งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 : บทบาทของระบบสารสนเทศ ในองค์กร (Information Systems in the Enterprise) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 : บทบาทของระบบสารสนเทศ ในองค์กร (Information Systems in the Enterprise) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 : บทบาทของระบบสารสนเทศ ในองค์กร (Information Systems in the Enterprise) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon : เขียน ผศ. ดร. สัลยุทธ์ สว่างวรรณ : แปล

2 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 2 วัตถุประสงค์ วิเคราะห์บทบาทของระบบสารสนเทศ 6 ประเภทที่มีใน องค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างกัน อธิบายประเภทของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงาน หลักทางธุรกิจ ประเมินคุณค่าความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ระบบ สารสนเทศ และกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งรวมทั้งการ บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและการบริหารห่วงโซ่ อุปทาน อธิบายระบบงานองค์กรและระบบเครือข่ายอุตสาหกรรม ประเมินผลประโยชน์และข้อจำกัดของระบบงานองค์กร และระบบเครือข่ายอุตสาหกรรม

3 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 3 ระบบงานหลักในองค์กร & โครงสร้างขององค์กร

4 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 4 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของ องค์กรในระดับที่แตกต่างกัน ระดับกลยุทธ (Strategic Level) Support operational managers, keeping track of the elementary activities and transactions ระดับการบริหาร (Management Level) serve the monitoring, controlling, decision-making, and administrative activities ระดับปฏิบัติการ (Operational Level) support operational managers, keeping track of the elementary activities and transactions

5 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 5 ระบบสารสนเทศหลักภายในองค์กร Transaction Processing Systems (TPS) Management Information Systems (MIS) Decision-Support Systems (DSS) Executive Support Systems (ESS)

6 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 6 ระบบสารสนเทศ 4 ประเภท & ระดับการบริหาร

7 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 7 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS Transaction Processing Systems (TPS) Basic business systems that serve the operational level A computerized system that performs and records the daily routine transactions necessary to the conduct of the business

8 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 8 MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS A Symbolic Representation for a Payroll TPS

9 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 9 Typical Applications of TPS MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

10 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 10 Management Information Systems (MIS) Management level Inputs: High volume transaction level data Processing: Simple models Outputs: Summary reports Users: Middle managers Example: Annual budgeting MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

11 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 11 Management Information Systems (MIS) (continued) MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

12 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 12 Management Information Systems (MIS) (continued) A sample MIS report MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

13 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 13 Decision-Support Systems (DSS) Management level Inputs: Transaction level data Processing: Interactive Outputs: Decision analysis Users: Professionals, staff Example: Contract cost analysis MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

14 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 14 Decision-Support Systems (DSS) (Continued) Voyage-estimating decision-support system MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

15 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 15 EXECUTIVE SUPPORT SYSTEMS (ESS): Inputs: Aggregate data Processing: Interactive Outputs: Projections Users: Senior managers Example: 5 year operating plan MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

16 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 16 Model of a Typical Executive Support System MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

17 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 17 EXECUTIVE SUPPORT SYSTEMS (ESS) (Continued) Top Level Management Designed to the individual senior manager Ties CEO to all levels Very expensive to keep up Extensive support staff MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

18 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 18 Relationship of Systems to One Another Interrelationships among systems MAJOR TYPES OF SYSTEMS IN ORGANIZATIONS

19 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 19 การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE) Sales and Marketing Systems Major functions of systems: Sales management, market research, promotion, pricing, new products Major application systems: Sales order info system, market research system, pricing system

20 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 20 Sales and Marketing Systems SYSTEMDESCRIPTIONORGANIZATIONAL LEVEL Order processing Enter, process, and track ordersOperational Pricing analysisDetermine prices for products and services Management Sales trend forecasting Prepare 5-year sales forecastsStrategic การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

21 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 21 Manufacturing and Production Systems Major functions of systems: Scheduling, purchasing, shipping, receiving, engineering, operations Major application systems: Materials resource planning systems, purchase order control systems, engineering systems, quality control systems การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

22 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 22 SYSTEMDESCRIPTIONORGANIZATIONAL LEVEL Machine control Control the actions of machines and equipment Operational Production planning Decide when and how many products should be produced Management Facilities location Decide where to locate new production facilities Strategic Manufacturing and Production Systems การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

23 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 23 Overview of an Inventory System การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

24 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 24 Financing and Accounting Systems Major functions of systems: Budgeting, general ledger, billing, cost accountingBudgeting, general ledger, billing, cost accounting Major application systems: General ledger, accounts receivable, accounts payable, budgeting, funds management systemsGeneral ledger, accounts receivable, accounts payable, budgeting, funds management systems การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

25 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 25 Financing & Accounting Systems (Continued) SYSTEMDESCRIPTIONORGANIZATION- AL LEVEL Accounts receivable Tracks money owed the firmOperational BudgetingPrepares short-term budgetsManagement Profit planning Plans long-term profitsStrategic การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

26 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 26 Human Resource Systems Major functions of systems: Personnel records, benefits, compensation, labor relations, trainingPersonnel records, benefits, compensation, labor relations, training Major application systems: Payroll, employee records, benefit systems, career path systems, personnel training systemsPayroll, employee records, benefit systems, career path systems, personnel training systems การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

27 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 27 Human Resource Systems (Continued) SYSTEMDESCRIPTIONORGANIZATIONAL LEVEL Training and development Tracks employee training, skills, and performance appraisals Operational Compensation analysis Monitors the range and distribution of employee wages, salaries, and benefits Management Human resources planning Plans the long-term labor force needs of the organization Strategic การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

28 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 28 Human Resource Systems (Continued) An Employee Recordkeeping System การพิจารณาระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ( SYSTEMS FROM A FUNCTIONAL PERSPECTIVE)

29 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 29 Business Processes and Information Systems Business processes: Manner in which work is organized, coordinated, and focused to produce a valuable product or serviceManner in which work is organized, coordinated, and focused to produce a valuable product or service Concrete work flows of material, information, and knowledge—sets of activitiesConcrete work flows of material, information, and knowledge—sets of activities Unique ways to coordinate work, information, and knowledgeUnique ways to coordinate work, information, and knowledge Ways in which management chooses to coordinate workWays in which management chooses to coordinate work การบูรณาการระบบงานและกระบวนการทางธุรกิจ ( INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES) : Introduction to Enterprise Applications

30 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 30 The Order Fulfillment Process กระบวนการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องอาศัยการประสานงานจากด้านต่าง ๆ

31 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 31 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Systems for Enterprise-Wide Process Integration Enterprise applications: Designed to support organization-wide process coordination and integrationDesigned to support organization-wide process coordination and integration INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

32 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 32 Consist of Consist of : Enterprise systems Supply chain management systems Customer relationship management systems Knowledge management systems Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Systems for Enterprise-Wide Process Integration (Continued) INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

33 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 33 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Enterprise Systems Enterprise systems, also known as enterprise resource planning (ERP) systems, provide a single information system for organization-wide coordination and integration of key business processes.Enterprise systems, also known as enterprise resource planning (ERP) systems, provide a single information system for organization-wide coordination and integration of key business processes. Information that was previously fragmented in different systems can seamlessly flow throughout the firm so that it can be shared by business processes in manufacturing, accounting, human resources, and other areas.Information that was previously fragmented in different systems can seamlessly flow throughout the firm so that it can be shared by business processes in manufacturing, accounting, human resources, and other areas. INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

34 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 34 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Enterprise Application Architecture Figure 2-13 INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

35 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 35 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Traditional “Silo” View of Information Systems Within the business: There are functions, each having its uses of information systemsThere are functions, each having its uses of information systems Outside the organization’s boundaries: There are customers and vendorsThere are customers and vendors Functions tend to work in isolation INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

36 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 36 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Traditional View of Systems Figure 2-14 INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

37 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 37 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Enterprise Systems Figure 2-15 INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

38 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 38 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Benefits of Enterprise Systems Help to unify the firm’s structure and organization: One organizationHelp to unify the firm’s structure and organization: One organization Management: Firm wide knowledge-based management processesManagement: Firm wide knowledge-based management processes Technology: Unified platformTechnology: Unified platform Business: More efficient operations & customer- driven business processesBusiness: More efficient operations & customer- driven business processes INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

39 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 39 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Challenges of Enterprise Systems Difficult to build: Require fundamental changes in the way the business operatesDifficult to build: Require fundamental changes in the way the business operates Technology: Require complex pieces of software and large investments of time, money, and expertiseTechnology: Require complex pieces of software and large investments of time, money, and expertise Centralized organizational coordination and decision making: Not the best way for the firms to operateCentralized organizational coordination and decision making: Not the best way for the firms to operate INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

40 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 40 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Supply Chain Management (SCM) Close linkage and coordination of activities involved in buying, making, and moving a productClose linkage and coordination of activities involved in buying, making, and moving a product Integrates supplier, manufacturer, distributor, and customer logistics timeIntegrates supplier, manufacturer, distributor, and customer logistics time Reduces time, redundant effort, and inventory costsReduces time, redundant effort, and inventory costs Network of organizations and business processesNetwork of organizations and business processes INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

41 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 41 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Helps in procurement of materials, transformation of raw materials into intermediate and finished productsHelps in procurement of materials, transformation of raw materials into intermediate and finished products Helps in distribution of the finished products to customersHelps in distribution of the finished products to customers Includes reverse logistics - returned items flow in the reverse direction from the buyer back to the sellerIncludes reverse logistics - returned items flow in the reverse direction from the buyer back to the seller Supply Chain Management (SCM) INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

42 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 42 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Haworth’s Supply Chain Management Systems Figure 2-16 INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

43 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 43 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Information from Supply Chain Management Systems helps firms: Decide when and what to produce, store, and moveDecide when and what to produce, store, and move Rapidly communicate ordersRapidly communicate orders Track the status of ordersTrack the status of orders Check inventory availability and monitor inventory levelsCheck inventory availability and monitor inventory levels INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

44 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 44 Management Information Systems Management Information Systems Chapter 2 Information Systems in the Enterprise Information from Supply Chain Management Systems helps firms: (Continued) Reduce inventory, transportation, and warehousing costsReduce inventory, transportation, and warehousing costs Track shipmentsTrack shipments Plan production based on actual customer demandPlan production based on actual customer demand Rapidly communicate changes in product designRapidly communicate changes in product design INTEGRATING FUNCTIONS AND BUSINESS PROCESSES: Introduction to Enterprise Applications

45 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 45 Customer Relationship Management (CRM) Manages all ways used by firms to deal with existing and potential new customersManages all ways used by firms to deal with existing and potential new customers Business and technology disciplineBusiness and technology discipline Uses information system to coordinate entire business processes of a firmUses information system to coordinate entire business processes of a firm

46 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 46 Customer Relationship Management (CRM) (Continued) Provides end- to- end customer careProvides end- to- end customer care Provides a unified view of customer across the companyProvides a unified view of customer across the company Consolidates customer data from multiple sources and provides analytical tools for answering questionsConsolidates customer data from multiple sources and provides analytical tools for answering questions

47 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 47 Customer Relationship Management (CRM)

48 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 48 Knowledge Management Systems Collects relevant knowledge and make it available wherever and whenever it is neededCollects relevant knowledge and make it available wherever and whenever it is needed Support business processes and management decisionsSupport business processes and management decisions Also link the firm to external sources of knowledgeAlso link the firm to external sources of knowledge Support processes for acquiring, storing, distributing, and applying knowledgeSupport processes for acquiring, storing, distributing, and applying knowledge

49 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 49 There are extraordinary opportunities to use information systems to achieve business value, and increase profitabilityThere are extraordinary opportunities to use information systems to achieve business value, and increase profitability MANAGEMENT OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND SOLUTIONS

50 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 50 Integration and the whole firm view: Given the different interests and perspectives within a firm, it is difficult to achieve consensus about the need for the "whole firm" viewpoint.Integration and the whole firm view: Given the different interests and perspectives within a firm, it is difficult to achieve consensus about the need for the "whole firm" viewpoint. Management and employee training: Training a large number of employees on many systems in a large organization involves commensurately large investments.Management and employee training: Training a large number of employees on many systems in a large organization involves commensurately large investments. MANAGEMENT OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND SOLUTIONS Management Challenges:

51 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 51 Accounting for the cost of systems and managing demands for systems: Given the large number of different types of systems in a firm, and the large number of people involved with using them, it is a complex task to understand which systems are truly necessary and productive with high returns on investmentAccounting for the cost of systems and managing demands for systems: Given the large number of different types of systems in a firm, and the large number of people involved with using them, it is a complex task to understand which systems are truly necessary and productive with high returns on investment Management Challenges: (Continued) MANAGEMENT OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND SOLUTIONS

52 17/11/2550บรรยายโดย ดร. สุรางคนา ธรรมลิขิต ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ ม. บูรพา 52 Solution Guidelines: Inventory the firm’s information systems: Develop a list of firm-wide information requirements to give a 360-degree view of the most important information needs of the firm.Inventory the firm’s information systems: Develop a list of firm-wide information requirements to give a 360-degree view of the most important information needs of the firm. Employee and management education: Ensure that you understand how much training is required.Employee and management education: Ensure that you understand how much training is required. Account for the costs and benefits: Develop an accounting system for information services firm- wide.Account for the costs and benefits: Develop an accounting system for information services firm- wide.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 : บทบาทของระบบสารสนเทศ ในองค์กร (Information Systems in the Enterprise) เรียบเรียงจากหนังสือ “ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ” Kenneth C. Laudon,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google