งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนที่ 9. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)  ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ มี เนื้อหาจากวัสดุสารสนเทศหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนที่ 9. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)  ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ มี เนื้อหาจากวัสดุสารสนเทศหลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนที่ 9

2 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)  ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ มี เนื้อหาจากวัสดุสารสนเทศหลาย ประเภท เช่น ฐานข้อมูล บรรณานุกรม และฐานข้อมูล ฉบับเต็ม

3 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ

4 1. DAO Proquest => เป็น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโทและเอก ที่ให้ บรรณานุกรมและบทคัดย่อ มากกว่า 2 ล้านรายการ

5 ข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ

6 2. Science Direct => เป็นฐานข้อมูล วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

7 ผลการ สืบค้น

8 เอกสารฉบับ เต็ม บทคัด ย่อ

9 Full Text

10 3. H.W. Wilson => เป็น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และ เอกสาร ฉบับเต็ม เลือก สาขาวิช า

11 4. ISI Web of Science => เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ สาระสังเขปที่ครอบคลุมสาขาวิชา ทาง ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 8,500 รายชื่อ

12 5. Annual Reviews => เป็น ฐานข้อมูลที่ให้เนื้อหาครอบคลุม สาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ Social Science ให้ ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

13 6. Springer Link => ให้ ข้อมูลฉบับเต็มมีเนื้อหาครอบคลุมด้าน พฤติกรรมศาสตร์, ชีวการแพทย์, ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, เคมีและวัสดุ ศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ปฐพีศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมศาสตร์, มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์, นิติศาสตร์, คณิตศาสตร์, แพทยศาสตร์, ฟิสิกส์ และดารา ศาสตร์

14 7. Blackwell Synergy => ให้ข้อมูลครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ แพทยศาสตร์ สาธารณสุข ศาสตร์ กฎหมายวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและกายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์ กฎหมาย ศิลปะ บริหารธุรกิจและ การบัญชี

15 8. IFD Newsclip Online => เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคที่รวบรวมข่าว บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ ภาษาไทยที่จำหน่ายในประเทศ

16 1. ACM Digital Library => เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศจาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว วารสาร หนังสือ และเอกสารการประชุม ให้ ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์และ บทความฉบับเต็ม

17 2. LexisNexis => ประกอบด้วย Lexis ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต้มทางด้าน กฎหมาย ส่วน Nexis เป็น ฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสาร แหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมด จากทั่วโลก

18 3. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) => เป็นฐานข้อมูล เอกสารฉบับเต็ม สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Engineering Education,

19 4. ABI Inform Complete => ให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้าน บริหารธุรกิจ การจัดการ รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ย่อย คือ - ABI/INFORM Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ด้านบริหารธุรกิจ ให้ ข้อมูลฉบับเต็ม - ABI/INFORM Trade & Industry ให้ข้อมูลด้านการค้า อุตสาหกรรม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ - ABI/INFORM Dateline ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่นทางด้าน บริหารธุรกิจ

20 5. Science Online & Science Now => ให้ข้อมูลฉบับ เต็ม เนื้อหาครอบคลุมด้าน Science & Policy, Diseases, Chemistry, Geophysic/ Geochemistry และ Geophysics

21 6. ACS + ACS Archives => ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้ เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเคมีด้าน ต่าง ๆ เช่น เคมีประยุกต์ วิศวเคมี ชีวเคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี อินทรีย์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่ เกี่ยวข้อง คือ พอลิเมอร์และ วัสดุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนที่ 9. การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)  ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น เพื่อศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ มี เนื้อหาจากวัสดุสารสนเทศหลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google