งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย” โดย ชัยยุทธ ขันทปราบ อังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย” โดย ชัยยุทธ ขันทปราบ อังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย” โดย ชัยยุทธ ขันทปราบ อังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

2 research “If technology progress creates the jobs of tomorrow, it is research which creates the jobs of the day after tomorrow” 21/07/57 PERDO-สบว 2

3 บริบทใหม่ของโลกกับการปรับตัว ของประเทศไทย 21/07/57 PERDO-สบว 3 1. การพัฒนาคุณภาพ คน 2. การสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 3. การปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ 4. การพัฒนาบนฐาน ความหลากหลาย ทางชีวภาพ 5. การเสริมสร้างธรร มาภิบาล แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ปี ข้างหน้า 1.เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงศูนย์กลาง อำนาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น 2.การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก 3.ประชากรสูงอายุ 4.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ 5.ปัญหาด้านพลังงาน 6.ปัญหาภัยคุกคามจากำภาวะโลกร้อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในระยะปานกลาง มีแนวโน้มที่จะอยู่นในระดับต่ำ 2 การปรับตัวของตลาดการเงินในลักษณะ Multiple Financial Nodes และระบบการ กำกับดูแลสถาบันการเงินเข้มงวดมากขึ้น 3 การขาดแคลนน้ำและพื้นที่การเกษตร 4 การว่างงานและสังคมผู้สูงอายุ 5 ภาวะโลกร้อน 6 ความก้าวหน้าทางเทคโนดลยี 7 แนวคิด Sustainable Capitalism and CSR 8 การค้าและความร่วมมือในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น 9 ภูมิภาคเอเชียเพิ่มบทบาทบนเวทีการเมืองโลก วิกฤตเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงใหม่หลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก

4 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย บับที่ 8 (2555-2559) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 21/07/57 PERDO-สบว 4 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1

5 กลไกการเชื่อมโยงระบบวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย 21/07/57 PERDO-สบว 5 รัฐบาลโดย นรม. ในฐานะประธาน การวิจัยแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแล วช. รัฐบาลโดย นรม. ในฐานะประธาน การวิจัยแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแล วช. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชาชน และภาคเอกชน เพื่อพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย แบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชาชน และภาคเอกชน เพื่อพัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย แบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และนานาประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน การวิจัยอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และนานาประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน การวิจัยอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสคร์การ ขับเคลื่อนและ ยุทธศาสตร์การวิจัย สู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสคร์การ ขับเคลื่อนและ ยุทธศาสตร์การวิจัย สู่การปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ งบประมาณการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ งบประมาณการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและ สร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ประชาชน ภาคเอกชน และ นานาประเทศ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของปัจจัยและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ วิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและ สร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ประชาชน ภาคเอกชน และ นานาประเทศ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของปัจจัยและ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ วิจัย ประสานเชื่อมโยงกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสัมคม หน่วยงานสนับสนุน ทุนในระบบวิจัย คือ สกว. สวทช. สวรส. สวค และ สกอ. ฯลฯ วช. กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ สภาวิจัย แห่งชาติ การจัดทำระบบวิจัยของประเทศ ตามมติ ครม. 27 พ. ย. 2550

6 Framework for the Development / Reform of Research System in Thailand 1.Harmonize Research Policy System 2.Improve Research Coordination 3.Mobilize Financial Resource to Support Research 4.Improve Research Organization of both Public and Private Sectors 5.Strengthen Human Resource Development 6.Develop Research Infrastructures and Supporting IT System 7.Establish Research Standard 8.Improve Monitoring and Evaluation System 9.Promote Research Outputs towards Innovation

7 21/07/57 PERDO-สบว 7 7 ย. 5) ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานและ ปัจจัยเอื้อใน การพัฒนา วทน. ของ ประเทศ ร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ( พ. ศ. 2555-2564) ( พ. ศ. 2555-2564) ร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ ( พ. ศ. 2555-2564) ( พ. ศ. 2555-2564) ย. 4) พัฒนา และเพิ่ม ศักยภาพทุน มนุษย์ด้าน วทน. ของ ประเทศ ย. 3) เสริมสร้าง ความมั่นคง ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรร มชาติและ สิ่งแวดล้อม ของประเทศ ด้วย วทน. ย. 3) เสริมสร้าง ความมั่นคง ด้านพลังงาน ทรัพยากรธรร มชาติและ สิ่งแวดล้อม ของประเทศ ด้วย วทน. ย. 2) เพิ่ม ขีด ความสามาร ถ ความ ยืดหยุ่น และ นวัตกรรมใน ภาคเกษตร ผลิตและ บริการ ยุทธศาสตร์ ที่ 1: การ พัฒนา ความ เข้มแข็ง ของสังคม ชุมชน และ ท้องถิ่น

8 Thailand’s Suggested Targets for R&D 21/07/57 PERDO-สบว 8 Current (2011) R&D expenditure) (GERD/GDP) = 0.2 %R&D expenditure) (GERD/GDP) = 0.2 % R&D personnel = 6.76/ 10,000 populationR&D personnel = 6.76/ 10,000 population R&D expenditure ratio in public and private sector = 55:45R&D expenditure ratio in public and private sector = 55:45 No. of researcher in private industry = 20%No. of researcher in private industry = 20% Target (2015) R&D expenditure) (GERD/GDP) = 1-2 %R&D expenditure) (GERD/GDP) = 1-2 % R&D personnel = 15/ 10,000 populationR&D personnel = 15/ 10,000 population R&D expenditure ratio in public and private sector = 30:70R&D expenditure ratio in public and private sector = 30:70 No. of researcher in private industry = >>20%No. of researcher in private industry = >>20% Target (2015) R&D expenditure) (GERD/GDP) = 1-2 %R&D expenditure) (GERD/GDP) = 1-2 % R&D personnel = 15/ 10,000 populationR&D personnel = 15/ 10,000 population R&D expenditure ratio in public and private sector = 30:70R&D expenditure ratio in public and private sector = 30:70 No. of researcher in private industry = >>20%No. of researcher in private industry = >>20%

9 21/07/57 PERDO-สบว 9

10 Three Main constraints for the Improvement of the Higher Education and Research in Thailand  Personnel Administration Policy  Engagement under the conventional civil service system  Uncompetiveness of remuneration system  Lack of appropriate measurement on academic environment to attract and retain qualified personnel  Funding Mechanisms for Universities  Rigid line-item based budgeting system with exceptionally low GERD/GDP (introduction of block grant budgeting system)  Framework for University-Industry Linkage  Weak cooperation between universities and the productive sector The following mechanisms should be develope d in order to tackle the problem ; 1. encourage the university to conduct the collaborative research project with private sector 2. encourage the personnel exchange programme between the universities and private sector 21/07/57PERDO-สบว 10

11 Obstacles of Research in THAILAND  Organisation Structure and Systematic Thinking  Research Policy Guidelines  Research Funding Mechanism  Research Management 21/07/57 PERDO-สบว 11

12 Five Disconnects 21/07/57 PERDO-สบว 12 Higher capacity (PS;IM) Better information Stronger incentive Stewardship Coordination (C) Private Sector (PS) UILs Inter. Market (IM) Higher education and research institution Higher education and earlier education Higher education and employers Higher education and companies (as research users) HEIs between themselves and with training providers Disconnects C C C PS UILs PS C IM Effective stewardship of the higher education system can address many of the disconnects by improving incentive, information, and capacity

13 ระบบวิจัย (Research System) ระบบวิจัย ระบบวิจัย หมายถึง รูปแบบความ เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ การวิจัย เช่น โครงสร้างองค์กรและวิธีปฏิบัติ การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การ บริหารและจัดการองค์กร การจัดสรร ทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร มาตรฐาน และเครื่องมือวิจัย ฐานความรู้และฐานข้อมูล นักวิชาการ หน่วยงานต่าง ๆ การเผยแพร่ใช้ ประโยชน์ผลงานวิจัย และการประเมินผล ผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย เพื่อประโยชน์แก่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ สร้าง นักวิจัยใหม่ และสร้างความเข้าใจใหม่ที่จะ เป็นประโยชน์แก่สังคม 21/07/57 PERDO-สบว 13

14 Higher Education Research Capacity The Higher Education research capacity is a complex issue embracing interwoven tangible and intangible parameters, notably;  Human resource with research skill,  Appropriate organization and management system,  Institutional culture with research atmosphere,  Postgraduate education linkage,  Research infrastructure and appropriate IT system,  Adequate research funds,  Intellectual property management,  Others.

15 Category of Research Executor Individual Researcher(s) Group of Researchers /Students Non-structured Research Research Network Research Network Organized Research Unit Cell / Research Lab Research Centre Research Park Research Affiliate Research consortia Research Bureau Research Association Structured Research 21/07/57 PERDO-สบว 15

16 CENTRE OF EXCELLENCE, CoE “A centre of excellence is a structure where research and technological development (RTD) is performed of national and international standard, in terms of measurable scientific production (including training) and/or technological innovation”. 21/07/57 PERDO-สบว 16

17 Architecture of the Centre of Excellence 21/07/57 PERDO-สบว 17 Centre of Excellence Technical Platform Research Infrastructure & Support Technical Staff Research Infrastructure & Support Technical Staff

18 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย (Research Infrastructure) Research Infrastructure Research Infrastructure comprises the scientific equipment, facilities and services which support research across the innovation system and which maintain the capacity of researchers to undertake excellent research and deliver innovation outcomes for technology transfer 21/07/57 PERDO-สบว 18 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ่งอำนวยความ สะดวก และบริการ ซึ่งสนับสนุนการวิจัย เพื่อ นำไปสู่ระบบนวัตกรรม และเสริมสร้าง สมรรถภาพให้กับนักวิจัย เพื่อดำเนิน กิจกรรมการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ และผลิต ผลงานนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอด เทคโนโลยี

19 21/07/57 PERDO-สบว 19 Relationships Between Basic and Applied Research 1.Knowledge must precede application 2.There is no applied science, if there is no science to apply 3.Technology is the output of the applied R&D 4.Strong correlation exists between how much countries spend on R&D and their economic development 5.Idea is the most critical phase of R&D commercialization.

20 From Problems to Research 21/07/57 PERDO-สบว 20 Private Sectors Productive / Service Public Sector Govt. / Community Universities Centre of Excellence Research Centres Research Institutes Fact Finding ResearchAppliedResearchBasicResearch ProblemIdentification Feed-back Loop

21 Value Creation From R&D 1.Identification of Critically Important Needs 2.Providing Every Possible Compelling Solutions 3.Making Superior Differentiation 4.Maximizing End-users’ Benefits 21/07/57 PERDO-สบว 21

22 Key Features of CoE 1.A critical mass” of high level scientists and /or technology developers; 2.A well-identified structure (mostly based on existing structure) having its own research agenda; 3.Capable of integrating connected fields and to associate complementary skills; 4.Capable of maintaining a high rate of exchange of qualified human resources; 5.A dynamic role in the surrounding innovation system (adding value to knowledge); 6.High level of national and international visibility and scientific and /or industrial connectivity; 7.A reasonable stability of funding and operating conditions over time (the basis for investing in people and building partnership); 8.Source of finance which and not dependent over time on public funding. 21/07/57 PERDO-สบว 22

23 Qualification of the Degree of Excellence 1.Scientific publications (bibliometry) 2.Patents filed 3.Post-doc. position offered 4.Research assistants (Ph.D. and M.Sc. / M. Phil. / M.Eng.) offered 5.Number of visiting researchers / associate researchers/ research supervisors or mentors 6.Number of industry-university-linkage projects / research incubators / spin-off companies / etc. 7.Visibility as an “authority” / “reference centre” / “problem solvers” / “technology transferors” 21/07/57 PERDO-สบว 23

24 21/07/57 PERDO-สบว 24 Research Centre Centre of Excellence Capacity BuildingArea of Specialisation Human Reseource Development Problem / Issue Identification Infrastructure Development Organization and Management System Strategic Plan / Financing Manpower Resource Infrastructure Area of Expertise Track Record Strategy Development/ Management System Knowledge Research Skills Compartmentalization Specialization Development and Scope of Work Permanent Researchers Visiting / Associate Researchers Research Lab Major Equipment Information System Research Direction/focus Project undertaken Output / Outcome / Impact Research Lab Research Equipment

25 Goals for Researcher Development of CoE 21/07/57 PERDO-สบว 25 1. Good leadership and global citizen 2. Just-in-time knowledge from research 3. Internationalization / Regionalization Professional skills Life-long learning Bi-/multi-lingual Ethic & moral Responsible &successfulness Global awareness

26 OVERALL SPECTRUM OF R&D TO COMMERCIALIZATION 21/07/57 PERDO-สบว 26 CoERESEARCHCoERESEARCH ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทุ นทางปัญญา (Intellectual Capital) ประโยชน์เชิงสังคม- เศรษฐศาสตร์ และการพานิชย์ (Socio-economic and Commercial Benefits) ความเป็นไปได้ โครงการนำร่อง (Technical & Economic Viability and License) ทุนมนุษย์ (Human Capital) Policy & Plan HRD Infrastructure Fund Management VALUE CASH 0 +ve -ve Time Breakeven Point เงินลงทุนจากรัฐ (State Investment) เงินร่วมลงทุน (Venture Capital) Idea Generation Investment Period Payback Period Profit Period Commercialization APPLIEDRESEARCHBASICRESEARCHFULLCOMMERCIALI-ZATIONBUSINESSINCUBATION

27 Financial Management Concept 21/07/57 PERDO-สบว 27 Foundation/ Endowment (with tax privilege) CoE Research & Postgraduate Education Technical & Consultancy Services Donation Financial Contribution Universities RTG Research Fund Net Income Body of Knowledge & HRDPublic & Private Sectors Personnel Technical Know-how Technical Experiences Professional Fee / Honorarium

28 21/07/57 PERDO-สบว 28 Baldrige Criteria for Performance Excellence Framework 5 Workforce Focus Organization Profile: Environment, Relationships, and Challenges 2 Strategic Planning 4 Measurement, Analyses, and Knowledge Management 6 Process Management 3 Customer & Market Focus 1 Leadership 7 Results

29 21/07/57 PERDO-สบว 29  Produce graduates in priority areas with research skill in respective specialties and global literacy  Develop body of knowledge for self-reliance purpose and required applications to productive sectors  Render technical and consultancy services to the public  Set up the mechanism to monitor national development programmes and provide necessary warning system to every possible risk with appropriate preventive and remedial measures  Create the futuristic simulation models based on CoEs specialisation in order to provide the selective future scenario of the country for development planning purpose DEMAND FULFILMENT (Reactive) MONITORING / WARNING MECHANISM (Proactive) MONITORING / WARNING MECHANISM (Proactive) FUTURISTIC ROLES / FORESIGHTING (Predictive) FUTURISTIC ROLES / FORESIGHTING (Predictive) ROLES OF CoEs ON KNOWLEDGE MANAGEMENT

30 21/07/57 PERDO- สบว 30 CoE Human Resource Development with Research Skill and Global Literacy Gateway for Regional & International Linkages Strenthening National Competitiveness though Development of Body of Knowledge, Innovation and Technology Assisting Education and Research in newly- established Universities Community Development through TechnologyTransfer Enhancing Quality of Life and Environment Socio-economic Impact of CoEs ’ Outputs and Outcomes

31 Strategic Positioning CoE StakeholderDifferentiatingBranding Excellence, Relevance, Co-operation & Cost Effectiveness Reputation & Integrity Proactive & Responsive Role & Positioning 21/07/57 PERDO-สบว 31

32 ResearchLinkageMechanism Research Linkage Mechanism 21/07/57 PERDO-สบว 32 Linkage Mechanism Innovation Stage ParticipantsScopeImpact Industrial Affiliates Research and Development I: Large Firms U: Research universities F: Regular faculty G: Minor to no role Suffering from major decline; replaced by I/UCRs Minor Applied Research Institutes Development to Applied Engineering I: Large Firms U: Research universities F: Full-time staff and Faculty G: Joint sponsor of some institutions Widely used; small to very large budget Conduct a significant amount of Applied research Firm- sponsored laboratory ResearchI: Large R&D intensive; biotechnology U: Private universities F: Regular faculty G: No involvement Very limited; large budgets; received great deal of publicity Not clear * I = Industry; U = University; F = faculty; G = Government

33 ResearchLinkageMechanism Research Linkage Mechanism 21/07/57 PERDO-สบว 33 Linkage Mechanism Innovation Stage ParticipantsScopeImpact IU Cooperative Research Centers Research to Development I: Large R&D intensive Firms U: Research universities F: Regular faculty G: Major federal role; state participation Widely used mechanism; budgets average about $1 M per site Data on I/UCRC demonstrate effectiveness in transferring knowledge and technology; education benefits IU Projects Development to Applied Engineering I: Large and small Firms U: Diverse group F: Regular faculty G: Primarily state Widely used; small budget Focuses collaboration on downstream knowledge and technology transfer Small Business Technology Transfer Research to Development I: Small firms; U: Open to all but research universities dominate F: Regular faculty G: State and federal support Widely used by state; small budgets Focuses collaboration on downstream knowledge and technology transfer * I = Industry; U = University; F = faculty; G = Government

34 ResearchLinkageMechanism Research Linkage Mechanism 21/07/57 PERDO-สบว 34 Linkage Mechanism Innovation Stage ParticipantsScopeImpact Industrial Associations and Consortia Research to Development I: Diverse; Agriculture U: Diverse F: Regular G: Little or none Widely used ; unknown Unknown; expect similar to CRC Research Parks CommercializationI: Diverse; U: Research Universities F: Regular G: state Widely use, > 100 Positive interactions; economic development unknown * I = Industry; U = University; F = faculty; G = Government

35 21/07/57 PERDO- สบว 35 1.Effective Management System 2.Appropriate Staffing Pattern 3.Institutional Commitment 4.Effective Financial Management from Diverse Sources 5.Appropriate Location and Physical Setup 6.Well-defined Strategic Positioning 7.Critical Mass of High Quality Research Works and Human Resources 8.Vertical and Horizontal Academic Integration 9.Well-established Domestic and International Outreaches Critical Success Factors of CoEs

36 21/07/57 PERDO-สบว 36 CoE Implementation Principles CoE Research Public Services/ Technology Transfer Postgraduate Education Postdoc. Research Fellows graduates Business Incubation Units Cluster Technology Transfer Business Arms Spin-off Company Human Resource Development Community Engagement

37 ผลลัพท์  ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  เพิ่มมูลค่าการส่งออกของสินค้าและบริการ  สร้างผู้ประกอบการรายใหม่  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต วิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัย  เพิ่มคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม  ศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมระดับสูงในอนุภูมิภาค และภูมิภาค  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 21/07/57 PERDO-สบว 37

38 Impact of the Temperature Change in Comparison with 1990 Regional Temperature Change (relative to 1990) 1˚C2˚C3˚C4˚C5˚C Agriculture Water Resources Forestry and Ecosystem Health Extreme Weather Events Falling crop yields Delay in current cropping schedule Loss of Agricultural Lands due sea level rise Increasing potential of crop Yield in selective countries Increasing population under water stress Increased water runoff Decreasing quality of aquifer And ground water resources Tropical forest gradually replaced by Tropical savannas and shrub lands Loss of small islands Biodiversity lossCoral bleaching Increased respiratory and cardiovascular diseases due to thermal stress Outbreak of vector born diseases (malaria and dengue) Increased frequency and intensity of extreme weather events (heat waves and drought, flooding, and tropical cyclones Source: ADB study team, adapted from Stern (2007)

39 21/07/57 PERDO-สบว 39

40 21/07/57 PERDO-สบว 40

41 Roles of CoEs in Supporting the National Development Agenda 21/07/57 PERDO-สบว 41 National Strategies & National Agenda Advancement of S&T for the 21 st Century Strategic Themes Core Issues S&T Requirements CoEs’ Research Directions/ foci Research Programmes & Research Projects Financial Supports RTG = 60% Univ. =20% Ind. & Others = 20% CoEs Implementation Development of Researchers Development of Knowledge I/U CRC & Services Research Infrastructure Development Outputs : No. of Researchers Developed (Human Capital) Outcomes :Research Finding / Publications (Intellectual Capital) Impact : Problem-solving, new Technology/Innovation National competitiveness, National self-reliance (Intellectual Property)

42 Steps of Research Process 21/07/57 PERDO-สบว 42 Identification/ Formulation of Research Directions/ Foci to Serve National Strategies/ Agenda Conceptual Design of Research Programme(s) Call for Research Pre-proposal(s) Review/Approval of the Research Pre-proposal(s) Submission of Full Research Proposal(s) Approval and Research Fund Allocation of Research Proposal(s) Actual Research Work & Reporting Submission of Final Report Approval for Brokerage of Research Findings Feed-back Loop Feed-back Loop Feed-back Loop Feed-back Loop

43 Strategy: What is strategy? 21/07/57 PERDO-สบว 43 "Strategy is the direction and scope of an organisation over the long-term: which achieves advantage for the organisation through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs of markets and to fulfill stakeholder expectations". Where is the business trying to get to in the long-term (direction) Which markets should a business compete in and what kind of activities are involved in such markets? (markets; scope) How can the business perform better than the competition in those markets? (advantage)? What resources (skills, assets, finance, relationships, technical competence, facilities) are required in order to be able to compete? (resources)? What external, environmental factors affect the businesses' ability to compete? (environment)? What are the values and expectations of those who have power in and around the business? (stakeholders) In other words, strategy is about:

44 Strategy at Different Levels of aBusiness Strategy at Different Levels of a Business 21/07/57 PERDO-สบว 44 Strategies exist at several levels in any organisation - ranging from the overall business (or group of businesses) through to individuals working in it. Corporate Strategy - is concerned with the overall purpose and scope of the business to meet stakeholder expectations. This is a crucial level since it is heavily influenced by investors in the business and acts to guide strategic decision-making throughout the business. Corporate strategy is often stated explicitly in a "mission statement". Business Unit Strategy - is concerned more with how a business competes successfully in a particular market. It concerns strategic decisions about choice of products, meeting needs of customers, gaining advantage over competitors, exploiting or creating new opportunities etc. Operational Strategy - is concerned with how each part of the business is organised to deliver the corporate and business-unit level strategic direction. Operational strategy therefore focuses on issues of resources, processes, people etc.

45 How Strategy is Managed -Strategic Management How Strategy is Managed - Strategic Management 21/07/57 PERDO-สบว 45 In its broadest sense, strategic management is about taking "strategic decisions" - decisions that answer the questions above. In practice, a thorough strategic management process has three main components. Strategic Analysis Strategic Implementation Strategic Choice

46 21/07/57 PERDO-สบว 46  Project Title  Rationale  Research Team -Principal Investigator -researcher(s) -Assistant Researcher(s)  Objective  Methodology and Scope of Work  Activity Plan  Proposed Budget -Personnel cost (Principal Investigator, researcher(s), and Assistant Researcher(s) ) -Direct Expenses (Literature Review, Supplies and Materials, Data Acquisition/ Processing, Report Preparation, and Miscellaneous)  Appendix -Curriculum Vitae of Research Team -References cited Research Pre-proposal Format

47 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 21/07/57 PERDO-สบว 47

48 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 21/07/57 PERDO-สบว 48

49 Thailand’s Competitiveness Landscape 21/07/57 PERDO-สบว 49 © IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 1995-2011

50 งบประมาณการส่งเสริมงานด้านการวิจัย GERD/GDP ประเทศ 2549255025512552 ไทย 0.250.210.220.24 สิงคโปร์ 2.172.372.662.27 มาเลเซีย 0.630.570.710.84 ญี่ปุ่น 3.403.443.45- จีน 1.391.41.471.70 อินเดีย 0.800.79-0.80 21/07/57 PERDO-สบว 50 ที่มา : International Institute for Management Development (IMD)

51 21/07/57 PERDO-สบว 51

52 Technology Balance of Payment by Type of Payment and Receipt in 2001-2008 year Technology Balance of Payment PaymentReceivable Balance of Payment Royalties and Patent Licensing Fee Technical Fee Total Payment Royalties and Patent Licensing Fee Technical Fee Total Receipt 2001 36,50783,676120,18339326,70527,098-93,085 2002 47,427104,640152,06731725,23325,550-126,517 2003 52,73495,048147,78231332,24732,560-115,222 2004 62,62839,665102,29351415,55716,071-86,222 2005 67,16860,756127,92468129,17629,857-98,067 2006 77,69572,560150,2551,75638,73840,494-109,761 2007 79,05099,454178,5041,87243,94345,815-132,686 2008 85,146123,752208,8983,36557,43860,803-148,095 21/07/57 PERDO-สบว 52 Source: Bank of Thailand

53 Consultancy Fee of Thailand by Trading Countries for 2007-2008 country 20072008 ReceiptPaymentBalanceReceiptPaymentBalance Japan5,21719,931-14,7146,18830,105-23,917 United State10,27520,756-10,48114,42718,797-4,370 Singapore4,47314,694-10,2215,64218,097-12,455 United Kingdom4,2078,130-3,9235,2256,416-1,191 Hong Kong3,2554,018-7632,6606,207-3,547 Germany2,1532,733-5803,8543,727127 Netherlands1,0572,818-1,7611,0263,713-2,687 Australia1,1102,431-1,3211,4633,500-2,037 South Korea4744,131-3,65740311,978-11,575 Malaysia5182,466-1,9481,1972,871-1,674 Others11,20117,336-6,13515,35318,341-2,988 Total43,94099,444-55,50457,438123,752-66,314 21/07/57 PERDO-สบว 53 Source: Bank of Thailand

54 21/07/57 PERDO-สบว 54 Definition “COMPETITIVENESS” Competiveness is a comparative concept of the ability and performance of a firm, sub-sector or country to sell and supply goods and/or services in a given market. Although widely used in economics and business management, the usefulness of the concept, particularly in the context of national competitiveness, is vigorously disputed by economists, such as Pual Krugman. The term may also be applied to markets, where it is used to refer to the extent which the market structure may be regarded as perfectly competitive. This usage has nothing to do with the extent to which individual firm are “competitive” Refer : Wikipedia, the free encyclopedia

55 21/07/57 PERDO-สบว 55 Definition “ NATIONAL COMPETITIVENESS” In recent years, the concept of competitiveness has emerged as a new paradigm in economic development. Competiveness capture the awareness of both the limitations and challenges posed be global competition., at a time when effective government action is constrained by budgetary constraints and the private sector faces significant barriers to competing in domestic and international markets. Refer : Wikipedia, the free encyclopedia

56 21/07/57 PERDO-สบว 56 Why are the Competitive Ranking Useful? 1.Benchmark Globally! 2.Highlight Competitive Strengths & Target Weaknesses 3.Set Goals and Targets 4.Promote the Country / Public Relations  Attract Investments  Attract Skills and Talents  Raise Awareness and Visibility 5.Learn from Others……….. Copyright © IMD International, Lausanne, Switzerland Source : Thailand Competitiveness Conference 2010 Bangkok

57 21/07/57 PERDO-สบว 57 Competitiveness Strategy “Enhance the long term growth potential of the country while preserving sustainable development and social cohesion” Copyright © IMD International, Lausanne, Switzerland Refer : Thailand Competitiveness Conference 2010 Bangkok

58 21/07/57 PERDO-สบว 58 Research Centre ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง Capacity Building Human Resource Development Problem / Issue Identification Infrastructure Development Organization and Management System Strategic Plan / Financing Knowledge Research Skills Compartmentalization Specialization Development and Scope of Work (Capacity Building) Research Lab Research Equipment

59 21/07/57 PERDO-สบว 59 Centre of Excellenceศูนย์ความเป็นเลิศ Area of Specialisation Manpower Resource Infrastructure Area of Expertise Track Record Strategy Development/ Management System Development and Scope of Work (Research Excellence) Permanent Researchers Visiting / Associate Researchers Research Lab Major Equipment Information System Research Direction/focus Project undertaken Output / Outcome / Impact

60 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence, CoE) “ A centre of excellence is a structure where research and technological development (RTD) is performed of national and world standard, in terms of measurable scientific production (including training) and /or technological innovation” 21/07/57 PERDO-สบว 60

61 21/07/57 PERDO-สบว 61 CoE Strategic Positioning CoE StakeholdersDifferentiatingBranding Excellence, Relevance, Co-operation & Cost Effectiveness Reputation & Integrity Proactive & Responsive Role & Positioning

62 Outputs Summary Innovation Intellectual Property (Pieces)371 Product (Pieces)46 Knowledge Creation (Publication) International Publication (Pieces)2,720 Domestic Publication (Pieces)1,385 High-impact Technical Service (Projects) 1,300 Human Resource Development Postdoctoral/ Senior Researcher (Persons) 177 Researcher with Ph.D. (Persons)1,080 Researcher with M.Sc. (Persons)3,035 62


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย” โดย ชัยยุทธ ขันทปราบ อังคารที่ 22 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google