งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JavaScript III อ. รัชดาพร คณาวงษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517312 Programming on the world wide web.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JavaScript III อ. รัชดาพร คณาวงษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517312 Programming on the world wide web."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JavaScript III อ. รัชดาพร คณาวงษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517312 Programming on the world wide web

2 2 Array คือกลุ่มหน่วยความจำที่สามารถอ้างถึงได้ด้วย ชื่อเดียวกัน โดยปรกติจะมีชนิดเดียวกัน ( แต่ในภาษาจาวา สคริปต์ไม่จำเป็น ) การอ้างถึงสมาชิกตัวใดๆ จะต้องอ้างถึงตำแหน่ง หน่วยความจำซึ่งได้มีส่วนที่ใช้ในการอ้างถึง เรียกส่วนนี้ว่า position number position number จะเขียนไว้ภายใน เครื่องหมาย [ ] หลังชื่อตัวแปร ถ้าอาร์เรย์มีสมาชิกทั้งหมด N ตัว จะมีตำแหน่ง จาก 0..(N-1)

3 3 การกำหนดตัวแปรอาร์เรย์ อาร์เรย์ในภาษาจาวาสคริปถือว่าเป็น Array Object ดังนั้น เราจะต้องใช้ operator new ใน การจองพื้นที่หน่วยความจำ ซึ่งการจองพื้นที่หน่วยความจำอาร์เรย์จะเป็น แบบไดนามิก รูปแบบ ตัวอย่าง var c = new Array(12); var ตัวแปร = new Array( จำนวน );

4 4 ตัวอย่างการใช้งานอาร์เรย์ Initializing an Array EX1

5 5 ตัวอย่างการใช้งานอาร์เรย์ ( ต่อ ) EX1

6 6 ตัวอย่างการใช้งานอาร์เรย์ EX2

7 7 การกำหนดค่าเริ่มต้นในกับอาร์เรย์ เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์เมื่อ ตอนประกาศตัวแปรได้ 2 วิธีคือ วิธีแรก วิธีที่สอง var ตัวแปร = [ ค่า, ค่า, …, ค่า ]; var ตัวแปร = new Array( ค่า, ค่า, …, ค่า );

8 8 ตัวอย่างการใช้งานอาร์เรย์ EX3 Initializing an Array with a Declaration

9 9 ผลลัพธ์ที่ได้ ข้อมูลที่ใส่ในอาร์เรย์จะเป็นชนิด ใดก็ได้ตามที่ได้เรียนไปแล้ว และในอาร์เรย์เดียวกันอาจจะมี ชนิดข้อมูลที่ไม่เหมือนกันก็ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะอาร์เรย์เป็นการ จองเนื้อที่ติดกันเท่านั้น และเป็น ไดนามิกส์อาร์เรย์ดังนั้นจึงไม่ จำเป็นที่ทุกสมาชิกจะต้องเป็น ชนิดเดียวกัน

10 10 ตัวแปรอาร์เรย์กับฟังก์ชัน วิธีการส่งค่าตัวแปรอาร์เรย์ให้กับฟังก์ชันใช้ชื่อ อาร์เรย์โดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย [ ] เลย ตัวอย่างเช่นมีการประกาศตัวแปรอาร์เรย์เป็น และมีฟังก์ชัน ถ้าต้องการเรียกใช้ฟังก์ชัน modifyArray และ ส่งผ่านค่าก็ใช้ดังนี้ var Temp = new Array(10); function modifyArray(b) modifyArray(Temp)

11 11 ตัวอย่างอาร์เรย์กับฟังก์ชัน Passing Array to Function EX4" class="image_link uk-text-large uk-margin-small-left uk-margin-small-right">12 12 ตัวอย่างอาร์เรย์กับฟังก์ชัน ( ต่อ ) function modifyElement(e){ e*=2; document.writeln(" Value in modifyElement:"+e); } //--> EX4

13 13 ตัวอย่างการเรียงข้อมูล Sorting Array EX5

14 14 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Linear Search of Array EX6

15 15 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Enter integer search key Result EX6

16 16 Form Hierarchy การอ้างถึงสิ่งต่างๆ ในฟอร์มสามารถอ้างโดย ใช้รูปแบบดังต่อไปนี้ document.formName.subName.value หรือformName.subName.valueก็ได้

17 17 อาร์เรย์ 2 มิติ การสร้างอาร์เรย์ 2 มิติ จะเป็นการสร้างอาร์เรย์ ซ้อนอาร์เรย์กล่าวคือ ตัวอย่าง var b; b = new Array(2); b[0] = new Array(5); b[1] = new Array(3); b[0][1] = 5; var c = [[1,2,3],[0,1]];

18 18 Initializing Multidimensional Array

19 19 Objects เราได้ทราบกันไปแล้วว่าในภาษาจาวาสคริปต์มี ส่วนของ ชุดคำสั่งที่เรากำหนดมาให้เราใช้และ ส่วนของออปเจ็กต์ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูลและส่วนพฤติกรรมมาสนับสนุนการเขียน โปรแกรมได้อีก จากตัวอย่างก่อนหน้านี้เราจะได้เคยสัมผัสกับ การใช้งานออปเจ็กต์บางตัวไปแล้วได้แก่ –Built-in JavaScript Objects คือ Math และ Array –Objects provided by Web browser คือ document และ window

20 20 Math Object เป็นที่รวบรวม method ทางการคำนวณ คณิตศาสตร์ไว้ วิธีการใช้งานคือ Math.method(arguments)

21 21 MethodDescriptionExample abs(x)absolute value of xabs(7.2) is 7.2 abs(-5.6) is 5.6 ceil(x)rounds x to the smallest integerceil(9.2) is 10.0 not less than xceil(-9.8) is -9.0 cos(x)trigonometric cosine of xcos(0.0) is 1.0 (x in radians) exp(x)exponential method e x exp(1.0) is 2.7182 floor(x)rounds x to the largest integerfloor(9.2) is 9.0 not greater than xfloor(-9.8) is -10.0 log(x)natural logarithm of x(base e)log(2.7182) is 1.0 max(x,y)larger value of x and ymax(2.3,1.7) is 2.3 min(x,y)smaller value of x and ymin(2.3,1.7) is 1.7 pow(x,y)x raised to power y(x y )pow(2.0,4.0) is 16.0 round(x)rounds x to the closest integerround(9.7) is 10 round(9.2) is 9 sin(x)trigonometric sine of xsin(0.0) is 0.0 sqrt(x)square root of xsqrt(900.0) is 30

22 22 ค่าคงที่ต่างๆ ConstantDescriptionValue Math.EBase of a natural logarithm(e)2.718 Math.LN2Natural logarithm of 20.693 Math.LN10Natural logarithm of 102.302 Math.LOG2EBase 2 logarithm of e1.442 Math.LOG10EBase 10 logarithm of e0.434 Math.PIthe ratio of a circle’circumference3.1415926 to its diameter Math.SQRT1_2Square root of 0.50.707 Math.SQRT2Square root of 2.01.414

23 23 String Object เป็นออปเจ็กต์ที่รวบรวมการดำเนินการกับ ข้อความและตัวอักษรไว้ทั้งหมด ซึ่งตัวอักษรที่อยู่ในข้อความจะมีรหัสที่เข้าใจใน ภาษาจาวาสคริปต์เป็น unicode

24 24 Method Description charAt(index) Return a string containing the character at the index. no character index return empty. charCodeAt(index) Return a string containing the character at the index. no character index return empty. concat(string) same as + fromCharCode( Converts a list of Unicode values into a string v1,v2,..) Containing the corresponding characters indexOf(sub,index) Search for the first occurrence of substring starting from position index in the string lastIndexOf(sub,index) Search for the last occurrence of substring starting from position index slice(start,end) Returns a string containing the portion of the string from index start through index end. split(string) Splits the source string into an array of strings (token) substr(start,length) Return a string containing length characters substring(start,end) Return a substring from start to end

25 25 Method Description toLowerCase() Return a string in which all uppercase letters toUpperCase() Return a string in which all lowercase letters toString() Return the same string as the source string valueOf() Return the same string as the source string Method that generate XHTML tags anchor(name) Wraps the source string in an anchor element( )with name as anchor name blink() Wraps the source string in a fixed() Wraps the source string in a link(url) Wraps the source string in ( ) strike() Wraps the source string in sub() Wraps the source string in sup() Wraps the source string in

26 26 Date Object ประกอบด้วย method ที่เกี่ยวข้องกับวันและ เวลา วันและเวลาที่ทำการประมวลผลนี้จะขึ้นกับเวลา ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ client หรือให้กำหนดตาม UTC (Coordinated Universal Time) หรือที่ คนส่วนมากรู้จักในนาม Greenwich Mean Time(GMT) ก็ได้

27 27 Method Description getDate() Returns 1 to 31 (UTC) getUTCDate() getDay() Return 0(Sunday) to 6(Saturday) UTC getUTCDay() getFullYear() Return the year as four-digit number UTC getUTCFullYear() getHours() Return 0 to 23 UTC getUTCHours() getMilliseconds() Return 0 to 999 number of milliseconds UTC getUTCMilliseconds() getMinutes() Return 0 to 59 the minutes UTC getUTCMinutes() getMonth() Return 0(January) to 11(December)UTC getUTCMonth() getSeconds() Return 0 to 59 the seconds UTC getUTCSeconds() getTime() Return the msec from January 1,1970 UTC getTimezoneOffset() Return difference in minutes GMT-UTC

28 28 Method Description setDate(val) set date 1 to 31 (UTC) setUTCDate(val) setFullYear(y,m,d) set the year as four-digit number UTC setUTCFullYear(y,m,d) setHours(h,m,s,ms) set 0 to 23 UTC setUTCHours(h,m,s,ms) setMilliseconds(ms) set 0 to 999 number of milliseconds UTC setUTCMilliseconds(ms) setMinutes(m,s,ms) set 0 to 59 the minutes UTC setUTCMinutes(m,s,ms) setMonth(m,d) set 0(January) to 11(December)UTC setUTCMonth(m,d) setSeconds(s,ms) set 0 to 59 the seconds UTC setUTCSeconds(s,ms) setTime(ms) set the msec from January 1,1970 UTC

29 29 Method Description toLocalString() Return a string representing date and time toUTCString() toString() valueOf() the time in number of milliseconds since midnight, January 1,1970

30 30 Date and Time Methods var current = new Date(); document.writeln(" String representations "); document.writeln("toString:"+current.toString()+ " toLocalString:"+current.toLocaleString()+ " toUTCString:"+current.toUTCString()+ " valueOf:"+current.valueOf()); document.writeln(" Get methods for local time "); document.writeln("getDate: "+current.getDate()+ " getDay: "+current.getDay()+ " getMonth: "+current.getMonth()+ " getFullYear: "+current.getFullYear()+ " getTime: "+current.getTime()+ " getHours: "+current.getHours()+ " getMinutes: "+current.getMinutes()+ " getSeconds:"+current.getSeconds()+ " getMilliseconds:"+current.getMilliseconds());

31 31 Document Object ได้ทราบมาบ้างแล้วว่ามี method write, writeln มีอีก 2 properties คือ –document.cookie แสดงคุกกี้ที่เก็บใน คอมพิวเตอร์สำหรับเอกสารนี้ –document.lastModified แสดงวันเดือนปีที่แก้ไข ครั้งสุดท้าย

32 32 Window Object เป็นออปเจ็กต์ที่อิงถึง Web browser ให้ทำงาน ได้ตามที่ต้องการเปิดหน้าต่าง ปิดหน้าต่าง และ ควบคุมคุณลักษณะของหน้าต่างด้วย

33 33 Opening a New Window window.open('url to open','window name', 'attribute1,attribute2')

34 34 Close window

35 35 Attributes width=300 height=200 resizable=yes or no scrollbars=yes or no toolbar=yes or no location=yes or no directories=yes or no status=yes or no menubar=yes or no copyhistory=yes or no


ดาวน์โหลด ppt JavaScript III อ. รัชดาพร คณาวงษ์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 517312 Programming on the world wide web.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google