งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thailand IPv6 Forum, (8th Meeting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thailand IPv6 Forum, (8th Meeting)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thailand IPv6 Forum, (8th Meeting)
21st March 2006 ณ Jasmine International Tower Verizone Business International

2 Agenda วาระที่ 0 แนะนำสมาชิก วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 7 วาระที่ 3 รายงานความคืบหนา - สถานะการจดทะเบียนสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย - การรวมประชุมสัมมนา APT-NAv6 IPv6 Workshop ที่มาเลเซีย - การจัดตั้งคณะทํางาน IPv6 Applications working group - Special Talk by Prof. Jun Murai (President of IPv6 Promotion Council) - รายงานอื่นๆ จากสมาชิก วาระที่ 4 หารือเรื่องความรวมมืออยางเปนทางการระหวาง Thailand IPv6 Forum และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 Agenda (cont) วาระที่ 5 หารือเรื่องการจัดงานสัมมนา Thailand IPv6 Summit วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2549 - รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน - ขอความชวยเหลือทางการเงินจากหนวยงานของสมาชิก - ขอความชวยเหลือจากสมาชิกในการประชาสัมพันธขาวและแจกบัตรเชิญ - การจัดงานแถลงขาว - หารือเรื่องการมอบรางวัล Thailand Internet Pioneer Award ในงาน Thailand IPv6 Summit วาระที่ 6 ยืนยันวัน เวลา และสถานที่ประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 9 วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

4 วาระที่ 0 แนะนำสมาชิก วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 7

5 วาระที่ 3 รายงานความคืบหนา

6 รายงานความก้าวหน้า การจดทะเบียน “สมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย”
อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ใช้ที่อยู่ NECTEC เป็นที่ตั้งสมาคม

7 การรวมประชุมสัมมนา APT-NAv6 IPv6 Workshop ที่มาเลเซีย

8 การจัดตั้งคณะทํางาน IPv6 Applications working group

9 รายชื่อคณะกรรมการ IPv6 Working Group (Core Technology)
Chair: คุณอุดม ลิ้มมีโชคชัย Cisco Vice Chair: ดร.นิษฐิดา เอลซ์ PSU Advisor: Mr. Robert Elz PSU ดร ทัศไนย เปียระบุตร Committee: คุณภูมิ สงวนหงษ์ Sun Datacomm คุณทวี UNINET ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ TOT ดร.เจษฎา ศิวลักษณ์ TOT คุณบุญเสริม เสนาวงษ์ SIPA คุณศุภกิจ แดงประเสริฐ SIPA คุณไพทูรย์ โพธิสิทธิศักดิ์ SIPA คุณชาคริต น้อยสุวรรณ INET เอกฉัตร เภาอ่อน, EGAT Secretary: ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ NECTEC คุณปวีณา ทองแม้น NECTEC

10 IPv6 Applications WG Chair: สินชัย กมลภิวงศ์, PSU
Vice Chair: ดร ปานใจ ธารทัศนวงส์, UniNet Advisor: สวัสดิ์ ประนม, ToT Jame Clark, SIPA Committee: - ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี, ToT - CAT - True, AIS, DTEC? - ชัชญา ด่านอุดมกิจ, EGAT - คุณวีระชาติ มัตติทานนท์ UNINET - วิริยะ UniNet - สุธน แซ่ว่อง, PSU - Others? Secretary: ดร. กุลวดี ศรีพนิดกุลชัย, NECTEC

11 Special Talk by Prof. Jun Murai (President of IPv6 Promotion Council)
April 18-20, 2006 รายงานอื่นๆ จากสมาชิก

12 วาระที่ 4 หารือเรื่องความรวมมืออยางเปนทางการระหวาง Thailand IPv6 Forum และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Policy & Planning WG -> Road Map

13 วาระที่ 5 หารือเรื่องการจัดงานสัมมนา Thailand IPv6 Summit วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2549
- รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน - ขอความชวยเหลือทางการเงินจากหนวยงานของสมาชิก - ขอความชวยเหลือจากสมาชิกในการประชาสัมพันธขาวและแจกบัตรเชิญ - การจัดงานแถลงขาว

14 Sponsor Update Platinum: NECTEC, CAT Gold: Juniper, Cisco
รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน Sponsor Update Platinum: NECTEC, CAT Gold: Juniper, Cisco Silver: SIPA, ToT Others: EGAT (50k), THNIC (25k) Total: 875,000 baht INET, TT&T, HW, ADC, Alcatel, True, Microsoft

15 Press Conference Date: March 22, 2006 Time: 10.00 – 12.00
รายงานความคืบหนาโดยคณะทํางาน Press Conference Date: March 22, 2006 Time: – 12.00 Place: CAT Bangrak, room 2803 Executive interview: K.Sompol of CAT, Dr. Arnont of ToT

16 Invitation: get approval for the invitation design sent by Perfect last night
Website: Perfect will create and hosted by CAT

17 ขอความชวยเหลือทางการเงินจากหน่วยงานของสมาชิก

18 ขอความชวยเหลือจากสมาชิกในการประชาสัมพันธขาวและแจกบัตรเชิญ
NECTEC -> Gov CEOs & Agencies TOT --> สมาคมโทรคมนาคมไทย (K. Chanatip) CAT -> ISP Cisco, (Sujitra) UniNet (600), K. Tawee THNIC, K. Mallika EGAT (50)

19 2006 IPv6 SUMMIT Roadmap Around the World
Tokyo-IP Biz Exchange Feb / Bangalore Mar London (IPv6 Beijing Apr Abu Dahbi <Apr-06> Bangkok May 2-4 Netherlands <May-06> Chicago (IPv6 Jun 5-6 Seoul Jun Taipei <Aug-06> Manila <Sep-06>  Vancouver (IPv6 Sep France (Cannes) Nov 13-15  Bengladesh <Fall-06>  

20 หารือเรื่องการมอบรางวัล Thailand IPv6 Award ในงาน Thailand IPv6 Summit
Objective: To Award and recoginse a person who highly contributes to Thailand Internet society, May be one person/once a year First Award is proposed to award on the Summit event Nominee: Mr. Robert Elz

21 วาระที่ 6 ยืนยันวัน เวลา และสถานที่ประชุม Thailand IPv6 Forum ครั้งที่ 9
UniNet

22 2006 Proposed Activities First Thailand IPv6 Summit, May 2-4, 2006
National IPv6 Seminar (จำนวน 3 ครั้ง) IPv6 Workshop (จำนวน 4 ครั้ง) Exhibition (ICT Expo) เดือน กันยายน Showcase (CAT, ToT หลักสี่) Lab test ToT(R&D) ปทุมธานี New Working Group (VVoIP) (Core+QoS) IPv6 Application Contest (deferred)


ดาวน์โหลด ppt Thailand IPv6 Forum, (8th Meeting)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google