งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 11

2 Directive - EQU - GROUP -.DATA -.STACK

3 ตัวอย่าง 3.4.com page,80 title Hello World Program title Hello World Program ; This program displays "Hello, world!" dosseg.model tiny.code org 100h start: mov ah,9 mov ah,9 mov dx,offset hello_message mov dx,offset hello_message int 21h int 21h mov ax,4c00h mov ax,4c00h int 21h int 21h hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$’ end start

4 ตัวอย่าง 3.5.exe (small model) dosseg.model small.stack 100h.data hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$'.codemain: mov ax,@data mov ax,@data mov ds,ax mov ds,ax mov ah,9 mov ah,9 mov dx,offset hello_message mov dx,offset hello_message int 21h int 21h mov ax,4c00h mov ax,4c00h int 21h int 21h end main

5 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลกับคำสั่ง เรียงอย่างไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ ต้องการของผู้เขียน dosseg.model tiny.code org 100h start: jmp l hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$’ l: mov ah,9 mov dx,offset hello_message mov dx,offset hello_message int 21h int 21h mov ax,4c00h mov ax,4c00h int 21h int 21h end start หมายเหตุ โปรแกรมไวรัสสำหรับ.com ทำได้โดยการเขียนส่วนที่เป็นไวรัสไว้หน้า โปรแกรม แล้วกระโดดไปทำงานของโปรแกรมเดิม สำหรับ.exe ต้องแก้จุดเริ่มต้นของโปรแกรมใน header ของแฟ้ม.exe ให้ กระโดดไปทำงานที่ไวรัสก่อน ส่วนโปรแกรม ไวรัสจะถูกเพิ่มเข้าไปท้านแฟ้ม

6 ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า โปรแกรม ตามแนวคิดของ John Von Newman ประกอบด้วยข้อมูลกับคำสั่ง ถ้าเรารู้รหัสคำสั่ง เราสามารถเขียนคำสั่งภาษาเครื่องโดยตรงได้ ถ้าเรารู้รหัสคำสั่ง เราสามารถเขียนคำสั่งภาษาเครื่องโดยตรงได้dosseg.model tiny.code org 100h start: jmp l hello_message db 'Hello, world!', 0dh, 0ah, '$’ l: db 0B4h,09h ;mov ah,9 mov dx,offset hello_message mov dx,offset hello_message int 21h int 21h mov ax,4c00h mov ax,4c00h int 21h int 21h end start


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google