งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโครงสร้าง ข้อมูล (Data Structure) อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์ อาจารย์ ชนิดา สิริ สิทธิมหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโครงสร้าง ข้อมูล (Data Structure) อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์ อาจารย์ ชนิดา สิริ สิทธิมหาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโครงสร้าง ข้อมูล (Data Structure) อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์ อาจารย์ ชนิดา สิริ สิทธิมหาชน

2 หนังสือประกอบการ เรียน  โครงสร้างข้อมูล เพื่อการออกแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ดร. สุชาย ธนวเสถียร และ วิชัย จิวังกูร

3 เนื้อหาโดยสรุป  โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์  โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก และคิว  โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ ลิสต์  โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้  การค้นหาข่าวสาร  การเรียงข้อมูล

4 การวัดผล  สอบระหว่างภาค (Midterm) 20 %  สอบปลายภาค (Final) 60 %  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) 10 %  มีส่วนร่วมในห้องเรียน 10 %

5 งานที่ต้องทำชิ้นที่ 1  ชีวิต คือ............  มหา ’ ลัยยุคไอที  คลื่นลูกที่ 1.......................  คลื่นลูกที่ 2.......................  คลื่นลูกที่ 3.......................

6 รูปแบบแฟ้มสะสมงาน  ชื่อ....... นามสกุล...... รหัส ประจำตัว.......  วันที่ส่งงาน............  งานชิ้นที่...............  เป็นส่วนหนึ่งของวิชา..........

7 งานที่ต้องทำในชิ้น ถัดไป  ให้หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี ( ที่ ตนสนใจ ) เพื่อที่จะมานำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิชาโครงสร้าง ข้อมูล (Data Structure) อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์ อาจารย์ ชนิดา สิริ สิทธิมหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google