main: mov mov ds,ax mov ah,9 mov dx,offset hello_message int 21h mov ax,4c00h end main

5 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลกับคำสั่ง เรียงอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เขียน
dosseg .model tiny .code org 100h start: jmp l hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$’ l: mov ah,9 mov dx,offset hello_message int 21h mov ax,4c00h end start หมายเหตุ โปรแกรมไวรัสสำหรับ .com ทำได้โดยการเขียนส่วนที่เป็นไวรัสไว้หน้าโปรแกรม แล้วกระโดดไปทำงานของโปรแกรมเดิม สำหรับ .exe ต้องแก้จุดเริ่มต้นของโปรแกรมใน header ของแฟ้ม .exe ให้กระโดดไปทำงานที่ไวรัสก่อน ส่วนโปรแกรม ไวรัสจะถูกเพิ่มเข้าไปท้านแฟ้ม

6 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า โปรแกรม ตามแนวคิดของ John Von Newman ประกอบด้วยข้อมูลกับคำสั่ง
ถ้าเรารู้รหัสคำสั่ง เราสามารถเขียนคำสั่งภาษาเครื่องโดยตรงได้ dosseg .model tiny .code org 100h start: jmp l hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$’ l: db 0B4h,09h ;mov ah,9 mov dx,offset hello_message int 21h mov ax,4c00h end start


ดาวน์โหลด ppt CS Assembly Language Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google