งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หน่วยการเรียนที่ 9 การสืบค้นสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2 การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases)
ฐานข้อมูลออนไลน์ หมายถึง ฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการ มีเนื้อหาจากวัสดุสารสนเทศหลายประเภท เช่น ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และฐานข้อมูลฉบับเต็ม

3 ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการ

4 1. DAO Proquest => เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับ
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา 1. DAO Proquest => เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโทและเอก ที่ให้บรรณานุกรมและบทคัดย่อ มากกว่า 2 ล้านรายการ

5 ข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ

6 2. Science Direct => เป็นฐานข้อมูลวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม

7 ผลการสืบค้น

8 เอกสารฉบับเต็ม บทคัดย่อ

9 Full Text

10 3. H.W. Wilson => เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลดรรชนี สาระสังเขป และเอกสาร
ฉบับเต็ม เลือกสาขาวิชา

11 4. ISI Web of Science => เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปที่ครอบคลุมสาขาวิชาทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 8,500 รายชื่อ

12 5. Annual Reviews => เป็นฐานข้อมูลที่ให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical , Physical Science และ Social Science ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม

13 6. Springer Link => ให้ข้อมูลฉบับเต็มมีเนื้อหาครอบคลุมด้านพฤติกรรมศาสตร์ , ชีวการแพทย์ ,ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์, เคมีและวัสดุศาสตร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , ปฐพีศาสตร์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมศาสตร์ , มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นิติศาสตร์, คณิตศาสตร์ ,แพทยศาสตร์ , ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

14 7. Blackwell Synergy => ให้ข้อมูลครอบคลุมหลายสาขาวิชา ได้แก่ แพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กฎหมายวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและกายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กฎหมาย ศิลปะ บริหารธุรกิจและการบัญชี

15 8. IFD Newsclip Online => เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคที่รวบรวมข่าว บทสัมภาษณ์ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ รายงานต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์ภาษาไทยที่จำหน่ายในประเทศ

16 ฐานข้อมูลสาขาวิชาเฉพาะ
1. ACM Digital Library => เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว วารสาร หนังสือ และเอกสารการประชุม ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารวิจารณ์และบทความฉบับเต็ม

17 2. LexisNexis => ประกอบด้วย Lexis ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต้มทางด้านกฎหมาย ส่วน Nexis เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข่าวสารแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดจากทั่วโลก

18 3. IEEE/IEE Electronic Library (IEL) => เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น Computer Science, Engineering Education,

19 4. ABI Inform Complete => ให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลย่อย คือ - ABI/INFORM Global ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ด้านบริหารธุรกิจ ให้ข้อมูลฉบับเต็ม - ABI/INFORM Trade & Industry ให้ข้อมูลด้านการค้า อุตสาหกรรม การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ ABI/INFORM Dateline ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวท้องถิ่นทางด้านบริหารธุรกิจ

20 5. Science Online & Science Now => ให้ข้อมูลฉบับเต็ม เนื้อหาครอบคลุมด้าน Science & Policy, Diseases, Chemistry, Geophysic/ Geochemistry และ Geophysics

21 6. ACS + ACS Archives => ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาเคมีด้านต่าง ๆ เช่น
เคมีประยุกต์ วิศวเคมี ชีวเคมี / เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีอินทรีย์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง คือ พอลิเมอร์และวัสดุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google