งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A quality of life of patients with End Stage Renal Disease undergoing Hemodialysis and Peritoneal dialysis in Naresuan University Hospital and Buddhachinaraj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A quality of life of patients with End Stage Renal Disease undergoing Hemodialysis and Peritoneal dialysis in Naresuan University Hospital and Buddhachinaraj."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A quality of life of patients with End Stage Renal Disease undergoing Hemodialysis and Peritoneal dialysis in Naresuan University Hospital and Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok. Pattarawadee Siriprapanonkul*, Kan Arayakul*, Kinzang Wangchuk* Suphinda Sirirak, MD** 5 th year Medical student, Naresuan university ** Adviser, Nephrologist, Naresuan University Hospital A quality of life of patients with End Stage Renal Disease undergoing Hemodialysis and Peritoneal dialysis in Naresuan University Hospital and Buddhachinaraj Hospital, Phitsanulok. Pattarawadee Siriprapanonkul*, Kan Arayakul*, Kinzang Wangchuk* Suphinda Sirirak, MD** 5 th year Medical student, Naresuan university ** Adviser, Nephrologist, Naresuan University Hospital

2 Introduction The National Health Security Office (2011)  Patients with ESRD: ~ 0.41 million  Rate : 643 per 100,000 population.  Northern Thailand:  Total patient: ~ 86 thousand  734 per 100,000 population.

3 Background & rationale  Renal replacement therapy (RRT) for patients with End stage renal disease(ESRD):  Hemodialysis(HD)  Peritoneal dialysis(PD)  Kidney transplantation(KT)

4 Background & rationale Standard care for ESRD pts. Reduce mortality & increase life expectancy study quality of life of patients

5 Research question 1)How does quality of life (QoL) in ESRD patients undergoing RRT with HD differ from PD at Naresuan University hospital & Buddhachinaraj hospital? 2)What factors are correlated with QoL in ESRD patients undergoing RRT?

6 Research hypothesis Patients with ESRD undergoing RRT with PD has QoL better than patients undergoing HD and factors that we study is related to the QoL of ESRD patients.

7 Objectives 1)To study & compare the QoL of patients with ESRD undergoing RRT, HD or PD. 2)To study the factors associated with QoL of patients with ESRD.

8 Research methodology 1) Research Design 2) Patient population 3) Data collection 4) Questionnaire 5) Data analysis

9 Research methodology Research Design Descriptive, Cross-sectional study Patient population Patients with ESRD undergoing HD or follow- up appointment during 21-25 January 2013.

10 Patient population Inclusion criteria a.Patients diagnosed as ESRD. b.Can speak & understand Thai. c.Age ≥ 18 years d.Undergoing RRT ≥ 6 months. e.Willing to participate. Exclusion criteria a)Patients with cognitive impairment, unable to communicate & hearing disorders. b)undergoing RRT for < 6 months.

11 Research methodology Data collection:  Date: 21 th - 25 th Jan, 2013  Distribution of questionnaire at NU Hemodialysis unit & Buddhachinaraj hospital  CHOICE health Experience Questionnaire (CHEQ) :Thai version.

12 Research methodology Statistic analysis:  STATA version 10.1  percentage, mean & SD, median and IQR, t-test, Mann-Whitney U test, Logistic Regression

13 Results 1.Demographic data 2.Social function & Financial 3.Illness 4.Factors associated with QoL 5.Laboratory results related to QoL

14 Research result Demographic data

15 SEX

16 Age

17 Marital status

18 Education level

19 Results Social function & Financial

20 Occupation

21 Income

22 Scheme of health care

23 Results Illness

24 Duration of renal replacement therapy

25 Underlying diseases

26 Travelling distance

27 Cause of ESRD

28 Frequency of HD

29 Infection(PD)

30 Results Comparison of Quality of life score

31 Mean diff. = 35.99 (95% CI-75.06, 147.05,P-value = 0.52) Comparison of Quality of life scores between PD and HD Mean diff. = 75.79 (95% CI -75.67, 227.25,P-value = 0.32) ESRD specific Quality of LifeSF-36 general health Quality of Life

32 Mean(%) General Health sub-domain analysis between PD and HD

33 ESRD specific Quality of Life sub-domain analysis between PD and HD

34 Factors associated with the patient’s Quality of life Results

35 SF-36 General Health scores (DM) Mean diff. = 142.02 95% CI = 49.72, 234.32 P-value = 0.002 patients with DMpatients without DM

36 SF-36 General Health scores (CVD) Mean diff. = 204.28 95% CI = 94.47, 314.10 P-value = 0.028 patients with CVDpatients without CVD

37 ESRD specific Quality of Life scores (CVD) Mean Diff.= 241.47 95% conf. interval)=83.62, 399.32 P-value= 0.008

38 ESRD specific Quality of Life scores (occupation) Mean Diff. = 188.58 95% conf. interval=61.86, 315.31 P-value= 0.007

39 Multivariable logistic regression ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Total ESRD scores | Coef. P>|t| [95% CI] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- DM | -25.32219 0.724 -169.5074 - 118.863 CVD | -227.9726 0.006 -388.1048-67.84048 cons | 1097.327 0.000 1006.497-1188.156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 Laboratory results related to Quality of life Results

41 Laboratory results SF-36 Quality of Life ESRD specific Quality of Life Odds ratio95%CIP-value*Odds ratio95%CIP-value* Albumin ≤4.1 5.701.20-27.120.0290.590.13-2.740.504 Creatinine ≤ 10.0 2.2890.50-10.450.2867.81.60-38.110.011 Na ≤ 41 0.750.07-7.610.8080.750.07-7.610.808 K ≤4.3 1.920.42-8.840.4020.370.08-1.580.179 HCO 3 >22.680.14-3.350.6363.680.41-33.450.247 Chloride ≤98 0.950.20-4.540.9530.520.12-2.340.395 Calcium >9.0 3.130.34-28.740.3130.560.11-2.830.483 Phosphate <4.6 0.270.06-1.200.0860.270.06-1.200.086 Hematocrit >30.0 1.640.29-9.260.5770.130.03-0.630.011 LDL ≤70 0.570.06-5.630.637302.87-313.460.004 KT/V >2.0 0.480.11-2.030.0310.270.06-1.200.086 Relation between Laboratory results and quality of life scores

42 Discussion No statistical significance in total QoL scores for both groups. The patients who undergo PD have total QoL scores more than HD patients in both domains but not statistically different. Erika Juergensen et.al. Hemodialysis and Peritoneal dialysis: Patients’ Assessment of Their Satisfaction with Therapy and the Impact of the Therapy on Their Lives. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2006 Nov;1(6):1191-6.

43 Discussion ESRD-specific health domain: Occupation (P value=0.007). Mental health in PD patients (P value=0.03).

44 Discussion General health domain: Patients with diabetes & cardiovascular disease (P value = 0.002 and 0.028respectively). In ESRD-specific domain: patients with CVD (P value= 0.008) Similar to Wipada Mahawirotratana 1 ’s study 1)วิภาดา มหาวิโรจน์รัตน์.คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดและการล้างช่องท้อง อย่างต่อเนื่อง.รายงานการวิจัย. รายงายวิทยานิพนธ์ สาขาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.

45 Discussion Laboratory results includes: Cr, Hct, LDL) and Kt/V The patient who had serum creatinine >10 mmol/l and LDL < 70 mg/dl was better QoL scores significantly. But the patient who had Hct level > 30% was worse QoL scores significantly. Differs from Kamyar Kalantar-Zadeh 1 study Kamyar Kalantar-Zadeh,et.al. Association Among SF36 Quality of Life Measures and Nutrition, Hospitalization, and Mortality in Hemodialysis. Journal of Amarican Sociaty of Nephrology. December 1, 2001vol. 12 no. 12 2797-2806.

46 Limitation Small Samples size Short duration for study There are a lot of confusing questions

47 Suggestion In the future, the research should study about risk factors of DM and CVD that affect quality of life. The further research should have enough samples and appropriate sampling method.

48 Thank you for your attention

49 References 1)การจัดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis :HD) ปี 2556. คู่มือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 2556. สืบค้นจาก http://library.nhso.go.th/pages/nhsodoc/e-nhso/PDF_BOOK03.zip 2)ทวี ชาญชัยรุจิรา. Continuous care in renal replacement therapy : Hemodialysis. ใน อายุรศาสตร์ทันยุค 2555 = Update in internal medicine 2012 better outcome with the continuity of care (พิมพ์ ครั้งที่ 1). ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2555: 253. 3)นิภา อัยยสานนท์. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด และการล้างไตทางช่องท้องอย่างถาวร. รายงายการวิจัย. สาขาวิชาวิทยาการสังคมและการจัดการระบบ สุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปาการ, 2552. 4)ยุวดี ธีระศิลป์.คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (QUALITY OF LIFE IN END- STAGE RENAL DISEASE PATIENTS ). ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 5)สมชาย เอี่ยมอ่องและคณะ. Textbook of nephrology. เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พัลลิเคชั่น จำกัด, กรุงเทพฯ; 2554 :1903-1922. 6)สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.จำนวนและอัตราของผู้ป่วยใน (หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว ) ต่อประชากร 100,000 คน รวมทุกการ วินิจฉัยโรค จำแนกเพศและโรค / กลุ่มโรค 298 กลุ่มโรค รายภาค ตามบัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10) พ.ศ.2554. 7)วิภาดา มหาวิโรจน์รัตน์.คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือดและการล้างช่อง ท้องอย่างต่อเนื่อง.รายงานการวิจัย. สาขาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. 8)โศภณ นภาธร. กลไกการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง. ในเกรียงไกร ตั้งสง่า และคณะ, บรรณาธิการ. Hemodialysis.กรุงเทพมหานคร : Text and Journal Publication ; 2542. หน้า1-40. 9)Atiporn Ingsathit, Ammarin Thakkinstian,et.al. Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in the Thai adult population: Thai SEEK study. Nephrol Dial Transplant (2010) 25: 1567–1575.

50 References 10)Ebony Boulware, Bernard G. Jaar, Michelle E. Tarver-Carr, Frederick L. Brancati, Neil R. Powe, Screening for proteinuria in US adults: A cost-effectiveness analysis. JAMA 2003. 11)Erika Juergensen et.al. Hemodialysis and Peritoneal dialysis: Patients’ Assessment of Their Satisfaction with Therapy and the Impact of the Therapy on Their Lives. Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2006 Nov;1(6):1191-6. 12)M Ginieri-Coccossis et.al. Quality of life, mental health and health beliefs in haemodialysis and peritoneal dialysis patients: Investigating differences in early and later years of current treatment. BMC Nephrology, 2008, 9:14 doi:10. From: http://www.biomedcentral.com/1471-2369/9/14 13)Nipa Aiyasanon, NalineePremasathian, Akarin Nimmannit, Pantip Jetanavanich Suchai Sritippayawan. Validity and Reliability of CHOICE Health ExperienceQuestionnaire:Thai Version. J Med Assoc Thai 2009; 92 (9): 1159-66. 14)Theofilou Paraskevi.Quality of life in patients undergoing hemodialysis or peritoneal dialysis treatment. Journal of Clinical Medicine Research. 2011 May 19;3(3):132-8. 15)Wu AW, Fink NE, Cagney KA, Bass EB, Rubin HR, Meyer KB, Sadler JH, PoweNR.Developing a health- related quality-of-life measure for end-stage renal disease: The CHOICE Health Experience Questionnaire. Am J Kidney Dis. 2001 Jan;37(1):11-2.


ดาวน์โหลด ppt A quality of life of patients with End Stage Renal Disease undergoing Hemodialysis and Peritoneal dialysis in Naresuan University Hospital and Buddhachinaraj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google