งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย”
การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย” โดย ชัยยุทธ ขันทปราบ ณ ห้องประชุมอาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก อังคารที่ 22 มกราคม 2556

2 “If technology progress creates the jobs of tomorrow, it is research which creates the jobs of the day after tomorrow” 04/04/60 PERDO-สบว

3 บริบทใหม่ของโลกกับการปรับตัวของประเทศไทย
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 20 ปี ข้างหน้า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การพัฒนาคุณภาพคน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางอำนาจมาอยู่ที่ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก ประชากรสูงอายุ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาด้านพลังงาน ปัญหาภัยคุกคามจากำภาวะโลกร้อน วิกฤตเศรษฐกิจโลก 1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกในระยะปานกลาง มีแนวโน้มที่จะอยู่นในระดับต่ำ 2 การปรับตัวของตลาดการเงินในลักษณะ Multiple Financial Nodes และระบบการ กำกับดูแลสถาบันการเงินเข้มงวดมากขึ้น 3 การขาดแคลนน้ำและพื้นที่การเกษตร 4 การว่างงานและสังคมผู้สูงอายุ 5 ภาวะโลกร้อน 6 ความก้าวหน้าทางเทคโนดลยี 7 แนวคิด Sustainable Capitalism and CSR 8 การค้าและความร่วมมือในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น 9 ภูมิภาคเอเชียเพิ่มบทบาทบนเวทีการเมืองโลก ความเสี่ยงใหม่หลัง วิกฤตเศรษฐกิจโลก 04/04/60 PERDO-สบว

4 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย บับที่ 8 (2555-2559) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
04/04/60 PERDO-สบว

5 วช. รัฐบาลโดย นรม. ในฐานะประธานการวิจัยแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแล วช.
กลไกการเชื่อมโยงระบบวิจัยภายใต้ยุทธศาสตร์ การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศไทย รัฐบาลโดย นรม. ในฐานะประธานการวิจัยแห่งชาติ รับผิดชอบกำกับดูแล วช. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความร่วมมือระหว่างรัฐ ประชาชน และภาคเอกชน เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และนานาประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสคร์การขับเคลื่อนและยุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ประสานเชื่อมโยงกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสัมคม หน่วยงานสนับสนุนทุนในระบบวิจัย คือ สกว. สวทช. สวรส. สวค และ สกอ. ฯลฯ สภาวิจัยแห่งชาติ วช. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ประชาชน ภาคเอกชน และนานาประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย การจัดทำระบบวิจัยของประเทศ ตามมติ ครม. 27 พ.ย. 2550 04/04/60 PERDO-สบว

6 Framework for the Development / Reform of Research System in Thailand
Harmonize Research Policy System Improve Research Coordination Mobilize Financial Resource to Support Research Improve Research Organization of both Public and Private Sectors Strengthen Human Resource Development Develop Research Infrastructures and Supporting IT System Establish Research Standard Improve Monitoring and Evaluation System Promote Research Outputs towards Innovation

7 ร่างนโยบายและแผน วทน. แห่งชาติ (พ.ศ. 2555-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ย. 2) เพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ ย. 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อในการพัฒนา วทน. ของประเทศ ย. 3) เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศด้วย วทน. ย. 4) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้าน วทน.ของประเทศ 7 04/04/60 PERDO-สบว

8 Thailand’s Suggested Targets for R&D
Current (2011) R&D expenditure) (GERD/GDP) = 0.2 % R&D personnel = 6.76/ 10,000 population R&D expenditure ratio in public and private sector = 55:45 No. of researcher in private industry = 20% Target (2015) R&D expenditure) (GERD/GDP) = 1-2 % R&D personnel = 15/ 10,000 population R&D expenditure ratio in public and private sector = 30:70 No. of researcher in private industry = >>20% 04/04/60 PERDO-สบว

9 04/04/60 PERDO-สบว

10 Three Main constraints for the Improvement of the Higher Education and Research in Thailand
Personnel Administration Policy Engagement under the conventional civil service system Uncompetiveness of remuneration system Lack of appropriate measurement on academic environment to attract and retain qualified personnel Funding Mechanisms for Universities Rigid line-item based budgeting system with exceptionally low GERD/GDP (introduction of block grant budgeting system) Framework for University-Industry Linkage Weak cooperation between universities and the productive sector The following mechanisms should be developed in order to tackle the problem ; 1. encourage the university to conduct the collaborative research project with private sector 2. encourage the personnel exchange programme between the universities and private sector 04/04/60 PERDO-สบว

11 Obstacles of Research in THAILAND
Organisation Structure and Systematic Thinking Research Policy Guidelines Research Funding Mechanism Research Management 04/04/60 PERDO-สบว

12 Five Disconnects Disconnects Stewardship
Effective stewardship of the higher education system can address many of the disconnects by improving incentive, information, and capacity Higher education and research institution C Higher education and earlier education Stewardship Coordination (C) Private Sector (PS) UILs Inter. Market (IM) C Higher capacity (PS;IM) Higher education and employers C Better information PS Higher education and companies (as research users) UILs UILs Stronger incentive HEIs between themselves and with training providers IM PS C 04/04/60 PERDO-สบว

13 ระบบวิจัย (Research System)
ระบบวิจัย หมายถึง รูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของการวิจัย เช่น โครงสร้างองค์กรและวิธีปฏิบัติ การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารและจัดการองค์กร การจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาบุคลากร มาตรฐานและเครื่องมือวิจัย ฐานความรู้และฐานข้อมูล นักวิชาการ หน่วยงานต่าง ๆ การเผยแพร่ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย เพื่อประโยชน์แก่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ สร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ สร้างนักวิจัยใหม่ และสร้างความเข้าใจใหม่ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคม 04/04/60 PERDO-สบว

14 Higher Education Research Capacity
The Higher Education research capacity is a complex issue embracing interwoven tangible and intangible parameters, notably; Human resource with research skill, Appropriate organization and management system, Institutional culture with research atmosphere, Postgraduate education linkage, Research infrastructure and appropriate IT system, Adequate research funds, Intellectual property management, Others.

15 Category of Research Executor
Individual Researcher(s) Group of Researchers /Students Non-structured Research Research Network Organized Research Unit Cell / Research Lab Research Centre Research Park Research Affiliate Research consortia Research Bureau Research Association Structured Research 04/04/60 PERDO-สบว

16 CENTRE OF EXCELLENCE, CoE
“A centre of excellence is a structure where research and technological development (RTD) is performed of national and international standard, in terms of measurable scientific production (including training) and/or technological innovation”. 04/04/60 PERDO-สบว

17 Architecture of the Centre of Excellence
Technical Platform Research Infrastructure & Support Technical Staff Research Themes & Technology Transfer Mechanism Core Research Staff & Associate Researchers And Assistant Researchers 04/04/60 PERDO-สบว

18 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย(Research Infrastructure)
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ ซึ่งสนับสนุนการวิจัย เพื่อนำไปสู่ระบบนวัตกรรม และเสริมสร้างสมรรถภาพให้กับนักวิจัย เพื่อดำเนินกิจกรรมการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ และผลิตผลงานนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี Research Infrastructure comprises the scientific equipment, facilities and services which support research across the innovation system and which maintain the capacity of researchers to undertake excellent research and deliver innovation outcomes for technology transfer 04/04/60 PERDO-สบว

19 Relationships Between Basic and Applied Research
Knowledge must precede application There is no applied science, if there is no science to apply Technology is the output of the applied R&D Strong correlation exists between how much countries spend on R&D and their economic development Idea is the most critical phase of R&D commercialization. 04/04/60 PERDO-สบว

20 From Problems to Research
Private Sectors Productive / Service Public Sector Govt. / Community Universities Centre of Excellence Research Centres Research Institutes Fact Finding Research Applied Basic Problem Identification Feed-back Loop 04/04/60 PERDO-สบว

21 Value Creation From R&D
Identification of Critically Important Needs Providing Every Possible Compelling Solutions Making Superior Differentiation Maximizing End-users’ Benefits 04/04/60 PERDO-สบว

22 Key Features of CoE A critical mass” of high level scientists and /or technology developers; A well-identified structure (mostly based on existing structure) having its own research agenda; Capable of integrating connected fields and to associate complementary skills; Capable of maintaining a high rate of exchange of qualified human resources; A dynamic role in the surrounding innovation system (adding value to knowledge); High level of national and international visibility and scientific and /or industrial connectivity; A reasonable stability of funding and operating conditions over time (the basis for investing in people and building partnership); Source of finance which and not dependent over time on public funding. 04/04/60 PERDO-สบว

23 Qualification of the Degree of Excellence
Scientific publications (bibliometry) Patents filed Post-doc. position offered Research assistants (Ph.D. and M.Sc. / M. Phil. / M.Eng.) offered Number of visiting researchers / associate researchers/ research supervisors or mentors Number of industry-university-linkage projects / research incubators / spin-off companies / etc. Visibility as an “authority” / “reference centre” / “problem solvers” / “technology transferors” 04/04/60 PERDO-สบว

24 Development and Scope of Work
Capacity Building Area of Specialisation Research Centre Centre of Excellence Knowledge Permanent Researchers Human Reseource Development Manpower Resource Visiting / Associate Researchers Research Skills Infrastructure Research Lab Compartmentalization Problem / Issue Identification Major Equipment Specialization Information System Research Lab Infrastructure Development Area of Expertise Research Direction/focus Research Equipment Project undertaken Track Record Organization and Management System Output / Outcome / Impact Strategy Development/ Management System Strategic Plan / Financing 04/04/60 PERDO-สบว

25 Goals for Researcher Development of CoE
Professional skills Life-long learning 1. Good leadership and global citizen Bi-/multi-lingual Ethic & moral Responsible &successfulness 2. Just-in-time knowledge from research Global awareness 3. Internationalization / Regionalization 04/04/60 PERDO-สบว

26 OVERALL SPECTRUM OF R&D TO COMMERCIALIZATION
CoE RESEARCH ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ทุ นทางปัญญา Capital) ประโยชน์เชิงสังคม- เศรษฐศาสตร์ และการพานิชย์ (Socio-economic and Commercial Benefits) ความเป็นไปได้ โครงการนำร่อง (Technical & Economic Viability and License) ทุนมนุษย์ (Human Capital) Policy & Plan HRD Infrastructure Fund Management VALUE CASH +ve -ve Time Breakeven Point เงินลงทุนจากรัฐ (State Investment) เงินร่วมลงทุน (Venture Capital) Idea Generation Investment Period Payback Period Profit Period Commercialization APPLIED BASIC FULL COMMERCIALI- ZATION BUSINESS INCUBATION 04/04/60 PERDO-สบว

27 Financial Management Concept
Foundation/ Endowment (with tax privilege) Donation Universities Financial Contribution Net Income RTG CoE Research & Postgraduate Education Technical & Consultancy Services Research Fund Personnel Technical Know-how Technical Experiences Professional Fee / Honorarium Body of Knowledge & HRD Public & Private Sectors 04/04/60 PERDO-สบว

28 Baldrige Criteria for Performance Excellence Framework
Organization Profile: Environment, Relationships, and Challenges 2 Strategic Planning 5 Workforce Focus 1 Leadership 7 Results 3 Customer & Market Focus 6 Process Management 4 Measurement, Analyses, and Knowledge Management 04/04/60 PERDO-สบว

29 ROLES OF CoEs ON KNOWLEDGE MANAGEMENT
DEMAND FULFILMENT (Reactive) Produce graduates in priority areas with research skill in respective specialties and global literacy Develop body of knowledge for self-reliance purpose and required applications to productive sectors Render technical and consultancy services to the public MONITORING / WARNING MECHANISM (Proactive) Set up the mechanism to monitor national development programmes and provide necessary warning system to every possible risk with appropriate preventive and remedial measures FUTURISTIC ROLES / FORESIGHTING (Predictive) Create the futuristic simulation models based on CoEs specialisation in order to provide the selective future scenario of the country for development planning purpose 04/04/60 PERDO-สบว

30 Socio-economic Impact of CoEs’ Outputs and Outcomes
04/04/60 PERDO-สบว

31 Strategic Positioning
04/04/60 PERDO-สบว

32 Research Linkage Mechanism
Innovation Stage Participants Scope Impact Industrial Affiliates Research and Development I: Large Firms U: Research universities F: Regular faculty G: Minor to no role Suffering from major decline; replaced by I/UCRs Minor Applied Research Institutes Development to Applied Engineering I: Large Firms U: Research universities F: Full-time staff and Faculty G: Joint sponsor of some institutions Widely used; small to very large budget Conduct a significant amount of Applied research Firm-sponsored laboratory I: Large R&D intensive; biotechnology U: Private universities F: Regular faculty G: No involvement Very limited; large budgets; received great deal of publicity Not clear * I = Industry; U = University; F = faculty; G = Government 04/04/60 PERDO-สบว

33 Research Linkage Mechanism
Innovation Stage Participants Scope Impact IU Cooperative Research Centers Research to Development I: Large R&D intensive Firms U: Research universities F: Regular faculty G: Major federal role; state participation Widely used mechanism; budgets average about $1 M per site Data on I/UCRC demonstrate effectiveness in transferring knowledge and technology; education benefits IU Projects Development to Applied Engineering I: Large and small Firms U: Diverse group G: Primarily state Widely used; small budget Focuses collaboration on downstream knowledge and technology transfer Small Business Technology Transfer I: Small firms; U: Open to all but research universities dominate F: Regular faculty G: State and federal support Widely used by state; small budgets * I = Industry; U = University; F = faculty; G = Government 04/04/60 PERDO-สบว

34 Research Linkage Mechanism
Innovation Stage Participants Scope Impact Industrial Associations and Consortia Research to Development I: Diverse; Agriculture U: Diverse F: Regular G: Little or none Widely used ; unknown Unknown; expect similar to CRC Research Parks Commercialization I: Diverse; U: Research Universities G: state Widely use, > 100 Positive interactions; economic development unknown * I = Industry; U = University; F = faculty; G = Government 04/04/60 PERDO-สบว

35 Critical Success Factors of CoEs
Effective Management System Appropriate Staffing Pattern Institutional Commitment Effective Financial Management from Diverse Sources Appropriate Location and Physical Setup Well-defined Strategic Positioning Critical Mass of High Quality Research Works and Human Resources Vertical and Horizontal Academic Integration Well-established Domestic and International Outreaches 04/04/60 PERDO-สบว

36 CoE Implementation Principles
Research Postdoc. Research Fellows graduates Business Incubation Units Technology Transfer Business Arms Spin-off Company Cluster CoE Cluster Cluster Postgraduate Education Public Services/ Technology Transfer Human Resource Development Community Engagement 04/04/60 PERDO-สบว

37 ผลลัพท์ ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เพิ่มมูลค่าการส่งออกของสินค้าและบริการ สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต วิเคราะห์ ทดสอบ และวิจัย เพิ่มคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และฝึกอบรมระดับสูงในอนุภูมิภาค และภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 04/04/60 PERDO-สบว

38 Impact of the Temperature Change in Comparison with 1990
Regional Temperature Change (relative to 1990) 1˚C 2˚C 3˚C 4˚C 5˚C Agriculture Water Resources Forestry and Ecosystem Health Extreme Weather Events Increasing potential of crop Yield in selective countries Falling crop yields Loss of Agricultural Lands due sea level rise Delay in current cropping schedule Increasing population under water stress Increased water runoff Decreasing quality of aquifer And ground water resources Tropical forest gradually replaced by Tropical savannas and shrub lands Loss of small islands Coral bleaching Biodiversity loss Increased respiratory and cardiovascular diseases due to thermal stress Outbreak of vector born diseases (malaria and dengue) Increased frequency and intensity of extreme weather events (heat waves and drought, flooding, and tropical cyclones Source: ADB study team, adapted from Stern (2007)

39 04/04/60 PERDO-สบว

40 04/04/60 PERDO-สบว

41 Roles of CoEs in Supporting the National Development Agenda
National Strategies & National Agenda Advancement of S&T for the 21st Century Strategic Themes Core Issues S&T Requirements CoEs’ Research Directions/ foci Research Programmes & Research Projects Financial Supports RTG = 60% Univ. =20% Ind. & Others = 20% CoEs Implementation Development of Researchers Development of Knowledge I/U CRC & Services Research Infrastructure Development Outputs : No. of Researchers Developed (Human Capital) Outcomes :Research Finding / Publications (Intellectual Capital) Impact : Problem-solving, new Technology/Innovation National competitiveness, National self-reliance (Intellectual Property) 04/04/60 PERDO-สบว

42 Steps of Research Process
Identification/ Formulation of Research Directions/ Foci to Serve National Strategies/ Agenda Conceptual Design of Research Programme(s) Call for Research Pre-proposal(s) Review/Approval of the Research Pre-proposal(s) Submission of Full Research Proposal(s) Approval and Research Fund Allocation of Research Proposal(s) Actual Research Work & Reporting Submission of Final Report Approval for Brokerage of Research Findings Feed-back Loop Feed-back Loop 04/04/60 PERDO-สบว

43 Strategy: What is strategy?
"Strategy is the direction and scope of an organisation over the long-term: which achieves advantage for the organisation through its configuration of resources within a challenging environment, to meet the needs of markets and to fulfill stakeholder expectations". In other words, strategy is about: Where is the business trying to get to in the long-term (direction) Which markets should a business compete in and what kind of activities are involved in such markets? (markets; scope) How can the business perform better than the competition in those markets? (advantage)? What resources (skills, assets, finance, relationships, technical competence, facilities) are required in order to be able to compete? (resources)? What external, environmental factors affect the businesses' ability to compete? (environment)? What are the values and expectations of those who have power in and around the business? (stakeholders) 04/04/60 PERDO-สบว

44 Strategy at Different Levels of a Business
Strategies exist at several levels in any organisation - ranging from the overall business (or group of businesses) through to individuals working in it. Corporate Strategy - is concerned with the overall purpose and scope of the business to meet stakeholder expectations. This is a crucial level since it is heavily influenced by investors in the business and acts to guide strategic decision-making throughout the business. Corporate strategy is often stated explicitly in a "mission statement". Business Unit Strategy - is concerned more with how a business competes successfully in a particular market. It concerns strategic decisions about choice of products, meeting needs of customers, gaining advantage over competitors, exploiting or creating new opportunities etc. Operational Strategy - is concerned with how each part of the business is organised to deliver the corporate and business-unit level strategic direction. Operational strategy therefore focuses on issues of resources, processes, people etc. 04/04/60 PERDO-สบว

45 How Strategy is Managed - Strategic Management
In its broadest sense, strategic management is about taking "strategic decisions" - decisions that answer the questions above. In practice, a thorough strategic management process has three main components. Strategic Analysis Strategic Implementation Strategic Choice 04/04/60 PERDO-สบว

46 Research Pre-proposal Format
Project Title Rationale Research Team -Principal Investigator -researcher(s) -Assistant Researcher(s) Objective Methodology and Scope of Work Activity Plan Proposed Budget -Personnel cost (Principal Investigator, researcher(s), and Assistant Researcher(s) ) -Direct Expenses (Literature Review, Supplies and Materials, Data Acquisition/ Processing, Report Preparation, and Miscellaneous) Appendix -Curriculum Vitae of Research Team -References cited 04/04/60 PERDO-สบว

47 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 04/04/60 PERDO-สบว

48 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
04/04/60 PERDO-สบว

49 Thailand’s Competitiveness Landscape
© IMD WORLD COMPETITIVENESS ONLINE 04/04/60 PERDO-สบว

50 งบประมาณการส่งเสริมงานด้านการวิจัย GERD/GDP
ประเทศ 2549 2550 2551 2552 ไทย 0.25 0.21 0.22 0.24 สิงคโปร์ 2.17 2.37 2.66 2.27 มาเลเซีย 0.63 0.57 0.71 0.84 ญี่ปุ่น 3.40 3.44 3.45 - จีน 1.39 1.4 1.47 1.70 อินเดีย 0.80 0.79 ที่มา : International Institute for Management Development (IMD) 04/04/60 PERDO-สบว

51 04/04/60 PERDO-สบว

52 Technology Balance of Payment by Type of Payment and Receipt in 2001-2008
year Technology Balance of Payment Payment Receivable Balance of Payment Royalties and Patent Licensing Fee Technical Fee Total Payment Total Receipt 2001 36,507 83,676 120,183 393 26,705 27,098 -93,085 2002 47,427 104,640 152,067 317 25,233 25,550 -126,517 2003 52,734 95,048 147,782 313 32,247 32,560 -115,222 2004 62,628 39,665 102,293 514 15,557 16,071 -86,222 2005 67,168 60,756 127,924 681 29,176 29,857 -98,067 2006 77,695 72,560 150,255 1,756 38,738 40,494 -109,761 2007 79,050 99,454 178,504 1,872 43,943 45,815 -132,686 2008 85,146 123,752 208,898 3,365 57,438 60,803 -148,095 Source: Bank of Thailand 04/04/60 PERDO-สบว

53 Consultancy Fee of Thailand by Trading Countries for 2007-2008
country 2007 2008 Receipt Payment Balance Japan 5,217 19,931 -14,714 6,188 30,105 -23,917 United State 10,275 20,756 -10,481 14,427 18,797 -4,370 Singapore 4,473 14,694 -10,221 5,642 18,097 -12,455 United Kingdom 4,207 8,130 -3,923 5,225 6,416 -1,191 Hong Kong 3,255 4,018 -763 2,660 6,207 -3,547 Germany 2,153 2,733 -580 3,854 3,727 127 Netherlands 1,057 2,818 -1,761 1,026 3,713 -2,687 Australia 1,110 2,431 -1,321 1,463 3,500 -2,037 South Korea 474 4,131 -3,657 403 11,978 -11,575 Malaysia 518 2,466 -1,948 1,197 2,871 -1,674 Others 11,201 17,336 -6,135 15,353 18,341 -2,988 Total 43,940 99,444 -55,504 57,438 123,752 -66,314 Source: Bank of Thailand 04/04/60 PERDO-สบว

54 Definition “COMPETITIVENESS”
Competiveness is a comparative concept of the ability and performance of a firm, sub-sector or country to sell and supply goods and/or services in a given market. Although widely used in economics and business management, the usefulness of the concept, particularly in the context of national competitiveness, is vigorously disputed by economists, such as Pual Krugman. The term may also be applied to markets, where it is used to refer to the extent which the market structure may be regarded as perfectly competitive. This usage has nothing to do with the extent to which individual firm are “competitive” Refer : Wikipedia, the free encyclopedia 04/04/60 PERDO-สบว

55 Definition “ NATIONAL COMPETITIVENESS”
In recent years, the concept of competitiveness has emerged as a new paradigm in economic development. Competiveness capture the awareness of both the limitations and challenges posed be global competition., at a time when effective government action is constrained by budgetary constraints and the private sector faces significant barriers to competing in domestic and international markets. Refer : Wikipedia, the free encyclopedia 04/04/60 PERDO-สบว

56 Why are the Competitive Ranking Useful?
Benchmark Globally! Highlight Competitive Strengths & Target Weaknesses Set Goals and Targets Promote the Country / Public Relations Attract Investments Attract Skills and Talents Raise Awareness and Visibility 5. Learn from Others……….. Source : Thailand Competitiveness Conference 2010 Bangkok Copyright © IMD International, Lausanne, Switzerland 04/04/60 PERDO-สบว

57 Competitiveness Strategy
“Enhance the long term growth potential of the country while preserving sustainable development and social cohesion” Refer : Thailand Competitiveness Conference 2010 Bangkok Copyright © IMD International, Lausanne, Switzerland 04/04/60 PERDO-สบว

58 Development and Scope of Work (Capacity Building)
Research Centre ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง Human Resource Development Knowledge Research Skills Problem / Issue Identification Compartmentalization Specialization Research Lab Capacity Building Infrastructure Development Research Equipment Organization and Management System Strategic Plan / Financing 04/04/60 PERDO-สบว

59 Development and Scope of Work (Research Excellence)
Centre of Excellence ศูนย์ความเป็นเลิศ Manpower Resource Permanent Researchers Visiting / Associate Researchers Research Lab Infrastructure Major Equipment Information System Area of Specialisation Area of Expertise Research Direction/focus Track Record Project undertaken Output / Outcome / Impact Strategy Development/ Management System 04/04/60 PERDO-สบว

60 ศูนย์ความเป็นเลิศ (Centre of Excellence, CoE)
“ A centre of excellence is a structure where research and technological development (RTD) is performed of national and world standard, in terms of measurable scientific production (including training) and /or technological innovation” 04/04/60 PERDO-สบว

61 CoE Strategic Positioning
04/04/60 PERDO-สบว

62 Outputs Summary Innovation Knowledge Creation (Publication)
Intellectual Property (Pieces) 371 Product (Pieces) 46 Knowledge Creation (Publication) International Publication (Pieces) 2,720 Domestic Publication (Pieces) 1,385 High-impact Technical Service (Projects) 1,300 Human Resource Development Postdoctoral/ Senior Researcher (Persons) 177 Researcher with Ph.D. (Persons) 1,080 Researcher with M.Sc. (Persons) 3,035 62


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา เรื่อง “บทบาท และหลักการของ ศูนย์ความเป็นเลิศในประเทศไทย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google