งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Database 204406 Business Database. วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Application ได้ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Database ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Database 204406 Business Database. วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Application ได้ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Database ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Database 204406 Business Database

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Application ได้ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Database ได้

3 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

4 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

5 SQL SELECT student.student_name, school.school_name FROM student, school WHERE student.school_id = school.school_id

6 SQL SELECT st.student_name, sc.school_name FROM student AS st, school AS sc WHERE st.school_id = sc.school_id

7 SQL SELECT st.student_name, sc.school_name FROM student st, school sc WHERE st.school_id = sc.school_id

8 SQL

9 Determine Database Connect to the Database Execute Command Use Data Close Connection dbEmployee SELECT * FROM employee dbEmployee empidempna me address B4700 001 สมชาย 23/12 หมู่ 7 ต. บ้าน นอก อ. บ้านนา … B4700 002 เก่งไม่ จริง 222 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. นครศรี … B4700 003 สมชาย 111 ถนนมหาวิทยาลัย 1 ต. สุรนารี … B4700 004 ฉลาด 99 วิภาวดีรังสิต แขวง ดอนมือง …

10 SQL Determine Database Connect to the Database Execute Command Use Data Close Connection

11 SQL 1) จัดเก็บ ข้อมูล ลูกค้า รถ และช่าง ได้ INSERT INTO customer (cust_id, name, address, phone, balance) VALUES (Text1, Text2, Text3, Text4, Text5)

12 SQL SELECT st.student_name, sc.school_name FROM student st, school sc WHERE st.school_id = sc.school_id

13 Transactional SQL SELECT st.student_name, sc.school_name FROM student st, school sc WHERE st.school_id = sc.school_id

14 Transactional SQL IF @name = 1 SELECT st.student_name, sc.school_name FROM student st, school sc WHERE st.school_id = sc.school_id; ELSE SELECT * FROM student

15 Transactional SQL IF @name = 1 INSERT INTO…; ELSE INSERT INTO…; @number_of_student = SELECT FROM…; INSERT INTO…; COMMIT;

16 SQL vs Transactional SQL ATM Example

17 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

18 Software Architecture

19 Two-Tier Architecture Client, Business Process DBMS, Business Process

20 Client, Business Process DBMS, Business Process Two-Tier Architecture

21 Three-Tier Architecture Client Server, Business Process DBMS, Business Process

22 Client Server, Business Process DBMS, Business Process Three-Tier Architecture

23 Client Server, Business Process DBMS Three-Tier Architecture

24 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

25 FTP Web Web Browser Web Architecture Host Mail

26 FTP Web Client Web Architecture Host Mail Browser

27 FTP Web Web Browser Web Architecture Host Mail 203.158.1.82 203.158.4.30:80 First Page

28 FTP Web Web Browser Web Architecture Host Mail 80 21 25 203.158.1.82 203.158.4.30:80 First Page

29 FTP Web Web Browser Web Architecture Host Mail 80 21 25 203.158.1.82 index.html default.asp

30 FTP Web Web Browser Web Architecture Host Mail 80 21 25 203.158.1.82 index.html default.asp

31 FTP Web Web Browser Web Architecture Host Mail 80 21 25

32 คำถาม จงอธิบายกระบวนการคร่าวๆ ของ การเพิ่มข้อมูล 1 เรคคอร์ดจาก Windows Form ลงใน ฐานข้อมูล

33 SQL 1) จัดเก็บ ข้อมูล ลูกค้า รถ และช่าง ได้ SQLStatement=“INSERT INTO customer (cust_id, name, address, phone, balance) VALUES (“ & Text1.Text & “,” & Text2.Text & “, Text3, Text4, Text5)

34 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

35 Web Browser Form Web Server 203.158.1.82 203.158.4.30:80 First Page

36 Web Browser Form Web Server 203.158.1.82 index.html default.asp

37 Web Browser Form Web Server Request Object

38 Web Browser Form Web Server Response Object

39 Form

40

41 Form Elements Textbox Password Radio Button Checkbox File Field Text Area Drop Down Listbox

42 Common Gateway Interface (CGI)

43

44

45 Web Browser Common Gateway Interface (CGI) Web Server Request Object

46 Web Browser Common Gateway Interface (CGI) Web Server Response Object

47 Common Gateway Interface (CGI) printf(“ ”); printf(“Hello CGI ”); printf(“1 + 1 = &d”, 1+1); printf(“ ”);

48 Common Gateway Interface (CGI)

49 Web Browser Common Gateway Interface (CGI) Web Server Response Object

50 Common Gateway Interface (CGI) printf(“ ”); printf(“Hello CGI ”); printf(“1 + 1 = &d”, 1+1); printf(“ ”);

51 Web Browser Common Gateway Interface (CGI) Web Server Hello CGI 1+1=2

52 Common Gateway Interface (CGI)

53 C/C++ Perl

54 Common Gateway Interface (CGI) $sum = 1 + 1 print “ ”; print “Hello Perl ”; print “1 + 1 = $sum” print “ ”;

55 Common Gateway Interface (CGI)

56 App. Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server

57 App. Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server

58 HTML สวัสดีครับ

59 HTML สวัสดีครับ

60 HTML Hello

61 HTML Example Hello Bold Hello Italic

62 Web Server

63 Example Hello Bold Hello Italic

64 Web/Application Server Web Browser หลักการทำงานของ Web Application www.sut.ac.th

65 Web Application Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server

66 หลักการทำงานของ Web Application HTML Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP") %>

67 Common Gateway Interface (CGI) $sum = 1 + 1 print “ ”; print “Hello Perl ”; print “1 + 1 = $sum” print “ ”;

68 หลักการทำงานของ Web Application HTML Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP") %>

69 หลักการทำงานของ Web Application

70 Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP") %>

71 Web App Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP") %>

72 Web App Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP") %>

73 Web App Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP") %>

74 Web App Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP") %>

75 Web App Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP

76 Web App Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web App Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP

77 Web App Engine Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP

78 Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Request Object

79 Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Response Object

80 Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1+1=2 Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write( "1+1=" & 1+1) %>

81 Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1+1=2

82 Web Browser หลักการทำงานของ Web Application Web Server

83 FTP Web Web Browser คำถาม Host Mail 203.158.1.82 index.html default.asp

84 คำถาม Proxy Server คืออะไร

85 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

86 Web App Engine Web Browser Web Database Web Server

87 Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database

88 Oracle SQL Access Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database Connector ComponentsServer Script

89 Oracle SQL Access Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database Connector ComponentsServer Script

90 Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database

91 Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database

92 Web Database

93 Determine Database Connect to the Database Execute Command Use Data Close Connection dbEmployee SELECT * FROM employee dbEmployee empidempna me address B4700 001 สมชาย 23/12 หมู่ 7 ต. บ้าน นอก อ. บ้านนา … B4700 002 เก่งไม่ จริง 222 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. นครศรี … B4700 003 สมชาย 111 ถนนมหาวิทยาลัย 1 ต. สุรนารี … B4700 004 ฉลาด 99 วิภาวดีรังสิต แขวง ดอนมือง …

94 Web Database Determine Database Connect to the Database Execute Command Use Data Close Connection

95 Web Database 1) จัดเก็บ ข้อมูล ลูกค้า รถ และช่าง ได้ INSERT INTO customer (cust_id, name, address, phone, balance) VALUES (Text1, Text2, Text3, Text4, Text5)

96 Web Database 2) แสดงรายการ รถที่ซ่อมอยู่ ปัจจุบัน : เจ้าของ, รถ, ช่าง SELECT customer.name, customer.phone, car.make, car.model, car.year, mechanic.name, repairs.price FROM customer c, car a, mechanic m, repairs r WHERE customer.cust_id = car.owner AND repairs.car_id = car.car_id AND repairs.mech_id = mechanic.mech_id AND reapirs.repair_date >= SYSDATE

97 Web Database Books

98 Web Database HTML Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write("1 + 1 = " & 1+1) %>

99 Web Database

100 Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write( "1+1=" & 1+1) %>

101 ASP Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write("1+1=" & 1+1) %>

102 ASP Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write("1+1=" & 1+1) %>

103 ASP Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write("1+1=" & 1+1) %>

104 ASP Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write("1+1=" & 1+1) %>

105 ASP Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2

106 ASP Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2

107 ASP Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic Hello ASP 1 + 1 = 2

108 Web Database Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write( "1+1=" & 1+1) %>

109 Web Database HTML Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write("1 + 1 = " & 1+1) %>

110 Web Database

111 Example Hello Bold Hello Italic <% Response.Write("Hello ASP ") Response.Write( "1+1=" & 1+1) %>

112 Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database

113 Web Database Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %>

114 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

115 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

116 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

117 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00

118 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม

119 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง

120 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง 10003 ดาวพระศุกร์

121 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์ แทรก

122 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์ แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ ห้าง

123 Web Database Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %>

124 Web Database <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %>

125 Web Database

126 Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %>

127 App Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database

128 App Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database

129 App Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database

130 App Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database

131 App Engine Web Browser Web Database Web Server Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password " strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADO DB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing Database

132 App Engine Web Browser Web Database Web Server Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing Database

133 App Engine Web Browser Web Database Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database

134 App Engine Web Browser Web Database Web Server Database Example Hello Bold Hello Italic 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทรายทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง

135 App Engine Web Browser Web Database Web Server Database Example Hello Bold Hello Italic 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทรายทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง

136 App Engine Web Browser Web Database Web Server Database Example Hello Bold Hello Italic 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทรายทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง

137 Web Database Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %>

138 Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database

139 Web App Engine Web Browser Web Database Web Server Database

140 Web App Web Browser Web Database Web Server Database Microsoft Access Microsoft SQL Server Oracle, MySQL Internet Explorer Netscape Mozilla IIS Apache ASP, ASP.NET PHP, PERL JSP, Java Servlet

141 Web App Web Browser Web Database Web Server Database Microsoft Access Microsoft SQL Server Oracle, MySQL ASP, ASP.NET PHP, PERL JSP, Java Servlet Internet Explorer Netscape Mozilla IIS Apache ODBC, OLEDB, ADO, ADO.NET JDBC

142 หัวข้อบรรยาย SQL & Transactional SQL Enterprise System Architecture Software Architecture Web Architecture Web Application Web Database Web Services

143 Client Business Process DBMS Three-Tier Architecture

144 Web Browser Web Services Web App ServerDatabase ClientApplication ServerDatabase Client/Web Browser


ดาวน์โหลด ppt Web Database 204406 Business Database. วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Application ได้ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ Web Database ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google