งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Thailand IPv6 Forum, (8 th Meeting) 21 st March 2006 ณ ณ Jasmine International Tower Verizone Business International.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Thailand IPv6 Forum, (8 th Meeting) 21 st March 2006 ณ ณ Jasmine International Tower Verizone Business International."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Thailand IPv6 Forum, (8 th Meeting) 21 st March 2006 ณ ณ Jasmine International Tower Verizone Business International

2 2 Agenda วาระที่ 0 แนะนำสมาชิก วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 7 วาระที่ 3 รายงานความคืบหนา - สถานะการจดทะเบียนสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย - การรวมประชุมสัมมนา APT-NAv6 IPv6 Workshop ที่มาเลเซีย - การจัดตั้งคณะทํางาน IPv6 Applications working group - Special Talk by Prof. Jun Murai (President of IPv6 Promotion Council) - รายงานอื่นๆ จากสมาชิก วาระที่ 4 หารือเรื่องความรวมมืออยางเปนทางการระหวาง Thailand IPv6 Forum และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร

3 3 Agenda (cont) วาระที่ 5 หารือเรื่องการจัดงานสัมมนา Thailand IPv6 Summit วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2549 - รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน - ขอความชวยเหลือทางการเงินจากหนวยงานของสมาชิก - ขอความชวยเหลือจากสมาชิกในการประชาสัมพันธขาวและ แจกบัตรเชิญ - การจัดงานแถลงขาว - หารือเรื่องการมอบรางวัล Thailand Internet Pioneer Award ในงาน Thailand IPv6 Summit วาระที่ 6 ยืนยันวัน เวลา และสถานที่ประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 9 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

4 4 วาระที่ 0 แนะนำสมาชิก วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 7

5 5 วาระที่ 3 รายงานความคืบหนา

6 6 รายงานความก้าวหน้า การจดทะเบียน “ สมาคมไอพีวี 6 ประเทศ ไทย ” อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใช้ที่อยู่ NECTEC เป็นที่ตั้งสมาคม

7 7 การรวมประชุมสัมมนา APT-NAv6 IPv6 Workshop ที่มาเลเซีย

8 8 การจัดตั้งคณะทํางาน IPv6 Applications working group

9 9 รายชื่อคณะกรรมการ IPv6 Working Group (Core Technology) Chair: คุณอุดม ลิ้มมีโชคชัย Cisco Vice Chair: ดร.นิษฐิดา เอลซ์ PSU Advisor: Mr. Robert Elz PSU ดร ทัศไนย เปียระบุตร Committee: คุณภูมิ สงวนหงษ์ Sun Datacomm คุณทวี UNINET ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ TOT ดร.เจษฎา ศิวลักษณ์ TOT คุณบุญเสริม เสนาวงษ์ SIPA คุณศุภกิจ แดงประเสริฐ SIPA คุณไพทูรย์ โพธิสิทธิศักดิ์ SIPA คุณชาคริต น้อยสุวรรณ INET เอกฉัตร เภาอ่อน, EGAT Secretary: ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ NECTECคุณปวีณา ทองแม้น NECTEC

10 10 IPv6 Applications WG Chair: สินชัย กมลภิวงศ์, PSU Vice Chair: ดร ปานใจ ธารทัศนวงส์, UniNet Advisor: สวัสดิ์ ประนม, ToT Jame Clark, SIPA Committee: - ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี, ToT- CAT - True, AIS, DTEC? - ชัชญา ด่านอุดมกิจ, EGAT - คุณวีระชาติ มัตติทานนท์ UNINET - วิริยะ UniNet - สุธน แซ่ว่อง, PSU - Others? Secretary: ดร. กุลวดี ศรีพนิดกุลชัย, NECTEC

11 11 Special Talk by Prof. Jun Murai (President of IPv6 Promotion Council) รายงานอื่นๆ จากสมาชิก April 18-20, 2006

12 12 วาระที่ 4 หารือเรื่องความรวมมืออยางเปนทาง การระหวาง Thailand IPv6 Forum และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร Policy & Planning WG -> Road Map

13 13 วาระที่ 5 หารือเรื่องการจัดงานสัมมนา Thailand IPv6 Summit วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2549 - รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน - ขอความชวยเหลือทางการเงินจากหนวยงาน ของสมาชิก - ขอความชวยเหลือจากสมาชิกในการประชา สัมพันธขาวและแจกบัตรเชิญ - การจัดงานแถลงขาว

14 14 Sponsor Update Platinum: NECTEC, CAT Gold: Juniper, Cisco Silver: SIPA, ToT Others: EGAT (50k), THNIC (25k) Total: 875,000 baht รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน INET, TT&T, HW, ADC, Alcatel, True, Microsoft

15 15 Press Conference Date: March 22, 2006 Time: 10.00 – 12.00 Place: CAT Bangrak, room 2803 Executive interview: K.Sompol of CAT, Dr. Arnont of ToT รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน

16 16 Invitation: get approval for the invitation design sent by Perfect last night Website: Perfect will create and hosted by CAT

17 17 ขอความชวยเหลือทางการเงินจาก หน่วยงานของสมาชิก

18 18 ขอความชวยเหลือจากสมาชิกในการ ประชาสัมพันธขาวและแจกบัตรเชิญ NECTEC -> Gov CEOs & Agencies TOT --> สมาคมโทรคมนาคมไทย (K. Chanatip) CAT -> ISP Cisco, (Sujitra) UniNet (600), K. Tawee THNIC, K. Mallika EGAT (50)

19 19 2006 IPv6 SUMMIT Roadmap Around the World 1.Tokyo-IP Biz ExchangeFeb 14-16 http://www.ip-bizex.jp /http://www.ip-bizex.jp 2.BangaloreMar 20-21 http://ipv6forum.org.in/http://ipv6forum.org.in/ 3.London (IPv6 Forum@IEC) Mar-27-28 http://www.iec.org/events/2006/21/ http://www.iec.org/events/2006/21/ 4.BeijingApr 11-14 http://www.ipv6.net.cn/start/index_en.jsphttp://www.ipv6.net.cn/start/index_en.jsp 5.Abu Dahbi 6.BangkokMay 2-4http://www.thailandipv6.nethttp://www.thailandipv6.net 7.Netherlands http://www.ipv6-taskforce.nl/http://www.ipv6-taskforce.nl/ 8.Chicago (IPv6 Forum@IEC) Jun 5-6 http://www.iec.org/events/2006/iec_forums/ http://www.iec.org/events/2006/iec_forums/ 9.SeoulJun-11-14 http://www.ipv6.or.kr/eng/index.htmlhttp://www.ipv6.or.kr/eng/index.html 10.Taipei http://www.ipv6.org.tw/summit2005/http://www.ipv6.org.tw/summit2005/ 11.Manila 12.Vancouver (IPv6 Forum@IEC) Sep 11-14 http://www.iec.org/events/2006/bbwf_americas http://www.iec.org/events/2006/bbwf_americas 13.France (Cannes)Nov 13-15 http://www.fr.ipv6tf.org/http://www.fr.ipv6tf.org/ 14.Bengladesh http://www.ipv6.org.bd/http://www.ipv6.org.bd

20 20 -หารือเรื่องการมอบรางวัล Thailand IPv6 Award ในงาน Thailand IPv6 Summit Objective: To Award and recoginse a person who highly contributes to Thailand Internet society, May be one person/once a year First Award is proposed to award on the Summit event Nominee: Mr. Robert Elz

21 21 วาระที่ 6 ยืนยันวัน เวลา และ สถานที่ประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 9 UniNet

22 22 2006 Proposed Activities First Thailand IPv6 Summit, May 2-4, 2006 National IPv6 Seminar (จำนวน 3 ครั้ง) IPv6 Workshop (จำนวน 4 ครั้ง) Exhibition (ICT Expo) เดือน กันยายน Showcase (CAT, ToT หลักสี่) –Lab test ToT(R&D) ปทุมธานี New Working Group (VVoIP) (Core+QoS) IPv6 Application Contest (deferred)


ดาวน์โหลด ppt 1 Thailand IPv6 Forum, (8 th Meeting) 21 st March 2006 ณ ณ Jasmine International Tower Verizone Business International.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google