งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ พฤกษชาติ ชาติรังสรรค์ อาจารย์ ชนิดา สิริสิทธิมหาชน

2 หนังสือประกอบการเรียน
โครงสร้างข้อมูล เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย ดร.สุชาย ธนวเสถียร และ วิชัย จิวังกูร

3 เนื้อหาโดยสรุป โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์
โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ การค้นหาข่าวสาร การเรียงข้อมูล

4 การวัดผล สอบระหว่างภาค (Midterm) 20 % สอบปลายภาค (Final) 60 %
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) % มีส่วนร่วมในห้องเรียน %

5 งานที่ต้องทำชิ้นที่ 1 ชีวิต คือ ............ มหา’ลัยยุคไอที
คลื่นลูกที่ คลื่นลูกที่ คลื่นลูกที่

6 รูปแบบแฟ้มสะสมงาน ชื่อ.......นามสกุล...... รหัสประจำตัว.......
วันที่ส่งงาน งานชิ้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

7 งานที่ต้องทำในชิ้นถัดไป
ให้หาข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยี ( ที่ตนสนใจ ) เพื่อที่จะมานำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt วิชาโครงสร้างข้อมูล (Data Structure)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google